ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 1999
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α.Π.  96
᾿Εν ᾿Αθήναις τῆ 24-12-1999
                                                
ΠΡΟΣ
τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ.κ. ᾿Ανδρέαν, Πρόεδρον καί τούς Σεβασμιωτάτους ᾿Αρχιερεῖς Πειραιῶς καί Νήσων κ. Νικόλαον, ᾿Αγολίδος κ. Παχώμιον, Περιστερίου κ. Γαλακτίωνα, Κίτρους - Κατερίνης καί Πλαταμῶνος κ. Γοργόνιον, Βεροίας - Ναούσης καί Καμπανίας κ. Ταράσιον, Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Πανάρετον, Διαυλείας κ. ᾿Ανδρέαν, καί Φιλίππων κ. Χρυσόστομον  μέλη τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος

ΘΕΜΑ: ᾿Αποστολή τῆς ἀπό 15-12-1999 Εἰσηγήσεως.

Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι
Διά τῆς παρούσης διαβιβάζομεν ῾Υμῖν τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. Πρωτ. 94/15-12-99 εἰσήγησίν μας, τήν ὁποίαν δέν μᾶς ἐδόθη ἡ δυνατότης νά ἀνακοινώσωμεν κατά τήν ἔκτακτον συνεδρίασιν τῆς Ι.Σ.Ι. τῆς 15-12-1999, καί ἡ ὁποία ἀφορᾶ τό θέμα τῶν κειμένων τοῦ Παν/του ῾Ιερομονάχου π. ᾿Αμφιλοχίου ἐν συνδυασμῷ μέ κείμενα ἐνίων ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν καί συλλειτουργῶν ᾿Αρχιερέων, μέ τήν παράκλησιν ὅπως ἐξεύρετε ὀλίγον ἀπό τόν πολύτιμον χρόνον σας νά ἀναγνώσητε αὐτήν, προκειμένου εἰς τήν προσεχῆ ῾Ιεράν Σύνοδον νά  ἐξετάσωμεν συγκεκριμένως καί ἐπί τῆς οὐσίας τό θέμα καί νά δυνηθῶμεν ὡς ῾Ιερά Σύνοδος νά λάβωμεν Κανονικάς καί Δικαίας ἀποφάσεις πρός τε τό ἡμέτερον καί τῆς ᾿Εκκλησίας καλῶς νοούμενον συμφέρον.
᾿Επίσης διά τόν ἴδιον λόγον παρακαλῶ νά ληφθῶσιν ὑπ᾿ ὄψιν καί τά ἡμέτερα ὑπ᾿ ἀριθμ. 88/30-10-99 καί 89/13-11-99 ἔγγραφα, ἤδη ἀποσταλέντα ῾Υμῖν, καί τά ὁποῖα ἀφοροῦν τήν λειτουργίαν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, ὡς καί τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 92/13-11-99 σχετικόν μέ τόν Θεολογικόν Διάλογον μετά τῆς Φλωρινικῆς Παρατάξεως, τά ὁποῖα, ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε εἶναι ἐπίσης θέματα ἀμέσου προτεραιότητος.
῾Υμέτερος ἐν Χριστῷ ἀδελφός καί συλλειτουργός
᾿Ελάχιστος ἐν ᾿Επισκόποις
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
Κήρυκος

Σᾶς ἀποστέλλω συνημμένως Εἰσήγησίν μου, ὲπί τοῦ θέματος τῆς ῾Ημερησίας Διατάξεως τῆς προηγουμένης Συνεδριάσεως τῆς ῾Ιεραρχίας (15-12-1999), τοῦ ἀφορῶντος τόν ῾Ιερομόναχον π. ᾿Αμφιλόχιον (᾿Επιστολαί του, Καταγγελία Σεβ/του Γοργονίου, καί ὑπ᾿ ἀριθμ. 15/7-9-99 ᾿Αποφάσεως τοῦ Σεβ/του κ. Παναρέτου)  τήν ὁποίαν δέν ἐδέχθητε νά παρουσιάσω ἐν Συνόδῳ, μέ τήν ἐλπίδα, ὅτι θά ἔχετε τόν χρόνον πρό τῆς συνεδριάσεως τῆς προσεχοῦς ῾Ιεραρχίας νά τήν μελετήσετε καί νά λάβητε θέσιν. ῾Υπομιμνήσκω ὅτι κατά τήν συνεδρίασιν τῆς ὡς ἄνω  ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας, ὅταν ἤλθομεν εἰς τά θέματα τῆς ῾Ημερησίας Διατάξεως τά ἀφορῶντα ὡς ἄνω,τόν ῾Ιερομόναχον π. ᾿Αμφιλόχιον,  ὁ Μακαριώτατος Πρόεδρος, πρίν ἀκόμη ἀρχίσῃ ἡ συζήτησις ἐπί τοῦ θέματος προέτεινε νά παραπεμφθῇ ἡ ὑπόθεσις εἰς τό Συνοδικόν Δικαστήριον. ᾿Οφείλω μάλιστα νά ὑπογραμμίσω, ὅτι ἀπό μία παρέμβασι τοῦ Σεβ/του Πειραιῶς καί Νήσων κ. Νικολάου κατάλαβα, ὅτι ἡ παραπομπή τοῦ θέματος εἰς τό Συνοδικόν Δικαστήριον εἶχε συζητηθῇ καί προαποφασισθῇ. ᾿Εξ  αἰτίας αὐτοῦ προῆλθεν καί ἡ ἰδική μου ἀντίδρασις ἐν Συνόδῳ καί ἡ παρατήρησίς μου διά τόν ὄχι κανονικόν χειρισμόν τοῦ θέματος.
Μέ χαροποιεῖ ἰδιαιτέρως τό γεγονός τῆς καλῆς συνεργασίας μεταξύ τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου καί τοῦ Σεβ/του ᾿Αντιπροέδρου. ῾Ως μέλος, ὅμως, τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου θά ἤθελα νά παρακαλέσω καί τόν Μακαριώτατον Πρόεδρον, ἀλλά καί τόν Σεβασμιώτατον ᾿Αντιπρόεδρον, ὅτι πρέπει νά λαμβάνουνσοβαρῶς ὑπ᾿ ὄψιν, ὅτι τοιαῦτα  θέματα χρήσουν Κανονικῆς ἀντιμετωπίσως καί πρέπει νά ἐπιλύωνται ἐν Συνόδῳ, ἐλευθέρως καί μέ τήν Κανονικήν Τάξιν, καί οὐχί ἐκτός καί πρό Συνόδου, ἵνα αἱ ἀποφάσεις λαμβάνωνται ἐν Πνεύματι ἁγίῳ. Πρέπει νά ἀκούωνται ἐλευθέρως αἱ ἀπόψεις ὅλων τῶν Συνοδικῶν ᾿Αρχιερέων, καί νά μή προκαταλαμβάνωνται μέ προειλημμένας ἀποφάσεις καί προσυνεννοήσεις.
Κατά τήν γενομένην συζήτησιν ἐπί τῆς συγκεκριμένης προτάσεως τοῦ Μακαριωτάτου προσωπικῶς διεφώνησα, καί εἶπα, ὅτι ἐπιβάλλεται ἐπί τοῦ συγκεκριμένου θέματος, ὡς ἐκ τῆς φύσεώς του, νά τηρηθῇ μετά πάσης ἀκριβείας ἡ Κανονική Τάξις, δηλαδή νά μελετηθῇ προηγουμένως καλῶς, νά ὑπάρξουν Εἰσηγήσεις, νά ἐκφράσουν ἅπαντες οἱ ᾿Αρχιερεῖς ἐλευθέρως τάς ἀπόψεις των καί ἄν προκύψῃ Κατηγορητήριον, τότε νά προσδιορισθοῦν αἱ ἀποδιδόμεναι Κατηγορίαι, νά ὁρισθῇ παραλλήλως ᾿Ανακριτής, καί ὅταν ὁλοκληρωθῇ ἡ διαδικασία, νά παραπεμφθῇ μέ συγκεκριμένον πλέον Κατηγορητήριον, ὁπότε θά κληθῇ κανονικῶς ὁ Κατηγορούμενος κ.ο.κ.
Σεβασμιώτατοι ᾿Αρχιερεῖς, ἐπιτρέψτε μου, παρά τόν σεβασμό πού ἔχω στόν Μακαριώτατο, νά πῶς πώς πολύ τόν ἐκθέτουν τινές τῶν συμβούλων του.  ῏Ηταν πολύ "ξεκάρφωτο" καί ἀποκαλυπτικό ἐκεῖνο πού εἶπεν, ὁ Μακαριώτατος, ἐνῶ ἀκόμη δέν εἶχε ἀρχίσει ἡ συζήτησις; "Βέβαια ἀπό τούς δικαστάς θά ἐξαιρεθοῦν ὁ Σεβ/τος Λαρίσης καί ὁ Σεβ/τος Μεσογαίας", πράγμα τό ὁποῖον εἶναι αὐθαίρετον, διότι μέ τό ἴδιο σκεπτικό πῶς θά συμμετέχῃ στήν διαιδκασία ὁ Σεβ/τος Γοργόνιος, ἐνῶ εἶναι καταγγέλλων, ἤ ὁ Σεβ/τος Πειραιῶς πού εἶναι καταγγελλόμενος ὑπό τοῦ π. ᾿Αμφιλοχίου, ἤ ὁ ἴδιος ὁ Μακαριώατατος. Παραλλήλως ὅμως ἀποκαλύπτει πόσον ἔχουν προχωρήσει οἱ προσυνεννοήσεις καί οἱ διαβουλεύσεις ἐπί τοῦ θέματος αὐτοῦ. ᾿Αλλά καί κατι ἄλλο ἐρωτῶ εὐσεβάστως. Γιατί ὅταν ἐζήτησα νά παρουσιάσω τήν ὡς ἄνω σχετικήν Εἰσήγησίν μου, ὁ Μακαριώτατος εἶπεν: "῎Οχι δέν θά τήν παρουσιάσῃς, κράτησέ την διά τό δικαστήριο". Εἶναι λογικόν νά παραπέμπεται κάποιος εἰς τό Δικαστήριον καί ὕστερα νά ἀκούεται ἡ Εἰσήγησις. Εἶναι Κανονικά αὐτά τά πράγματα.
Ματαίως προσπάθησα νά ἀποδείξω, ὅτι ἡ παραπομπή εἰς τό Συνοδικόν Δικαστήριον, προϋποθέτει μελέτην, εἰσήγησιν,  προσδιορισμόν Κατηγορητηρίου κ.ο.κ. Διερωτῶμαι, διατί δέν ἠθελήσαμε νά μελετηθῇ τό θέμα, διατί δέν ἠθελήσατε, Μακαριώτατε, καί ἅγιοι ᾿Αρχιερεῖς νά παρουσιασθῇ ἡ Εἰσήγησις; Μήπως ὑπῆρχε ὁ φόβος, ἐκ τῆς δικαίας καί ἀπροσωπολήπτου μελέτης, νά προέκυπτε Κατηγορητήριον, οὐχί κατά τοῦ ῾Ιερομονάχου π. ᾿Αμφιλοχίου, ἀλλά ἐναντίον ἄλλων;
Μακαριώτατε, ποτέ δέν εἶναι ἀργά. ᾿Εφ᾿ ὅσον δέν ὑπάρχει ἐπί τοῦ θέματος καμμία ἔγγραφος ἀπόφασις, ἐφ᾿ ὅσον δέν ὑπεγράφησαν Πρακτικά, εἶναι εὔκολος ἡ κανονική ρύθμισις τοῦ θέματος. ῞Οθεν προτείνω νά ἐπανεξετάσῃ ἡ ῾Ιερά Σύνοδος τό θέμα, καί νά ἀποφασίσῃ κατόπιν ἐμβριθοῦς μελέτης καί βάσει τῶν Πορισμάτων, τά ὁποῖα θά προκύψουν. Δέν τάσσομαι ὑπέρ τοῦ π. ᾿Αμφιλοχίου, ὥστε νά μέ ἐξαιρέσετε τοῦ δικαστικοῦ Συνοδικοῦ Σώματος, οὔτε εἶμαι κατά οὐδενός. ῾Υπερασπίζομαι τήν Κανονικήν Τάξιν καί διαδικασίαν, διότι, ἐάν αὐθαιρέτως καί ἐπί καταλύσει τῆς Κανονικῆς Τάξεως ἀποφασίσωμεν, τότε ἡ ἀπόφασίς μας αὐτή θά ἀποβῇ ἐπί ματαίῳ καί εἰς βάρος μας. Οὔτε πρέπει νά φοβώμεθα τήν Κανονικήν διαδικασίαν, ἔστω καί ἄν αὕτη καταλήξει εἰς Κατηγορητήριον ἐναντίον ἡμῶν. ᾿Αρκεῖ νά ὑπηρετήσωμεν τήν ᾿Αλήθειαν καί τό Δίκαιον.
῾Ως ῾Ιερά Σύνοδος τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας ὀφείλομεν νά μή παρεκκλίνωμεν ἐκ τῶν βασικῶν ἀρχῶν τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου, διά νά ὑπάρχῃ τάξις καί εἰρήνη. Εἰς ἐναντίαν περίπτωσιν, ἐάν δηλαδή καταλύσωμεν καί παραβιάσωμεν τήν ΚΛανονικήν Τάξιν θά προέλθη μόνον σύγχυσις, ταραχή καί σκάνδαλα.
Εὐχόμενος ὁ ἐν σπηλαίῳ γεννηθείς καί ἐν Φάτνῃ ἀνακλιθείς Χριστός ὁ ἀληθινός Θεός ἡμῶν νά μᾶς φωτίζῃ καί νά μᾶς ποδηγετῇ εἰς τό πράττειν πάντοτε τό ἅγιον θέλημά Του, διατελῶ ἐλάχιστος ἀδελφός καί συλλειτουργός ῾Υμῶν.
῾Ο ἐλάχιστος ἐν ᾿Αρχιερεῦσιν
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
Κήρυκος

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006