ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΗΛ. 210.6020176

 

 

Α.Π.  500                                 Ἐν Ἀθήναις τῆ 15/28.2.2009

 

Πρός

τούς πρώην ἐν Χριστῶ Ἀδελφούς τῆς περί τόν Νικόλαον ψευδοσυνόδου, τούς ὑπογράψαντας καί ἀποστείλαντάς μοι

τήν ὑπ ἀριθμ. 3296/23.1.2009 νέαν ληστρικήν ἀπόφασίν των.    

 

Ἀγαπητοί πρώην ἐν Χριστῶ Ἀδελφοί, πρό πολλοῦ δέ σχισματοαιρετικοί καί πολέμιοι τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ κ.κ. Νικόλαε, Παχώμιε, Γαλακτίων, Ταράσιε, Ἀνδρέα, Χρυσόστομε, Παντελεήμων, Ἰγνάτιε, καί Ἀρχιγραμματεῦ Δημήτριε, οἱ ὁποῖοι φέρεσθε  ὡς ὑπογράφοντες  τήν 3296/23.1.2009 ἀπόφασιν σας (ἡ ὁποία δέν φέρει τάς ὑπογραφάς σας) καί μᾶς καλεῖτε εἰς Ἀπολογίαν!!!, ἀπειλεῖτε δέ ὅτι ἄν δέν προσέλθωμεν ἐνώπιόν σας τήν 14ην Φεβρουαρίου 2009, θά ἐπιβαρυνθῆ δεινῶς ἡ θέσις μας!!!

Ἐπ αὐτοῦ τοῦ ἐγγράφου σας, διά τοῦ ὁποίου προσπαθεῖτε νά ἀποφύγετε τό περιεχόμενον τῆς ὑπ ἀριθμ. 498/2/15.1.2009 ΚΛΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑΝ ἐπί τῶ ἐν αὐτῆ Κατηγορητηρίω, καί πάλιν μέ ὑπομονήν ἀπαντῶμεν καί σᾶς ὑποσχόμεθα ὅτι θά ἀκολουθήση καί λεπτομερής ἀπάντησις, ἡ ὁποία θά φωτίζη ὅλας τάς ἐκφάνσεις καί αὐτοῦ τοῦ κειμένου σας, τό ὁποῖον ὑποχείρια ὄργανα τοῦ πονηροῦ ἔγραψαν, σεῖς δέ ἀδόκιμοι καί νά ἀναγνώσετε αὐτό καί νά κατανοήσετε τήν σατανικήν του εὐτέλειαν, τό ὑπεγράψατε,!, ἐνῶ ἐξαντλεῖσθε καί εἰς σύμπλασιν νέου ψευδοκατηγορητηρίου μέ τήν ψευδαίσθησιν ὅτι καλύπτεσθε καί ὑπεκφεύγετε.

Καί διά νά μήν μακρυλογῶμεν, ἐρχόμεθα ἐπί τοῦ περιεχομένου αὐτῆς τῆς ὑπ ἀριθμ. 3296/23.1.2001 ἀποφάσεώς σας:

1) Ἐμφανίζεσθε κατ ἀρχάς, ὡς Σύνοδος, (ἐνῶ εἶσθε μία σχισματοαιρετική ὁμάδα), ἡ ὁποία τήν 23ην Ἰανουαρίου ἐμελέτησεν τήν ὑπ ἀριθμ. 498/2/15.1.2009 ΚΛΗΣΙΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑΝ ΣΑΣ. Ἐπ αὐτοῦ ἡμεῖς ἔχομεν καί διατηροῦμεν κάθε ἐπιφύλαξιν κατά πόσον τήν ἀνεγνώσατε ἤ καί ἐάν τήν ἀνεγνώσατε, ἄν ἀντελήφθητε κάτι ἐκ τῶν ὅσων ἀναγράφονται, διό καί δέν ἀπολογεῖσθε, ἐνῶ γίνεσθε καί πάλιν ψευδεῖς κατήγοροι καί ὅπως πάντοτε ἀπειλεῖτε κατά τόν πλέον ἀμήχανον, ἀλλά καί γελοῖον τρόπον!  Ὅσον καί ἄν ὅλον αὐτό προκαλεῖ, διατηροῦμεν τήν χριστιανικήν ψυχραιμίαν καί μέ ἀγάπην συνεχίζομεν.  

2) Τό κείμενον σας φέρον ἡμερομηνίαν ἐκδόσεως καί ἀποστολῆς τήν 23ην Ἰανουαρίου 2009 (π.ἠ.) παρεδόθη ὑπό τοῦ κομιστοῦ κ. Εὐαγγέλου Τσαρκατζόγλου καί τοῦ πατρός του Ἀρχιγραμματέως π. Δημητρίου Τσαρκατζόγλου, μόλις τήν Παρασκευήν 7ην Φεβρουαρίου 2009 (π.ἡ.) καί ὄχι ὅπως ρητῶς δηλώνετε εἰς τήν ἀκροτελεύτειον παράγραφον τῆς ἀποφάσεως σας διά Δικαστικοῦ Ἐπιμελητοῦ! Τό δέ ὅλως φαιδρόν καί ἀνόητον, εἶναι ὅτι εἰς αὐτήν ὁρίζετε τήν Τρίτην 11ην Φεβρουαρίου (π.ἡ.) νά ἐμφανισθῶμεν καί ἀπολογηθῶμεν ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, δηλαδή ὑμῶν τῶν ἀπό μακροῦ πεπτωκότων Ἀγγέλων καί ἤδη ἄκρως βλασφήμων ἱεροσύλων καί σχισματοαιρετικῶν Ἐκκλησιομάχων!  Μή γένοιτο οὔτε ἐν τῶ νῦν, οὔτε ἐν τῶ μέλλοντι νά ἀναγνωρισθῆτε ἄλλως πως, παρά ὡς εἶσθε, ἐνῶ δέν ἀρνούμεθα διά τήν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ νά ἔλθωμεν ἤ νά ἔλθετε ὁπόταν τό θελήσετε, εἰς ἄλλο ἐπίπεδον, διά νά ὁμιλήσωμεν καί διά ζώσης, διότι ἡ προσωπική ἐπαφή δέν εἶναι ἄψυχος, ὅπως ἡ γραπτή.

3) Εἰς τό κείμενόν σας τοῦτο, οἱ ἐλεινοί, καθ ἡμᾶς, συντάκται, σᾶς ὑπεχρέωσεν ἤ σᾶς ἔπεισαν νά γράψετε  τά κάτωθι:

α) Νά ἀπορρίψετε τήν υπ  ἀριθμ. 498/ 2/15.1.2009 πρός ὑμᾶς Κλῆσιν πρός Ἀπολογίαν ἐπί ρητοῦ Κατηγορητηρίου, ὅπως ἀπερρίψατε ἑκατοντάδας κειμένων, ἐπιστολῶν, Ὑπομνημάτων, Ἐκκλήσεων καί παρακλήσεών μας, χωρίς νά τολμήσετε νά ἀπαντήσετε, ἔστω καί ἐπί μιᾶς, τῆς πιό ἀνωδύνου, κατηγορίας. Αὐτό κρίνεται ἐξ ἀντικειμένου ὡς δειλία καί ἀδυναμία νά ἀναλάβητε τάς εύθύνας σας, ἤ ἔστω τήν ὑπεράσπισίν σας καί νά δικαιώσετε ἑαυτούς

β) Νά καλυφθῆτε πίσω ἀπό ἄκρως Ἀντικανονικάς Ληστρικάς καί ἐπί σκοπῶ ἱεροσύλους καί πάντη ΚΕΝΑΣ πρός τρίτους ἀποφάσεις σας, ὡς αἱ περί ἀργιῶν καί καθαιρέσεων, ἐνῶ τρόμῳ ἀποκρύπτετε καί ἀποσιωπᾶτε τάς ἐπ αὐτῶν ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ!

Ἀγαπητοί πρώην ἐν Χριστῶ Ἀδελφοί, οὔτε εἰς ἀργίαν ἐτέθημεν ποτέ, οὔτε ποτέ καθηρέθημεν, διότι ΣΕΙΣ, οἱ ταῦτα ἐπιχειρήσαντες, δυστυχῶς τό μόνον τό ὁποῖον ἐποιήσατε εἶναι ὅτι  ΗΣΕΛΓΗΣΑΤΕ κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό Ὀποῖον ἐθέσατε καί εἰς τήν ὑπηρεσίαν τῶν Σατανικῶν σκοπιμοτήτων τοῦ Ἀντιχρίστου Παλαιοημερολογιτικοῦ καί Νεοημερολογιτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ!

Σᾶς παρακαλῶ κατανοεῖστε κάποτε ὅτι πρός κέντρα λακτίζετε διό καταντήσατε αἱμόφυρτοι καί ὡς ἠμιθανεῖς κείτεσθε. Κατανοεῖστε, σᾶς παρακαλῶ, διά τό συμφέρον τῆς ψυχῆς σας, ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος Κήρυκος δέν καθηρέθη ποτέ, ἡ δέ 3282/28.11.2007 καθαιρετική σας ἀπόφασις δι ἡμᾶς εἶναι στέφανος, ἐνῶ δι ὑμᾶς θηλειά εἰς τόν λαιμό σας, ὅπως ὅλαι αἱ παρόμοιαι σατανικαί ἀποφάσεις σας.

Καμμίαν ἀπολύτως κακοδοξίαν ΔΕΝ ΑΠΕΔΕΙΞΑΤΕ, οὔτε σεῖς οὔτε οἱ Φλωρινικοί, μετά τῶν ὀποίαν ἐσκευωρήσατε, διότι ἁπλούστατα ποτέ δέν ἐκηρύξαμεν κακοδοξίαν, ἀλλά καί ἐπανειλημμένως σᾶς ἐδηλώθη ὅτι ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ καί ΚΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝ χριστιανικόν καί διά τό ΣΥΜΦΕΡΟΝ τῆς ψυχῆς μας καί διά τήν ΕΝΟΤΗΤΑ καί ΑΓΑΠΗΝ, ἑτοίμως ἔχομεν καί χάριτι Θεοῦ θά ἔχωμεν πάντοτε νά ἀνακαλέσωμεν ὁποιοδήποτε σφάλμα μας ἤ λάθος, ἀρκεῖ νά ἀποδείξετε.

4) Διά τήν ἀναφοράν σας εἰς τό γεγονός τῆς ἑνώσεως τῆς ἐν Ἐλλάδι Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μετά τῆς ἐν Ρουμανία, καί εἰδικώτερον ὅσον ἀφορᾶ εἰς τήν Ἀποστολικήν Διαδοχήν τῶν Ἐπισκόπων Κασσιανοῦ καί Γεροντίου, καί πάλιν παρακαλῶ ἀναγνώσατε καλῶς τήν ΠΡΑΞΙΝ - ΑΠΟΦΑΣΙΝ τῆς Μητροπολιτικῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Α.Π. 474/1/14.4.2008 δημοσιευθεῖσαν εἰς τό ἐπίσημον δημοσιογραφικόν τῆς Ἐκκλησίας ὄργανον, Ὀρθόδοξος Πνοή καί εἰς τό τεῦχος 181, Μαίου - Ἰουνίου 2008, ἐν σελίσι 207-211 καί ὅσα ἄλλα σχετικά ἐδημοσιεύθησαν καί, ἄν θέλετε, νά ἐπανέλθετε καί μήν ἐμφανίζεσθε ὡς κομπλεξικοί καί μισαλλόδοξοι παλαιοημερολογῖται.

5) Ἀναφέρετε μίαν πολυσέλιδον ἀπάντησίν σας, τήν ὁποίαν δῆθεν ἀπεκρύψαμεν καί ἀπεσιωπήσαμεν. Ἀγαπητοί, οὐδέν ἀπολύτως ἀπεκρύψαμεν, οὔτε θά ἀποκρύψωμεν, ἀλλά τά πάντα φανερώνομεν καί φωτίζομεν μέ τό φῶς τῆς ἀληθείας. Δυστυχῶς, σεῖς, ποιεῖτε αὐτό διά τό ὁποῖον μᾶς κατηγορεῖτε, δηλαδή σεῖς ἀποσιωπᾶτε, ἀπορρίπτετε καί θάπτετε εἰς τά βάθη τοῦ σκότους τοῦ πονηροῦ, ὅσα ἐν τῶ φωτί πάντοτε ἐφέρομεν, καί ἐζητήσαμεν νά ἀνταποκριθῆτε. Ὄσον ἀφορᾶ τήν πολυσέλιδον ἀπάντησίν σας τήν  ἐπί τῆς ὑπ ἀριθμ. 451/10/23.10.2007 Προσκλήσεως - Προτάσεως Παρακλήσεως διά κοινήν Ὀμολογίαν καί ἕνωσιν, παρακαλοῦμεν ἀναγνώσατέ την πάλιν, διότι φαίνεται δέν τήν ἐνθυμεῖσθε, διά νά ἴδητε τί ὑπεγράψατε εἰς αὐτήν καί τότε ἀς διαπιστώσητε μόνοι σας ποῖοι δέν ἀπαντοῦν, ποῖοι ἀποκρύπτουν καί ποῖοι ἀποσιωποῦν ἐπιμελῶς.... Ὡστόσον εἶναι γεγονός ὅτι ἐπεχειρήθη καί ἐπ αὐτοῦ ἀπάντησις τήν ὀποίαν ἀποθηκεύσαμεν εἰς τό ἠλεκτρονικόν ἀρχεῖόν μας, πλήν δέν τήν ὡλοκληρώσαμεν καί δέν σᾶς τήν ἀπεστείλαμεν, διότι: α) Μετ ὀλίγας ἡμέρας μετά τήν ἀποστολήν τοῦ 451/10/23.10.2007 ἐγγράφου μας, Σεῖς τήν 28.11.2007 ἀπεφασίσατε καί μᾶς ἀπεστείλατε τήν ἀνυπόγραφον ἀπόφασίν σας  Α.Π. 3282 περί καθαιρέσεώς μου! β) Συγχρόνως ὁ πρ.  Πειραιῶς κ. Νικόλαος μᾶς ἀποστέλλει τήν μέ ἀριθμ. Πρωτ. 3281/28.11.2007 τετρασέλιδον ἐπιστολήν του ὡς καί δύο σελίδας 5 καί 6 ὡς Παράρτημα τῆς ὑπ ἀριθμ. 3281/28.11.07 ἐπιστολῆς, καί γ) Ἐπίσης τήν ἰδίαν ἡμέραν ἐξεδώκατε καί τήν μέ ἀριθμ. Πρωτ. 3280/28.11.2007 Ἐγκύκλιόν σας.

Ἐπί ὅλων αὐτῶν ἡμεῖς ΑΠΗΝΤΗΣΑΜΕΝ: α) Μέ τήν τετρασέλιδον ὑπ ἀριθμ. Πρωτ. 460/12.12.2007 ΑΝΟΙΚΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ ΕΠΙ ΜΙΑΣ ΨΕΥΔΟΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΣ, δημοσιευθεῖσαν καί εἰς τήν Ὀρθόδοξον Πνοήν Νοεμβρ. Δεκ. 2007, ἀριθμ. τ.178, σελ. 375-379, καί β) Μέ τήν ὀκτασέλιδον ὑπ ἀριθμ. Πρωτ. 472/14/27.2.2008 Β΄ ΔΗΜΟΣΙΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΣΕΒΟΥΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΕΡΙ ΔΗΘΕΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΣ ΜΑΣ ἐπίσης δημοσιευθεῖσαν εἰς τήν Ὀρθόδοξον Πνοήν, Ἰαν. Φεβρ. 2008, ἀριθμ. τ. 179, σελ. 26-35. Ἰδιαιτέρως ἀπηντήσαμεν ἐπί τῆς ὑπ ἀριθμ. 3280/27.11.2007 Εγκυκλίου  σας, ἡ ὁποία θά παραμείνη ὡς μνημεῖον βλασφημίας κατά τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιολογίας Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς, διά τῆς ἐκδοθείσης καί κυκλοφορησάσης είδικῆς μελέτης ὑπό τόν τίτλον: ΑΜΕΣΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ... ὑπό τοῦ θεολόγου Ἐλευθερίου Γκουτζίδη. 

Σᾶς παρακαλῶ, μετά ἀπ αὐτάς τάς ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ καί ὅσας ἄλλας πληθωρικῶς ἠκολούθησαν μέσω τῆς Ο.Π., θέλετε καί ἄλλην ἀπάντησιν ἐπί τῆς μέ Α.Π. 3281/28.11.2007 ἐπιστολῆς σας; Εὐχαρίστως νά ἐπανέλθω, ἀλλά θά πεισμώσετε περισσότερον ἄν σᾶς ἀπαντήσω καί ἐπ αὐτῶν τῶν προκλητικῶν φληναφημάτων.

6) Ὡστόσον δέν παραλείπω νά ἐπαναλάβω ἐπιγραμματικῶς τά κάτωθι, ὅσον ἀφορᾶ τήν 3282/28.11.2007 ἀπόφασίν σας περί δῆθεν καθαιρέσεώς μου, καίτοι μέ τάς δύο προαναφερθείσας Ἀπαντήσεις μου θά ἔπρεπε νά εἴχατε ἔλθει εἰς ἑαυτούς, ἀλλά φεῦ δέν ἐνημερώνεσθε, δέν σκέπτεσθε, ἤ ἔχετε δεσμευθεῖ νά ἀφανίσετε τήν Ἐκκλησίαν μή λαμβάνοντες ὑπ ὄψιν ὅτι ὄχι μόνον ἀφανίζετε ἑαυτούς, ἀλλά καί τούς καταδικάζετε εἰς αιώνιον χωρισμόν ἀπό τήν ΜΙΑΝ ἐν Οὐρανοῖς καί ἐπί γῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ.

Ἀγαπητοί, δέν γνωρίζετε τήν ἱστορίαν τῆς Ἐκκλησίας τουλάχιστον ἀπό τό 1924; Δέν ἔχετε ὑπ ὄψιν τάς προδοσίας καί τά σχίσματα; Διατί δέν συνέρχεσθε; Διατί παραμένετε ἀμετανόητοι. Εὐχαρίστως νά ὁμιλήσωμεν, ἄν θέλετε, καί εἰς ἐπίπεδον προσωπικόν ἐπί ὅλων αὐτῶν τῶν θεμάτων.

Ἐπί τῆς 8ης παραγράφου τῆς 3ης σελίδος τῆς ἀποφάσεώς σας, Σᾶς ὑπενθυμίζω ἐπιγραμματικῶς τά ἑξῆς:

 α) Εἶσθε ἀναρμόδιοι καί δέν δύνασθε καί δέν νομιμοποιεῖσθε μετά τό 2002 καί 2005 καί ἀπολύτως μετά τήν 28ην Νοεμβρίου 2007 νά προβαίνετε εἰς καθαιρέσεις ὡς ἐργολάβοι κηδειῶν. Τοῦτο διότι οὐσία πλέον εἶσθε καθηρημένοι ὑπό τῶν πέντε σχισματοαιρετικῶν, εἶσθε βλάσφημοι, εἶσθε ἐκπεσόντες Ἄγγελοι καί πλέον ὑπηρετεῖτε τόν Ἀντίδικον τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Του, εἶσθε σχισματοαιρετικοί καί δεινοί Ἐκκλησιομάχοι. Αἱ ἀποφάσεις σας εἶναι ὅμοιαι καί ἰσόκυροι μέ ὅλας τάς ἀνά τούς αἰῶνας προηγηθείσας καθαιρέσεις, ἀφορισμούς κλπ. ὑφ ἁπάντων τῶν αἱρετικῶν, ψευδεπισκόπων καί ψευδοσυνόδων.

β) Ὁ λόγος ἐπί τοῦ ὁποίου ἐστηρίξατε τήν  ψευδοκαθαίρεσίν σας ἐναντίον μου, ἤτοι ἡ δῆθεν Ἁγιοτριαδική καί Ἐκκλησιολογική καινοτομία, ἀφορᾶ ἀποκλειστικῶς καί μόνον ὑμᾶς. Σᾶς παραπέμπω εἰς τήν ἀπό 14/27.2.2002 Εἰσήγησιν καί ἐν ταυτῶ ἀπόφασιν τοῦ κ. Νικολάου! ... Ἐκεῖ θά ἴδητε ὅτι εἶσθε ἄκρως αἱρετικοί ἐπ ἀμφοτέρων τῶν δογμάτων καί ἐπί τοῦ Τριαδολογικοῦ καί ἐπί τοῦ Ἐκκλησιολογικοῦ.

γ) Τό ἀντίγραφον τῆς ἀποφάσεως, τό ὁποῖον μοί ἐκοινοποιήσατε εἶναι ἀνυπόγραφον, καί ἐνῶ σᾶς ἐζήτησα νά μοί ἀποστείλετε τό ὑπογεγραμμένον, μετά τῶν σχετικῶν Πρακτικῶν τῆς Δίκης, δέν μοῦ τό ἀπεστείλατε.

δ) Ἀκυρώσαντες τήν ὑπ ἀριθμ. 3005/1997 Συνοδικήν ἀπόφασιν κατά τῶν πέντε, διότι ἀπό τό ἔτος 1998 καί ἐξῆς δέχεσθε ὅτι ἔχετε τά ἴδια φρονήματα μέ αὐτούς, κατά δέ τό 2003 ὅτι δέν διαφέρετε ἀπό τῆς ὁμάδος των, οὔτε ὅσον άφορᾶ εἰς τήν Ἐκκλησιολογίαν, οὔτε εἰς τήν Ἀποστολικήν Διαδοχήν, ἀλλά μόνον εἰς μερικάς εἰκόνας, (ὅπερ δέν δικαιολογεῖ σχίσμα), ΕΔΕΧΘΗΤΕ καί ΕΠΕΚΥΡΩΣΑΤΕ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΣΑΣ ΤΗΝ ΚΑΘΑΙΡΕΤΙΚΗΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΝ ὑπ ἀριθμ.10/1995, διό καί ὡς ἤδη καθηρημένοι δέν δύνασθε νά καθαιρέσετε Ὀρθοδόξους Ἀρχιερεῖς.

Διά ταῦτα καί αὐτή ἡ ἀπόφασίς σας, ἐνῶ διά τόν καθ οὗ ἐξεδόθη εἶναι ἄκυρος καί δέν παρήγαγεν κανέν ἀπολύτως ἀποτέλεσμα, δι Ὑμᾶς ὅμως ἀπετέλεσεν τετελεσμένην ἱεροσυλίαν καί ἐν τέλει ἐπεκάθησεν ἐπί τῶν ἰδικῶν σας κεφαλῶν, ὥστε νά λογίζεσθε ὡς δίς καί τρίς καθηρημένοι. Ἀλλά καί διά τό θέμα αὐτό ἔχει διατυπωθεῖ κατηγορητήριον ὑπό Κανονικοῦ καί ἁρμοδίου Ὀργάνου καί ὄψεσθε.

7) Ἐπί τῆς προτελευταίας παραγράφου τοῦ ἐγγράφου σας εἰς τήν 5ην σελίδα γράφετε ὅτι μᾶς καλεῖτε (ὅλους) τήν μεταπροσεχῆ Τρίτην 11 Φεβρουαρίου 2009, ἀπειλεῖτε δέ ἐκ τῶν προτέρων διευκρινίζοντες ὅτι εἰς περίπτωσιν μή ἀνταποκρίσεως αὐτῶν ... θά ἐπιβαρυνθῆ δεινῶς ἡ θέσις των. Ἡ παροῦσα ... θά κοινοποιηθῆ ... διά Δικαστικοῦ Ἐπιμελητοῦ.

Καίτοι καί αὐτά ἀποτελοῦν παραλογισμούς τοῦ συντάκτου καί ἐν ταυτῶ καί ὑμετέρους, κάμνομεν ὀλίγην ὑπομονήν καί παρατηροῦμεν:

Ἀγαπητοί, πρῶτον ἐπαναλαμβάνομεν ὅτι ἀπό τῆς θέσεως, εἰς ἥν περιήλθετε  ΟΥΔΕΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΤ ΟΥΔΕΝΟΣ δύνασθε ποιῆσαι. Τό μόνον, τό ὁποῖον σᾶς ἀπομένει, εἶναι νά μελετήσετε (ἄν δύνασθε καί τοῦτο ποιῆσαι) τά φρικτά ἐκεῖνα ΟΥΑΙ τοῦ Κυρίου κατά τῶν ὑποκριτῶν Φαρισαίων, τούς ὁποίους ἐξεπέρασαν οἱ συντάκται τοῦ ἐγγράφου σας. Δεύτερον, ἀνοηταίνετε καί διότι ἐνῶ καλεῖτε εἰς ἀπολογίαν τήν 11ην Φεβρουαρίου, τό ἔγγραφόν σας παρεδόθη μόλις τήν 7ην Φεβρουαρίου, καί τέλος ἐνῶ γράφετε ὅτι θά μᾶς κοινοποιηθῆ διά Δικαστικοῦ Ἐπιμελητοῦ, αὐτό ἐκομίσθη 16 ἡμέρας μετά διά τοῦ κ. Εὐαγγέλου Τσαρκατζόγλου.

Ἀγαπητοί, ὅσον καί ἄν λυπούμεθα διά τό ἔσχατον αὐτό σημεῖον τοῦ παραλογισμοῦ, πρέπει νά σᾶς εἴπωμεν καί πάλιν, ὅτι μέ τήν Χάριν τοῦ Θεοῦ, δέν θέλομεν νά εἴμεθα ἀμετανόητοι εἰς ὅποιον λάθος μας, ἀλλά ἐν ταπεινώσει νά τό ἀναγνωρίζωμεν, νά μετανοῶμεν καί νά ζητῶμεν συγγνώμην, διότι αὐτή εἶναι ἡ χριστιανική συμπεριφορά καί αὐτό τό πραγματικόν συμφέρον τῆς ψυχῆς μας. Ἐν προκειμένω ὅμως καμμίαν Ἐκκλησιαστικήν Κανονικήν τάξιν δέν παρεβιάσαμεν, οὔτε θεσμόν, οὔτε Δόγμα, οὔτε τήν Ἐκκλησίαν προδίδομεν. Ἐξετάσατε, παρακαλῶ, ἄν καί εἰς ποῖον βαθμόν τά παρεβιάσατε Ὑμεῖς, ὅπως ἐπί ἔτη σᾶς ἀποδεικνύομεν. Εἰς τήν ἰδικήν σας πλέον εὐθύνην εἶναι ἤ νά συνεχίσετε τό κακόν. ἤ νά ἐπιστρέψετε, ἐκεῖ ὅθεν ἐξεπέσατε. Εὐχόμεθα νά γίνη τό δεύτερον καί εἴμεθα ὡς ἄνθρωποι εἰς τήν διάθεσίν σας χωρίς νά ὑποκαθίσταται τό Κανονικόν καί Ὀρθόδοξον ἔργον τῆς Ἐκκλησίας.

 

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΙΝ

ΤΗΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

+ Ο ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΚΗΡΥΚΟΣ


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2009