ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ
ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.

ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣΑ.Π.
ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2001
180
Πόθεν ὁρῶμεν τούς πονηρούς καί ἀναξίους εἰς ᾿Αρχιερωσύνην καί ἐξουσίαν λαοῦ προχειριζομένους, καί πολλά ἄτοπα κατεργαζομένους;
182
‘Αποστολή ἐγγράφων ἐν εἴδει εἰσηγήσεως  πρός ἐνημέρωσιν ἐπί τῶν θέσεών μας προστάσεών μας, ἐνστάσεών μας κλπ. διά τήν προγραμματισθεῖσαν Γενικήν Συνέλευσιν τοῦ ΙΦΣΚΑΕ τῆς 16/29-1-2001
183
Εἰς τό παρατιθέμενον Προλογικόν Σημείωμα ἐγένετο σύντομος ἀναφορά εἰς τήν κατά τάς τελευταίας δεκαετίας ἐνεργουμένην ὑπό σκοτεινῶν ἀντιχρίστων Κέντρων πολεμικήν κατά τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησιολογίας  καί κατά τῆς γνησίας ᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς τῶν ᾿Επισκόπων τῆς ᾿Εκκλησίας
184
ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΦΣΚΑΕ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 1999 ΚΑΙ 2000
185
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (31-1-2001 π.ἡ.)
186
ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχ/πον ᾿Αθηνῶν καί Πάσης ῾Ελλάδος κ. ΑΝΔΡΕΑΝ,  καί τούς Σεβ/τους ᾿Αρχιερεῖς Μέλη τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας.
187
ΠΡΟΣ ΙΕΡΕΑ π. ΕΥΣΤΑΘΙΟΝ ΠΕΡΙ ΙΕΡΕΩΣ π.ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ
188
κ. Μ. Δουράκη. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.
191
ΠΡΟΣ τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ. ΑΝΔΡΕΑΝ
192
ΠΡΟΣ τήν ῾Ιεράν Σύνοδον τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας
194
ΠΡΟΣ τήν Α. Μ. τόν ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ. ΑΝΔΡΕΑΝ, Πρόεδρον τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας.
195
Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΣ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
196
ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΑΝΑΦΟΡΑ
197
ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ Διά τόν ἀγωνιστήν τῆς Ὀρθοδοξίας π. Ἰγνάτιον Μπέτσην
198
'Εξ' ἀφορμῆς τῆς ᾿Αποφάσεως περί "ὁριστικῆς" παύσεώς μου ἀπό τῆς θέσεως τοῦ ᾿Αρχιγραμματέως, τήν ὁποίαν ὑπέγραψεν καί ἡ ἐλαχιστότης μου μέ τήν ἔνδειξιν "ἐνίσταμαι".
200
Μέσα ἀπό τούς πειρασμούς καί τίς δοκιμασίες, ἀκόμη καί μέσα ἀπό τούς διωγμούς κατά τῶν εὐσεβῶν, ἡ θεία Πρόνοια κατευθύνει τά πάντα.
200α
Σχολιασμός διά τήν αὐθαιρεσίαν, ἀλαζονείαν καί ἐπιπολαιότητα τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Κ.Γ.Ο.
201
"᾿Επιστολαί ᾿Αγωνίας διά τήν πορείαν τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου μετά τῆς Φλωρινικῆς Παρατάξεως τοῦ "Αρχ/που" κ. Χρυσοστόμου Κιούση".
202
ΠΡΟΣ τόν Μακαριώτατον Πρόεδρον  καί ἅπαντα τά μέλη τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος.
203
Τά δημοσιεύματα τοῦ Κ.Γ.Ο. ᾿Ιουλίου 220, Αὐγούστου 2000, καί ᾿Ιαν.- Φεβρ. 2001, καί ἕτερα θέματα Πίστεως καί ῾Ομολογίας, ὡς καί Κανονικῆς Τάξεως
205
ΠΡΟΣ τόν κ. Παναγιώτην ᾿Αλεξόπουλον Εἰς Πάτρας
206
ΠΡΟΣ τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ. ΑΝΔΡΕΑΝ
207
ΠΡΟΣ τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ. ΑΝΔΡΕΑΝ
208
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ὅτι τό πρῶτον καί σοβαρόν θέμα, τό ὁποῖον πρέπει νά ἀντιμετωπίσωμεν, εἶναι ἡ παρατηρουμένη κατάχρησις ἐξουσίας, ἡ ἐπιδεικνυομένη εἰς τήν διοίκησιν αὐθαιρεσία καί γενικώτερον ἡ κατάλυσις τοῦ Συνοδικοῦ θεσμοῦ καί τῆς Κανονικῆς τάξεως
209
῾Η Σύγκλησις τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας τῆς 4/17-7-2001
210
Τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 54/76 ᾿Απαλλακτικόν Βούλευμα τοῦ Πλημμελειοδικείου Πειραιῶς.
210α
ΠΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣ ΤΟΝ Β΄ ΤΟΜΟΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ «ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ» Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΕΦΕΡΕΤΟ ΕΙΣ ΤΑ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ.
211
Οἱ ἀντικανονικότητες, οἱ ἀδικίες, οἱ συκοφαντίες καί πρό πάντων τά θέματα Πίστεως καί καθαρᾶς ῾Ομολογίας, ἐπιτρέψτε μου νά εἴπω, ὅτι δέν ἀντιμετωπίζονται μέ τάς μεθόδους τῆς ἀναβολῆς...καί τοῦ "κουκουλώματος" ἤ "ἀφῆστε τόν Κήρυκο νά ἔχῃ τίς ἀπόψεις του, ἡ πλειοψηφία ἔχει ἄλλη γνώμη καί ἀποφασίζει, ὅπως θέλει". Βασικόν κριτήριον τῶν ᾿Εκκλησιαστικῶν μας ἀγώνων πρέπει νά εἶναι πάντοτε τό "ἀληθεύοντες ἐν ἀγάπῃ".
212
Παραμένωμεν ἀσυγκίνητοι, ὡς νά ἔχωμεν λάβει  "κακήν βουλήν", νά μή μείνῃ τίποτε ὄρθιον εἰς αὐτόν τόν ἀγῶνα τῆς ᾿Εκκλησίας.
213
Πρός τόν κ. Δημήτριον Κάτσουραν
214
ΠΡΟΣ τά μέλη τῆς Συνοδικῆς ἐπί τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου ᾿Επιτροπῆς μετά τῶν Φλωρινικῶν: α) Παν/τον π. Στέφανον Τσακίρογλου β) Παν/τον  π. Νεόφυτον Τσακίρογλου γ) κ. ᾿Ελευθέριον Γκουτζίδην δ) κ. Δημήτριον Κάτσουραν.
215
ΠΡΟΣ τόν Μακαριώτατον Πρόεδρον τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ. ΑΝΔΡΕΑΝ
216
ΠΡΟΣ τόν Σεβ/τον Μητροπολίτην Κίτρους καί Κατερίνης κ. ΓΟΡΓΟΝΙΟΝ
217
ΠΡΟΣ τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον κ. ΑΝΔΡΕΑΝ, καί τούς Σεβ/τους ᾿Αρχιερεῖς, Παν/τους ῾Ιερεῖς καί διακόνους τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος.
218
Ἡ ἐπέτειος τῆς χειροτονίας τοῦ Ἀρχιεπ. ἦτο ἡ κατ᾿ ἐξοχήν ἁγία ἡμέρα πού μᾶς φέρνει ἀντιμετώπους μέ τήν ᾿Εκκλησιολογία καί τήν ᾿Αποστολική μας Διαδοχή
219
ΠΡΟΣ τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον καί Πρόεδρον τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου κ. ΑΝΔΡΕΑΝ. Μή καταλύετε τήν Κανονικήν Τάξιν.
220
ΠΡΟΣ τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Πειραιῶς καί Νήσων κ. Νικόλαον
221
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ  -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
222
Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 222/9.10.2001 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
223
ΠΡΟΣ τήν συνεδριάζουσαν σήμερον 2-11-2001 ῾Ιεράν Σύνοδον τῆς ῾Ιεραρχίας ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  - ΔΗΛΩΣΙΣ - ΑΙΤΗΣΙΣ
224
ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ   ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Πειραιῶς καί Νήσων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΝΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006