ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ
ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.

ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
  ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2000
103.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ πρός τόν κ. Δημήτριον Κάτσουραν Δ/ντήν τοῦ περιοδικοῦ "ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ"
ΘΕΜΑ: 'Επί τῆς προτάσεως κ. Κάτσουρα διά νέους συνεργάτας τοῦ Κ.Γ.Ο., μεταξύ τῶν ὁποίων προέτεινε καί τόν κ. Βασίλειον Σακκᾶν.
104.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α. ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΑΝΔΡΕΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Γ.Ο.Χ.) .
ΘΕΜΑ: "ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ". Σύντομος  ἱστορική ἀναδρομή  εἰς τό θέμα τῆς ἐν ἔτει  1977 πτώσεως τοῦ Μητροπολίτου Κορινθίας Καλλίστου καί τῆς προσχωρήσεώς του εἰς τό Φλωρινικόν σχῖσμα.
118.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ πρός τήν εὐλαβεστάτην ἐν Χριστῷ ἀδελφήν ᾿Αντιγόνην Παπαμιχαήλ Εἰς Λάρισαν
ΘΕΜΑ: Εὐχαριστήριον διά συμμετοχήν εἰς τόν ἀγῶνα τῆς 'ὉΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΝΟΗΣ."
120.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ  πρός τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Πειραιῶς καί Νήσων κ. Νικόλαον
ΘΕΜΑ: 'Επί τῆς προπαγάνδας τοῦ Μητροπ.  Πειραιῶς  κ. Νικολάου ὅτι δῆθεν ὁ Μητροπολίτης Κήρυκος ἔκανε σχίσμα.
121.
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: Σχόλιον εἰς τάς δηλώσεις τοῦ ῾Υπουργοῦ Δικαιοσύνης κ. Σταθόπουλου ἐπί τοῦ θέματος τῆς ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύματος εἰς τάς ταυτότητας.
122.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  πρός τήν εὐλαβεστάτην ἐν Χριστῷ ἀδελφήν Εἰρήνην Γκουτζίδου Εἰς Λάρισαν
ΘΕΜΑ:  Στήκετε ἐν τῆ πίστει καί μή φοβεῖσθε.
123.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ πρός τόν εὐλαβέστατον ἐν Χριστῷ ἀδελφόν ᾿Αντώνιον Μάγκαν εἰς Λάρισαν
ΘΕΜΑ: Μή πτοῆσθε ἀπό τάς διαβολάς τῶν ὑπεναντίων.
124.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ  πρός τήν ᾿Εφημερίδα "ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ"
ΘΕΜΑ: ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
125.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ πρός τάς ῾Ημερησίας ᾿Εφημερίδας
ΘΕΜΑ: ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
126.
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ. ΔΗΛΩΣΙΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΗΡΥΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΟΡΥΒΟΝ ΠΟΥ ΕΞΕΣΠΑΣΕ ΠΕΡΙ ΑΠΑΛΕΙΨΕΩΣ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΜΑ: ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
129.
"ΔΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ"
130.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ πρός ἀδ.  Εὐσέβιον καί Ἑλένην εἰς Σερβίαν.
ΘΕΜΑ: Περί Ἁγίου Πατρός Ματθαίου, ὅσον ἀφορᾶ τό "τιτουλάριος", "χωρεπίσκοπος" κλπ.
131.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ  πρός τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Πειραιῶς καί Νήσων κ. Νικόλαον
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΓΚΑΙΑ  ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ᾿  ΑΡΙΘΜ. 1100/2-4-2000 ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ  ΣΕΒ/ΤΟΥ  κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
132.
ΑΝΑΦΟΡΑ ᾿Επισκόπου Κηρύκου, κατά κόσμον Μηνᾶ Κοντογιάννη τοῦ Θωμᾶ, Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς τῆς ᾿Εκκλησίας τῶν Γνησίων ᾿Ορθοδόξων Χριστιανῶν τῆς ῾Ελλάδος, κατοίκου Κορωπίου ᾿Αττικῆς, Μητροπολιτικόν ῞Ιδρυμα ῾Αγίας Αἰκατερίνης Στρογγύλη, πρός τόν Κύριον Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας 
ΘΕΜΑ: Περί μή ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύματος εἰς τάς νέας ταυτότητος.
136.
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΘΕΜΑ: "ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ".
138.
ΑΝΟΙΚΤΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ τοῦ Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς (τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας)
ΘΕΜΑ: ΓΙΑΤΙ ΑΡΝΟΥΜΕΘΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ  ΝΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ, ΚΑΙ ΔΙΑΤΙ ΕΙΜΕΘΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗΝ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ
139.
ΑΝΑΦΟΡΑ - ΕΚΘΕΣΙΣ
ΘΕΜΑ: "᾿Ενστάσεις, παρατηρήσεις καί σχόλια τοῦ Μητροπολίτου Μεσοαγαίας καί Λαυρεωτικῆς Κηρύκου ἐπί τῶν ἐργασιῶν καί τῶν ἀποφάσεων τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας τῆς 17 καί 18 Μαΐου 2000, καί ἐπί τῶν δῆθεν ἀποφάσεων αὐτῆς".
140.
ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ.
143.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ  πρός τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Κίτρους Κατερίνης καί Πλαταμῶνος κ. Γοργόνιον εἰς Κατερίνην
ΘΕΜΑ: 'Απάντησις εἰς ἀπορίας τοῦ Σεβ.  Γοργονίου.
147.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ  πρός τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ.κ. ᾿Ανδρέαν καί τούς Σεβ/τους ᾿Αρχιερεῖς - Μέλη τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος
Θέμα: Πρακτικά καί ἀποφάσεις τῆς Ι.Σ. τῆς ῾Ιεραρχίας τῆς 17 καί 18 /5/2000.
149.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ  πρός τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ. κ. ΑΝΔΡΕΑΝ καί τούς Σεβασμιωτάτους ᾿Αρχιερεῖς τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας.
Θέμα:  Ὁ Παλαιοημερολογιτικός Οἱκουμενισμός μέσω τῶν ἐγκαθέτων προκαλεῖ Συνοδικήν κρίσιν.
150.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ  πρός τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Πειραιῶς καί Νήσων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΝ, Πρόεδρον τοῦ "Πρωτοβαθμίου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου"
Θέμα: ῎Ενστασις ἐπί τῆς "παραπομπῆς" τοῦ ῾Ιερομονάχου π. ᾿Αμφιλοχίου, καί ἐπί τῆς συστάσεως καί λειτουργίας τοῦ "Πρωτοβαθμίου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου".
151.
Θέμα: ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΛΩΣΙΣ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ -ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΛΠ.
157.
158.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ  πρός 1) Τήν Α.Μ. τόν ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ. ᾿Ανδρέαν ὑπό τήν ἰδιότητα: α) Τοῦ Προέδρου τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, β) Τοῦ ᾿Εκδότου τοῦ περιοδικοῦ "ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ", ἐπισήμου ᾿Οργάνου τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου καί Γ) Τοῦ μέλους τῆς ᾿Εποπτευούσης ᾿Επιτροπῆς. 2) Τόν ὑπεύθυνον Διευθυντήν τοῦ περιοδικοῦ "Κ.Γ.Ο." κ. Δημήτριον Κάτσουραν. 3) Τήν Συντακτικήν ᾿Επιτροπήν: α) ᾿Αρχιμ. π. Στέφανον Τσακίρογλου, β) ῾Ιερομ. π. Νεόφυτον Τσακίρογλου καί γ) θεολόγον κ. ᾿Ελευθέριον Γκουτζίδην.
Θέμα:  Διαμαρτυρία διά τήν δημοσίευσιν εἰς τόν "ΚΗΡΥΚΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ", τεῦχος 269/᾿Ιούλιος 2000, σελ. 155-157.
160.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ  πρός τήν Α.Μ. τόν ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί Πάσης ῾Ελλάδος κ. ΑΝΔΡΕΑΝ
ΘΕΜΑ: ᾿Αφορᾶ τήν δημοσίευσιν "Ρεπορτάζ - ᾿Ανακοινώσεως" περί τῶν ἐργασιῶν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας τῆς 17ης καί 18ης Μαΐου 2000, εἰς τό ἐπίσημον δημοσιογραφικόν ῎Οργανον τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, τόν "Κήρυκα Γνησίων ᾿Ορθοδόξων" τεῦχος 269/᾿Ιούλιος 2000, σελ. 155-157.
161.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ  πρός τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί Πάσης ῾Ελλάδος κ. ΑΝΔΡΕΑΝ, Πρόεδρον τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΙΦΣΚΑΕ.
ΘΕΜΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ Εἰς τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 222/4/17-11-2000 πρόσκλησιν τοῦ Μακαριωτάτου ᾿Αρχιεπισκόπου καί Προέδρου τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΙΦΣΚΑΕ κ. ᾿Ανδρέου.
162.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ "ΙΕΡΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ" ΑΙΔΕΣΙΜΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΝ π. ΕΥΣΤΑΘΙΟΝ ΤΟΥΡΛΗΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ: ΠΑΝ/ΤΟΝ ΙΕΡΟΜ. π. ΚΥΠΡΙΑΝΟΝ ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΛΟΓΙΜΩΤΑΤΟΝ κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΝ ΛΙΕΠΟΥΡΗΝ, ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΓΑ ΜΕΛΗ ΑΥΤΟΥ
ΘΕΜΑ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΙΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ
165.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ πρός τέκνον ἐν Κυρίῳ πνευματικόν εἰς Σερβίαν
ΘΕΜΑ: Ἡ ὑπόθεσις τοῦ Ἐπισκόπου Κοσμᾶ εἰς Ρουμανίαν.
166.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ τήν ῾Ιεράν Σύνοδον τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος
Θέμα: ῾Ομολογία Πίστεως καί Αἴτησις τοῦ Ρουμάνου ᾿Επισκόπου κ. Κοσμᾶ Λάστουν, περί πνευματικῆς  κοινωνίας μεταξύ τῆς "Γνησίας" ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος καί τῆς "παραδοσιακῆς" ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς Ρουμανίας.
169.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ πρός τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκποπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ. ΑΝΔΡΕΑΝ  Πρόεδρον τοῦ Δ.Σ. ΙΦΣΚΑΕ καί τά μέλη αὐτοῦ.
ΘΕΜΑ: Ἀπάντησις εἰς ἀντικαταστατικάς ἐνεργείας τοῦ Προέδρου τοῦ ΙΦΣΚΑΕ 'Αρχιεπισκόπου Ἀνδρέου.
169Α
ΥΠΟΜΝΗΜΑ πρός τά Μέλη τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ ΙΦΣΚΑΕ τῆς 28-11-2000 (π.ἡ.)
ΘΕΜΑ: Καταγγέλλεται ἡ νομιμότης τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῆς 28.11.2000.
173.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΘΕΜΑ: Στηλίτευσις τῶν ψιθύρων καί τῆς προπαγάνδας κατά τήν ὀνομαστικήν ἐπέτειον τοῦ Μακαριωτάτου ὅτι δῆθεν ὁ Μεσογαίας ἔκανε σχίσμα.
174.
ΘΕΜΑ: ῾Η αἴτησις τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου Κοσμᾶ περί πνευματικῆς κοινωνίας τῆς ὑπ᾿ αὐτόν ἐν Ρουμανίᾳ Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας μετά τῆς ἐν ῾Ελλάδι Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας.
175.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ πρός τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί Πάσης ῾Ελλάδος κ. ᾿Ανδρέαν
ΘΕΜΑ: "Ἡ δοίκησις τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι πάρεργον"
176.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ πρός τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί Πάσης ῾Ελλάδος κ. ΑΝΔΡΕΑΝ, Πρόεδρον τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΙΦΣΚΑΕ.
ΘΕΜΑ: Θέματα τοῦ ΙΦΣΚΑΕ τά ὁποῖα χρήζουν ἀμέσου ἀντιμετωπίσεως.
179.
ΘΕΜΑ: Τό κατεπεῖγον τῆς συζητήσεως διά τόν Ρουμάνον 'Επίσκοπον Κοσμᾶν.ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006