ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ


Α.Π. 418
Εν  τῆ Ι.Μητροπόλει Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
τῆ 21η Σεπτεμβρίου 2006 (π.ἡ.)


ΠΡΟΣ

τούς πρώην ἐν Χριστῶ Αδελφούς καί Συνεπισκόπους κ.κ. α) Νικόλαον, β) Παχώμιον, γ) Γαλακτίωνα δ) Ταράσιον ε) Ανδρέαν στ) Χρυσόστομον, ὡς καί τούς ὑπ αὐτούς Πρεσβυτέρους καί Ἱεροδιακόνους: Εὐστάθιον, Στέφανον, Νεόφυτον, Δαμασκηνόν, Ανανία, Αντώνιον,  Απόστολον, Δημήτριον, Ἠλίαν, Κασσαινόν, Κυπριανόν, Λάζαρον, Νικόλαον, Παντελεήμονα, Στέφανον, Χρύσανθον,  Ἰγνάτιον, Μεθόδιον καί Βαρθολομαῖον.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
Α.Ἱεράς Μονάς καί Ἑνορίας
Β. Τούς πρώην Μητροπολίτας Γρηγόριον καί Χρυσόστομον.

Διά τῆς παρούσης σᾶς ἀποστέλλομεν συνημμένως τήν ἐξ  25 ἐντύπων σελίδων ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ μετά καταδίκης τῶν ὑφ Ὑμῶν βλασφημιῶν κατά τε τῆς Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς καί τῆς Ἐκκλησιολογίας (τάς ὁποίας γυμνῆ τῆ κεφαλῆ ἁπό τό 2003 ἄλλοι κηρύσσετε καί ἄλλοι σιωπηρῶς ἐγκρίνετε καί υἱοθετεῖτε), ὡς καί καταδίκης τῶν αἱρετικῶν φρονημάτων τοῦ πρώτου ἐξ Ὑμῶν, διά νά λάβητε γνῶσιν.
Επί τούτοις προσευχόμεθα, ὅπως ὁ Κύριος νεύση ἀγαθά εἰς τάς καρδίας ὅλων Ὑμῶν τε καί Ἡμῶν, πρός σωτηρίαν ὅλων μας ΔΙΑ καί ΕΝ ΤΗ ΑΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. ΑΜΗΝ.

Ελάχιστος πρός Κύριον εὐχέτης
+ Ὁ Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
ΚΗΡΥΚΟΣ
........
ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ
ΑΜΑ ΔΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΚΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΔΙΑΤΥΠΩΘΕΙΩΝ ΒΛΑΣΦΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΕ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΗΜΑΤΩΝ

᾽Εν ὀνόματι τῆς ῾Αγίας καί ῾Ομοουσίου καί Ζωοποιοῦ καί ᾽Αδιαιρέτου Τριάδος, ἐν ἔτει σωτηρίω 2006, Σεπτεμβρίου 6, ἡμέρα Τρίτη, ἡ ἐμή ἐλαχιστότης, ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος, τῆς Γνησίας ᾽Ορθοδόξου ᾽Εκκλησίας καί οἱ ὑφ᾽ ἡμᾶς εὐλαβέστατοι Κληρικοί, ῾Ιερομ. π. ᾽Αμφιλόχιος καί ἱερεῖς π. Θωμᾶς καί π. Ἀνδρέας, οἷ ὁσιώτατοι Μοναχοί, Βαρνάβας, Κύριλλος, καί Θεόδωρος, παρόντος καί τοῦ θεολόγου ᾽Ελευθερίου Γκουτζίδη, ὡς Γραμματέως, μετά τήν θείαν λειτουργίαν, τήν ὁποίαν ἐπιτελέσαμεν ἐν τῶ πανσέπτω ᾽Επισκοπικῶ Ναῶ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, συνεκροτήσαμεν Μητροπολιτικήν ῾Ιεράν Σύνοδον καί ἐνδιετρίψαμεν ἐπί μεγίστων θεμάτων Πίστεως, τά ὁποῖα ἡ κοινή ῾Αγία ἡμῶν Μήτηρ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, σήμερον ἀντιμετωπίζει, βιοῦσα περίοδον κατακομβικήν.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006