ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΙΕΡΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΝ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
194 00 Τ.Θ. 54  ΚΟΡΩΠΙ  ΤΗΛ. 210. 6020176, 210.6021467, 210.2466057

Α.Π. 366

᾿Εν Κορωπίῳ τῇ 14/27.10.2004 (ἐ.ἡ.) 


ΘΕΜΑ:  "᾿Απαγόρευσις τοῦ ὅρκου"

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Γ.Ο.Χ.) ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

Διά τοῦ παρόντος ᾿Αρχιερατικοῦ Γράμματος τῆς Μετριότητος ἡμῶν δῆλον ποιοῦμεν ὅτι παρά τ·ῇ ᾿Ορθοδόξῳ ᾿Ανατολικῇ ῾Αγίᾳ τοῦ Χριστοῦ ᾿Εκκλησίᾳ ὁ ὅρκος ἐπί τῇ ἐπικλήσει τοῦ ᾿Ονόματος τοῦ Θεοῦ ἤ ἐπί τῇ θέσει τῆς δεξιᾶς χειρός ἐπί τοῦ ῾Ιεροῦ Εὐαγγελίου εἶναι πάντῃ ἀπηγορευμένος κατά τήν ἐντολήν τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ "᾿Εγώ δέ λέγω ὑμῖν μή ὀμόσαι ὅλως... μήτε ἐν τῷ οὐρανῷ... μήτε ἐν τῇ γῇ... μήτε εἰς ῾Ιεροσόλυμα... μήτε ἐν τῇ κεφαλῇ σου" (Ματθ. 5, 34-36) καί κατά τήν ᾿Αποστολικήν παραγγελίαν "Μή ὀμνύετε μήτε τόν οὐρανόν, μήτε τήν γῆν, μήτε ἄλλον τινα ὅρκον" (᾿Ιακ. 5,12) καί κατά τάς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, "ὅρκῳ μή ἐθίσωμεν τό στόμα, ἀλλά τῆς Κυριακῆς φωνῆς ἀκούσωμεν λεγούσης τό "ἐγώ δέ λέγω ὑμῖν μή ὀμόσαι ὅλως" (Ζ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Πρᾶξις στ') καί κατά τήν τῶν ῾Αγίων Πατέρων διδασκαλίαν "τό γάρ ὁρκίζειν τοῦ φονεύειν ἐστιν χεῖρον" (᾿Ιωάννου Χρυσοστόμου ΠΗ 49,160).
 ῞Οθεν παραγγέλλομεν πατρικῶς ἀφ᾿ ἑνός μέν εἰς τά ὑφ᾿ ἡμᾶς εὐπειθῇ καί ὑπάκουα τῆς ῾Αγίας τοῦ Χριστοῦ ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τέκνα, ὅπως ἀποφεύγουν παντελῶς οἱανδήποτε μορφήν ὅρκου, ἀφ᾿ ἑτέρου δέ εἰς τούς δικαστικούς λειτουργούς τῆς Πολιτείας ὅπως ἀποφεύγουν τήν ἐπιβολήν τοῦ ὅρκου εἰς τούς ὑφ᾿ ἡμᾶς Γνησίους ᾿Ορθοδόξους Χριστιανούς καί φιλονόμους ῞Ελληνας πολίτας, ἵνα μή εἰς σύγκρουσιν καθηκόντων αὐτούς φέρουν, ἀλλά φειδόμενοι τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως καί ἐλευθερίας αὐτῶν ἐφαρμόζουν ἐν προκειμένῳ ἀντί τῆς γενικῆς διατάξεως τοῦ ἄρθρου 218 `1 τοῦ ΚΠΔ, καί τῆς ἀναλόγου τοῦ ἄρθρου 408 `1 τοῦ ΚΠολΔ, τάς εἰδικάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 220 `2 τοῦ ΚΠΔ καί τήν ἀνάλογον τοῦ ἄρθρου 408 `3 τοῦ ΚΠολΔ, καθ᾿ ἅς: "᾿Εάν ὁ μάρτυς δηλώσῃ ἐνώπιον τοῦ δικαστηρίου ἤ τοῦ δικαστοῦ ὅτι... πρεσβεύει θρησκείαν μή ἐπιτρέπουσαν τόν ὅρκον, ὁ ὅρκος δίδεται ὡς διαβεβαίωσις ὑπό τόν ἑξῆς τύπον: "Δηλῶ ἐπικαλούμενος τήν τιμήν καί τήν συνείδησίν μου ὅτι θά εἴπω ὅλην τήν ἀλήθειαν καί μόνον τήν ἀλήθειαν χωρίς νά προσθέσω οὔτε νά ἀποκρύψω τι"

᾿Επί τούτοις πᾶσιν διατελοῦμεν μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
+ Ο ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΗΡΥΚΟΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2008