ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ
ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.

ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
Α.Π.
ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΤΟΥΣ 1999
19.
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ πρός ὅλους τούς ῞Ελληνας, πρός ὅλους τούς εὐσεβεῖς καί ὀρθοδόξους χριστιανούς καί πρός πάντα ἁρμόδιον καί ὑπεύθυνον
ΘΕΜΑ: ῾Η ἀξιέπαινος ἐνέργεια τῆς ῾Ελληνικῆς Κυβερνήσεως διά τήν καταχώρισιν τῶν μυστηρίων τῶν Γ.Ο.Χ. (Παλαιοημερολογιτῶν) εἰς τό ἐξωτερικόν καί ἡ ἀπαράδεκτος ἀντίδρασις τοῦ κ. Βαρθολομαίου.
69.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ τοῦ ᾿Επισκόπου Κηρύκου, Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ἐν ῾Ελλάδι ᾿Εκκλησίας πρός τούς ἐν Ρωσίᾳ πιστούς Γνησίους ᾿Ορθοδόξους Χριστιανούς (τῆς ᾿Εκκλησίας τῶν Κατακομβῶν)
ΘΕΜΑ:  Ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος.Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί αἱ Παλαιοημερολογιτικαί Παρατάξεις.
77.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ πρός τήν Α. Μακαριότητα τόν ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ.κ. ᾿Ανδρέαν
ΘΕΜΑ: Περί ἀποφυγῆς δημοσιεύσεως ὑπό τοῦ κ. Κάτσουρα τοῦ ἄρθρου τοῦκ. Γκουτζίδη
78
ΕΠΙΣΤΟΛΗ  πρός τόν  Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ.κ. ᾿Ανδρέαν, Πρόεδρον τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου καί τούς Σεβασμιωτάτους ᾿Αρχιερεῖς, μέλη τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος
ΘΕΜΑ: Περί "ἀργίας" π. 'Αμφιλοχίου ὑπό Σεβ. Παναρέτου τῆ ὑποδείξει τοῦ παρασυνοδικοῦ κατεστημένου..
80.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ  πρός τόν  Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ.κ. ᾿Ανδρέαν.
ΘΕΜΑ: Παρασκηνιακές ἐνέργειες τοῦ κ. Κάτσουρα.
81.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ πρός τόν  Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον  ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος κ.κ. ᾿Ανδρέαν, Πρόεδρον τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, καί τούς Σεβασμιωτάτους ᾿Αρχιερεῖς.
ΘΕΜΑ: Κανονική θεώρησις τῆς ἀντικανονικῆς ἀργίας τοῦ Σεβ. Παναρέτου εἰς π. Ἀμφιλόχιον.
82.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΝ ΓΟΡΓΟΝΙΟΝ
ΘΕΜΑ: ᾿Απάντησις εἰς μίαν ἐπιστολήν του καί ἀναφορά σέ ἐπίκαιρα ἐκκλησιαστικά θέματα.
83.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ πρός τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ.κ. ΑΝΔΡΕΑΝ
ΘΕΜΑ: Ὁ 'Αρχιεπίσκοπος "συνωμοτεῖ" μετά τοῦ κ. Κάτσουρα  κατά τοῦ μέλους τῆς Ἐποπτευούσης 'Επιτροπῆς τοῦ ΚΓΟ Μητροπολίτου Μεσογαίας Κηρύκου.
84.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ πρός 1) Τόν ᾿Αρχιεπίσκοπον (τῆς ᾿Ακακιακῆς Παρατάξως) κ. Χρυσόστομον Κιούσην καί 2) Τόν ᾿Επίσκοπον (τῆς ἰδίας Παρατάξεως) κ. Καλλίνικον Σαραντόπουλον.
ΘΕΜΑ: Σχέδιον ἐπιστολῆς ἡ ὁποία δέν ἐνεκρίθη  ὑπό τοῦ παρασυνοδικοῦ κατεστημένου.
85.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ πρός τόν Μακαριώτατον  ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος  κ.κ. ᾿Ανδρέαν καί τούς Σεβασμιωτάτους ᾿Αρχιερεῖς τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος (Γ.Ο.Χ.)
ΘΕΜΑ:  'Ενημερωτική πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον ἡ ὁποία δέν ἐλήφθη καθὀόυ ὑπ' ὄψιν.
87.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ πρός τόν ῾Οσ/τον Μοναχόν Μάξιμον Τσακίρογλου εἰς ῾Ιερόν Μονύδριον ῾Αγ. ᾿Ιωάννου τοῦ Θεολόγου εἰς Κερατέαν ᾿Αττικῆς
ΘΕΜΑ: 'Επιστολή ἐλεγκτική κατά τοῦ μον. Μαξίμου Τσακίρογλου διά τάς παρανόμους παρεμβάσεις του εἰς τήν Σύνοδον.
88.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ πρός τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ. ΑΝΔΡΕΑΝ, Πρόεδρον καί τούς Σεβ)τους ᾿Αρχιερεῖς μέλη τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας (Γ.Ο.Χ.)
ΘΕΜΑ: Φαινόμενα καταλύσεως τῆς Κανονικῆς τάξεως καί τοῦ Συνοδικοῦ θεσμοῦ.
89.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ πρός τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ. ΑΝΔΡΕΑΝ, Πρόεδρον τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας καί τούς Σεβ)τους ᾿Αρχιερεῖς.
ΘΕΜΑ: Ἡ ἄρνησις ὑπό τῶν 'Αρχιερέων Κανονικῆς ἀντιμετωπίσεως τῶν Καταγγελιῶν καί τῶν προκυψάντων θεμάτων.
92.
 ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΗΡΥΚΟΥ
Θέμα: "Θεολογικός Διάλογος" μετά τῆς Φλωρινικῆς παρατάξεως.
94.
ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΥΣΑΝ ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ (Συνεδρία 15ης Δεκεμβρίου 1999, ἐ.ἡ.)
ΘΕΜΑ: Σύνοψις τῶν προκυψάντων θεμάτων.
96.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ πρός τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ.κ. ᾿Ανδρέαν, Πρόεδρον καί τούς Σεβασμιωτάτους ᾿Αρχιερεῖς Πειραιῶς καί Νήσων κ. Νικόλαον, ᾿Αγολίδος κ. Παχώμιον, Περιστερίου κ. Γαλακτίωνα, Κίτρους - Κατερίνης καί Πλαταμῶνος κ. Γοργόνιον, Βεροίας - Ναούσης καί Καμπανίας κ. Ταράσιον, Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Πανάρετον, Διαυλείας κ. ᾿Ανδρέαν, καί Φιλίππων κ. Χρυσόστομον  μέλη τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος
ΘΕΜΑ: ᾿Αποστολή τῆς ἀπό 15-12-1999 Εἰσηγήσεως.
98.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ πρός τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ.κ. ᾿Ανδρέαν, Πρόεδρον καί τούς Σεβασμιωτάτους ᾿Αρχιερεῖς Πειραιῶς καί Νήσων κ. Νικόλαον, ᾿Αγολίδος κ. Παχώμιον, Περιστερίου κ. Γαλακτίωνα, Κίτρους - Κατερίνης καί Πλαταμῶνος κ. Γοργόνιον, Βεροίας - Ναούσης καί Καμπανίας κ. Ταράσιον, Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Πανάρετον, Διαυλείας κ. ᾿Ανδρέαν, καί Φιλίππων κ. Χρυσόστομον  μέλη τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος
ΘΕΜΑ:  ᾿Αποστολή Σχεδίου ἀπαντήσεως εἰς τόν ᾿Αρχιεπίσκοπον τῆς ᾿Ακακιακῆς Παρατάξεως κ. Χρυσόστομον καί τόν ᾿Επίσκοπον τῆς ἰδίας Παρατάξεως κ. Καλλίνικον.

 ΕΤΟΥΣ 2000
103.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ πρός τόν κ. Δημήτριον Κάτσουραν Δ/ντήν τοῦ περιοδικοῦ "ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ"
ΘΕΜΑ: 'Επί τῆς προτάσεως κ. Κάτσουρα διά νέους συνεργάτας τοῦ Κ.Γ.Ο., μεταξύ τῶν ὁποίων προέτεινε καί τόν κ. Βασίλειον Σακκᾶν.
104.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α. ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΑΝΔΡΕΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Γ.Ο.Χ.) .
ΘΕΜΑ: "ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ". Σύντομος  ἱστορική ἀναδρομή  εἰς τό θέμα τῆς ἐν ἔτει  1977 πτώσεως τοῦ Μητροπολίτου Κορινθίας Καλλίστου καί τῆς προσχωρήσεώς του εἰς τό Φλωρινικόν σχῖσμα.
118.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ πρός τήν εὐλαβεστάτην ἐν Χριστῷ ἀδελφήν ᾿Αντιγόνην Παπαμιχαήλ Εἰς Λάρισαν
ΘΕΜΑ: Εὐχαριστήριον διά συμμετοχήν εἰς τόν ἀγῶνα τῆς 'ὉΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΝΟΗΣ."
120.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ  πρός τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Πειραιῶς καί Νήσων κ. Νικόλαον
ΘΕΜΑ: 'Επί τῆς προπαγάνδας τοῦ Μητροπ.  Πειραιῶς  κ. Νικολάου ὅτι δῆθεν ὁ Μητροπολίτης Κήρυκος ἔκανε σχίσμα.
121.
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: Σχόλιον εἰς τάς δηλώσεις τοῦ ῾Υπουργοῦ Δικαιοσύνης κ. Σταθόπουλου ἐπί τοῦ θέματος τῆς ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύματος εἰς τάς ταυτότητας.
122.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  πρός τήν εὐλαβεστάτην ἐν Χριστῷ ἀδελφήν Εἰρήνην Γκουτζίδου Εἰς Λάρισαν
ΘΕΜΑ:  Στήκετε ἐν τῆ πίστει καί μή φοβεῖσθε.
123.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ πρός τόν εὐλαβέστατον ἐν Χριστῷ ἀδελφόν ᾿Αντώνιον Μάγκαν εἰς Λάρισαν
ΘΕΜΑ: Μή πτοῆσθε ἀπό τάς διαβολάς τῶν ὑπεναντίων.
124.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ  πρός τήν ᾿Εφημερίδα "ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ"
ΘΕΜΑ: ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
125.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ πρός τάς ῾Ημερησίας ᾿Εφημερίδας
ΘΕΜΑ: ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
126.
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ. ΔΗΛΩΣΙΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΗΡΥΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΟΡΥΒΟΝ ΠΟΥ ΕΞΕΣΠΑΣΕ ΠΕΡΙ ΑΠΑΛΕΙΨΕΩΣ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΜΑ: ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
129.
"ΔΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ"
130.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ πρός ἀδ.  Εὐσέβιον καί Ἑλένην εἰς Σερβίαν.
ΘΕΜΑ: Περί Ἁγίου Πατρός Ματθαίου, ὅσον ἀφορᾶ τό "τιτουλάριος", "χωρεπίσκοπος" κλπ.
131.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ  πρός τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Πειραιῶς καί Νήσων κ. Νικόλαον
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΓΚΑΙΑ  ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ᾿  ΑΡΙΘΜ. 1100/2-4-2000 ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ  ΣΕΒ/ΤΟΥ  κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
132.
ΑΝΑΦΟΡΑ ᾿Επισκόπου Κηρύκου, κατά κόσμον Μηνᾶ Κοντογιάννη τοῦ Θωμᾶ, Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς τῆς ᾿Εκκλησίας τῶν Γνησίων ᾿Ορθοδόξων Χριστιανῶν τῆς ῾Ελλάδος, κατοίκου Κορωπίου ᾿Αττικῆς, Μητροπολιτικόν ῞Ιδρυμα ῾Αγίας Αἰκατερίνης Στρογγύλη, πρός τόν Κύριον Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας 
ΘΕΜΑ: Περί μή ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύματος εἰς τάς νέας ταυτότητος.
136.
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΘΕΜΑ: "ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ".
138.
ΑΝΟΙΚΤΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ τοῦ Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς (τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας)
ΘΕΜΑ: ΓΙΑΤΙ ΑΡΝΟΥΜΕΘΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ  ΝΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ, ΚΑΙ ΔΙΑΤΙ ΕΙΜΕΘΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗΝ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ
139.
ΑΝΑΦΟΡΑ - ΕΚΘΕΣΙΣ
ΘΕΜΑ: "᾿Ενστάσεις, παρατηρήσεις καί σχόλια τοῦ Μητροπολίτου Μεσοαγαίας καί Λαυρεωτικῆς Κηρύκου ἐπί τῶν ἐργασιῶν καί τῶν ἀποφάσεων τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας τῆς 17 καί 18 Μαΐου 2000, καί ἐπί τῶν δῆθεν ἀποφάσεων αὐτῆς".
140.
ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ.
143.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ  πρός τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Κίτρους Κατερίνης καί Πλαταμῶνος κ. Γοργόνιον εἰς Κατερίνην
ΘΕΜΑ: 'Απάντησις εἰς ἀπορίας τοῦ Σεβ.  Γοργονίου.
147.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ  πρός τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ.κ. ᾿Ανδρέαν καί τούς Σεβ/τους ᾿Αρχιερεῖς - Μέλη τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος
Θέμα: Πρακτικά καί ἀποφάσεις τῆς Ι.Σ. τῆς ῾Ιεραρχίας τῆς 17 καί 18 /5/2000.
149.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ  πρός τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ. κ. ΑΝΔΡΕΑΝ καί τούς Σεβασμιωτάτους ᾿Αρχιερεῖς τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας.
Θέμα:  Ὁ Παλαιοημερολογιτικός Οἱκουμενισμός μέσω τῶν ἐγκαθέτων προκαλεῖ Συνοδικήν κρίσιν.
150.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ  πρός τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Πειραιῶς καί Νήσων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΝ, Πρόεδρον τοῦ "Πρωτοβαθμίου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου"
Θέμα: ῎Ενστασις ἐπί τῆς "παραπομπῆς" τοῦ ῾Ιερομονάχου π. ᾿Αμφιλοχίου, καί ἐπί τῆς συστάσεως καί λειτουργίας τοῦ "Πρωτοβαθμίου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου".
151.
Θέμα: ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΛΩΣΙΣ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ -ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΛΠ.
157.
158.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ  πρός 1) Τήν Α.Μ. τόν ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ. ᾿Ανδρέαν ὑπό τήν ἰδιότητα: α) Τοῦ Προέδρου τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, β) Τοῦ ᾿Εκδότου τοῦ περιοδικοῦ "ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ", ἐπισήμου ᾿Οργάνου τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου καί Γ) Τοῦ μέλους τῆς ᾿Εποπτευούσης ᾿Επιτροπῆς. 2) Τόν ὑπεύθυνον Διευθυντήν τοῦ περιοδικοῦ "Κ.Γ.Ο." κ. Δημήτριον Κάτσουραν. 3) Τήν Συντακτικήν ᾿Επιτροπήν: α) ᾿Αρχιμ. π. Στέφανον Τσακίρογλου, β) ῾Ιερομ. π. Νεόφυτον Τσακίρογλου καί γ) θεολόγον κ. ᾿Ελευθέριον Γκουτζίδην.
Θέμα:  Διαμαρτυρία διά τήν δημοσίευσιν εἰς τόν "ΚΗΡΥΚΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ", τεῦχος 269/᾿Ιούλιος 2000, σελ. 155-157.
160.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ  πρός τήν Α.Μ. τόν ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί Πάσης ῾Ελλάδος κ. ΑΝΔΡΕΑΝ
ΘΕΜΑ: ᾿Αφορᾶ τήν δημοσίευσιν "Ρεπορτάζ - ᾿Ανακοινώσεως" περί τῶν ἐργασιῶν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας τῆς 17ης καί 18ης Μαΐου 2000, εἰς τό ἐπίσημον δημοσιογραφικόν ῎Οργανον τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, τόν "Κήρυκα Γνησίων ᾿Ορθοδόξων" τεῦχος 269/᾿Ιούλιος 2000, σελ. 155-157.
161.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ  πρός τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί Πάσης ῾Ελλάδος κ. ΑΝΔΡΕΑΝ, Πρόεδρον τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΙΦΣΚΑΕ.
ΘΕΜΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ Εἰς τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 222/4/17-11-2000 πρόσκλησιν τοῦ Μακαριωτάτου ᾿Αρχιεπισκόπου καί Προέδρου τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΙΦΣΚΑΕ κ. ᾿Ανδρέου.
162.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ "ΙΕΡΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ" ΑΙΔΕΣΙΜΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΝ π. ΕΥΣΤΑΘΙΟΝ ΤΟΥΡΛΗΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ: ΠΑΝ/ΤΟΝ ΙΕΡΟΜ. π. ΚΥΠΡΙΑΝΟΝ ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΛΟΓΙΜΩΤΑΤΟΝ κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΝ ΛΙΕΠΟΥΡΗΝ, ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΓΑ ΜΕΛΗ ΑΥΤΟΥ
ΘΕΜΑ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΙΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ
165.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ πρός τέκνον ἐν Κυρίῳ πνευματικόν εἰς Σερβίαν
ΘΕΜΑ: Ἡ ὑπόθεσις τοῦ Ἐπισκόπου Κοσμᾶ εἰς Ρουμανίαν.
166.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ τήν ῾Ιεράν Σύνοδον τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος
Θέμα: ῾Ομολογία Πίστεως καί Αἴτησις τοῦ Ρουμάνου ᾿Επισκόπου κ. Κοσμᾶ Λάστουν, περί πνευματικῆς  κοινωνίας μεταξύ τῆς "Γνησίας" ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος καί τῆς "παραδοσιακῆς" ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς Ρουμανίας.
169.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ πρός τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκποπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ. ΑΝΔΡΕΑΝ  Πρόεδρον τοῦ Δ.Σ. ΙΦΣΚΑΕ καί τά μέλη αὐτοῦ.
ΘΕΜΑ: Ἀπάντησις εἰς ἀντικαταστατικάς ἐνεργείας τοῦ Προέδρου τοῦ ΙΦΣΚΑΕ 'Αρχιεπισκόπου Ἀνδρέου.
169Α
ΥΠΟΜΝΗΜΑ πρός τά Μέλη τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ ΙΦΣΚΑΕ τῆς 28-11-2000 (π.ἡ.)
ΘΕΜΑ: Καταγγέλλεται ἡ νομιμότης τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῆς 28.11.2000.
173.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΘΕΜΑ: Στηλίτευσις τῶν ψιθύρων καί τῆς προπαγάνδας κατά τήν ὀνομαστικήν ἐπέτειον τοῦ Μακαριωτάτου ὅτι δῆθεν ὁ Μεσογαίας ἔκανε σχίσμα.
174.
ΘΕΜΑ: ῾Η αἴτησις τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου Κοσμᾶ περί πνευματικῆς κοινωνίας τῆς ὑπ᾿ αὐτόν ἐν Ρουμανίᾳ Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας μετά τῆς ἐν ῾Ελλάδι Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας.
175.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ πρός τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί Πάσης ῾Ελλάδος κ. ᾿Ανδρέαν
ΘΕΜΑ: "Ἡ δοίκησις τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι πάρεργον"
176.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ πρός τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί Πάσης ῾Ελλάδος κ. ΑΝΔΡΕΑΝ, Πρόεδρον τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΙΦΣΚΑΕ.
ΘΕΜΑ: Θέματα τοῦ ΙΦΣΚΑΕ τά ὁποῖα χρήζουν ἀμέσου ἀντιμετωπίσεως.
179.
ΘΕΜΑ: Τό κατεπεῖγον τῆς συζητήσεως διά τόν Ρουμάνον 'Επίσκοπον Κοσμᾶν.
Α.Π.
ΕΤΟΥΣ 2001
180
Πόθεν ὁρῶμεν τούς πονηρούς καί ἀναξίους εἰς ᾿Αρχιερωσύνην καί ἐξουσίαν λαοῦ προχειριζομένους, καί πολλά ἄτοπα κατεργαζομένους;
182
‘Αποστολή ἐγγράφων ἐν εἴδει εἰσηγήσεως  πρός ἐνημέρωσιν ἐπί τῶν θέσεών μας προστάσεών μας, ἐνστάσεών μας κλπ. διά τήν προγραμματισθεῖσαν Γενικήν Συνέλευσιν τοῦ ΙΦΣΚΑΕ τῆς 16/29-1-2001
183
Εἰς τό παρατιθέμενον Προλογικόν Σημείωμα ἐγένετο σύντομος ἀναφορά εἰς τήν κατά τάς τελευταίας δεκαετίας ἐνεργουμένην ὑπό σκοτεινῶν ἀντιχρίστων Κέντρων πολεμικήν κατά τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησιολογίας  καί κατά τῆς γνησίας ᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς τῶν ᾿Επισκόπων τῆς ᾿Εκκλησίας
184
ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΦΣΚΑΕ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 1999 ΚΑΙ 2000
185
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (31-1-2001 π.ἡ.)
186
ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχ/πον ᾿Αθηνῶν καί Πάσης ῾Ελλάδος κ. ΑΝΔΡΕΑΝ,  καί τούς Σεβ/τους ᾿Αρχιερεῖς Μέλη τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας.
187
ΠΡΟΣ ΙΕΡΕΑ π. ΕΥΣΤΑΘΙΟΝ ΠΕΡΙ ΙΕΡΕΩΣ π.ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ
188
κ. Μ. Δουράκη. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.
191
ΠΡΟΣ τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ. ΑΝΔΡΕΑΝ
192
ΠΡΟΣ τήν ῾Ιεράν Σύνοδον τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας
194
ΠΡΟΣ τήν Α. Μ. τόν ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ. ΑΝΔΡΕΑΝ, Πρόεδρον τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας.
195
Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΣ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
196
ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΑΝΑΦΟΡΑ
197
ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ Διά τόν ἀγωνιστήν τῆς Ὀρθοδοξίας π. Ἰγνάτιον Μπέτσην
198
'Εξ' ἀφορμῆς τῆς ᾿Αποφάσεως περί "ὁριστικῆς" παύσεώς μου ἀπό τῆς θέσεως τοῦ ᾿Αρχιγραμματέως, τήν ὁποίαν ὑπέγραψεν καί ἡ ἐλαχιστότης μου μέ τήν ἔνδειξιν "ἐνίσταμαι".
200
Μέσα ἀπό τούς πειρασμούς καί τίς δοκιμασίες, ἀκόμη καί μέσα ἀπό τούς διωγμούς κατά τῶν εὐσεβῶν, ἡ θεία Πρόνοια κατευθύνει τά πάντα.
200α
Σχολιασμός διά τήν αὐθαιρεσίαν, ἀλαζονείαν καί ἐπιπολαιότητα τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Κ.Γ.Ο.
201
"᾿Επιστολαί ᾿Αγωνίας διά τήν πορείαν τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου μετά τῆς Φλωρινικῆς Παρατάξεως τοῦ "Αρχ/που" κ. Χρυσοστόμου Κιούση".
202
ΠΡΟΣ τόν Μακαριώτατον Πρόεδρον  καί ἅπαντα τά μέλη τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος.
203
Τά δημοσιεύματα τοῦ Κ.Γ.Ο. ᾿Ιουλίου 220, Αὐγούστου 2000, καί ᾿Ιαν.- Φεβρ. 2001, καί ἕτερα θέματα Πίστεως καί ῾Ομολογίας, ὡς καί Κανονικῆς Τάξεως
205
ΠΡΟΣ τόν κ. Παναγιώτην ᾿Αλεξόπουλον Εἰς Πάτρας
206
ΠΡΟΣ τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ. ΑΝΔΡΕΑΝ
207
ΠΡΟΣ τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ. ΑΝΔΡΕΑΝ
208
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ὅτι τό πρῶτον καί σοβαρόν θέμα, τό ὁποῖον πρέπει νά ἀντιμετωπίσωμεν, εἶναι ἡ παρατηρουμένη κατάχρησις ἐξουσίας, ἡ ἐπιδεικνυομένη εἰς τήν διοίκησιν αὐθαιρεσία καί γενικώτερον ἡ κατάλυσις τοῦ Συνοδικοῦ θεσμοῦ καί τῆς Κανονικῆς τάξεως
209
῾Η Σύγκλησις τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας τῆς 4/17-7-2001
210
Τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 54/76 ᾿Απαλλακτικόν Βούλευμα τοῦ Πλημμελειοδικείου Πειραιῶς.
210α
ΠΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣ ΤΟΝ Β΄ ΤΟΜΟΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ «ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ» Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΕΦΕΡΕΤΟ ΕΙΣ ΤΑ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ.
211
Οἱ ἀντικανονικότητες, οἱ ἀδικίες, οἱ συκοφαντίες καί πρό πάντων τά θέματα Πίστεως καί καθαρᾶς ῾Ομολογίας, ἐπιτρέψτε μου νά εἴπω, ὅτι δέν ἀντιμετωπίζονται μέ τάς μεθόδους τῆς ἀναβολῆς...καί τοῦ "κουκουλώματος" ἤ "ἀφῆστε τόν Κήρυκο νά ἔχῃ τίς ἀπόψεις του, ἡ πλειοψηφία ἔχει ἄλλη γνώμη καί ἀποφασίζει, ὅπως θέλει". Βασικόν κριτήριον τῶν ᾿Εκκλησιαστικῶν μας ἀγώνων πρέπει νά εἶναι πάντοτε τό "ἀληθεύοντες ἐν ἀγάπῃ".
212
Παραμένωμεν ἀσυγκίνητοι, ὡς νά ἔχωμεν λάβει  "κακήν βουλήν", νά μή μείνῃ τίποτε ὄρθιον εἰς αὐτόν τόν ἀγῶνα τῆς ᾿Εκκλησίας.
213
Πρός τόν κ. Δημήτριον Κάτσουραν
214
ΠΡΟΣ τά μέλη τῆς Συνοδικῆς ἐπί τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου ᾿Επιτροπῆς μετά τῶν Φλωρινικῶν: α) Παν/τον π. Στέφανον Τσακίρογλου β) Παν/τον  π. Νεόφυτον Τσακίρογλου γ) κ. ᾿Ελευθέριον Γκουτζίδην δ) κ. Δημήτριον Κάτσουραν.
215
ΠΡΟΣ τόν Μακαριώτατον Πρόεδρον τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ. ΑΝΔΡΕΑΝ
216
ΠΡΟΣ τόν Σεβ/τον Μητροπολίτην Κίτρους καί Κατερίνης κ. ΓΟΡΓΟΝΙΟΝ
217
ΠΡΟΣ τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον κ. ΑΝΔΡΕΑΝ, καί τούς Σεβ/τους ᾿Αρχιερεῖς, Παν/τους ῾Ιερεῖς καί διακόνους τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος.
218
Ἡ ἐπέτειος τῆς χειροτονίας τοῦ Ἀρχιεπ. ἦτο ἡ κατ᾿ ἐξοχήν ἁγία ἡμέρα πού μᾶς φέρνει ἀντιμετώπους μέ τήν ᾿Εκκλησιολογία καί τήν ᾿Αποστολική μας Διαδοχή
219
ΠΡΟΣ τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον καί Πρόεδρον τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου κ. ΑΝΔΡΕΑΝ. Μή καταλύετε τήν Κανονικήν Τάξιν.
220
ΠΡΟΣ τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Πειραιῶς καί Νήσων κ. Νικόλαον
221
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ  -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
222
Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 222/9.10.2001 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
223
ΠΡΟΣ τήν συνεδριάζουσαν σήμερον 2-11-2001 ῾Ιεράν Σύνοδον τῆς ῾Ιεραρχίας ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  - ΔΗΛΩΣΙΣ - ΑΙΤΗΣΙΣ
224
ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ   ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Πειραιῶς καί Νήσων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΝ

  ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2002
225
226
ΝΕΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΤΙ ΔΕ ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΗΡΥΚΟΥ, ΝΑ ΜΗ ΣΥΝΕΧΙΣΘΟΥΝ ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, ΕΑΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΣΘΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗΝ ΤΑΞΙΝ Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 223 ΑΠΟ 2.11.2001 «ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΔΗΛΩΣΙΣ – ΑΙΤΗΣΙΣ» ΤΟΥ.
228
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ τήν ῾Ιεράν Σύνοδον τῆς ῾Ιεραρχίας τήν συνεδριάζουσαν σήμερον 14-2-2002(ε.ἡ.)
232
Ο ΨΕΥΔΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΝ ΑΙΡΕΣΙΝ
234
ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ Ο ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΣ
235
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΜΥΡΟΦΟΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
236
Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
238
ΠΡΟΣ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΡΑΜΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
240
ΕΝΗΜΡΩΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ
242
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΣ ΝΑ  ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΔΙΑ ΤΑ ΟΣΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΟΝ
Μία ἐπιγραμματική ἀναφορά εἰς τόν παλαιοημερολογιτικόν Οἰκουμενισμόν καί τόν διωγμόν του κατά τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου τοῦ Χριστοῦ ἐν ῾Ελλάδι ᾿Εκκλησίας πάλαι τε καί νῦν.

  ΕΤΟΥΣ 2003
312

  ΕΤΟΥΣ 2004
357
369
ΠΡΟΣ  τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον κ. ΑΝΔΡΕΑΝ, καί τούς Σεβ/τους ᾿Αρχιερεῖς.

 ΕΤΟΥΣ 2005
388
 
 ΕΤΟΥΣ 2006


 
 ΕΤΟΥΣ 2007
448
460
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΠΙ ΜΙΑΣ ΨΕΥΔΟΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΣ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006