ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΙΕΡΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΝ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
194 00 Τ.Θ. 54  ΚΟΡΩΠΙ  ΤΗΛ. 210. 6020176, 210.6021467, 210.2466057

Α.Π. 347

 Ἐν Κορωπίω τῆ 25η Νοεμβρίου 2003 


ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΤΟΥ ΣΕΒ/ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΗΡΥΚΟΥ
 
πί τν ατίων τς νέας κκλησιαστικς κρίσεως
καί πί το νός καί μοναδικοτρόπου πιλύσεώς της
 

ΠΡΟΣ
τόν Μακαρ. ρχιεπίσκοπον θηνν
καί Πάσης λλάδος κ. ΑΝΔΡΕΑΝ
καί τούς Σεβ/τους ρχιερες
Κοινοποίησις: παντα τόν ερόν Κλρον
καί τόν πιστόν λαόν.
 
Μακαριώτατε, καί Σεβασμιώτατοι.
Χριστός εη ν τ μέσω μν.

Καθ' λην τήν πό 5.2.2003 καί μέχρι σήμερον περίοδον, φιερώσαμε πολλάς σελίδας ναφορικά μέ τήν περί παραιτήσεως τοΜακαριωτάτου ρχιεπισκόπου κ. νδρέου ερόσυλον συμπαιγνίαν — συναλλαγήν καί τν σων κολούθησαν μέχρι καί τήν 2.6.2003. νελύσαμεν, κατηλέγξαμεν καί κατηγγείλαμεν τά γεγονότα, παρεθέσαμεν τούς ερούς Κανόνας τς κκλησίας, καί λην τήν κκλησιαστικήν πρξιν σχετικά μέ τό θέμα «παραιτήσεως πισκόπου». Δυστυχς μως μέχρι σήμερον τόσον ο πρωταίτιοι ( Μακ/τος κ. νδρέας καί Σεβ. κ. Νικόλαος), σον καί ο μπλεκόμενοι ρχιερες, παραμένετε μετανόητοι καί συνεχίζετε τάς πό το νέου δθεν «ρχιεπισκόπου» φατριαστικάς σας συνάξεις, τάς ποίας ταυτίζετε μέ τήν εράν Σύνοδον, τήν ποίαν διστάκτως ντιποιεσθε!… Καί λλα μως πρόσωπα, ν ναγνωρίζουν Κανονικόν πρόβλημα, καί ντιλαμβάνονται τό βδέλυγμα τς συμπαιγνίας, μως χι μόνον δέν ναλαμβάνουν τάς τεραστίας εθύνας των, λλά μνημονεύουν καί ναγνωρίζουν τόν παράνομο «νέον ρχιεπίσκοπον» καί συμπράττουν μετ' ατο. ν καί, κατ' νθρωπον τολμ επεν, σοι συνειδητά λαβον μέρος ες τήν ερόσυλον συμπαιγνίαν, δέν προβλέπεται νά διορθωθον, παρά τατα διά τούς καλοπροαιρέτους, λαχιστότης μου πιχειρ νά παρουσιάσω τό γενικώτερο πλαίσιο τό ποον δήγησε καί ες ατήν καθ' αυτήν τήν ΙΕΡΟΣΥΛΟΝ συμπαιγνίαν — συναλλαγήν τς 5.2.2003. Μέ τήν προσπάθειαν ατήν πιδιώκω νά γίνη ντιληπτή διάστασις το προβλήματος, προκειμένου νά τοποθετηθ καθ' νας μας ναλόγως, νδέν παραλείπεται παρουσίασις καί τς μοναδικς λύσεως το χαλκευμένου προβλήματος κατά τς κκλησίας. Πρέπει νά συνειδητοποιηθ τι ερισκόμεθα ες ριακόν σημεον τς λης κκλησιαστικς κρίσεως πού διερχόμεθα, φο, περισσότερον πό κάθε λλην φοράν, προβάλλει πλέον τό θέμα κατά πόσον εναι πιτρεπτή περαιτέρω κκλησιαστική κοινωνία μετά τς μάδος τν μετανοήτως εροσύλων καί φατριαστν ρχιερέων. στόσον εναι δεδομένον τι ποτέ δέν συνευδοκήσαμε ες τήν νεπίτρεπτον στάσι σας ναντι τν σοβαρν θεμάτων Πίστεως. πό τό 1998 διαμαρτυρόμεθα καί καταγγέλλομεν τάς παρανομίας σας, τάς νεπιτρέπτους παραλείψεις σας, πό δέ τήν 2.11.2001 δέν συμμετέχομεν, δέν συνεργομεν καί δέν ναγνωρίζομεν τάς ντικανονικάς, ντορθοδόξους, δίκους καί λοιπάς εροσύλους νεργείας σας.

* * *
ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙΣ ΤΑ ΑΙΤΙΑ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ  ΚΡΙΣΕΩΣ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΔΙΕΡΧΟΜΕΘΑ
 
λαχιστότης μου, Μητροπολίτης Κήρυκος, περιέπεσεν ες τήν δυσμένειαν τοστενο περιβάλλοντος το Μακαριωτάτου κ. νδρέου, τοι τν δελφν Τσακίρογλου,(1) μέσως μετά τήν ες Μητροπολίτην Μεσογαίας καί Λαυρεωτικς κλογήν καί χειροτονίαν μου τόν ούνιο το1995. λόγος κυρίως το α βλέψεις των διά τήν π' ατν ριστικήν κατοχήν καί λεγχον τν ερν Μονν, Παναγίας ες Κερατέαν ττικς καί Μεταμορφώσεως τοΣωτρος ες Κουβαρν ττικς. φοβήθησαν μήπως μετά τήν ποδημίαν το Μακαριωτάτου, ς πιχώριος πίσκοπος, διεκδικήσωμεν τόν διοικητικόν καί πνευματικόν λεγχον τν . Μονν. πίσης καί πρίν πό τό 1991, τε ρίσθην πνευματικός ες τήν δελφότητα τς ερς Μονής Παναγίας Πευκοβουνογιατρίσσης, εχεν κδηλωθεπαρομοία συμπεριφορά, παρά τν δίων προσώπων, λλά διά τήν γάπην καί τήν νότητα δέν θελήσαμεν νά δώσωμεν διαστάσεις ες τό θέμα. στόσον κατά τήν ν λόγω περίοδον, τριάκοντα Μοναχαί εχον τό θάρρος νά μς καταγγείλουν: «ν θέλετε νά βοηθήσετε τήν εράν Μονήν μας, πρέπει νά περιορίσετε τήν οκογένεια Τσακίρογλου…», ν λλαι μοναχαί περισσότερον γανακτισμέναι μς επον: «Πρέπει νά φύγουν πό δ, θά καταστρέψουν τό Μοναστήρι». Προσεπάθησα, τάς μέν Μοναχάς νά ερηνεύσω συστήνοντας νά κάνουν πομονήν καί Θεός θά βοηθήση τήν . Μονήν, ες δέ τούς δελφούς καί τάς δελφάς Τσακίρογλου, διακριτικά συνέστηνα νά προσέχουν τήν συμπεριφορά τους, διότι πάρχει πρόβλημα στήν δελφότητα. κενοι μως, πως δειξαν τά πράγματα, ντί διορθώσεως, προτίμησαν νά βρον τρόπο νά μέ «παλλάξουν» τν καθηκόντων ς πνευματικο τς δελφότητος καί νά μέ πομακρύνουν πό τήν εράν Μονήν, φο πρτα πέτυχον καί τήν πομάκρυνσί μας κ το . Ν. Κοιμήσεως τς Θεοτόκου Καλλιθέας…

«…βοήθησέ με καί…»
πίσης, κατά τήν δίαν περίοδον τότε ττικς Ματθαος μοί επεν: «Μακαριώτατος θέλει νά χειροτονήση τόν Στέφανο καί νά τόν φήση διάδοχό του στά Μοναστήρια. Ατό δέν πρέπει νά γίνη μέ κάθε θυσία… βοήθησέ με καί…». Μετ’ ὀλίγον, μως (1990—1991), ξέσπασεν δθεν «Νεοεικονομαχία» μέ κεντρικούς «ρωες» νθεν μέν τούς δελφούς καί τάς δελφάς Τσακίρογλου, μέ πρτον τόν Χαράλαμπο Τσακίρογλου μόλις φιχθέντος κ Γαλλίας, νθεν δέ τόν πρώην ττικς Ματθαον Μακρν καί τούς πιτελες το κινήματός του. τσι μέ ατόν τόν τεχνητόν σάλον, ς εναι γνωστόν, φ' νός πεχειρήθη συγκάλυψις τν νεργειν το πρώην ττικς, καθ' λην τήν δεκαετίαν το 1980-1990, διά τήν παγωγήν μας ες τό Πατριαρχεον εροσολύμων, μέσω τς σιωπηρς ποδοχς τς λεγομένης «χειροθεσίας» το 1971 ς πράξεως πί σχισματικν…, καί φ' τέρου κρίνετο ποιός θά κυριαρχοσε πί τν ερν Μονν, οἱ ἀδελφοί Τσακίρογλου τότε «σχυρός» ττικς Ματθαος. Δηλαδή ντιπαράθεσις τν δελφν Τσακίρογλου μέ τόν πρώην ττικς, πως σαφς προκύπτει, εχε νά κάνη πρωτίστως μέ τάς εράς Μονάς, καί δευτερευόντως μέ ,τι λλο, κόμη καί σον φορ τήν θέσιν του πί τς «χειροθεσίας» το 1971, πί τς ποίας νδεχομένως καί τό 1991 νά συνηντντο αθέσεις των… Ο Τσακίρογλου εναι δεδομένον τι πέφευγον πάντοτε τήν οανδήποτε ναφοράν ες τό θέμα τν νεργειν το πρώην ττικς ναφορικά μέ τό 1971, καί συνεχς καλλιέργουν, ς καί πρώην ττικς, τό τεχνητόν θέμα τν ερν Εκόνων.(2) Τελικά, ες τήν προσπάθειά των νά στηρίξουν τόν τεχνητόν σάλον τς δθεν «νεοεικονομαχίας», πρώην ττικς καί τό περιβάλλον του, δηγήθησαν σταδιακά ες σχισματοαίρεσιν, ο δέ Τσακίρογλου διετήρησαν ες μέγαν βαθμόν τήν κατοχικήν κυριαρχίαν των ες τάς εράς Μονάς, νεφανίζοντο δέ καί ς μολογηταί, δεδομένης τς στάσεώς των ες τό «θέμα τν ερν εκόνων»…, ν ναφορικά μέ τήν μολογίαν -κκλησιολογίαν τς Γνησίας ρθοδόξου κκλησίας, κατ' οσίαν πάντοτε τήρησαν σιγήν καί δήλωναν πώς «δέν τήν ντιλαμβάνονται…»!
Δέν εναι λοιπόν παράδοξον τι ες τάς μέρας μας ναφανδόν προώθησαν τόν Παλαιοημερολογιτικόν Οκουμενισμόν, καί εναι ποφασισμένοι νά μήν ρρωδήσουν πρό οδενός μποδίου, διότι ν τέλει διά τά ξένα κέντρα καί τούς δίους, τά σχίσματα εναι καί ατά σημαντική συμβολή ες τόν Παλαιοημερολογιτικόν Οκουμενισμόν. Τό πλθος τν παλαιοημερολογιτικν μάδων, δημιουργε σύγχυσιν ες τούς πιστούς καί καλλιεργεται πρόσφορον δαφος διά νά ναπτυχθον α τάσεις διά μίαν οκουμενιστικ ττρόπω νωσιν… τέρωθεν τό τι μαρτυρία τς Γνησίας ρθοδόξου κκλησίας ξέλιπεν καθ' λα τά τελευταα δεκαπέντε περίπου τη, δηλαδή τό τι «σβέσθησαν αΛυχνίαι», καί ο «γγελοι (οἱ ἐπίσκοποι τν Τοπικν κκλησιν πίπτουν» καί δέν δίδουν τήν μαρτυρίαν, λλά καί «μόλυναν καί μολύνουν τά μάτια ατν». (ποκ. Κεφ. Β και Γ), τοτο σφαλς εναι πολύ σημαντικόν γεγονός διά τόν Νεοημερολογιτισμόν — Οκουμενισμόν.
Κατόπιν τν νωτέρω σχετικν μέ τήν περίοδο 1991-1995, νομίζομεν τι εκόλως κατανοεται καί ρμηνεύεται τό τι πό το παρασυνοδικο κατεστημένου, σήμερα, μφισβητονται κόμη καί α μέτεραι μαρτυρίαι, ς καί το θεολόγου Καθηγητο κ. λευθερίου Γκουτζίδη, ναφορικά μέ συγκεκριμένας συναντήσεις πού ργάνωσε πρώην ττικς μέ πολιτικά πρόσωπα εἰς τό πλαίσιον τς προσπαθείας παγωγς μας ες τό Πατριαρχεον εροσολύμων καί «ναγνωρίσεως» πί τ βάσει τς λεγομένης «χειροθεσίας» καί συγκεκριμένως κατά τό βλάσφημον διατακτικόν το 54/76 «παλλακτικο βουλεύματος» το Συμβουλίου τν Πλημμελειοδικν Πειραις, τό ποον φορτόν Σεβ. κ. Νικόλαον.(3) πίσης τσι ρμηνεύεται καί κατανοεται καί μόλις πό 14/27.2.2002 ποδιδομένη ες τόν Μακαριώτατον εσήγησις ναφορικά μέ τό θέμα τν «πέντε», ες τούς ποίους «δωσε συγχωροχάρτι», καί τό ποον ρχεται ες ντίθεσιν μέ λα τά πρό το1997 σχετικά κείμενα το δίου, λλά καί γενικώτερα τς ερς Συνόδου, Κληρικολαϊκν Συνάξεων κλπ.(4) τσι μως ρμηνεύεται πλήρως καί τό τι δέν ντιμετωπίσθη καί δέν ντιμετωπίζεται τό σχίσμα τν «πέντε», συμφώνως πρός τάς πό 2.6.1995 καί π' ριθμ. 3005/18.6.1997 μοφώνους Κανονικάς καί ρθοδόξους Συνοδικάς ποφάσεις,(5) καί δι' ατόν δέ τόν λόγον πενοήθησαν καί σκευωρίαι καί προεκλήθησαν σκάνδαλα πολύ χειρότερα κείνων τά ποα προεκλήθησαν πό το κινήματος τν «πέντε». τσι πίσης ρμηνεύεται καί πιδιωχθεσα παρωδία διαλόγου μετά τν Φλωρινικν, τέλη 1997 ρχάς 1998, διά τς ποίας πεδιώκετο κ τν στέρων μμεσος ναγνώρισις τς λεγομένης «χειροθεσίας», κατά τό 1971, ες τούς πισκόπους μας, ς δθεν πράξεως «πί σχισματικν», λλά καί προπαγάνδα των, καθ' ν «βιάσθηκε ὁ ἅγιος Πατέρας καί πεκήρυξε τόν πρώην Φλωρίνης»,(6) τι «πάρχουν στοιχεα διά χειροθεσίαν ς πί σχισματικν» κλπ… τσι τελικς κατανοεται καί ἡ ἀπό 14/27.2.2003 δήλωσις το Μακαριωτάτου κ. νδρέου τι «κανε λάθη ες τούς χειρισμούς το θέματος ατο» τς «χειροθεσίας»…!

«…θέλω νά μέ βοηθήσης…»
ταν μετά τό σχίσμα τν «πέντε», χειροτονήθην ες Μητροπολίτην Μεσογαίας καί Λαυρεωτικς, (ούνιος 1995), Μακαριώτατος δίδοντάς μου τό μήνυμα τς κλογς, μο επε: «Σέ κλέξαμε δ κοντά γιά νά μς βοηθήσης», ταν τότε πού πειλετο τό Μοναστήρι πό τόν πρώην ττικς μέ κατάληψι. ταν μως κούσθηκε στήν ερά Μονή εδησις περί κλογς μου ς Μεσογαίας καί Λαυρεωτικς, κ μέρους τν μοναζουσν δελφν Τσακίρογλου ξεδηλώθη ντοντος δυσφορία καί ντίδρασις. Μία ξ ατν ες πίσημον συνεδρίασιν το γουμενοσυμβουλίου, λίγον μετά τήν χειροτονίαν μου, επεν: «Δέν χει καμμιά δουλειά δ Σεβ/τος Κήρυκος…», τοτο εναι καταγεγραμμένο ες τά Πρακτικά το γουμενοσυμβουλίου! (ρ. Πρακτικο 283/17.7.1995).
λίγους, μως, μνας στερον καί Μακαριώτατος δειξεν τι λέχθη πό τν Τσακίρογλου, διά τήν χειροτονίαν μου ες Μεσογαίας καί Λαυρεωτικς καί διά τοτο προσεπάθησε νά «διορθώση τό λάθος» του. Μέ κάλεσεν, λοιπόν, ες τό πισκοπεον του, παρά τόν γιον Μόδεστον καί μοί επεν τό ξς: «Θέλω νά φήσω στά Μοναστήρια διάδοχό μου τόν π. Στέφανο. Θέλω νά μέ βοηθήσης…». πιβεβαίωσε δηλαδή κενο πού μο επε τό 1991 τότε ττικς Ματθαος περί τν συγκεκριμένων προθέσεών του. Μή ποπτευόμενος μως κόμη τόν ρόλο τν δελφν Τσακίρογλου ες τό πλαίσιο το Παλαιοημερολογιτικο Οκουμενισμο, δέν φερα ντίρρησι, λλά επα τι πρέπει νά γίνη τοτο Κανονικά, καί ζήτησα νά λθη τό θέμα ες τήν . Σύνοδον, νά μελετηθ τί κριβς πρέπει νά γίνη καί πς μπορε νά στοιχειοθετηθ πό Κανονικς πόψεως. ταν συνεδρίασε ερά Σύνοδος καί συνεζητήθη θέμα κλογς νέων πισκόπων, λαχιστότης μου πρότεινα ς πρώτους ποψηφίους τούς π. Στέφανο καί π. Εστάθιο. Σεβ/τος μως κ. Νικόλαος, ρνήθη τήν κλογήν μφοτέρων, ντιπροτείνας τόν δη τότε πέργηρον καί σθενοντα, νν μακαριστόν, ρχ/την π. Ελάμπιον. Τοτο πραξε σκοπίμως, διότι φοβετο μήπως α ν λόγω χειροτονίαι θά θετον ες κίνδυνον τήν φιλοδοξίαν του νά ναρριχηθ σύντομα διος ες τόν ρχιεπισκοπικόν Θρόνον.(7) Σημειώνω διά τήν στορίαν καί μόνον, τι τελικς καί πρός χάριν το περιβοήτου «διαιτητικοδικαστηρίου» (τό ποον τελικς τό «πώλησαν»…), δέχθη νά κλεγον ο νεώτεροι ατάδελφοι Σύρου, μέν π. νδρέας ες πίσκοπον Διαυλείας, δέ π. Χρυσόστομος ες πίσκοπον Φιλίππων!..
 
«Νά σέ κάνουμε ρχιεπίσκοπο!»
ργότερον πάλιν Μακαριώτατος, πιέζετο καί θελε νά παλλαγ πό τήν παρουσίαν μου κ τς ερυτέρας περιοχς τς νατολικς ττικς διά νά… κλεγ κλεκτός του π. Στέφανος Τσακίρογλου, διό μοί επεν: «Σκέπτομαι νά σέ κάνουμε ρχιεπίσκοπο γιά τήν Αστραλία». Το πήντησα: «Μακαριώτατε δέν χω καμμίαν φιλοδοξίαν νά γίνω ρχιεπίσκοπος…». Ατή εγενής ρνησίς μου τόν στενοχώρησε, διότι δυσκολεύοντο τά σχέδια τν Τσακίρογλου, τοι νά πισκοποποιηθον καί νά πάρουν κληρονομικ δικαίω, μετά τόν ρχιεπίσκοπο, ς κληρονομιά τάς εράς Μονάς. δη μως κατά Σεπτέμβριον 1997, Μακαριώτατος μς ποβλέπει καί ποδεδειγμένως διάκειται λίαν χθρικς πέναντί μας, φοῦ ἐνυπογράφως μς συκοφαντε, γράφων πς «φοβεται τι Κήρυκος θά διεκδικήση τάς . Μονάς, πως ττικς Ματθαος καί θά το κάνη χειρότερα πό κενον»! ν διαφωνῆ ὁ Μακαριώτατος καί περί ατο, εχαρίστως νά δημοσιεύσωμεν τά «ντοκουμέντα»…

Οσιώδεις λεπτομέρειαι
Τελικά Μακαριότης του, μετά πό σωρείαν ντικανονικν μεθοδεύσεων, δίκων καί ήθων «ποφάσεων», μοιραίως φθασε καί ες τήν ερόσυλον συμπαιγνίαν τς παραιτήσεως μετά συναλλαγς τς 5.2.2003… πινόησις τς συμπαιγνίας νά παραιτηθ Μακαριώτατος ρχιεπίσκοπος πέρ το Σεβ/του κ. Νικολάου, συνελήφθη καί προέκυψεν, διότι δεύτερος δέν δέχετο λλως νά χειροτονηθ κλεκτός το Μακαριωτάτου π. Στέφανος. Τό στήσιμο τς συμπαιγνίας περί παραιτήσεως, κατά ρητάς πληροφορίας, τάς ποίας μπιστευτικς χομεν κυρίως παρ' ρχιερέων, ρχισε πρό νάμισυ δύο τη, ταν Μακαριώτατος εδεν τι δέν εχεν λλην πιλογήν γιά νά προωθήση τά σχέδιά του, ν δη ες βάρος του, πως σημειώθη, εχον συσσωρευθε ντικανονικαί νέργειαι καί ποφάσεις, α ποαι πηγορεύθησαν πό ξένα κέντρα καί σαν ποτελέσματα σατανικν σκευωριν. πίσης, διος Μακαριώτατος, μέ τήν νοχον νοχήν συνευδοκίαν τν γνωστν 3-4 ρχιερέων, θαψεν λα τά σχετικά μέ τήν κκλησιολογία καί τήν ποστολικήν Διαδοχήν θέματα. ταν τελικά Μακαριώτατος προσδιώρισεν τόν χρόνον τς παραιτήσεώς του, κατ' δίαν νημέρωσε ρισμένους ρχιερες, παρά τν ποίων ζήτησε «νά χειροτονήσουν ες πισκόπους τούς δελφούς Τσακίρογλου… πορρίψας πρός τό παρόν τόν π. Εστάθιον».(8) βιάζετο, κατά πληροφορίας λλου ρχιερέως, διά τάς συγκεκριμένας χειροτονίας… Δέν νδείκνυται νά επωμεν περισσότερα διά τά προσχεδιασμένα καί προσυμπεφωνημένα πί τς εροσύλου συμπαιγνίας, καί τήν διανόητον συναλλαγήν, ποία ξεδηλώθη τήν 5.2.2003. ν εναι βέβαιον, τι ν καί τά πάντα «παίχθησαν» μέ πόλυτον μυστικότητα, μως «οδέν κρυπτόν μή φανερόν γενήσεται».


ποβάλλουν τά προσωπεα καί νεργοντες
ς παρασυνοδικό κατεστημένο προωθον
τόν Παλαιοημερολογιτικόν Οκουμενισμόν
Διά τήν καλυτέραν μως πληροφόρησιν καί ρμηνείαν τν γεγονότων εναι παραίτητον νά επωμεν τι πέραν το τι διά τς κλογς μου ς Μεσογαίας καί Λαυρεωτικς, ο δελφοί Τσακίρογλου ασθάνθηκαν νά πειλονται αβλέψεις των νά καταστήσουν μόνιμον τήν κατοχήν των ες τάς εράς Μονάς, στόσον πεκρίνοντο ως τό 1997, τε πέβαλον τά προσωπεα, καί ναφανδόν προέκυψαν θιασται το ΠαλαιημερολογιτικοΟκουμενισμο, καί στυγνοί δικται μας. Συγκεκριμένως, ταν, φ' νός ντεδράσαμεν ες τάς, πό κοινο μετά το κ. Δ. Κάτσουρα, πεμβάσεις τν δελφν Τσακίρογλου, προκειμένου νά διωχθ π. μφιλόχιος, διότι πολύ ρθς, ερομόναχος, πεσήμανε τήν παράδεκτον λιγωρίαν μας ες τήν μή ντιμετώπισιν το σχίσματος τν «πέντε» καί τήν ν γένει μή καθαράν μολογίαν, φ' τέρου δέ δέν ενοήσαμεν καί τήν ποκινηθεσαν πό το κ. Δ. Κάτσουρα (τέλη το 1997) παρωδίαν το θεολογικο διαλόγου μετά τν Φλωρινικν, λλ' πεδιώξαμεν νά συνεχισθ ν γάπη καί ληθεία θεολογικός διάλογος, ποος διεκόπη τό 1992, πλέον προκάλυπτα ερέθημεν μετά το συνεργάτου μας θεολόγου Καθηγητο κ. λευθ. Γκουτζίδη, ες τό πίκεντρον τν λεεινν ραδιουργιν τς μάδος τν δελφν Τσακίρογλου καί Δ. Κάτσουρα, καθώς καί το Φλωρινικο Κέντρου τν «χαας» κ. Καλλινίκου καί κ. θ. Σακαρέλλου.(9)
παράδεκτος ατή στάσις καί συμπεριφορά των πί θεμάτων τά ποα πτονται τς μολογίας — κκλησιολογίας καί τς ποστολικς Διαδοχς, φείλεται βασικά ες τήν σταδιακς ποκαλυφθεσαν διαβεβρωμένην κκλησιολογικήν συνείδησιν,(10) γεγονός τό ποον λαβε διαστάσεις κατόπιν ατς τς συνεργασίας των μέ γνωστούς δη πό τήν δεκαετίαν το 1970 παράγοντας το ΠαλαιοημερολογιτικοΟκουμενισμο, μέ πρώτους τούς κ.κ. Βασίλειον Σακκν, Καλλίνικον Σαραντόπουλον καί θανάσιον Σακαρέλλον… Ες ατήν τήν «συνεργασίαν» νεπιτυχς πεδίωξαν καί τήν δικήν μας συμμετοχήν, ς καί το κ. λευθ. Γκουτζίδη, το ερομ. μφιλοχίου καί λλων… στόσον μως πρέπει νά επωμεν τι πό τόν ούνιον το 1999, πέτυχαν τήν συμμαχίαν το Σεβ/του Πειραις κ. Νικολάου, ποος τό 1995, μόλις τήν τελευταίαν στιγμήν πεκόπη κ τς μάδος τν «πέντε»,… καί πεδίωξε τήν μή ντιμετώπισιν το σχίσματός των, ν πεγνωσμένως, πεπειράθη νά νακινήση καί θέμα «νεοεικονομαχίας».(11) Εχον πίσης νευ ρων καί ρίων ες τήν διάθεσίν των τήν συνεργασίαν τοΣεβ/του Διαυλείας κ. νδρέου, ποος καί μετά τήν ες πίσκοπον χειροτονίαν του δέν παυσε νά συμπεριφέρεται ς ποτακτικός τν δελφν Τσακίρογλου καί πάντως χωρίς παρκ προσωπικότητα. Πρίν μως πό λους ατούς, εχον ξασφαλίσει τήν συνεργασίαν το γέροντος Μακαριωτάτου ρχιεπισκόπου κ. νδρέου, καθ' σον πό τν ποτελον τό ποκλειστικόν στενόν καί στεγανόν περιβάλλον του, εδος «νδουϊστικς κάστας». ξασφαλίζοντας μως, ο δελφοί Τσακίρογλου καί Δ. Κάτσουρας, τήν συνεργασίαν το Μακαριωτάτου, καθώς καί το ντιπροέδρου κ. Νικολάου, καί το Διαυλείας κ. νδρέου, ν συνεχεία πέτυχον τήν συνεργασίαν καί λλων ρχιερέων, οἱ ὁποοι, ν καί ες ρισμένας περιπτώσεις ξέφραζον ποτονικς… τάς διαφωνίας των, ν νόματι μως τς κακς νοουμένης γάπης, καί κ το φόβου «να μή ποσυνάγωγοι γένωνται», ς πίσκοποι δέν τόλμησαν ποτέ νά ντισταθον, νά ναλάβουν τάς εθύνας των, καί νά διαχωρίσουν τήν θέσιν των, διότι κατά τήν ποψίν μας, διά τινας δέν ποκλείονται καί στεροβουλίαι, διοτέλειαι καί «μικροσυναλλαγαί…».(12)
τσι κατά τά τελευταα τη, κατελύθη κάθε ννοια Κανονικς Τάξεως, δέ Συνοδικός θεσμός κατελύθη, χρησιμοποιηθείς πλς ς μέσον καί ργανον διά τήν πιβολήν τν σχεδίων τν παραγόντων το παρασυνοδικοκατεστημένου τν δελφν Τσακίρογλου καί Δ. Κάτσουρα, καί κατά προέκτασιν τν συνεργαζομένων μετ' ατν γνωστν ξωεκκλησιαστικν κέντρων. Συνέπεια, λοιπόν, ατς τς ες τά πλαίσια το Παλαιοημερολογιτικο Οκουμενισμο κδηλωθείσης ξείας Συνοδικς καί ερυτέρας κκλησιαστικς κρίσεως, το νά μή λαμβάνωνται π' ψιν καί α σχετικαί Καταγγελίαι μας, Διαμαρτυρίαι, νστάσεις κλπ., ν τά θέματα τά ποα περιφράστως κατηγγέλλοντο, σύμφωνα μέ τάς δηλώσεις των, «τίθεντο ες τό ρχεον», σήμερον δέ μφισβητεται καί παρξίς των. Παράλληλα, κατόπιν λεεινν σκευωριν καί ήθων μεθοδειν, ΕΔΙΩΧΘΗΜΕΝ κ τς διακονίας το ρχιγραμματέως τς ερς Συνόδου, κ τς Πρωτοσυγκελίας, κ τς ποπτευούσης πιτροπς το πισήμου δημοσιογραφικο ργάνου τς . Σ., τοι το «Κήρυκος Γνησίων ρθοδόξων», κ τς Γενικς Γραμματείας το ερο Φιλανθρωπικο Συνδέσμου, ν πεχειρήθη διά σχετικς «Συνοδικς ποφάσεως» καί φίμωσίς μας καί παγόρευσις νά νιστάμεθα, νά μιλμεν, κόμη καί νά κρατμεν σημειώσεις ν Συνόδω!!! κόμη κρυφίως καί ληστρικς ρπασαν καί τό ρχεον τς ρχιγραμματείας, καί λλαξαν καί τά κλειδιά το Γραφείου, στε νά μή δύναμαι νά χρησιμοποιήσω κόμη καί τόν «πλοτον» μου (κατά τόν Μέγαν Βασίλειο), τά βιβλία πού χρόνια καί μέ πολλές θυσίες πέκτησα.(13)
Τέλος δέ, λως νοήτως, λλά καί προκλητικς κατά τήν συνεδρίαν τς 15.2.2002 χαρακτηρίσθημεν ς… «δυνάμει σχισματικός»(!) ν κατά Νοέμβριον το δίου τους πεχειρήθη συνωμοσία τοΜ. ρχιεπισκόπου καί το Σ. Πειραις πρός κδίωξίν μας κ το ερο Ναο γ. Δημητρίου χαρνν καί κατάληψις ατο, τήν δέ 5.2.2003, λως ΒΛΑΣΦΗΜΩΣ πετολμήθη μφισβήτησις τν φ' μν τελουμένων μυστηρίων ες τόν . Ν. το γίου Δημητρίου!(14) πί τούτοις χαρακτηρίσθημεν, καί ς «φανερά κπεσών καί λλοτριωθείς τς πίστεως» καί «διαχωρισθείς πό τό κκλησιαστικόν Σμα»!..(15) Τατα ν Μ. ρχιεπίσκοπος κ. νδρέας καί ο Σεβ. Πειραις, ργολίδος, Περιστερίου καί Διαυλείας νεργοντες ντικανονικς καί καταλύοντες συνεχς τήν κκλησιαστικήν Τάξιν καί τούς κκλησιαστικούς θεσμούς, ν ος πρτον τόν Συνοδικόν, λλά καί διά τς παραδέκτου στάσεώς των ναντι τν γνωστν θεμάτων Πίστεως, τά ποα πτονται τς μολογίας — κκλησιολογίας καί τς ποστολικς Διαδοχς, ο διοι ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΠΤΟΝΤΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΙΝΟΥΝ ΝΑ ΠΑΓΙΩΘΟΥΝ ΩΣ Η ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΙΣ.
* * *

Η ΕΠΙΔΙΩΧΘΕΙΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΣ
Ες τήν ν συντομία περιγραφεσαν κρίσιν, χρησιμοποιήθη, πό τόν ούλιον το2000, κόμη καί τό πίσημο δημοσιογραφικό ργανο τς κκλησίας, τοι «Κήρυξ Γνησίων ρθοδόξων». Τό δημοσιογραφικόν τοτο ργανον ξετράπη τς νδόξου στορίας του, προκειμένου νά συκοφαντηθον, διαβληθον καί διωχθον, σοι ὤρθωσαν αυτούς, καί ν πολλος μπόδισαν καί ματαίωσαν τά σχέδια το Παλαιοημερολογιτικο Οκουμενισμο. Διά τόν λόγον ατόν ναγκάσθημεν, περί τά τέλη το 2000, νά προβμεν, καί μες, μέσω τς «ρθοδόξου Πνος», ες τήν δημοσίαν ντιμετώπισιν τν συκοφαντιν καί βλασφήμων δημοσιευμάτων το «Κ.Γ.Ο.».(16).
Ες τήν συνέχειαν παραθέτομεν νδεικτικά ποσπάσματα ξ ατν.

πό τήν π' ριθμ. 208/16.6.2001
Καταγγελίαν — πόμνησίν μας.
ξ ατς παραθέτομεν μόνον τά κάτωθι: «Ερίσκομαι ες τήν δυσάρεστον θέσιν νά ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΩ καί νά ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΩ τι τό πρτον καί σοβαρόν θέμα, τό ποον πρέπει νά ντιμετωπίσωμεν, εναι παρατηρουμένη κατάχρησις ξουσίας, πιδεικνυομένη ες τήν διοίκησιν αθαιρεσία καί γενικώτερον κατάλυσις το Συνοδικο θεσμο καί τς Κανονικς τάξεως, καί τό κατ' πέκτασιν καί συνεπεία ατο φιστάμενον θέμα παραλείψεως καθηκόντων μας, σον φορ τήν ντιμετώπισιν το ξωθεν εσβαλόντος παλαιοημερολογιτικο Οκουμενισμο, ς διεξοδικς χω ναλύσει ες τάς κατοντάδας σελίδας τν γγράφων πομνημάτων, Εσηγήσεών μου ες τήν εράν Σύνοδον».
Ες τήν π' ριθμ. 209/19.6.2001 λλην πιστολήν μας σημειώναμε σχετικς: «Κατά τήν νδημοσαν ερά Σύνοδον τς 16.6.2001 καταθέτοντες μες τήν π' ριθμ. 208/16.6.2001 Καταγγελίαν — πόμνησιν, λέχθησαν τά κάτωθι: Μακαριώτατος επε: «Μόνο τό θέμα νά σημειώσουμε εἰς τά Πρακτικά, τό γγραφο δέν παραλαμβάνεται», νῶ ὁ Σεβ/τος Πειραις: «χι Μακαριώτατε, νά κατατεθ, εναι ες βάρος του, τό χρειαζόμαστε…». Τί λέγει ατό; Νομίζομεν ποκαλύπτει τάς προθέσεις, καί τό προσωπικόν μσος καί κφράζει τό πνεμα τς ντιδικίας, μέ ,τι ατά συνεπάγονται δι' ναν ρχιερέα... Ες τήν δίαν νδημοσαν διος ρχιερεύς ς πό καθέδρας παντ στήν πιμονή μου νά σημειωθον ες τήν μερησίαν Διάταξιν καί τά θέματα πού προτείνει λαχιστότης μου: «,τι θέματα χεις νά τά καταθέσης στήν εραρχία, κε θά τά πομε».(17) Τί λλο σημαίνει καί ατό; Τό διο πνεμα κυριαρχε καί κτός Συνόδου: Μακαριώτατος πευθυνόμενος ες νθρώπους πού διατυπώνουν τήν γωνίαν των διά τά σα συμβαίνουν, λέγει: «Τελείωσε τό θέμα, στήν Σύνοδο τόν Μεσογαίας θά τόν τιμωρήσουμε», πό δέ μοναχς το περιβάλλοντος το γίου Μοδέστου, πού «λύνει καί δένει» (σ.σ. πρόκειται περί τς Μ. πιστήμης Τσακίρογλου), πρό λίγων μερν λέχθη: «Τώρα εναι ργά νά τά βρομε μέ τόν Κήρυκο, τά πράγματα πραν τό δρόμο τους». ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΗΛΟΥΜΕΝ, τι φ' σον συνεχίση παροσα Σύνοδος τάς ργασίας πί τν θεμάτων τς μερησίας Διατάξεως, ς χει ατη, καί πό τάς ς νω προϋποθέσεις καί χωρίς νά ληφθον π' ψιν τά κατοντάδες γγραφά μας, ς καί α διαμαρτυρίαι τοΣεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Παναρέτου, ΗΜΕΙΣ ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΛΑΒΩΜΕΝ ΜΕΡΟΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΥΤΗΣ».
 
Τό στορικόν 223/2.11.2001 γγραφόν μας
Μέ τήν κολουθήσασαν π' ριθμ. 223/2.11.2001 «ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΝ — ΔΗΛΩΣΙΝ — ΑΙΤΗΣΙΝ» μας, Κατηγγείλαμεν καί δηλώσαμεν τά ξς: « πογραφόμενος Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικς Κήρυκος διά το παρόντος ρχιερατικοῦ ἐγγράφου μας ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝ τήν πό τριν τν πείσμονα βελτηρίαν καί δράνειάν μας πί σοβαρν κκλησιαστικν θεμάτων, ς καί τήν μόνιμον (κόμη καί κατά τήν τελευταίαν πό 19.10.2001 νδημοσαν Σύνοδον) ρνησιν νά εραρχηθον καί τεθον ες τήν μερησίαν Διάταξιν θέματα Πίστεως καί Κανονικς Τάξεως, τά ποα πλειστάκις πεβλήθησαν καί διά μακρς σειρς γγράφων (πιστολν, πομνημάτων καί Εσηγήσεων) νελύθησαν, τόσον παρά τς μς λαχιστότητος, σον καί παρά το Σεβ/του Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Παναρέτου. κρίσις Συνοδικότητος, τήν ποίαν διερχόμεθα καί ποία προεκλήθη κ τς κατ' ξακολούθησιν ντικανονικς λειτουργούσης Συνόδου, προκύπτει δέ καί κ τν κατάφωρα ντικανονικν νεργειν μας καί «ποφάσεων» φθασεν ες ριακόν σημεον. ΔΗΛΟΥΜΕΝ, τι δέν ναγνωρίζομεν τάς τοιαύτας ποφάσεις τν τελευταίων τριν τν, καί δέν θά ναγνωρίσωμεν καί οασδήποτε νεωτέρας, παρομοίας τν προηγουμένων. ΖΗΤΟΥΜΕΝ, διά μίαν κόμη φοράν, νά λειτουργήση κανονικά ερά Σύνοδος καί νά εραρχηθον τά θέματα πού φορον τήν κκλησιολογίαν καί ποστολικήν Διαδοχήν, ς εναι τό σχίσμα τν «πέντε», α Δικαστικαί ποφάσεις (παλαιότεραι καί σύγχρονοι), Θεολογικός Διάλογος, τά «Πρωτοβάθμια Συνοδικά Δικαστήρια», καί νά ρισθον Εσηγηταί. Περαιτέρω μμονή καί τς παρούσης ερς Συνόδου τς εραρχίας ες τήν ντικανονικήν, ντιεκκλησιαστικήν καί ντορθόδοξον τακτικήν, μοιραίως θά τήν καταστήσουν κ τν πραγμάτων ληστρικήν καί κακόδοξον».
Σημειώνομεν, τι τήν ν λόγω π' ριθμ. 223/2.11.2001 καταγγελίαν μας, νεγνώσαμε καί καταθέσαμε ες τήν συνεδρίασιν τς . Σ. τήν 2.11.2001, καί παρά τήν σημειωθεσαν ρνησιν νά παραληφθ, κατετέθη, λλά δέν λήφθη καθόλου π' ψιν, καθ' σον τό παρασυνοδικόν κατεστημένον εχε προετοιμάσει τάς «ποφάσεις» μόνον διά προηγηθέντα κείμενά μας!
Περί τς ν λόγω συνεδριάσεως τς εραρχίας (2.11.2002) ες τήν «Ο.Π.» το Νοεμβρίου 2001 (Τόμος 12ος, σελ. 265-267), γράψαμε καί τά κάτωθι σχετικά: «Κατά τήν συζήτησιν τν θεμάτων τς Η.Δ. λα σαν τοιμα καί προκατασκευασμένα. Μακαριώτατος ζήτησε νά ναγνωσθον δύο μόνον κ τν πιστολν μας ς ντιπροσωπευτικαί λων τν ναφερομένων καί μή ες τήν Η.Δ. Α π' ριθμ. 209 πό 19.6.2001, καί ν νθυμομαι καλς καί 218 πό 17.9.2001. Μετά τήν νάγνωσίν των, Μακαριώτατος, ες πάντησιν π' ατν, νέγνωσε να προητοιμασμένο Κείμενο — Εσήγησιν, τό ποον λόκληρον το να ψευδέστατον Κατηγορητήριον καί κατέληγε ες τήν Πρότασιν — πόφασιν: «Νά πορριφθον λαι α πιστολαί, διότι α δύο πού νεγνώσθησαν εναι ντιπροσωπευτικαί καί λων τν λλων καί νά ποδοθ μομφή ες τόν πίσκοπο Κήρυκο, δι' σα γραψε». πί τς Εσηγήσεως — Προτάσεως — ποφάσεως, πού νέγνωσε Μακαριώτατος, παρετήρησα τι «παιτεται κ μέρους μου νά παντήσω». Διά τόν λόγον ατόν ζητήσαμεν καί ντίγραφον τς εσηγήσεως (Κατηγορητηρίου) καί δέν μς δόθη. Ες ρώτησίν μου ν πρόκειται περί δικαστηρίου, διότι λα ατό δειχναν, Μακαριώτατος επεν: «χι δέν κάνουμε δικαστήριο, ξέτασι κάνουμε»!!! « νον νοείτω». ς σημειωθ καί τό διανόητον, κατά τό ποον Σεβασμιώτατος Πειραις λεγε προσυνοδικς καί ξωσυνοδικς τδε κακεσε: «Τήν Πέμπτη χουμε δικαστήριο, θά δικάσουμε τόν Κήρυκο καί τόν Γκουτζίδη». ν δέ συνεδρίαζε ερά Σύνοδος, ὁ ὑποτακτικός του π. Παντελεήμων παρών ες τά Γραφεα, πήντα τηλεφωνικς ες νθρώπους πού παιρναν τηλέφωνο καί ζητοσαν γωνιωδς νά μάθουν τί γίνεται, καί λεγε: «Μέσα δικάζεται Κήρυκος». ν τατα συνέβαιναν, ες μίαν παινετήν παρέμβασίν του, Σεβ/τος Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Γαλακτίων επε: «Μακαριώτατε νά πομε στό Σεβασμιώτατο τί ζητμε καί νά το δώσουμε μιά παράτασι. Νά ρωτηθ Σεβ/τος Κήρυκος μήπως νακαλ». Δέν περίμενα νά ρωτηθ κν πό τόν Μακαριώτατο καί εἶπον ες πάντησιν τς προτάσεως το Σεβ/του κ. Γαλακτίωνος: «Ναί, Σεβασμιώτατε, γώ εμαι τοιμος νά διακόψω τά σχετικά δημοσιεύματα κ τν στηλν τς ρθοδόξου Πνος, ρκε νά νακληθον τά δημοσιεύματα το Κ.Γ.Ο. καί ατομάτως νακαλονται καί ατά τς «Ο.Π.», φ' σον ννοεται τι παράλληλα θά κολουθηθ καί Κανονική τάξις, θά εραρχηθον τά θέματα Πίστεως, καί θά ρισθον εσηγηταί». Καί πάλιν Σεβ/τος κ. Γαλακτίων επε: «Μακαριώτατε, π' ,τι βλέπουμε Σεβασμιώτατος Κήρυκος χει καλή διάθεσι, ς συζητήσουμε λοιπόν π' ατς τς βάσεως». Μακαριώτατος μως δέν λαβεν π' ψιν του, καί ατήν τήν καλήν παρέμβασιν, διότι καταφανς εχε σαφ ντολήν: «Νά καταδικασθον οἱ ἐπιστολές καί τά δημοσιεύματα το πισκόπου Κηρύκου». τσι, κατά τήν ντολήν το παρασυνοδικο κατεστημένου καί τν παραγόντων τς «Φωνς τς ρθοδοξίας», δηλαδή τν Φλωρινικν, πηγορεύθη ες τόν Πρακτικογράφον νά γράψη τι «καταδικάζονται» πό τς ερς Συνόδου α πιστολαί καί τά κείμενα το Μητροπολίτου Κηρύκου καί τι μοί ποδίδεται «μομφή». Τί κατεδίκασαν: Τήν π' ριθμ. 209/19.6.2001 πιστολήν μας, παρά τό γεγονός τι παρεχώρησεν Θεός νά διαβασθ ατη λόκληρος, καί νά κουσθον ο τόσον σαφς ναγραφόμενοι ροι οἱ ὁποοι προϋποτίθενται προκειμένου νά εναι Κανονική καί ρθόδοξος μία Σύνοδος. Ατήν, λοιπόν, τήν πιστολήν, τήν ποίαν θεώρησαν ς ντιπροσωπευτικήν λων, (ντί νά ναλάβουν τάς βαρείας εθύνας των), τήν «κατεδίκασαν» καί μς πέδωκαν καί «μομφήν»! ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΑΝ τήν πιμονήν τόσον τς λαχιστότητός μου, σον καί το Σεβ/του Μητροπολίτου Λαρίσης κ. Παναρέτου νά εραρχηθον καί νά ξετασθον Κανονικά καί μέ τήν σοβαρότητα πού παιτον τά θέματα Πίστεως, μολογίας, κκλησιολογίας, Θεολογικο Διαλόγου, Δικαστικν ποφάσεων κλπ. ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΑΝ τήν παρέμβασίν μας, τι πρέπει νά ντιμετωπίσωμεν ρθοδόξως τό π' ριθμ. 54/76 παλλακτικόν Βούλευμα καί τάς συναφες μέ ατό προσπαθείας το Νεομερολογιτισμονά μς πανεντάξουν στόν Νεοημερολογιτισμό! ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΑΝ τό τι ποκαλύπτομεν τίς μεθοδεες τν Φλωρινικν νά πιτύχουν μίαν ν τ Οκουμενισμ νωσιν, μέ προκάλυμμα τήν δθεν «κοινήν μολογίαν», λλά καί τόν καταγγελλόμενον σχυρισμόν — προπαγάνδα των τι δθεν χομεν «κοινήν μετ' ατν ποστολικήν Διαδοχήν»! ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΑΝ καί τό τι δέν δεχόμεθα καί καταγγέλλομεν τά βουλεύματα, κατά τά ποα α χειροτονίαι το 1935 καί 1948 σαν «νομοι,» ς γενόμεναι δθεν πό καθηρημένων ρχιερέων, καί τι αται «πεκατεστάθησαν ς μυστήριο» διά τς λεγομένης «χειροθεσίας» το 1971! ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΑΝ τό πί τρία τη διατυπούμενον ατημά μας νά κληθ «δ καί τώρα» μ. Μάξιμος, καί νά καταθέση τί ννοε, ταν ποτολμ νά λέγη τι « γιος Πατέρας βιάσθηκε τό 1937 καί πεκήρυξε τόν πρώην Φλωρίνης». ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΑΝ τι παιτομε νά προσκομίση κ. Κάτσουρας τά στοιχεα πού σχυρίζεται τι χει διά τήν λεγομένην «χειροθεσίαν» το 1971. ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΑΝ τι ζητήσαμε νά ντιμετωπίσουμε καί τό νεώτερον ξ σου βλάσφημον Βούλευμα το «Συμβουλίου Πλημμελειοδικν τς Δράμας» π' ριθμ. 46/91. ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΑΝ τήν πιμονήν μας νά λθουν ες τήν εράν Σύνοδον καί α σημεριναί δικαστικαί ποφάσεις, νά ξιολογηθον καί νά ντιμετωπισθον καί ς πρός λλα θέματα κκλησιολογικς σημασίας, λλά καί ς πρός τήν βλασφημίαν κατά τς ποστολικς Διαδοχς μν τν κατά τό 1995 χειροτονηθέντων ρχιερέων, οἱ ὁποοι, πό τά δικαστήρια δέν θεωρούμεθα ς «κανονικοί». ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΑΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΙΣΤΙ, ΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΔΙΑΔΟΧΗΝ. Καί τά κατεδίκασαν λα ατά, διότι τό παρασυνοδικό κατεστημένο κατώρθωσε νά πείση τόν Μακαριώτατο, τι « γώνας το πισκόπου Κηρύκου καί τν λοιπν εναι λάθος», τι « Κήρυκος σεβε» καί τι «ο πέντε δέν μίλησαν μέ τόση σέβεια ναντίον του, σον Κήρυκος», τι «σα γράφει Κήρυκος εναι πέννα το Γκουτζίδη», καί λλες οριστολογίες καί φαντασιοκοπήματα. δέ Σεβ/τος Πειραις μίλησε γιά «σέβεια πρός τίς ποφάσεις τς ερς Συνόδου». ΠΟΙΑΣ ΛΟΙΠΟΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΘΕΛΕΙ Ο ΣΕΒ/ΤΟΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑ ΣΕΒΑΣΘΩ; ΑΥΤΑΣ ΑΙ ΟΠΟΙΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΝ; ΕΚΕΙ ΦΤΑΣΑΜΕ; Νά σεβασθομε τά «σαπρά» δημοσιεύματα τοκ. Δ. Κάτσουρα, τά ποα δημοσιεύει ν νόματι τς «Συνόδου» καί καλυπτόμενος πίσω πό τόν Γέροντα ρχιεπίσκοπο καί δύο κόμη ρχιερες; Νά σεβασθομε τάς κακοήθεις συκοφαντίας, καθ' ς « ερά Σύνοδος μέ καταδικάζει, ς ξυπηρετοντα σκοτεινά σχέδια κατά τς κκλησίας το Χριστο»…;
Κατόπιν τν νωτέρω, κατά τήν νδημοσαν τς 24.1.2002, πανυποβάλαμε τήν π' ριθμ. 223/2.11.2001 «Καταγγελίαν» μας, διά τς π' ριθμ. 226/24.1.2002 πιστολς μας, ες τήν ποίαν σημειώναμε τά ξς: «Αὖθίς τε τονίζομεν τι μμένομεν ες τήν νωτέρω «Καταγγελίαν — Δήλωσιν — Ατησιν», διό, καθ' μς, παροσα νδημοσα ερά Σύνοδος, δέν νομιμοποιεται νά προχωρήση τάς ργασίας της πί λλων θεμάτων, άν προηγουμένως δέν πιληφθ Κανονικς πί τς νωτέρω «ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ — ΔΗΛΩΣΕΩΣ — ΑΙΤΗΣΕΩΣ» μν. άν παρ' λπίδα Μακαριότης σας ς Πρόεδρος καί Σεβ/τος Πειραις καί Νήσων κ. Νικόλαος, ς τακτικόν μέλος, θελήσετε νά συνεδριάσετε πί λλης βάσεως, μες Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικς, ς ρχιερεύς, καί πό τήν διότητα το τακτικο μέλους τς νδημούσης ΔΗΛΟΥΜΕΝ τι κωλυόμεθα δι' παντας τούς νωτέρω λόγους νά συμμετάσχωμεν νεργς ες τάς ργασίας, καί τι παριστάμεθα διά τήν γάπην καί τήν νότητα καί ες κφρασιν τς ντιθέσεώς μας, τήν ποίαν θεωροῦμεν ς Κανονικήν καί ρθόδοξον κκλησιαστικήν τοποθέτησιν».

Περί σχίσματος
ντίδρασις το παρασυνοδικο κατεστημένου, μέσω πάντοτε μν το Μακαριωτάτου ρχιεπισκόπου κ. νδρέου καί τν Σεβ/των κ.κ. Νικολάου, Παχωμίου, Γαλακτίωνος καί νδρέου, κατά τήν συνεδρίασιν τς 14.2.2002, το κατ' ρχήν νά μς κατηγορήσουν διά «κήρυκτο σχίσμα» καί τελικς νά ποφασίσουν καί τήν παγόρευσιν νά νιστάμεθα. Ες τήν «Ο.Π.» τοῦ Ἀπριλίου 2002 (Τόμος 13ος, σελ. 153-156) γράφαμε μεταξύ λλων: «Διά πρώτην φοράν ἡ ἀπειλή περί σχίσματος κούσθηκε δημοσίως τήν 14.11.2000. Τήν εδεχθ ατήν δέαν νέβαλον ες τό στόμα το αδ/του π. Δημητρίου Τσαρκατζόγλου, καί κτοτε τήν πανέλαβον πολλοί καί διαίτερα Σεβ/τος Πειραις κ. Νικόλαος πείλησεν τι: «ν πίσκοπος Κήρυκος δέν νακαλέση τά περί νάρχου θά γίνη σχίσμα»!.. Καί ες τήν «εσήγησιν» συντάκτης μέ φορμήν τό π' ριθμ. 223/2.11.2001 γγραφόν μας γραψεν τι «δηλώνεται πό τόν Σεβασμιώτατο (δηλαδή φ' μν το πισκόπου Κηρύκου) να κήρυκτο σχίσμα». Πρίν πομε πο προσπάθησαν νά στηρίξουν καί ατήν τήν φρικτήν καί βδελυράν συκοφαντίαν, τονίζομεν τι τοτο καταφανς γένετο διά νά καλύψουν τό δικόν των κήρυκτον σχίσμα, τό ποον θέλουν νά φορτώσουν ες μς, πως κριβς καμαν καί ο «πέντε». ν προκειμένω, μως, πρωτίστως καί μετά φόβου Θεο ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ κατηγορηματικά: Δέν διενοήθημεν καί δέν διανοούμεθα χι νά κάνωμεν σχίσμα, λλά οτε καί νά δώσωμεν φορμήν νά κάμουν λλοι σχίσμα. Τό νωτέρω μνημονευθέν γγραφόν μας (Α.Π. 223/2.11.2001) πιστεύομεν τι πιτελε λως ντίθετον το σχίσματος ργον, διότι ΚΤΥΠΑ ΤΑΣ ΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ, ΑΦΟΥ ΥΠΕΡΑΜΥΝΕΤΑΙ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ. ΜΟΝΟΝ Η ΠΑΡΑΒΙΑΣΙΣ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟΚΟΠΤΕΙ ΚΑΙ ΕΚΒΑΛΛΕΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΑΥΤΗ ΑΠΕΙΛΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΝΑ ΣΧΙΣΜΑ. Καί ς ρχιερεύς, λλά καί ς μέλος το Σώματος το Χριστο πονμε διά τήν πτωτικήν πορείαν τινν κ τν δελφν μας, τήν θεωρομε καί δικήν μας καί διά τοτο παρεμβαίνομεν, διαμαρτυρόμεθα καί καταγγέλλομεν. ν εμεθα γωισταί, γωκεντρικοί, φίλαυτοι καί τομισταί δέν θά εμεθα κν χριστιανός, δέν θά εμεθα μέλος το Σώματος το Χριστο, διότι να ζωντανό μέλος, συμμετέχει καί ες τήν χαράν τν πολοίπων μελν καί ες τήν λύπην, ν πτσις το νός εναι καί βιώνεται καί ς δική του πτσις, καί ρετή καί νίκη καί ἡ ὁμολογία το νός πάλιν βιώνεται καί ς δική του. ν προκειμένω συμμετέχουμε καί ποφέρουμε μέ τάς πτώσεις πί τοΚανονικο καί μολογιακο πεδίου καί προοδευτικά καί μετά πό κατοντάδες γγραφα καί χιλιάδας σελίδας κατελήξαμε ες τό π' ριθμ. 223/2.11.2001 γγραφον… Τό νωτέρω γγραφόν μας δέν λήφθη π' ψιν κατά τήν συνεδρίαν τς εραρχίας τς 2.11.2001, τε διά πρώτην φοράν πεβλήθη, λλά διεβιβάσθη ες τό παρασυνοδικόν κατεστημένον, καί που λλο, καί φο μελετήθη καί ξιολογήθη, λήφθη πόφασις νά χρησιμοποιηθ πρός σκανδαλισμόν καί διά κατηγορητήριον, πως συνέβη καί μέ λα τά προηγηθέντα πό τό 1998 καί ν συνεχεία γγραφα».
Συνεχίζοντες καί πευθυνόμενοι ες τούς Σεβ/τους ρχιερες ες τό διον τεχος τς «Ο.Π.» πί το 223 γράφου μας γράφομεν: «… φείλετε νά λάβητε θέσιν Κανονικήν καί ρθόδοξον πί το γγράφου μας καί ν τέλει πί τς πολύτως Κανονικς καί ρθοδόξου ρχιερατικς Δηλώσεώς μας, καθ' ν δι' λους τούς λόγους τούς ποίους νδεικτικς πικαλούμεθα ΔΗΛΩΝΟΜΕΝ, τι «δέν ναγνωρίζομεν τάς τοιαύτας ποφάσεις καί δέν θά ναγνωρίσομεν καί οασδήποτε νεωτέρας, παρομοίας τν προηγουμένων. ΠΟΙΑΣ; ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ ΤΑΣ ΛΗΣΤΡΙΚΑΣ, ΤΑΣ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΑΣ, ΚΑΚΟΔΟΞΟΥΣ κλπ. λόγος διά τόν ποον τό π' ριθμ. 223 γγραφόν μας πρεπε νά διαστραφκαί νά μετατραπ πό γνησία Κανονική καί ρθόδοξος παρέμβασις, ες να… ηθες κατηγορητήριον, το τι α ποφάσεις τς 14.2.2002, α ποαι σαν δη προειλημμέναι πό τό παρασυνοδικόν κατεστημένον καί εχον δη διατυπωθε, σαν πράγματι ληστρικαί καί ντορθόδοξοι καί δικοι, πρεπε μως νά περάσουν ς… «Συνοδικαί». Σημειωθήτω δέ τι κατά τήν δθεν «Συνοδικήν Πρξιν — πόφασιν» τς 14.2.2002, τοτο τό γγραφον περρίφθη «ς παντελς παράδεκτον… διότι… Σεβ/τος Μεσογαίας παρουσιάζεται ς μή ναγνωρίζων τήν εράν Σύνοδον, καθ' ν στιγμήν… δέν ναγνωρίζει τάς τοιαύτας ποφάσεις… οτε πρόκειται νά ναγνωρίση καί οασδήποτε νεωτέρας», διότι, πως τονίζομεν ες τό γγραφόν μας, (γράφομεν) «παρομοίας τν προηγουμένων…», καί «περαιτέρω μμονή καί τς παρούσης ερς Συνόδου τς εραρχίας ες τήν ντικανονικήν, ντιεκκλησιαστικήν καί ντορθόδοξον τακτικήν, μοιραίως κ τν πραγμάτων θά τήν καταστήσουν ληστρικήν καί κακόδοξον». πορομε, διότι τί λλο πιό ντιμον, πεύθυνον, κανονικόν καί ρθόδοξον δι' να ρχιερέα πό τά νωτέρω νσυνειδήτως δηλούμενα; πίσης πρέπει νά σημειωθ καί πογραμμισθ τι δέν ξητάσθησαν, δέν νελύθησαν καί δέν λήφθησαν π' ψιν α παρεμβάσεις μας, οτε κν α διευκρινίσεις μας, α ποαι διεκόπτοντο καί ν τέλει πέρασεν θέσις — πρότασις το ερομ. π. Νεοφύτου Τσακίρογλου, τι «φ' σον Σεβ. Μεσογαίας δέν ναγνωρίζει τάς ποφάσεις τς Συνόδου, δημιουργε ν δυνάμει σχίσμα»!
Κληρικός, ποος προεκλήθη φ' μν νά λάβη θέσιν πί τν «ποφάσεων» τς 14.2.2002 πήντησε: «Ποιές ποφάσεις… μή δίνης σημασία σέ ποφάσεις τίς ποες δέν δέχεται Θεός». Ναί, βεβαίως, ληστρικάς, ντιεκκλησιαστικάς καί ντορθοδόξους ποφάσεις δέν τάς δέχεται Θεός, τί γίνεται μως ταν ατάς τάς δέχωνται καί τάς πογράφουν ρχιερες καί κάποιοι δέν παίρνουν θέσιν; Τούς δέχεται ατούς Θεός, τούς πορρίπτει λους μαζί μέ τίς ποφάσεις των;(18). Καί ποκορύφωσις τς ποφάσεως π' ατο το θέματος το: «πειδή… Σεβ/τος Μεσογαίας ρνήθη νά νακαλέση… τό ς νω γγραφον, παραμένει ν ταξία καί ς κ τούτου δέν δικαιοται νά σκτό κανονικόν δικαίωμα τς νστάσεως ν Συνόδω κατά τν Συνοδικν ποφάσεων». Ατό το λον τό πρόβλημα! Διατί καί μέχρι πότε θά μς νοχλ πίσκοπος Κήρυκος; τσι, ληστρικς καί παποκαισαρικς «ποφασίζομεν καί διατάσσομεν» νά μήν νίσταται πίσκοπος Κήρυκος, λλά νά μς φήση σύχους νά κτελομε νενόχλητοι τάς ποφάσεις τν «Καλλινίκων» καί λοιπν ξένων Κέντρων. τσι ννοεῖ ἡ πόφασις τήν Κανονικήν Τάξιν καί τήν ρθοδοξίαν! Ατό μως λο ατόχρημα εναι παποκαισαρισμός, εναι Βατικάνειος νοοτροπία καί συμπεριφορά, εναι λαζονεία, ποία «κδικεται θανάσιμα» τούς πογράψαντας καί δημοσιεύσαντας ατήν…».
 
Συνεχίζομεν, διότι δέν σταματᾶ ἡ προδοσία
Δυστυχς κατήφορος δέν σταμάτησε, διό καί κολούθησαν καί λλα κείμενά μας, ς καί π' ριθμ. 297/30.9.2002 Καταγγελία μας. Ες ατήν ναφέραμε μεταξύ λλων: «π' λα ατά τά ποα συνέβησαν καί κατά τήν τελευταία νδημοσα Σύνοδο φρον, πώς βίαστα προκύπτει τι μοναδικός σκοπός λων σων π' ρχς συμβαίνουν εναι περαιτέρω κλυδωνισμός τοσκάφους τς κκλησίας μέσα πό τόν ποον θά μεθοδεύσουν τινές τούς τρόπους παλλαγς των καί πό τούς δύο Συνοδικούς ρχιερες, ο ποοι φέρνουν μπόδια ες τήν λοκλήρωσιν τν σχεδίων το ΠαλαιοημερολογιτικοΟκουμενισμο. Διά τατα πως πλειστάκις δηλώσαμεν καί πάλιν λέγομεν, δέν ντιδικομε, λλά μόνον προσπαθομε νά γαπμε, νά νεργομε Κανονικς καί νά ερισκώμεθα ν τ ληθεία, πού εναι πρτος καί βασικός σύνδεσμος μετά το Χριστο καί τς κκλησίας Του. Μέ τήν Χάριν Του δέν δειλιμεν πρό τν περιθωριοποιήσεων, κόμη καί «ργιν» καί «καθαιρέσεων», διότι λα ατά θά βαρύνουν μόνον τούς ντικανονικς, ντορθοδόξως καί ντιεκκλησιαστικς νεργοντας καί ποφασίζοντας. Κατά τούς γίους Πατέρας τοιαται νέργειαι πιστρέφουν πί τν κεφαλν τν παρανομούντων καί καθ' οονδήποτε τρόπον νθισταμένων τ ληθεία καί τ Δικαιοσύνη. γαπητοί δελφοί νομίζω, τι ἡ ἐκ μέρους μν περαιτέρω νοχή ναντι λων τν παραδέκτων πού συμβαίνουν πό μακρο, δέν εναι οτε σεβασμός, οτε γάπη, οτε πακοή, διότι πρόκειται περί νοχς σέ νεργουμένην σχάτην προδοσίαν, ποία φρον τι νεργεται καί διά τς νοσηρς γάπης, σεβασμο κλπ. Ἡ ἐλαχιστότης μου δέν πιστεύω τι στερούμην γάπης, σεβασμο, κατανοήσεως, τς καλς νοουμένης πακος, ταν τελικά διά τοῦ ὑπ' ριθμ. 223/2.11.2001 γγράφου μου ναγκάσθην νά «περιτειχίσω μαυτόν» διά νά μή μετέχω τν ντικανονικν ντορθοδόξων νεργειν καί ποφάσεων, καί νά μή συνευδοκ ες τάς παραλείψεις καί «ρχειοθετήσεις» λων τν πό μακρο κκρεμούντων θεμάτων, τν καθαπτομένων τς καθαρς μας μολογίας καί τς ποστολικς μας Διαδοχς. Τό ατό πιστεύομεν καί ταν ες τό π' ριθμ. 290/25.9.2002, ς νω τελευταον γγραφόν μας, σημειώναμεν τι: «… ρχειοθέτησις τν θεμάτων πού φορον π.χ. τό σχίσμα τν «πέντε», τό Βούλευμα 54/76, καί παράλληλα καί λας τάς προσφάτους δικαστικάς ποφάσεις, τόν «θεολογικόν διάλογον», τά δημοσιεύματα, τάς ποφάσεις σας κλπ. κλπ., καί τό γεγονός τι λα ατά πού νδεικτικς ναφέραμε δέν λαμβάνονται π' ψιν, δέν ξετάζονται καί δέν πιλύονται Κανονικς καί ρθοδόξως, ν φορον θέματα Πίστεως καί Κανονικς Τάξεως, ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΘΕΤΕΙ ΥΠΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΙΝ \Η ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΙΝ ΟΛΑΣ ΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΑΛΑΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΑΣ ΕΠ' ΑΥΤΩΝ, ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤ' ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΝ ΕΚΦΡΑΣΘΕΙΣΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 1971».
Καί συνεχίζομεν εἰς τό ἴδιον κείμενον:
«Εναι, λοιπόν, διανόητος, Σεβ/τοι δελφοί, νοχή ναντι τς παραδέκτου στάσεως πού πιβάλλει, διά τν τριν ρχιερέων, ες τήν εράν Σύνοδον, τό παρασυνοδικό μας κατεστημένο, διότι πρόκειται περί το πό τν πάρχοντος σχεδίου τν ξένων Κέντρων το Παλαιοημερολογιτικο καί το ΝεοημερολογιτισκοΟκουμενισμο μέ δολίους τρόπους νά πιτύχουν τήν ξάρτησιν τς ποστολικς μας Διαδοχς πό τούς Ρώσους τς Διασπορς καί δι' ατν πό τόν Νεοημερολογιτισμόν, μεθ' ν οτοι κοινωνον. ντιμετωπίζομεν, δηλαδή, τόν ρατόν πλέον κίνδυνον νά πιβληθον τά ξένα Κέντρα, καί νά δηγήσουν τινάς ες τήν, στω καί σιωπηλήν, ναγνώρισιν τς «χειροθεσίας» ς πί σχισματικν καί πομένως ς ξηρτημένης τς ποστολικς των Διαδοχς κ τν Ρώσων τς Διασπορς. Θά εμεθα σφαλς, λως δικαιολόγητοι καί ναπολόγητοι νώπιον το Θεο, ν συνεχίσωμεν καί περαιτέρω, νά φησυχάζωμεν, ταν χωμεν δεδομένην καί τήν δήλωσιν τν Φλωρινικν πό τό 1992, τι «μς ναγνωρίζουν» βάσει τς ποφάσεως το 1971, πως κριβς ν τ πράξει νεγνώρισαν τό 1976 καί τόν ποτέ Κορινθίας Κάλλιστον.Σεβασμιώτατοι δελφοί, κακίστε με, περιφρονστε με, ποτιμστε με, μόνον νά διαφυλαχθῆ ἡ Παρακαταθήκη τς μολογίας μας καί τς ποστολικς μας Διαδοχς, τήν ποίαν πλήρη καί γνησίαν παρελάβομεν διά τν Κανονικν καί ρθοδόξων χειροτονιν το 1935, το 1948 καί το 1995».
Σημειώνομεν, τι ν λόγω π' ριθμ. 297/30.9.2002 Καταγγελία μας, ς καί τέρα π' ριθμ. 302/13-26.11.2002, α ποαι φορον τήν περαιτέρω ξυνσιν τς Συνοδικς κρίσεως δημοσιεύθησαν κατά τό μεγαλύτερον μέρος των ες τόν 14ον Τόμον τς «Ο.Π.» ες τό τεχος αν. — Φεβρ. 2003. κολούθησεν πίσης καί π' ριθμ. 305/21.12.2002 «νοικτή Καταγγελία» ναφορικά μέ τάς ντικανονικάς νεργείας (ήθεις καί πιστεύτους σκευωρίας) πρός πομάκρυνσίν μας πό τόν ερό Ναό γίου Δημητρίου χαρνν πό τν συνωμοτικς καί φατριαστικς νεργούντων Σεβ/του Πειραις κ. Νικολάου καί το Μακ/του ρχιεπισκόπου κ. νδρέου. Ατή πολυσέλιδος καταγγελία δημοσιεύθη ες τόν 13ον Τόμον τς «Ο.Π.» τεχος Δεκεμβρίου 2002.

περί παραιτήσεως ερόσυλος συμπαιγνία τς 5.2.2003 ἀπετέλεσε τήν ἀποκορύφωσιν τς κκλησιαστικς κρίσεως
ς συνέχεια τς προσπαθείας νά πισκοποποιηθον ο νεργοντες ες τό πλαίσιο το Παλαιοημερολογιτικο Οκουμενισμο, π. Στέφανος καί π. Νεόφυτος Τσακίρογλου, καί «κουκουλωθον» α Καταγγελίαι μας πί τν θεμάτων τά ποα καθάπτονται τς μολογίας — κκλησιολογίας καί τς ποστολικς Διαδοχς, λθε τελικς καί πρωτοφανής καί πρωτάκουστος περί παραιτήσεως συμπαιγνία μετά συναλλαγς το ρχιεπισκόπου κατά τήν 5.2.2003. Δεδομένης τς μλλον πρόσμενης δι' ατούς διαστάσεως πού λαβον α ντιδράσεις ρθοδόξων κατά τν σχεδίων το ΠαλαιοημερολογιτικοΟκουμενισμο, (παρά τίς «φιλότιμες» προσπάθειές τους νά ποπροσανατολίσουν τούς πάντας μέ τά νέα τεχνητά σκάνδαλα, ς λλοτε μέ τήν δθεν «νεοεικονομαχία», λλά καί τά σύστολα ψεύδη), κρίθη πιβεβλημένη πλέον πισκοποποίησις παραγόντων το παρασυνοδικο κατεστημένου, διά νά διευκολυνθ πορεία των, εἰς τά πλαίσια το ΠαλαιοημερολογιτικοΟκουμενισμο. Προκειμένου, λοιπόν, νά δημιουργηθον α προϋποθέσεις πρός πισκοποποίησιν παραγόντων το παρασυνοδικο κατεστημένου, καί μέ δεδομένον τι Σεβασμιώτατος κ. Νικόλαος ντιδροσε σθεναρς ες τάς συγκεκριμένας χειροτονίας,(19) Μακαριώτατος ποφασίζει νά προσφέρη τήν ρχιεπισκοπήν ες τόν Πειραις μέ νταλλάγματα νά προβ ες χειροτονίας πισκόπων καί νά κδιώξη μς κ το ερο Ναο γίου Δημητρίου χαρνν. Τήν συναλλαγήν το θρόνου μέ τάς συγκεκριμένας χειροτονίας, προσεπάθησε νά καλύψη μέ τό πρόσχημα τς τελέσεως γίου Μύρου.
 
Περί συναντήσεως
«... Ατή μως μέχρι στιγμς τελευταία φρων πράξις των, τούς ξέθεσε νεπανόρθωτα καί δη ναζητον διέξοδον διά νά συνεχίσουν κ το σφαλος τό κατά τς κκλησίας ργο των… Εχόμεθα νά μς διαψεύσουν, ν τ πράξει μως μεθοδεαι ήθεις καί δολιότητες, πως καί αται «περί διαφόρων συναντήσεων καί πιλύσεως τν θεμάτων», ταν δέν εναι ελικρινες καί εθεαι εναι κ το πονηρο. Εναι πολύ σαφ καί χαρακτηριστικά σα δη χομεν ναφέρει ες τόν 14ον Τόμον τς «Ο.Π.», τεχος Αγ. 2003, σελ. 291-305, ναφορικά μέ τά περί συναντήσεώς μας μετά το Σεβ/του Πειραις κ. Νικολάου. Δηλαδή ες τήν συγκεκριμένην περίπτωσίν μας διά νά γίνη ποιαδήποτε προσωπική συνάντησίς μας δέν πρέπει νά κκιν κ δολιότητος καί στεροβουλίας μέ σκοπόν νά γίνη κμετάλλευσις το γεγονότος, διά νά πιτύχουν μίαν στω μμεσον κ μέρους μας «ναγνώρισιν» τς ν γένει περί «παραιτήσεως» εροσύλου συμπαιγνίας — συναλλαγς.(20) Τόσον μες, σον καί ο συνεργάται μας εμεθα κ πεποιθήσεως νοικτοί διά συνάντησιν μεθ' οουδήποτε(21) ὁ ὁποῖος χει ελικριν διάθεσιν νά συμβάλη πρός τήν πίλυσιν τν θεμάτων Πίστεως καί Κανονικς Τάξεως, ρχς γενομένης κριβς πό τήν περί «παραιτήσεως» συμπαιγνίαν μετά συναλλαγς τς 5.2.2003. ΠΡΟΤΑΣΣΟΜΕΝ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 5.2.2003, ΔΙΟΤΙ, πως κατ' πανάληψιν σημειώσαμεν, τατα ποτελον τήν μέχρι στιγμς κορύφωσιν καί φαρμογήν τν σχεδίων στηρίξεως το Παλαιοημερολογιτικο Οκουμενισμο καί διώξεως σων ντιδρον, ν μάς τν συνεργησάντων ρχιερέων διά τν κτοτε φατριαστικν των συνεδριάσεων ντιποιονται τήν εράν Σύνοδον καί παρακωλύουν τήν Κανονικήν σύγκλησιν ατς… Δηλαδή νεργον οσιαστικά ς λλοτε ο «πέντε» σχισματοαιρετικοί πρώην Μητροπολται».(22)
Διά τήν ν λόγω διανότητον καί πρωτοφαν ες τά κκλησιαστικά χρονικά συμπαιγνίαν περί «παραιτήσεως», πως καί δι' σα πίσης ντικανονικά, πρωτοφαν ψεύδη πηκολούθησαν, ες τήν προσπάθειαν νά στηριχθ ατή χείρων τς Σιμωνίας συναλλαγή, γράψαμεν πλθος πισήμων γγράφων, τά ποα δημοσιεύθησαν καί ες τά τελευταα τεύχη τς «Ο.Π.», λλά συνετέθησαν καί ες διαίτερον σμα ξ κατόν εκοσι τριν (123) σελίδων, τό ποον πεστείλαμεν κανονικς ες λους τούς ρχιερες καί ες τερα πρόσωπα διά τοῦ ὑπ' ριθμ. 336/4.9.2003 γγράφου μας. Διά τν ν λόγω πισήμων καί Κανονικν γγράφων μας νελύσαμεν καί κατηλέγξαμεν τήν ερόσυλον συμπαιγνίαν καί τό ψεδος καί κθέσαμεν λην τήν κκλησιαστικήν πρξιν σχετικς μέ τό θέμα «παραίτησις πισκόπου», παραθέσαντες καί τούς σχετικούς ερούς Κανόνας πό τν ποίων ες τοιαύτας περιπτώσεις προβλέπεται ΚΑΘΑΙΡΕΣΙΣ μέχρι καί ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ! νελύσαμεν, πανειλημμένως, τό διατί, κατόπιν τς 5.2.2003 α πισκοπικαί συνάξεις πό τόν παράνομον «Τοποτηρητήν» «ρχιεπίσκοπον», τοι τόν Πειραις κ. Νικόλαον, ποτελον ΦΑΤΡΙΑΣΤΙΚΑ ΑΝΟΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ες τά ποα ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΩΜΕΝ, διότι θά πετέλει χι μόνον ναγνώρισιν, λλά καί συνεργίαν ες τήν ερόσυλον συμπαιγνίαν τς 5.2.2003, καί σων ν συνεχεία ντικανονικς καί κύρως λαβον χώραν καί συνεχίζουν.(23) Διά τά ν λόγω συνέδρια πού μπίπτουν ες τό περί συνωμοσίας καί φατρίας γκλημα, πενθυμίζουμε, τι σχύει δι' λους μς ΙΗ Κανών τς Δ΄ Οκουμενικς Συνόδου ποος ρίζει: «Τό τς συνωμοσίας φατρίας γκλημα, καί παρά τν ξω νόμων πάντη κεκώλυται, πολλ δέ μλλον ν τ το Θεο κκλησία τοτο γίνεσθαι παγορεύειν προσήκει. Ε τινες τοίνυν Κληρικοί Μονάζοντες ερεθοεν συνομνύμενοι φατριάζοντες, κατασκευάς τυρεύοντες πισκόποις συγκληρικος, ΕΚΠΙΠΤΕΤΩΣΑΝ ΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΥ». Παρομοίως προβλέπει καί ΛΔ τς ΣΤ΄ Οκουμενικς Συνόδου καί λλοι».
* * *

ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟΣ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ
 
Μακαριώτατε καί Σεβασμιώτατοι ρχιερες.
Κάθε παράλειψις ποχώρησις συνθηκολόγησις ες βάρος τς κκλησιολογίας τς ποστολικς Διαδοχς, τά ποα ς τήν θείαν ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΝ κατέχει καί φυλάσσει Γνησία ρθοδόξος κκλησία εναι ΑΔΙΑΝΟΗΤΟΣ, διότι πέραν λων τν λλων, μς καταργε καί ς ρχιερες καί ς μέλη το Σώματος τς κκλησίας. Στόχος λων τν ληστρικν, φατριαστικν καί κατάφωρα ντικανονικν νεργειν σας εναι κριβς προσβολή τς κκλησιολογίας καί τς ποστολικς Διαδοχς, καί δι' ατό ατοκαταργεσθε, κατασκανδαλίζετε τό πιστόν πλήρωμα τς κκλησίας, φυγαδεύετε τήν γάπη, καί διασαλεύετε καί πειλετε τήν νότητα ν τ κκλησία.
Διά τούς λόγους ατούς, ς ρχιερεύς ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ λα νά γίνωνται κατά τήν Κανονικήν Τάξιν, διότι πως κανονίζει καί γιος Κύριλλος λεξανδρείας «…Κάθε πράγμα κκλησιαστικόν, ταν γίνεται κατά τήν εταξίαν τν ερν Κανόνων, χι μόνον δέν προξενε ες μς τούς ερωμένους καμμίαν ταραχήν καί δυσφημίαν, λλά μάλιστα καί παίνους πό τούς φρονίμους καί διακριτικούς. Ποος γάρ δέν παινε τήν φιλοπρόσωπον καί δικαίαν πόφασιν; πς δέν εναι ξω πό κάθε πίπληξιν καί κατηγορίαν ἡ ὀρθή καί νόμιμος κρίσις, καί γεμάτη πό κάθε εφημίαν καί παινον;» (Πηδάλιον σελ. 688, Α΄ Κανών γ. Κυρίλλου λεξανδρείας). «κβαλε τούς κανόνας τν στοιχείων πό τήν λικήν κτίσιν, καί παρευθύς λύεται τάξις, καί λυομένης τς τάξεως, λον τό πν φανίζεται. κβαλε καί τούς ερούς τούτους Κανόνας πό τήν κκλησίαν, καί παρευθύς πεισέρχεται ταξία, καί κ τς ταξίας πασα ερά ατς διακόσμησις φανίζεται». (Βλέπε Προλεγόμενα περί τν ερν Κανόνων, ν . Πηδαλίω). πογραμμίζω τό νωτέρω, διότι ν γνωρίζετε καλς τί ρίζουν οἱ Ἱεροί Κανόνες τς κκλησίας καί λη κκλησιαστική Τάξις, μως καθ' λα τά τελευταα τη, χι μόνον δέν τήν σέβεσθε, καί δέν ποτάσσεσθε ες ατήν, λλά καί τήν καταλύετε καί τήν διαστρέφετε, δι' θεμίτους στόχους καί σκοπούς, συρόμενοι πίσω το παρασυνοδικο κατεστημένου τν δελφν Τσακίρογλου καί Δημητρίου Κάτσουρα, καί κατά προέκτασιν καί τν γνωστν ξωεκκλησιαστικν παραγόντων πού ργάζονται εἰς τά πλαίσια το ΠαλαιοημερολογιτικοΟκουμενισμο. τσι, ξακολουθητικς μέσω μν τν ρχιερέων, τίθενται ες φαρμογήν ντολαί — ποφάσεις, ς καί ατη τς εροσύλου συμπαιγνίας περί «παραιτήσεως», καθ' ν φ' μν το Μακ/του ρχιεπισκόπου κ. νδρέου καί το Σεβ/του κ. Νικολάου τέθη πό διαπραγμάτευσιν ρχιεπισκοπικός θρόνος, ποος συνεφωνήθη νά προσφερθες τόν δεύτερον, μέ ντάλλαγμα χι μόνο νεπιτρέπτους, πό τά σημερινά δεδομένα, συγκεκριμένας χειροτονίας πισκόπων, ν ος προηγονται ο δελφοί Τσακίρογλου,(24) λλά καί τόν διωγμόν το Μεσογαίας πό τόν ερόν Ναόν το γίου Δημητρίου χαρνν, γεγονός τό ποον συνωμοτικς πεχειρήσατε καί κατά Νοέμβριον 2002, λλά πέτυχεν σκευωρία…(25)
 
Δέν πρόκειται περί προσωπικς ντιπαραθέσεως
παναληπτικς τονίζομεν τι λον τοτο τό περί «παραιτήσεως» γχείρημα ντάσσεται ες τό πλαίσιον τς παγίας προσπαθείας διά τήν θικήν ξόντωσιν τν ντιδρώντων ες τήν νεργουμένην προδοσίαν κατά τς κκλησιολογίας — μολογίας καί τς ποστολικς Διαδοχς, ν δραιώνετε καί προωθτε τόν σύγχρονον Παλαιοημερολογιτικόν Οκουμενισμόν, τόν ποον ο σύμβουλοί σας, μέ θρασεαν φαρισαϊκήν ποκρισίαν, παρουσιάζουν καί ς «ερεαν ρθοδοξίαν».
Α σχέσεις το συγκεκριμένου παρασυνοδικοκατεστημένου μέ γνωστούς δη πό τήν δεκαετίαν το 1970-1980 παράγοντας το ΠαλαιοημερολογιτικοΟκουμενισμο, σέ συνδυασμό μέ τήν μεθοδικότητα, μέ τήν ὀποίαν ο νωτέρω μέτεροι, ρχισαν νά φαρμόζουν τό κατά τς Γνησίας ρθοδόξου κκλησίας γχείρημά των, κυρίως μετά τό 1997, καθώς καί α παράλληλοι καί συντονισμέναι μετά τν Φλωρινικν διωκτικαί μεθοδεαι των κατά τν ντιδρώντων ες τήν πιχειρουμένην προδοσίαν, δεικνύουν τό μέγεθος το προβλήματος πού κλυδωνίζει καί πάλιν τήν κκλησίαν. ποδεικνύεται φ' νός πό κκλησιολογικς πόψεως διαιτέρως σαθρά συνείδησις, χι μόνον τς μάδος το παρασυνοδικο μας κατεστημένου, λλά καί τινν ξ μν τν πισκόπων, ο ποοι ν τάχθημεν πό τς κκλησίας «πί Σκοπόν…», δυστυχς δέν πισκοπομεν. φ' τέρου σαφς προκύπτει τι δέν χομεν νά κάνωμεν μόνον μέ πιλήσμονας μετέρους, λλά μέ τούς παράγοντας το νεοημερολογιτικο καί παλαιοημερολογιτικοΟκουμενισμο, ο ποοι πως εναι φυσικόν κμεταλλεύονται, καί μάλιστα μέ διαιτέραν «πιτυχίαν», τό νοσηρόν πνεμα, τό ποον διακρίνει πολλούς πό μς καί δυστυχς δέν «κρατον χουσιν χρις ο ν ξει» Κύριος (ποκ. β, 25). (26)
λαχιστότης μου δέν ζητ τίποτε περισσότερον πό τό «νά κρατήσωμεν χομεν» παρά Χριστο, διότι διά το γίου ωάννου Κύριος μς διαβεβαιοῖ ὅτι «ρχεται ταχύ»… Εναι μως σαφές, τι ΟΛΑΙ ΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΗΜΕΤΕΡΩΝ, τάς ποίας καταγγέλλομεν καί ζητομεν νά ντιμετωπισθον, ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ (χειροτονίαι 1935, 1948, 1995) διά τς μμέσου καί δολίας ποδοχς ν τ πράξει τς λεγομένης «χειροθεσίας» ς οσιαστικς πράξεως πί σχισματικν μέ ,τι συνεπάγεται τοτο….(27) ταν τοιούτου εδους νεργείας πιχειρετε νά τάς ποβαθμίσετε καί νά τάς συγκαλύψετε, ταν δηλαδή τά κκρεμοντα θέματα Πίστεως, τά ποα πτονται τς μολογίας — κκλησιολογίας καί τς ποστολικς Διαδοχς, παραμένουν ς πυορροοσαι πληγαί ες τό Σμα τς κκλησίας, ΤΟΤΕ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΥΧΑΣΘΕ ΟΤΙ ΚΡΑΤΑΤΕ ΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΚΑΙ τι «χετε γνησίαν καί νόθευτον τήν ποστολικήν Διαδοχήν πό τόν γιον Πατέρα», κριβέστερον πό τάς χειροτονίας το 1935 καί 1948; Δέν εναι λον ατό μία εδεχθής φαρισαϊκή ποκρισία; ταν μέ κάθε νέργειά σας στοχεύετε ες τήν δραίωσιν το ΠαλαιοημερολογιτικοΟκουμενισμο καί τήν δίωξιν τν ντιδρώντων, (28) ΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΙ ΣΑΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΕΝΟ ΛΟΓΟ πρός παραπλάνησιν τν πιστν;
Δυστυχς κ τν πραγμάτων καθίστασθε ς συνεχισταί το κατά τς κκλησίας προδοτικοῦ ἔργου το πρώην Φλωρίνης, τολμ δέ επεν τι καί ξεπερντε ατόν ες τήν ποκρισίαν… πενθυμίζουμε τι κενος, ναλόγως μέ τάς περιστάσεις, δέν δίσταζε (κόμη καί μετά τό σχίσμα το 1937), νά καταχρται τήν μολογία — κκλησιολογία τς Γνησίας ρθοδόξου κκλησίας… ντιφατικότητα μως το πρώην Φλωρίνης το πιό μφανής, ς μολογεται δέ πό το συγχρόνου μόφρονος καί παδο κείνου, το ερομ. Θεοδωρήτου Μαύρου, πρώην Φλωρίνης πραττε τοτο «ΩΣ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΔΟΛΩΜΑ…, ΑΝΕΥ ΟΜΩΣ ΟΥΔΕΜΙΑΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ…»!!! κάθε περιπτωσιακή καί προσχηματική καί χωρίς τήν στοιχειώδη συνέπειαν μολογία σας, χι μόνον δέν εναι μολογία, λλά ς στερόβουλος καί ποκριτική, δηλαδή πρός παραπλάνησιν, εναι κ το πονηρο, ρα ΚΑΚΗ.
π' ατο το θέματος τς ποκριτικς καί δολίας μολογίας το πρώην Φλωρίνης καί δή διά τήν κορύφωσιν τς ποκρισίας του, τοι τήν γνωστήν γκύκλιον το 1950, παντν λαχιστότης μου, ς ρχιγραμματεύς τς ερς Συνόδου, διά τς π' ριθμ. 179/15.9.1983 πιστολς μας ες γιορείτην μοναχόν, γράφαμε συμπερασματικά μεταξύ λλων, τι: «ΜΙΑ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ, ΜΙΑ ΔΕ ΤΟΙΑΥΤΗ ΑΥΤΟΑΝΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑΝ ΑΛΛΗΝ ΑΝΑΙΡΕΣΙΝ, ΔΙΟΤΙ ΕΝ ΤΗ ΟΥΣΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΩΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ».(29) Τά νωτέρω σχύουν καί διά τούς «πέντε» πρώην Μητροπολίτας, τινές τν ποίων πέθανον, λλά καί διά τινας κ τν σημερινν πιλησμόνων διαδόχων το μολογητο ρχιεπισκόπου Ματθαίου το Α΄. Διό πρός λους τούς πιστούς Κληρικούς καί λαϊκούς ο ποοι πιζητον τήν σωτηρίαν των, πενθυμίζομεν τά λόγια το Μ. Βασιλείου πού πευθύνει πρός τούς πρεσβυτέρους τς Νικοπόλεως: «ΜΟΝΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΞΑΠΑΤΗΘΗΤΕ ΑΠΟ ΤΑΣ ΨΕΥΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ, ΟΤΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΛΩΝΤΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΕΩΣ. ΤΕΤΟΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΕΜΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ, ΚΑΘ' ΟΣΟΝ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΒΙΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ. ΟΤΑΝ ΕΝΟΜΙΣΑΝ ΟΤΙ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΜΑΤΑΙΑΝ ΕΞΟΥΣΙΑΝ, ΠΡΟΣΕΤΕΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΟΤΑΝ ΕΙΔΑΝ ΝΑ ΑΓΡΙΕΥΟΥΝ ΟΙ ΛΑΟΙ, ΠΑΛΙΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ. ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ ΩΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ, ΟΥΤΕ ΘΑ ΣΥΓΚΑΤΑΡΙΘΜΗΣΩ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΗΝ ΑΠΟ ΤΑ ΒΕΒΗΛΑ ΧΕΡΙΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΛΥΣΙΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΚΗ ΜΟΥ ΚΡΙΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ». (Ε.Π. τόμ. 32, σελ. 897 Α).
ντιλαμβάνεται, λοιπόν, καθείς τι ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟΣ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΣ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ, ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ ες τάς κινουμένας ες τά πλαίσια το Παλαιοημερολογιτικο Οκουμενισμο νεργείας σας, διότι τελικά ατό θά μς καταργοσε καί ς ρθόδοξον πίσκοπον καί ς μέλος το Σώματος τς κκλησίας το Χριστο. σον φορδέ τό καθ' μς νόητον σκεπτικόν — προπαγάνδα, τι δθεν πρόκειται περί πλν ντιδικιν «τυπικν παραβάσεων συνήθων ες τήν κκλησίαν, ποία μπορε νά κάνη οκονομία καί νά τά θεραπεύση κ τν στέρων…», φ' νός, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ, ς δολιότης, ποία καθ' μς, νέχει κακήν στεροβουλίαν καί διοτέλειαν, φ' τέρου, περ τό χειρότερον, ποκαλύπτει τήν πό κκλησιολογικς πόψεως σαθράν συνείδησιν τν ποστηρικτν ατς τς προπαγάνδας. Φρονομεν τι οοσδήποτε, λαϊκός Κληρικός χει πράγματι ρθόδοξον κκλησιαστικήν συνείδησιν καί δέν διακατέχεται πό πνεύματος νοσηρς θρησκευτικότητος, προσωποληψίας, καί στεροβουλίας, εναι δέ καί ντικειμενικά νημερωμένος διά τήν λην κκλησιαστικήν κρίσιν, εναι διανόητο νά μιλ διά «πλς σωτερικάς ντιδικίας»… Εναι διανόητο νά μήν λαμβάνη π' ψιν του τάς διαστάσεις τς περί «παραιτήσεως» συμπαιγνίας μετά συναλλαγς, καί νά λέγη τι «δέν πρόκειται διά θέμα Πίστεως, λλά μόνον διά Κανονικόν θέμα…», ν κ τν στέρων νά προσπαθ νά ποβαθμίση καί ατό τό «Κανονικόν θέμα», καί νά τό παρακάμψη μέ τό σκεπτικόν τι «οΚανόνες φτιάχτηκαν γιά τόν νθρωπο καί χι νθρωπος γιά τούς Κανόνες»!!!,(30) καί τελικς νά ναγνωρίζη καί μνημονεύη τόν πό καθαίρεσιν παράνομον «νέον ρχιεπίσκοπον»!!!

λύσις εναι μία
διά τς εσηγήσεως τς 5.2.2003 κδηλωθεσα πρόθεσις το Μακαριωτάτου νά παραιτηθ, οδέποτε κρίθη Κανονικς, καί ποτέ δέν γένετο δεκτή πό τς ερς Συνόδου κατά τήν Κανονικήν Τάξιν τς κκλησίας. Τά σα βεβιασμένα καί ναρμοδίως πραξε μειοψηφία τν ρχιερέων ες τάς 5.2.2003, λλά καί σα κολούθησαν μέχρι καί τήν 2.6.2003, προκύπτουν φ' αυτν ς ντικανονικαί, ληστρικαί καί πραξικοπηματικαί νέργειαι φατριαστν πισκόπων, ο ποοι συνεχς ποκύπτουν ες τά θελήματα το παρασυνοδικο κατεστημένου καί τν ξένων Κέντρων. Μακαριώτατος κ. νδρέας, ν καί εναι ΥΠΟΔΙΚΟΣ, ς πεύθυνος διά τήν λην κκλησιαστικήν κρίσιν πού διερχόμεθα, μως ως του κριθ ρμοδίως καί Κανονικς παρά ρθοδόξου κκλησιαστικο ργάνου, καί ν τέλει πό το ΦΥΛΑΚΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ, τοι τό πιστόν πλήρωμα τς κκλησίας, δέον ναγκαστικς καί οκονομικς, πρός τό παρόν ΝΑ ΘΕΩΡΗΤΑΙ ΩΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ καί χι το μοιχεπιβάτου κ. Νικολάου. Τοτο ποτελε, οτως επεν, καί ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΝ ΠΡΑΞΙΝ ΚΑΘ' ΗΝ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΟΥΤΕ Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ κ. ΑΝΔΡΕΟΥ, ΟΥΤΕ Η ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΩΣ ΜΟΙΧΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΡΟΝΟΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ.
Σεβασμιώτατοι ν Χριστ Πατέρες καί δελφοί, κκλησία κανε οκονομίαν ναντι το παραιτηθέντος… λλά μετανοημένου καί δακρυρροοντος πισκόπου Παμφυλίας Εσταθίου, πιτρέποντάς του νά χη τόν τίτλον τοπρώην Παμφυλίας…!!! Εναι τόσο δύσκολον νά ντιληφθομε τι ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟΣ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ; Εναι τόσο δύσκολον νά ντιληφθομε τι Η ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΟΣΩΝ ΣΥΝΗΡΓΗΣΑΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΒΑΣΕΙ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΡΑΚΤΟΥ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΜΟΝΗΝ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΕΞΟΔΟΝ ΕΚ ΤΟΥ ΑΔΙΕΞΟΔΟΥ ΣΑΣ, ΣΥΝΕΡΓΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΩΖΟΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ;(31) Μακαριώτατε καί Σεβασμιώτατοι δελφοί, λαχιστότης μου θέλω κόμη νά πιστεύω, τι λοι νδιαφερόμεθα διά τήν γάπην καί τήν νότητα… χριστιανική μως γάπη νοεται διασπάστως νωμένη μετά τς ληθείας καί τς Κανονικς Τάξεως, λλέως δέν διαφέρει σέ τίποτα πό τήν «γάπην καί τήν νότητα ν τ διαβόλω» πού πιδιώκει σατανική παναίρεσις το Οκουμενισμο.
Καίτοι ξ νάγκης μακρυγορήσαμε, κρίνω παραίτητον ς ν πιλόγω, νά σημειώσω χαρακτηριστικά τινά κ τν τελευταίων γγράφων μου, καί πρτον κ τς π' ριθμ. 336/4.9.2003 πιστολς μου, διότι καί πάλιν μέ τήν παροσαν: «Παρακαλεσθε καί μες, ( Σεβ/τος Πειραις κ. Νικόλαος), καί Μακαριώτατος ρχιεπίσκοπος κ. νδρέας καί ο Σεβ. κ.κ. Παχώμιος, Γαλακτίων καί νδρέας νά συνειδητοποιήσετε, τι δέν νομιμοποιεσθε νά μφανίζεσθε μες μέν ς «ρχιεπίσκοπος» «Πρόεδρος το Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε.», δέ Μακαριώτατος ς «παραιτηθείς», ς «πανενεργοποιηθείς», ς «μετατεθείς ες τήν Προεδρίαν τν Πατρν», καί ς «μέλος τς ερς Συνόδου», οτε τι φατριαστική καί ερόσυλος μάδα σας ς ερά Σύνοδος, κλπ…. Παρακαλεσθε, διά τήν γάπην το Χριστο καί τήν σωτηρίαν λων μας, προπάντων δέ το πιστο πληρώματος τς κκλησίας, νά προλάβετε τήν κκρεμοσαν, καί πειλοσαν μς, βαρεαν καί ερεαν Κανονικήν ποδικίαν σας, τήν ποίαν πό τάς δεδομένας προϋποθέσεις Μήτηρ μν κκλησία διά τν κκλησιαστικν ργάνων Της, δύναται νά οκονομήση. κκρεμοσα ποδικία σας δέν παιτε τίποτε περισσότερον, παρά μόνον τήν ελικριν μεταμέλειάν σας καί τήν βούλησίν σας νά πανέλθητε ες τήν πρό τς 5.2.2003 Κανονικήν κκλησιαστικήν κατάστασιν, διά νά πανεύρη κκλησία τήν Κανονικήν, ξ ατς τς πόψεως, πορείαν Της, καί οτω παύση κ μέρους σας πειλή (κίνδυνος) νά ποβ τό «ν δυνάμει» σχίσμα σας, καί νεργεία, περ καθ' μς, το καί παραμένει κύριος στόχος τν ξένων Κέντρων, τά ποα σς πέβαλον νά προβτε καί ες τήν περί παραιτήσεως ερόσυλον συμπαιγνίαν…».
Θά θεωρε