ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΙΕΡΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΝ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
194 00 Τ.Θ. 54  ΚΟΡΩΠΙ  ΤΗΛ. 210. 6020176, 210.6021467, 210.2466057

Α.Π. 364

᾿Εν Κορωπίῳ τῇ 30.9.2004 (ἐ.ἡ.) 


ΠΡΟΣ

Τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος

τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας κ. ΑΝΔΡΕΑΝ.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ :

῞Απαντας τούς Σεβ/τους ᾿Αρχιερεῖς, ἐντιμωτάτους ῾Ιερεῖς καί ῾Ιεροδ/νους

τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος καί τῆς Κύπρου.

 

Μακαριώτατε ἐν Χριστῷ πρεσβύτερε ᾿Αδελφέ καί συλλειτουργέ κ. ᾿Ανδρέα. Εὐλογεῖτε.

῎Ελαβον καί τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 1373/15.9.04 (ἐ.ἡ.) ἐπιστολήν σας, τήν ὁποίαν, ἐπιτρέψτε μου νά εἴπω τήν ἄποψίν μου, ὑπεγράψατε χωρίς ἐπίγνωσιν καί εὐθύνην. ᾿Αποκλειστικός σκοπός, καθ᾿ ἡμᾶς, τῶν συντακτῶν αὐτῆς τῆς ἐπιστολῆς, ἦτο νά ἀποφύγετε τήν μετ᾿ ἐπιγνώσεως  καί ᾿Αρχιερατικῆς εὐθύνης τοποθέτησίν σας ἐπί τῶν σοβαρῶν θεμάτων Πίστεως, τά ὁποῖα ἐπανειλημμένως καί ἐπί μακράν σειράν ἐτῶν, ἁρμοδίως καί Κανονικῶς εἰσηγήθημεν, ἐν τέλει δέ τά περιελάβαμεν καί εἰς τήν "ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ" μας. Καί ταύτην, ὅμως, ὁ ἀσεβής συντάκτης τῆς ἐπιστολῆς σας ἀπεγνωσμένα προσεπάθησε νά ἀτιμάση καί, ὡς συνήθως, νά τήν μετατρέψῃ καί εἰς "κατηγορητήριον"!

Πρός τό παρόν δέν θά ἀσχοληθῶ μέ αὐτό τό κείμενον, διότι οἱ αὐτόκλητοι ἤ ἐπιστρατευθέντες συντάκται του, ἀφοῦ ἐπί δύο μῆνας συνεσκέπτοντο, τελικῶς εὗρον τρόπον ὑπεκφυγῆς ἐκ τῆς οὐσίας τῆς ὅλης ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ μου. ᾿Αντιπαρῆλθον δηλαδή καί τά ἑπτά κεφάλαια αὐτῆς καί ἠναλώθησαν μέ τό δεύτερον ἥμισυ τοῦ Ε᾿ κεφαλαίου (ἀπό τό τέλος τῆς σελίδος 12 μέχρι καί τό τέλος τῆς 15ης σελίδος), ὅπου περιλαμβάνεται καί ἡ "καταδίκη τῆς κοινῆς σκευωρίας", μέ τά δῆθεν "ἀμάρτυρα" καί "καινοτομίας" κατά τοῦ ἐλλ/του θεολόγου κ. ᾿Ελευθ. Γκουτζίδη, ἀλλά καί ἡμῶν προσωπικῶς. ῾Ωστόσον τήν Παρασκευήν 1.10.04 (κατά τό ν.ἡ), ἤ 18.9.04 (κατά τό ἐκκλησιαστικόν), ἐλάβατε, διά δικαστικοῦ ᾿Επιμελητοῦ, τό ὐπ᾿ ἀριθμ. 363 ἐκ τεσσάρων σελίδων δεύτερον σχετικόν ἔγγραφόν μου,  ὡς συνέχεια τοῦ ὑπ᾿ ἀριθμ. 360/14/27.7.04, μέ τό ὁποῖον σᾶς εἴχομεν ἀποστείλει τήν "ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ".

Δηλαδή, Μακαριώτατε, ἐνῶ σᾶς ἐδόθη  διά πολλοστήν φοράν, ἡ δυνατότης νά ἀναλάβετε τάς ᾿Αρχιερατικάς σας εὐθύνας διά Κανονικήν καί ᾿Ορθόδοξον ἀντιμετώπισιν τῆς ᾿Εκκλησιαστικῆς κρίσεως, πρός δόξαν τῆς ᾿Εκκλησίας καί ἰδικήν μας σωτηρίαν, οἱ συντάκται καί αὐτῆς τῆς ἐπιστολῆς σας, διέγραψαν μακράν σειράν πρωτευόντων, ἀλλά καί πυορροούντων θεμάτων, τά ὁποῖα θίγουν τήν ᾿Εκκλησιολογίαν καί τήν ᾿Αποστολικήν Διαδοχήν, μέ ἀποτέλεσμα καί πάλιν Σεῖς νά ἐμφανίζεσθε ὅτι πεισμόνως ἀρνεῖσθε τήν ῾Ομολογίαν καί ὅτι ἀκολουθεῖτε εἰς τά ἴχνη τοῦ πρώην Φλωρίνης καί τῶν "πέντε", τῶν ὁποίων ὅμως ὑπερέχετε ὡς πρός τήν ὑποκρισίαν  καί τήν ἀνευθυνότητα. Παρακαλῶ, μήν ἀπατᾶσθε, ἡ ἐπιστολή τήν ὁποίαν σᾶς ἔγραψαν καί ὑπεγράψατε, μέ κανένα τρόπο δέν μπορεῖ νά καλύψη καί νά δικαιολογήση τήν ἐπιχειρηθεῖσαν, συμφωνηθεῖσαν καί ἐν πολλοῖς συντελεσθεῖσαν ἀπό τό 1999-2000 προδοσίαν σας κατά τῆς Μητρός ᾿Εκκλησίας. ᾿Επιτρέψτε μου, παρακαλῶ ὅπως, ὅλως φιλαδέλφως καί εὐσεβάστως, ὡς ἁρμόζει πρός πρεσβύτερον ἐν Χριστῷ  ᾿Αδελφόν, ἀλλά καί ὑπευθύνως ὡς ᾿Αρχιερεύς, νά σᾶς ἐπιστήσω τήν ΠΡΟΣΟΧΗΝ, ὅτι, ἐάν ἔστω καί τήν ὑστάτην αὐτήν στιγμήν, δέν ἀπαλλαγῆτε τοῦ πλάνου καί στρεβλοῦ πνεύματος τῶν ἀμέσων καί ἐμμέσων κακοήθων συνεργατῶν σας, ἄν δέν τοποθετηθῆτε  ἐπί τῆς ῾Ομολογίας καί δέν ἐπιδείξετε συνέπειαν, δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπάρξῃ διέξοδος δι᾿ ῾Υμᾶς, καί νά ἐπέλθῃ ἡ κατά Θεόν λύσις, ἡ δέ εὐθύνη καί ἐν τῷ νῦν αἰῶνι καί ἐν τῷ μέλλοντι πρωτίστως θά βαρύνη τήν Μακαριότητά σας.

Μακαριώτατε, ἡ κατά Θεόν λύσις εἶναι ἀπολύτως σαφής καί δεδομένη, ἤγουν ἡ κοινή ᾿Ορθόδοξος ῾Ομολογία καί ἡ συνέπεια πρός αὐτήν. Σεῖς, ἀντί τῆς κατά Θεόν λύσεως,  καί πάλιν ὅλως ἀπαραδέκτως, προετιμήσατε νά παραθεωρήσετε τά πραγματικά θέματα Πίστεως, ἤτοι τῆς ᾿Εκκλησιολογίας καί τῆς ᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς, καί νά προφασισθῆτε ὅλως προσχηματικῶς καί ὑποκριτικῶς ὅτι τό μόνον θέμα Πίστεως, τό ὁποῖον σᾶς ἀπασχολεῖ καί ἀποτελεῖ δῆθεν λόγον σχίσματος, εἶναι ἡ γνωστή διατύπωσις τοῦ θεολόγου ᾿Ελευθερίου Γκουτζίδη. Δηλώνετε ἐπίσης ὅτι δέν ἀποδέχεσθε τό σχετικόν μέρος ἐκ τῆς "ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ", ἐπειδή τοῦτο, καθ᾿ ὑμᾶς, "προσβάλλει τήν Τριαδολογίαν καί ᾿Εκκλησιολογίαν", καί ἐπιφέρει τήν "διακοπήν τῆς ᾿Εκκλησιαστικῆς κοινωνίας", διό μέ προτρέπετε "νά σπεύσω νά ἀνακαλέσω μέ πνευματικήν τόλμην τό συγκεκριμένον τουλάχιστον μέρος τοῦ κειμένου τῆς ῾Ομολογίας μου",

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ τήν πρότασίν σας, πλήν ζητῶ Σεῖς νά ΑΠΟΜΟΝΩΣΕΤΕ καί νά ΠΕΤΑΞΕΤΕ ἐκ τῆς ῾Ομολογίας μου αὐτό τό μέρος καί ὅ,τι ἄλλο θεωρεῖτε ἐπιλήψιμον καί νά τό "ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΕΤΕ". Κατόπιν κοινοποιεῖστε τήν τοιαύτην πρᾶξιν σας, καί ἡ ἐλαχιστότης μου θά ἀναλάβω τάς ἐν γένει εὐθύνας μου. ῎Εχετε, ὅμως, χρέος πρίν ἀπό μίαν τοιαύτην ἐνέργειαν, νά ἀντιμετωπίσετε πρώτιστα τόν ἱερόν Φώτιον, ὁ ὁποῖος λέγει: "Διό πρός ἑαυτήν μέν ἡ τῆς Τριάδος ἑνότης, εἰ θέμις εἰπεῖν, ἐκκλησιάσασα, θέμις δέ τοῦτο λέγειν ἐπί τῆς ἀναπλάσεως". ᾿Επίσης νά ἀντιμετωπίσετε καί τόν ἅγιον Μάξιμον τόν ῾Ομολογητήν, ὁ ὁποῖος λέγει: "Εἰκών ἐστί τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἡ ἀγία ᾿Εκκλησία, ὡς τήν αὐτήν τῷ Θεῷ περί τούς πιστούς ἐνεργοῦσα ἕνωσιν...". Πρό πάντων, σύμφωνα μέ ὅσα γράφετε εἰς τήν ἐπιστολή σας, διορθώσετε καί τούς λόγους τοῦ Κυρίου ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ: "ἵνα ὦσιν ἕν καθώς ἡμεῖς ... ἵνα πάντες ἕν ὦσιν, καθώς σύ, πάτερ, ἐν ἐμοί, κἀγώ ἐν σοί, ἵνα καί αὐτοί ἐν ἡμῖν ἕν ὦσιν". ᾿Εννοεῖται, Μακαριώτατε, ὅτι δέν θά ἐπαναλάβετε ὅσα ἀνόητα ἐγράφησαν εἰς τήν ἀπό 1/14.2.2002 "εἰσήγησιν" τοῦ Σεβ.  Πειραιῶς κ. Νικολάου.  

Μακαριώτατε, σᾶς διαβεβαιῶ, ὅτι, ὅσον ἐπιμένετε, εἰς τοιαύτας μεθόδους καί συμπεριφοράν, δέν θά ἐξέλθητε ἐκ τοῦ ἀδιεξόδου εἰς τό ὁποῖον σᾶς ὡδήγησαν τά ξένα Κέντρα διά τῶν ἐγκαθέτων των, ἀλλά τό ἀδιέξοδον θά γίνεται δι᾿ ῾Υμᾶς ἀσφυκτικώτερον μέχρι καί  θανατηφόρον. ᾿Επιμένω εἰς τοῦτο, διότι καί ἀν ἀκόμη δέν ἐπρόκειτο περί σατανικῆς σκευωρίας ὅλων τῶν παραγόντων τοῦ παλαιοημερολογιτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καί ἄν ἀκόμη, ὑποθετικῶς λέγω, εἴχατε δίκαιον, καί πάλιν ἡ ᾿Ορθοδοξία δέν κινδυνεύει ἀπό μίαν δῆθεν "καινοτομίαν" ἑνός λαϊκοῦ, ἀλλά ἐκ τῆς καταλύσεως τῆς Κανονικῆς ᾿Εκκλησιαστικῆς Τάξεως καί τοῦ Συνοδικοῦ θεσμοῦ, τήν ὁποίαν ἐπεχειρήσατε, ἐπί τῷ σκοπῷ νά προσβάλετε τήν ᾿Αποστολικήν σας Διαδοχήν, καί κατ᾿ ἐπέκτασιν καί τήν ᾿Εκκλησιολογίαν. Τήν ᾿Εκκλησίαν πάντοτε ἔβλαψαν κυρίως ἐπίορκοι ᾿Αρχιερεῖς καί αἱ "ἀσεβεῖς συμμορίαι" των, τάς ὁποίας ἐνεφάνιζον ὡς "Συνόδους".   

Σύμφωνα, λοιπόν, μέ τόν προσχηματικόν σας λόγον, ἐνεργεῖστε τάχιστα, "σῶστε" τήν ᾿Ορθοδοξίαν, "φονεύοντες" τήν "ἐκκλησιολογικήν καί τριαδολογικήν καινοτομίαν", ὅπως τήν χαρακτηρίζετε,!. "Σῶστε" ἑαυτούς καί τούς ὁμόφρονάς σας, εἴτε αὐτοί εἶναι Κληρικοί, εἴτε εἶναι Μοναχοί, ἤ Λαΐκοί, ἀφοῦ καί τό "ἐκκλησιάσασα" τοῦ ἱεροῦ Φωτίου, καί ἡ διατύπωσις "εἰκών ἐστί (τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ) ἡ ἁγία ᾿Εκκλησία, ὡς τήν αὐτήν τῷ Θεῷ περί τούς πιστούς ἐνεργοῦσα ἕνωσιν ...", καί οἱ λόγοι τοῦ Κυρίου "ἵνα ὦσιν ἕν καθώς ἡμεῖς", σύμφωνα μέ τά μέτρα σας, εἶναι "καινοτομίαι" καί "αἱρέσεις"....  "᾿Αναθεματῖστέ" τα ὅλα αὐτά, καί προσοχή! Μήν παραλείψετε νά ἀναθεματίσετε καί τάς σχετικάς διατυπώσεις  τῶν νεοημερολογιτῶν Καθηγητῶν, καί τότε ὀψόμεθα....

῾Ωσαύτως εἶμαι ὑποχρεωμένος νά σᾶς εἴπω, ὅτι ἡ ἐλαχιστότης μου πράγματι, ὅπως γράφετε, "διεκρίναμεν ἑαυτόν", οὐχί ὅμως ἐκ τῆς ᾿Εκκλησίας, ὅπως ἐννοεῖτε, ἀλλά ἤδη ἀπό 1.11.2001, "διεκρίναμεν ἑαυτόν" ἐξ  "᾿Εκκλησίας πονηρευομένων", ἤγουν "περιετειχίσαμεν ἐμαυτόν" ἐκ τῶν ἀντικανονικῶν καί προδοτικῶν ἐνεργειῶν σας, ἐκ τῶν σκευωριῶν σας, καί ἐκ τῶν βλασφημιῶν σας κατά τῆς ᾿Εκκλησιολογίας καί κατά τῆς ᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς, ἅτινα ἀκριβῶς, καθ᾿ ἡμᾶς, διαρρηγνύουν τούς δεσμούς σας μετά τῆς ᾿Αληθείας καί ἑπομένως καί μετά τῆς ᾿Εκκλησίας.

Μακαριώτατε, δέν "βιάσθηκα νά διακρίνω ἐμαυτόν ἐκ τοῦ ὑπολοίπου σώματος τῆς ᾿Εκκλησίας", ὅπως γράφει ὁ πονηρός συντάκτης τῆς ἐπιστολῆς σας, ἤ ὅπως κακοήθως ἀπό ἔτη προπαγανδίζει ὁ μ. Μάξιμος καί περί τοῦ ἁγίου Πατρός Ματθαίου, ὅτι δῆθεν "βιάσθηκε τό 1937 καί ἀπεκήρυξε τόν πρώην Φλωρίνης καί τούς ὁμόφρονάς του", ἤ ὅτι "ἠδύνατο νά ἀποφύγῃ τό σχίσμα"! ᾿Αντιλαμβάνεται ὁ καθείς τό ἔρεβος τοῦ σατανικοῦ του νοός, ἀφοῦ διενοήθη καί ἀπετόλμησε νά μεταθέσῃ τήν αἰτίαν τοῦ σχίσματος τοῦ 1937 εἰς τόν ῞Αγιον Πατέρα, καί οὕτω ... νά καταστήση ἀναγκαίαν καί τήν "χειροθεσίαν"! Διά τοῦτο ὡμίλησα "δι᾿ ἔρεβος σατανικοῦ νοός", διότι ξέρετε πολύ καλά, Μακαριώτατε, ὅτι οὔτε ὁ ἅγιος Πατήρ Ματθαῖος "βιάσθηκε" τότε, οὔτε ἡ ἐλαχιστότης μου, δι᾿ εὐχῶν του, βιάζομαι σήμερον. Χάριτι Χριστοῦ πιστεύω ὅτι μετρῶ καί ζυγίζω τάς ἐνεργείας μου, μέ τήν καθαράν ῾Ομολογίαν, τήν Κανονικήν Τάξιν καί τήν ἀγάπην, ἔχω δέ ὡς πρότυπον τούς ῾Αγίους Πατέρας, ἐξαιρέτως τόν ῞Αγιον Μᾶρκον τόν Εὐγενικόν, καί τόν ἀοίδιμον ᾿Αρχιεπίσκοπον Ματθαῖον, ἀλλ᾿ ἐν πολλοῖς καί τήν ὑμετέραν Μακαριότητα, διότι ἔτσι "παιδιόθεν" σᾶς γνώρισα.

"Διέκρινα ἐμαυτόν" ἐκ τῶν ἀντικανονικοτήτων σας, ἐκ τῆς ἐκπορνεύσεως τοῦ Συνοδικοῦ θεσμοῦ, καί δέν ἐπέτρεψα εἰς τήν ἐλαχιστότητά μου νά συμπορευθῇ καί συνεργήση εἰς τήν προδοσίαν, τήν ὁποίαν ἀπεργάζεσθε διά τοῦ βλασφήμου 54/76 γνωστοῦ ᾿Απαλλακτικοῦ Βουλεύματος, καί ὁμοίων νεωτέρων δικαστικῶν ἀποφάσεων. "Διέκρινα ἐμαυτόν" καί κατεδίκασα τήν ἐκ μέρους σας κάλυψιν καί δικαίωσιν τοῦ κινήματος τῶν πέντε σχισματοαιρετικῶν, καί τήν συμπόρευσίν σας μετ᾿ αὐτῶν ἐπί τοῦ θέματος τῆς "χειροθεσίας", διότι, οὕτω πως, ἐνεργοποιήσατε τάς ἐναντίον σας "καθαιρέσεις" καί "ἀναθεματισμούς", τούς ὁποίους σᾶς ἀπέδωσαν. "Διέκρινα ἐμαυτόν" καί ἐκ τῆς παρωδίας τοῦ "νέου σας θεολογικοῦ διαλόγου", διότι δι᾿ αὐτοῦ, ὅπως τόν προωθοῦσε, διά τῶν ἐγκαθέτων του τό ἐν Χαλκί Κέντρον τοῦ παλαιοημερολογιτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἐπεδιώκετο οὐχί ἡ ἐν ἀγάπῃ καί ἀληθείᾳ ἕνωσις, ἀλλά ἡ κατά τάς ἐπιταγάς τῶν ξένων Κέντρων ὑπαγωγή ὅλων τῶν παλαιοημερολογιτῶν, ὡς δεκατριμεριτῶν, ὑπό τόν κ. Χρυσόστομον Κιούσην καί δι᾿ αὐτοῦ εἰς τόν κ. Χριστόδουλον, ὑπό τήν προϋπόθεσιν τῆς "χειροθεσίας" ὡς ἐπί σχισματικῶν. "Διέκρινα ἐμαυτόν" ἐξ ὁλοκλήρου τοῦ οἰκουμενιστικοῦ παλαιοημερολογιτικοῦ κινήματος προδοσίας, τοῦ ὁποίου ἀποκορύφωσιν ἀποτελεῖ ἡ ὁμαδική θρασεῖα ὑπαναχώρησις τῆς περί ῾Υμᾶς καί τοῦ ψευδοαρχιεπισκόπου Νικολάου φατρίας σας ἐπί τῆς λεγομένης "χειροθεσίας". Διεθνῶς πλέον, μέσω τοῦ ἡλεκτρονικοῦ διαδικτύου, ἐπισημαίνεται ὑπό παραγόντων προσκειμένων εἰς τόν Σεβ/τον Κιτίου κ. ᾿Επιφάνιον, ὄτι εὐθυγραμμίζεσθε μέ τήν γραμμήν τοῦ Καλλίστου, τοῦ Ματθαίου Μακρῆ, τοῦ ῾Ιερομ.  Εὐθυμίου καί ὅλων τῶν ἐπιβούλων τῆς ᾿Αποστολικῆς μας Διαδοχῆς καί δι᾿ αὐτῆς καί τῆς ῾Ομολογίας - ᾿Εκκλησιολογίας.

Μακαριώτατε, μέ τήν ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ μου,  πράγματι "διέκρινα ἐμαυτόν" καί συνεχίζω νά τόν "διακρίνω", καί, ὑπό τήν ἀνωτέρω ἔννοιαν, "χωρίζομαι" ἐκ τῆς πονηρᾶς σας συναγωγῆς, ὄχι διά προσωπικούς λόγους, ἀλλά μόνον διά λόγους Πίστεως. Χωρίζομαι, διότι Σεῖς μετά τῶν περί ῾Υμᾶς ᾿Αρχιερέων, συστηματικῶς προδίδετε καί βλασφημεῖτε καί  ᾿Εκκλησιολογίαν καί ᾿Αποστολικήν Διαδοχήν, ἐνῶ ὑποκρίνεσθε χειρότερον παντός Φαρισαίου, διά νά πλανᾶτε εὐκολώτερον καί νά ἐξαπατᾶτε χριστιανούς, "δι᾿ οὕς Χριστός ἀπέθανεν". Διακρίνω ἐμαυτόν, κατά ᾿Αρχιερατικόν καθῆκον καί κατά τάς Πατερικάς ἐπιταγάς καί ὑποδείξεις, προπάντων δέ κατά τούς λόγους τοῦ Κυρίου: "᾿Εξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καί ἀφορίσθητε καί ἀκαθάρτου μή ἅπτεσθε, κἀγώ εἰσδέξομαι ὑμᾶς".

᾿Ελάχιστος ἐν ᾿Επισκόποις
ἀσπάζομαι ῾Υμᾶς ἐν Χριστῷ
+ Ο ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΗΡΥΚΟΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2008