ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 1999
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α.Π.  87
᾿Εν ᾿Αθήναις τῆ 22-10-1999

ΠΡΟΣ
τόν ῾Οσ/τον Μοναχόν Μάξιμον Τσακίρογλου
Εἰς ῾Ιερόν Μονύδριον ῾Αγ. ᾿Ιωάννου τοῦ Θεολόγου
Εἰς Κερατέαν ᾿Αττικῆς

[ΘΕΜΑ: 'Επιστολή ἐλεγκτική κατά τοῦ μον. Μαξίμου Τσακίρογλου διά τάς παρανόμους παρεμβάσεις του εἰς τήν Σύνοδον].

῾Οσιώτατε, ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου μας καί ἡ εὐχή τῆς ἐμῆς μετριότητος εἴησαν ἐπί σέ.
Οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί πρέπει νά διακρινώμεθα πρωτίστως ἀπό ἀληθινήν χριστιανικήν ἀγάπην, εἰλικρίνειαν καί συνέπειαν, ἄλλως κἄν ᾿Επίσκοποι,  κἄν Μοναχοί, ἀναξίως φέρομεν καί αὐτό ἀκόμη τό ὄνομα τοῦ χριστιανοῦ. Χριστιανός σημαίνει ὅτι εἶμαι τοῦ Χριστοῦ, ἔχω μυστικήν κοινωνίαν διά τῆς θείας Χάριτος μετά τοῦ Χριστοῦ καί ἐνεργῶ δι αὐτῆς τό θέλημα Του. Αὐτή πρέπει νά εἶναι ἡ καθημερινή ἀγωνία καί μέριμνα τῶν ᾿Επισκόπων, τῶν ῾Ιερέων, τῶν Μοναχῶν, ἀλλά καί τῶν Λαϊκῶν. Δηλαδή νά ἐξετάζωμεν ἑαυτούς καθημερινά κατά πόσον ἐνεργοῦμε σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, καί νά εὐθυγραμμιζώμεθα  πρός αὐτό, ὥστε νά παραμένωμεν πάντοτε γνήσια μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή τῆς ᾿Εκκλησίας Του
᾿Αφορμήν δι αὐτήν μου τήν ἐπιστολήν μοῦ ἔδωσε ἕνα πρόσφατο γεγονός, πού ἀφορᾶ τήν ἰδικήν σου στάσιν εἰς τά ἐκκλησιαστικά θέματα, καί τό ὁποῖον οὔτε εὐχάριστον εἶναι, οὔτε τιμητικόν δι  ἐσέ ὡς μοναχόν. ῎Αν καί σέ βλέπω συχνά, προτίμησα ὅμως νά ἐπικοινωνήσω μαζί σου γραπτῶς, διότι θέλω νά ὑπογραμμίσω, ὅτι μέ τό νά θέλετε νά παρεμβαίνετε σεῖς ὁ Μοναχός Μάξιμος  ἀναρμοδίως, παντοῦ καί πάντοτε, ὡς νά εἶσθε ὁ ρυθμιστής τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων, καί τήν ψυχήν σας ζημιώνετε καί εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν κάμνετε κακόν. Δέν ἀναφέρομαι καί δέν σχολιάζω ἐνδεχομένας παρασκηνιακάς ἐνεργείας, εἰς τάς ὁποίας προέβητε πρό τῆς τελευταίας (20-10-99) συγκλήσεως τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας, ἀλλά ἐκφράζω τήν ἀνησυχίαν μου διότι, σεῖς ὁ Μοναχός Μάξιμος, ἀμέσως μετά τό τέλος τῆς ῾Ιεραρχίας, ἐφροντίσατε αὐθημερόν, μέ τήν μέθοδον τοῦ ψιθυρισμοῦ, νά "πληροφορήσετε" καί νά προκαταλάβετε συνειδήσεις ἁπλῶν πιστῶν!!!....  ῎Εφθασεν εἰς ἐμέ σήμερον, ἡ βεβαία πληροφορία, ὅτι πρόσωπα μέ τά ὁποῖα ἐπικοινωνεῖτε καί τά ὁποῖα ἐπηρεάζετε, ἤκουσαν ἀπό σᾶς, νά σχολιάζετε δυσμενῶς τό γεγονός τῆς διαφωνίας μου κατά τάς ἐργασίας τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς 20-10-99, ὅσον ἀφορᾶ τήν ᾿Αντικανονικήν ἀπόφασιν τοῦ Σεβ)του κ. Παναρέτου κατά τοῦ ῾Ιερομονάχου π. ᾿Αμφιλοχίου, προπαγανδίζοντες σύν τοῖς ἄλλοις καί ὅτι:  "᾿Ενῶ ὅλοι οἱ ᾿Αρχιερεῖς συνεφώνησαν, ὁ Σεβασμιώτατος Κήρυκος διεφώνησε". ᾿Επ᾿ αὐτοῦ δέ οἱ "δικοί" σας ἄνθρωποι, διετύπωσαν τό παράπονο - ἀντίρρησιν: "Γιατί ὁ Σεβασμιώτατος Κήρυκος δέν συμφωνεῖ μέ τήν Σύνοδο; Γιατί τό κάνει αὐτό;".
Δέν ἐξετάζω ὑπό ποίαν πρόθεσιν ἤ διά ποίους λόγους ἐπράξετε τοῦτο, οὔτε ἄν τά κίνητρά σας ἦσαν ἀγαθά, διότι εἶναι σαφές εἰς ἡμᾶς, ὅτι σπεύσατε μέ αὐτόν τόν τρόπο νά προκαταλάβετε συνειδήσεις καί νά προδιαθέσετε τούς πιστούς κατά τῆς ἐμῆς ἐλαχιστότητος. Βέβαια αὐτοί οἱ ὁποῖοι εἶχον τήν δυνατότητα νά σκεφθοῦν σοβαρά μέ ἀνεζήτησαν καί μέ ἠρώτησαν ἄν τά ἀνωτέρω, τά ὁποῖα διαδίδει ὁ Μοναχός Μάξιμος εἶναι ἀληθῆ, καί ἀφοῦ ἐπληροφορήθησαν καί ἔμαθαν τήν ἀλήθειαν, εἰρήνευσαν οἱ ἴδιοι, ἀλλ᾿ οἰκτείρησαν τόν Μοναχόν Μάξιμον. Οἱ ἴδιοι μάλιστα μοῦ συνέστησαν νά προσέχω, διότι ἤδη ἐτέθην εἰς τό στόχαστρον! Βέβαια μόνον αὐτό δέν μέ ἀνησυχεῖ, διότι "ζῇ Κύριος ὁ Θεός καί αὐτός πολεμήσει ὑπέρ ἡμῶν".
Τό πρόβλημα λοιπόν εἶναι σέ σᾶς. ῾Η ἐλαχιστότης μου δέν θά σᾶς παρατηρήσω βέβαια δι αὐτήν σας (καί ὄχι μόνον αὐτήν) τήν ἀπαράδεκτον παρέμβασίν σας, διότι τήν ἐπιστολήν μου κοινοποιῶ εἰς τόν Γέροντά σας, Παν)τον ᾿Αρχ)την π. Στέφανον, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἁρμόδιος καί ὑπεύθυνος νά σᾶς παρατηρήσῃ, καί νά ἐπιληφθῇ, ὥστε κάποτε νά διορθωθῆτε. ῾Ωστόσον  θά σᾶς κάνω τήν τιμήν νά σᾶς πληροφορήσω, καί νά σᾶς εἴπω τούς λόγους διά τούς ὁποίους  διεφώνησα ἐν Συνόδῳ, ὥστε καί ἐσεῖς νά μή ἔχετε ἀπορίαν, (ἄν εἴχατε πράγματι ἀπορία καί δέν ἐγένοντο αὐτά σκοπίμως), καί νά παύσετε τούς ψιθύρους, ἤ, ἄν συνεχίσετε νά πληροφορῆτε ὡς "διαφωτιστής" ἤ "ὡς ἔργον ποιῶν εὐαγγελιστοῦ", νά πληροφορῆτε τουλάχιστον ὀρθῶς.
᾿Εκκινῶ ἀπό τάς ἐπιστολάς τοῦ ῾Ιερομ. π. ᾿Αμφιλοχίου, τάς ὁποίας ἀπηύθυνε εἰς τούς ᾿Αρχιερεῖς. Εἶναι γνωστόν ποῖον ρόλον διεδραματίσατε εἰς τό ζήτημα τοῦτο καί πῶς ἐκινήθητε καί εἰς ποίους ἀγῶνας ματαίους, ἀλλά καί σκανδαλώδεις, ἐπεδόθητε, μέ σκοπόν νά ἀναγκασθῇ, μᾶλλον νά ἐκβιασθῇ νά ἀνακαλέσῃ οὗτος τάς ἐπιστολάς του. Εἶναι ἐπίσης γνωστόν, ὅτι ἀπ᾿ ἀρχῆς, ὅταν ἀνεκινήσατε αὐτό τό θέμα, ἡμεῖς ὅπως καί ἄλλοι, εὐθέως καί τιμίως καί ἠτιολογημένα, εἰς ἐπισήμους κοινάς συσκέψεις μας, ἐπί παρουσίᾳ καί ἄλλων ᾿Αρχιερέων καί θεολόγων, διεφωνήσαμεν, διότι δέν εὕρομεν εἰς τάς ἐπιστολάς τοῦ ῾Ιερομ. ᾿Αμφιλοχίου σοβαράν τινά αἰτίαν ἀνακλήσεως, οὔτε κατενοήσαμεν ἤ θεωρήσαμεν ποτέ  ὡς δικαιολογημένον τόν θόρυβον πού προκαλέσατε, εἰς τοιοῦτον μάλιστα βαθμόν, ὥστε νά ἀπειλῇται καί αὐτή ἀκόμη ἡ ἑνότης τοῦ Σώματος τῆς ᾿Εκκλησίας. Ταῦτα καί δεδομένου, ὅτι ποτέ δέν ἐτολμήθη, οὔτε ἀπό σᾶς, οὔτε ἀπό ἄλλον τινά, νά ἀναλυθοῦν τά κείμενα, καί νά προσδιορισθοῦν οἱ λόγοι, οἱ ὁποῖοι καθ᾿ ὑμᾶς ἐπιβάλλουν τήν ἀνάκλησίν των!
 ᾿Ενθυμεῖσθε, ἀσφαλῶς, πόσον ὀξύνατε τά πράγματα καί ποῖα προβλήματα προκαλέσατε μετά τοῦ κ. Δημητρίου Κάτσουρα, ἰδιαιτέρως κατά τήν σύναξιν ἐκείνην τῆς 31)18-3-99 εἰς τό Γραφεῖον τοῦ Μακαριωτάτου, παρόντος καί τοῦ π. ᾿Αμφιλοχίου, καί πολλῶν ἄλλων, οἱ ὁποῖοι προσῆλθον ἀκριβῶς διά νά πιεσθῇ καί οὕτω "πεισθῇ" ὁ ῾Ιερομόναχος νά ἀνακαλέσῃ. ᾿Εν ἀδυναμίᾳ δέ εὑρεθέντες, μετατοπίσατε τό θέμα καί δημιουργήσατε,  ὡς μή ὠφείλατε, "πρόβλημα" κατά τοῦ κ. ᾿Ελευθερίου Γκουτζίδη, ὑποστηρίξαντες μετ᾿ ἐπιμονῆς, ὡς "περιττήν" καί "κακόδοξον" τήν γνωστήν σημείωσιν εἰς τό βιβλίον του: "ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝ" (σελ. 68-69). ᾿Από τότε πέρασαν ὀκτώ μῆνες, καί ἡ "κατηγορία" παραμένει, πλήν ὅμως, οὔτε τήν ἀπεδείξατε, οὔτε καί τήν ἀνεκαλέσατε!
Γνωστόν, ὅμως εἶναι καί τοῦτο, ὅτι ὁ ῾Ιερομόναχος π. ᾿Αμφιλόχιος ἐζήτησεν εὐθέως καί ἐπέμεινε νά τακτοποιηθ·ῇ κανονικῶς τό ἐν Ραψάνῃ Πυργετοῦ ἰδιωτικόν ῾Ησυχαστήριον τοῦ μακαριστοῦ π. Θωμᾶ. ῾Ο ῾Ιερομόναχος π. ᾿Αμφιλόχιος μέ τήν ἀδελφότητά του εἶναι ὁ μοναδικός, ὁ ὁποῖος  συμπαρεστάθη εἰς τόν μακαριστόν π. Θωμᾶ, εἰς τήν μεγάλην δοκιμασίαν τήν ὁποίαν πέρασε. Οὗτος μετά ἀπό ἀνηλεεῖς διώξεις, ἐξορίες, συκοφαντίες, ἀργίες, κλπ. ἐγκατεστάθη τελικῶς μετά τῆς Συνοδείας του εἰς τό ἐν λόγῳ ῾Ησυχαστήριον, ἐνῶ ἔζη ὁ π. Θωμᾶς καί ἐν γνώσει ἀσφαλῶς καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Παναρέτου, ὁ ὁποῖος ἀπεδέχθη τό γεγονός σιωπηλῶς, ἀφοῦ τό γεγονός τό ἐγνωρίζαμε καί ἐμεῖς ἐδῶ εἰς τήν ᾿Αθήνα. Εἰς τήν μετ᾿ ἐπιμονῆς πρότασιν τοῦ π. ᾿Αμφιλοχίου νά ἐγγραφῇ κανονικῶς τό ῾Ησυχαστήριον τοῦ π. Θωμᾶ εἰς τόν Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε. σεῖς ὁ Μοναχός Μάξιμος ἀντιδράσατε πρῶτος, καί εἰσηγήθητε νά μή γραφῇ τό ῾Ησυχαστήριο εἰς τόν ΙΦΣΚΑΕ, διότι οὗτος ἐφορτώθη μέ πολλά ἀκίνητα, διά τά ὁποῖα, ἄν κάποτε φορολογηθῇ, πρέπει νά πωλήσῃ περισσότερα ἀπό τά μισά διά νά πληρώσῃ τούς φόρους διά τά ἄλλα μισά. ᾿Αποκλείσατε, λοιπόν, νά ἐγγραφῇ τό ἰδιωτικό αὐτό ῾Ησυχαστήριο εἰς τόν ΙΦΣΚΑΕ καί συστήσατε στόν ἴδιο τόν π. ᾿Αμφιλόχιο καί εἰς τό Δ.Σ. νά εὑρεθῇ ἕνας ἄλλος νομικός τρόπος νά ἀσφαλισθῆ τό ῾Ησυχαστήριον. Εἰσηγήθητε, μάλιστα, νά ἱδρύσουν ἕνα ἄλλο νομικό πρόσωπο, μία ἐταιρεία καί ἐκεῖ νά ἐγγράψουν τό ἀκίνητο τοῦ μακαριστοῦ π. Θωμᾶ, τοῦθ᾿ ὅπερ καί ἐγένετο.
Σεῖς ὁ ἴδιος εἰς τήν συνέχεια, ἐπειδή ὁ π. ᾿Αμφιλόχιος δέν ἀνεκάλεσε, τά κείμενά του, κατά τήν ἀπαίτησίν σας, (καί ὄχι μόνον) καί ἐπειδή ἤδη πρό πολλοῦ ἦτο ἐγκατεστημένος μετά τῆς Συνοδείας του εἰς τό ῾Ησυχαστήριον, τό ὁποῖον πράγματι εἰς πρώτην φάσιν τό ἐξησφάλισε ἔναντι τοῦ Κράτους καί ἔναντι τρίτων, συσταθέντος, κατά τήν ὑπόδειξίν σας καί τήν σύμφωνον γνώμην τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΙΦΣΚΑΕ, ἐν Λαρίσῃ νέου νομικοῦ προσώπου, ἀρχίσατε τάς ἐπαφάς καί τάς διαβουλεύσεις κατά τοῦ ῾Ιερομονάχου καί εἰσηγήθητε νά τοῦ ἐπιβληθῇ καί ἀργία (!) μέ κάποιες εὐτελεῖς καί χωρίς νά ἔχουν νόημα προφάσεις καί ψευδοδικαιολογίες. Τήν δέ 6ην καί 7ην Σεπτεμβρίου  μετέβητε μετά τοῦ κ. Δημ. Κάτσουρα εἰς τό ἐν Ραψάνῃ ῾Ησυχαστήριον καί δι  ἄλλον σκοπόν, ἀλλά καί προκειμένου νά "διαπραγματευθῆτε" δι ἄλλην μίαν φοράν, μετά τοῦ ῾Ιερομονάχου π. ᾿Αμφιλοχίου, τί θά προτιμήσῃ, τήν ἀνάκλησιν τῶν ἐπιστολῶν του ἤ τήν ἀργίαν!  Τό πρόβλημα ἐν προκειμένῳ, τό ὁποῖον δέν μοῦ ἐπιτρέπεται ὡς ᾿Επίσκοπος νά παραβλέψω, ἔστω καί ἄν ἄλλοι προσπαθοῦν  ἀπεγνωσμένα νά σᾶς καλύπτουν καί νά σᾶς "ἐξαγνίζουν" εἶναι: ῾Υπό ποίαν ἰδιότητα ἤ ἁρμοδιότητα ἤ πόθεν κινούμενοι ἐνεργήσατε οὕτως. Ποῖοι τέλος πάντων εἶσθε σεῖς ὁ Μοναχός Μάξιμος καί ὁ κ. Δημ. Κάτσουρας.... Μέ ποίου τήν εὐχήν ἤ τήν ἐντολήν πήγατε, καί μέ ποίαν ἰδιότητα ἐνεργήσατε; Εἴχατε ἐντολήν τοῦ Μακαριωτάτου, εἴχατε εὐλογίαν τοῦ Γέροντός σας;
Τήν ἐπομένην τῆς ἀναχωρήσεώς σας ἐκ τοῦ ῾Ησυχαστηρίου, (εἰς τό ὁποῖον διανυκτερεύσατε), δηλαδή τήν 8ην Σεπτεμβρίου, ἡμέραν τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, καί δή ἐν ὥρᾳ θείας Λειτουργίας, ὁ ῾Ιερομόναχος π. ᾿Αμφιλόχιος ἔλαβεν διά δικαστικοῦ ἐπιμελητοῦ τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 15)7-9-99 "χαρτίον" τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Παναρέτου περί ᾿Αργίας, τήν ὁποίαν σεῖς μία μόλις ἡμέρα πρίν "προευηγγελίσθητε" εἰς τόν ῾Ιερομόναχον καί τήν Συνοδείαν του. Καί ἐρωτᾶσθε; Πῶς εἴχατε πλήρη γνῶσιν τῆς ἀποφάσεως ταύτης περί ἀργίας;  Ποῖος ἔγραψε ἤ ποῖον συνεβουλεύθη ἤ ἀπό ποῖον ἐξωθήθη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Πανάρετος, διά νά ὑπογράψῃ τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 15)7-9-99 κατάφωρα ᾿Αντικανονικήν ἀπόφασίν του περί ἀργίας κατά τοῦ π. ᾿Αμφιλοχίου; Μή μοῦ πῆτε νά ἐρωτήσω τόν ἴδιο, διότι τώρα ἐρωτᾶσθε σεῖς: Καί ἐπιμένω εἰς τήν ἐρώτησιν: Ποῖος ἤ ποῖοι τόν ἐνέπλεξαν εἰς αὐτάς τάς φρικτάς ἀντικανονικότητας, ἀπό τάς ὁποίας φαίνεται, ὅτι ἐμποδίζεται καί ἀδυνατεῖ νά ἐξέλθῃ; Πρίν ἀπαντήσετε, πρέπει νά λάβετε ὑπ᾿ ὄψιν, ἐκτός τῶν ἄλλων πού συνέβησαν καί τό γεγονός, τό ὁποῖον ἀσφαλῶς θά ἔχετε πληροφορηθῇ, ὅτι καθ᾿ ἥν ὥραν (εἰς τάς 6-9-99) ἐσεῖς ἐφθάνατε εἰς τό ἐν Ραψάνῃ ῾Ησυχαστήριον, ὅπου ὁ π. ᾿Αμφιλόχιος καί  τόσον καλή Συνοδεία του σᾶς ὑπεδέχθησαν μέ ἰδιαιτέραν ἀγάπην, ἡμεῖς ὁ ᾿Επίσκοπος Κήρυκος μετά τοῦ θεολόγου κ. ᾿Ελευθερίου Γκουτζίδη εὑρισκόμεθα εἰς  τό ᾿Επισκοπεῖον τοῦ ῾Αγίου Μοδέστου καί συνωμιλούσαμε μετά τοῦ Μακαριωτάτου, καί σᾶς γνωρίζομεν, ὅτι κατά τήν ἐκεῖ ἐπίσκεψν μας.. βγάλαμε ἀμέσως τά συμπεράσματά μας...
῾Ημεῖς βεβαίως εὐθύς ὡς ἐλάβομεν γνῶσιν τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. 15)7-9-99 ἀποφάσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ καί συλλειτουργοῦ κ. Παναρέτου ἀνησυχήσαμε διά τήν Σεβασμιότητά του, καί ἐξ  ἀρχῆς διεφωνήσαμεν μέ τήν κατάφωρα ᾿Αντικανονικήν ἐνέργειάν του, ἡ ὁποία, ὅπως ἔγραψα, ἀποβαίνει εἰς βάρος του, ἀλλά καί εἰς βάρος τοῦ Σώματος τῆς ᾿Εκκλησίας. Διότι δέν εἶναι μικρότερον κακόν ἡ καταπάτησις τῶν ῾Ιερῶν Κανόνων ἀπό αὐτό τῆς κακοδοξίας ἤ ἄλλης ἁμαρτίας.
Παρά τό γεγονός, ὅμως, ὅτι ὅλα τά ἀνωτέρω τά εἴχατε ὑπ᾿ ὄψιν,  ὁσιώτατε, ἐν τούτοις ἐπεχειρήσατε διά τῆς πλαγίας μεθόδου, τῶν προσωπικῶν ἤ τηλεφωνικῶν ψιθύρων, νά ἐρωτήσετε ἤ νά βάλετε εἰς τό στόμα ἄλλων: "Διατί ὁ ᾿Επίσκοπος Κήρυκος διεφώνησε ἐν Συνόδῳ σχετικά μέ τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 15)7-9-99 Πρᾶξιν τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Παναρέτου, ἐπιμείνας, ὅτι αὕτη εἶναι ἀντικανονική"; ῞Υστερα, ὅμως καί ἀπό αὐτά, τό ἐρώτημα πρός ὑμᾶς προβάλλει ἀκόμη πιό ἔντονον: Καί τό ἐρώτημα εἶναι: Διατί, τόσον πολύ κόπτεσθε ἐσεῖς  διά θέμα πού ἀφορᾶ τούς ᾿Αρχιερεῖς, καί διατί τόσον πολύ προπαγανδίζετε εἰς βάρος ὄχι τόσον ἐμοῦ, ὅσον τῆς Κανονικῆς τάξεως καί τῆς Δικαιοσύνης;
 ῾Ωστόσον, ὅμως, ἄν καί δέν θά ἐχρειάζετο κἄν, μετά τά ἀνωτέρω, νά σᾶς ἔδινα ἄλλην ἀπάντησιν, ὅμως δέν κωλύομαι νά σᾶς ἀπαντήσω καί εἰδικώτερον εἰς τό ἐρώτημα καί νά σᾶς εἴπω εὐθέως διατί διεφώνησα, διότι ἔτσι ἀπαντῶ καί εἰς τρίτους καί εἰς αὐτούς πού μέ τούς ψιθύρους σας ἐπηρεάσατε καί οἱ ὁποῖοι δέν εἶχον τήν βούλησιν ἤ τήν εὐκαιρία νά ὁμιλήσουν μαζί μου.
῎Ακουσε λοιπόν, ὁσιώτατε Μοναχέ Μάξιμε, διατί διεφώνησα ἐν Συνόδῳ. Διεφώνησα, διότι οὐδείς οὔτε ᾿Επίσκοπος, οὔτε ῾Ιερά Σύνοδος εἶναι ὑπεράνω τῶν ῾Ιερῶν Κανόνων. Διεφώνησα, διότι χρέος ὅλων μας προπάντων τῶν ᾿Επισκόπων, εἶναι ἡ ἐφαρμογή τῶν Κανόνων, "ἡ φυλακή τῶν Κανόνων".  "Σύνοδοι τοίνυν οὐ τό ἁπλῶς συνάγεσθαι ῾Ιεράρχας τε καί ῾Ιερεῖς, κἄν πολλοί ὦσιν, ἀλλά καί τό ἐν τῷ ὀνόματι Κυρίου, ἐν τῇ εἰρήνῃ καί τῇ φυλακῇ τῶν Κανόνων", κατά τόν ἅγιον Θεόδωρον τόν Στουδίτην, κατά δέ τόν ῞Αγιον Μάρκον τόν Εὐγενικόν: "Οὐδέποτε διά μεσότητος τά ἐκκλησιαστικά διωρθώθη". Διεφώνησα,  διότι ἡ κατάλυσις τῶν ῾Ιερῶν Κανόνων εἶναι βλασφημία κατά τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος. Καί ἡ διαφωνία μου ἦταν διαφωνία πρός μίαν ἀντικανονικῶς ἔξωθι εἰλημμένην  ἀπόφασιν συνεπισκόπων μου, καί τοῦτο  διά νά μή διαφωνήσω, ἀλλά καί νά εἶμαι σύμφωνος, ὅπως πιστεύω, μέ τήν ΚΑΝΟΝΙΚΗΝ τάξιν καί τό ΔΙΚΑΙΟΝ. Διεφώνησα τέλος, διότι θέλω νά ἐνεργῶ καί νά ἐκφράζωμαι μέ τήν χάριν τοῦ Χριστοῦ μας, ἐλεύθερα καί ὀρθόδοξα. Δι αὐτούς τούς βασικούς λόγους διεφώνησα ὁσιώτατε.
Πέραν, ὅμως, ὅλων αὐτῶν δέν ἀγνοεῖτε, ἀσφαλῶς,  καί τήν ὕπαρξιν τῶν δύο σχετικῶν ἐπιστολῶν μου (ὑπ᾿ ἀριθ. 78)10-9-99 καί ὑπ᾿ ἀριθμ. 81)23-9-99) ἀπό τάς ὁποίας δύνασθε νά ἐνημερωθῆτε διά τούς λόγους τῆς διαφωνίας μου. Δέν νοεῖται δέ νά ἤμην ἀσυνεπής πρός αὐτάς, ἐφ᾿ ὅσον πιστεύω, ὅτι ἐκφράζουν τό πνεῦμα τῆς ᾿Ορθοδοξίας καί εἶναι σύμφωνοι μέ τήν Κανονικήν Τάξιν. Αὗται σημειωθήτω, ὅτι ἐνῶ ἔπρεπε νά ἀναγνωσθοῦν ἐν Συνόδῳ, δέν ἐλήφθησαν καθόλου ὑπ᾿ ὄψιν, μέ ἀποτέλεσμα νά περιφρονῆται ὄχι ἡ ταπεινότης μου, ἀλλά ἡ Κανονική τάξις, τήν ὁποίαν, δι αὐτῶν τῶν ἐπιστολῶν μας, ὑπερασπίζομαι.
Διεφώνησα καί ἐπί τοῦ θέματος αὐτοῦ, ὅπως καί προηγουμένως ἐπί τοῦ θέματος τῶν "Καταγγελιῶν", διότι δέν διανοοῦμαι, ἀντί νά θεραπεύεται ῾Ιεροσυνοδικῶς ἡ ἀντικανονικότης ἑνός ᾿Αρχιερέως, νά ἐπεκτείνεται αὕτη καί ἐπί τῶν ὑπολοίπων, καί νά προστίθενται οὕτω καί ἄλλαι ἀντικανονικότητες, πράγμα τό ὁποῖον δέν περιποιεῖ οὔτε τιμήν, οὔτε σεβασμόν πρός τόν θεσμόν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου. Καί ἡ διαφωνία μου αὐτή ἐν Συνόδῳ ἦταν παράλληλα διαφωνία καί πρός ὅλας ἐκείνας τάς παρασυνοδικάς παρασκηνιακάς διαβουλεύσεις, αἱ ὁποῖαι προηγήθησαν τῆς συνεδριάσεως τῆς ῾Ιεραρχίας, τάς ὁποίας γνωρίζεις αἱ ὁποῖαι δυστυχῶς εἶχον τάς ἀρνητικάς των συνεπείας ἐπ᾿ Αὐτῆς, καί τῆς ὁποίας τά ἀποτελέσματα οὐσιαστικά δέν διέφερον καί πολύ ἀπό ἐκείνας τῆς μόλις προηγηθείσης μελανῆς ἐποχῆς τῶν πέντε.
Κατά τήν ἐν λόγῳ συνεδρίασιν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου ἔπρεπε, ἡ ὑπ᾿ ἀριθμ. 15)7-9-99 ἀπόφασις τοῦ Σεβ)του κ. Παναρέτου, νά ἐξετασθῇ ἀπό Κανονικῆς ἀπόψεως ἐλεύθερα, μέ ἀγάπην καί ἀντικειμενικότητα. Δηλαδή νά ἐρευνηθῇ μετά προσοχῆς, ἄν ἡ συγκεκριμένη πρᾶξίς του προβλέπεται ἀπό τούς θείους καί ῾Ιερούς Κανόνας, καί πρώτιστα ἄν ὁ ᾿Επίσκοπος πού ἔλαβε τήν ἀπόφασιν ἦτο ὁ ἁρμόδιος.  Νά ἀποδειχθῇ τοῦτο καί νά τεκμηριωθῇ ῾Ιεροκανονικῶς καί ἄν ἀπεδεικνύετο, ὅτι πράγματι ἦτο ἁρμόδιος, τότε νά ἐξητάζετο πάλιν ἄν, ὡς ἁρμόδιος πλέον, ἐνήργησε Κανονικῶς. ῎Επρεπε νά ληφθοῦν ὑπ᾿ ὄψιν καί νά ἀναγνωσθοῦν τά προμνημονευθέντα κείμενα καί ἤ νά ἐγκριθοῦν ταῦτα ὑπό τῆς Συνόδου ἤ νά ἀπορριφθοῦν. ῎Επρεπε νά ἀναγνωσθῇ καί νά ληφθῇ ὑπ᾿ ὄψιν καί ἡ κατά τῆς ἀποφάσεως τοῦ ᾿Επισκόπου Καταγγελία, ἡ Κανονικῶς ὑποβληθεῖσα ὑπό τῆς ἐπισήμου ᾿Εκκλησιαστικῆς ᾿Επιτροπῆς τῆς Λαρίσης. ῎Επρεπε, ἐπίσης, νά ἀναγνωσθῆ καί νά ληφθῇ ὑπ᾿ ὄψιν καί ἡ τεκμηριωμένη εἰδική ἐπί τοῦ θέματος Γνωμάτευσις τοῦ θεολόγου Καθηγητοῦ κ. ᾿Ελευθερίου Γκουτζίδη. ῎Επρεπε ἐλεύθερα, μέ ἀγάπην καί σεβασμόν πρός τήν Κανονικήν τάξιν νά ἀκουσθοῦν αἱ ἀπόψεις ὅλων τῶν ᾿Αρχιερέων διά νά ἐπικρατήσῃ ἡ ἀλήθεια καί τό Δίκαιον. ῎Επρεπε προπάντων νά παραστῇ ὁ αἰδεσιμολογιώτατος ῾Ιερεύς π. Εὐστάθιος. Οὗτος, ἐνῶ ἐκλήθη τό 1995, καί ἐθεωρήθη ἱκανός,  ὡς θεολόγος καί Νομικός, νά γνωματεύσῃ ἐπί τῶν ἀποφάσεων τῶν πέντε, στηριχθείσης τῆς ἀποφάσεως τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου κυρίως ἐπί τῆς γνωματεύσεως αὐτοῦ, τώρα ἠγνοήθη παντελῶς, καίτοι προσεκλήθη δι αὐτά τά θέματα καί ἦλθεν ἀπό τήν Αὐστραλία!
Δυστυχῶς τίποτα ἀπό τά ἀνωτέρω δέν ἔγινε, διότι κατά τήν ἰδική μας ἐκτίμησιν καί ἀπό ὅσα γνωρίζομεν, ἐπενέβητε καί σεῖς, ἀλλά καί ἕτεροι, καί ἐπηρεάσατε καί προκαταλάβατε τάς ἀπόψεις τινῶν ᾿Αρχιερέων,  ὥστε νά ἔλθουν μέ προειλημμένας ἀποφάσεις, καί ἀποφασισμένοι νά τάς ἐπιβάλουν, μέ ἀποτέλεσμα νά παραβιασθῇ εἰς τό συγκεκριμένο θέμα ἡ Κανονική Τάξις καί οὕτω ἡ ἀντικανονικότης τῆς συγκεκιμένης ἀποφάσεως τοῦ Σεβ)του κ. Παναρέτου, νά ἐπεκτείνεται πλέον, μετά τήν ἀδόκιμον καί ματαίαν προσπάθειαν νά "περιβληθῇ" καί μέ Συνοδικόν κῦρος, ἐφ᾿ ὅλων τῶν ᾿Αρχιερέων, ὅπερ σημαίνει, ὅτι ὑποβαθμίζουμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι τόν ἱερώτατον τοῦτον καί πρῶτον θεσμόν τῆς ᾿Εκκλησίας, τόν Συνοδικόν θεσμόν. Καί ταῦτα δέ ἐπί τῷ κρυπτομένῳ σκοπῷ νά "θυσιάσωμεν" εἰς τόν "βωμόν" ποίας (;) σκοπιμότητος καί ὑπέρ ποίων (;) ἕναν ῾Ιερομόναχον, ὡς εἶναι ὁ π. ᾿Αμφιλόχιος. ᾿Αντιλαμβάνεσθε τό κακόν πού ἐκάνατε καί σεῖς καί ἄλλοι; ᾿Αγνοεῖτε, ὅτι κἄν ἑκατό ᾿Επίσκοποι, κἄν ἑκατό Σύνοδοι ἀποφασίσουν, καί "ἐγκρίνουν", ἔστω καί "ὁμόφωνα", μίαν ᾿Αντικανονικήν πρᾶξιν, ποτέ αὕτη δέν καθίσταται Κανονική, οὔτε δικαία, οὔτε καί ὑφίσταται ὡς ᾿Εκκλησιαστική Πράξις, ἀλλά μόνον ἐπισύρει τήν ὀργήν τοῦ Θεοῦ πολλαπλασίως; Βάσει ποίας σκοπιμότητος λησμονεῖτε τό χθεσινό κακόν τῶν πέντε καί ζηλώνουν τινές τήν ἐπανάληψίν του; Εἶναι σκληρόν τό ἐρώτημα αὐτό, τό ὁποῖον ἀπευθύνεται ὄχι μόνον πρός ἐσᾶς, ἀλλά καί πρός ἄλλους συνεργαζομένους μέ σᾶς, ἀλλά καί πρός ὅλους μας διά νά γρηγορῶμεν καί ἀγρυπνῶμεν.
῞Ομως, γνώριζε καί τοῦτο ὅτι οὐσιαστικά δέν διεφώνησε μόνον ἡ ἐλαχιστότης μου, ὁ ᾿Επίσκοπος Κήρυκος, ἀλλά καί τινες τῶν Σεβασμιωτάτων ἀδελφῶν, οἱ ὁποῖοι διακριτικῶς παρενέβησαν καί ὑπέδειξαν νά εὑρεθῆ ὀρθή λύσις. Παρά ταῦτα ἡ ῾Ιερά Σύνοδος δέν ἐξήτασεν ἄν ἡ ὑπ᾿ ἀριθμ. 15)7-9-99 Πράξις εἶναι Κανονική ἤ ἀντικανονική, διότι ἐπί τοῦ θέματος τούτου καταφανῶς ὑπῆρχε προσυμπεφωνημένη ἡ ἀπόφασις ὡς δῆθεν "Κανονικῆς" καί ἐπειδή αὕτη δέν ἐπεβλήθη ἐν Συνόδῳ εἰς ὅλα τά μέλη, τό θέμα παρεπέμφθη, καί πάλιν ἀντικανονικῶς, νά τό λύσῃ ἡ ᾿Επιτροπή. Δηλαδή δέν εἴμεθα οἱ ᾿Αρχιερεῖς  ἐν τῇ ὁλομελείᾳ μας, ὡς ῾Ιερά Σύνοδος, ἁρμόδιοι νά λύσωμεν ἕνα θέμα, καί κρίνεται ἁρμοδιωτέρα μία ᾿Επιτροπή ! Δυστυχῶς εἶναι καί αὐτό ἀποκαλυπτικόν διά τό πῶς "λειτουργήσαμε" κατά τήν ἐν λόγῳ συνεδρίασιν ἡμεῖς οἱ ᾿Αρχιερεῖς.
Αὐτοί εἶναι οἱ λόγοι πού ἠναγκάσθημεν μέ πολλήν λύπην, ὄχι ἁπλῶς νά διαφωνήσωμεν, ἀλλά καί νά ἐλέγξωμεν ᾿Επίσκοπον, ὁ ὁποῖος μόλις πρό ὀλίγων ἡμερῶν ὀρθῶς καί ἐλευθέρως μᾶς διεβεβαίωνε, ὅτι οὐδείς ἀμφιβάλλει, ὅτι ἡ πράξις τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Παναρέτου εἶναι ἀντικανονική, ἐνῶ μετά τάς διαβουλεύσεις καί "συμφωνίας" πού προηγήθησαν, ὀλίγον πρό τῆς Συνόδου, ὁ ἴδιος ᾿Επίσκοπος ἠναγκάσθη νά ἐπαναλάβῃ ἐν Συνόδῳ πολλάκις τήν φράσι: "εἶναι Κανονική", "εἶναι Κανονική"!!! Καί αὐτό ὁσιώτατε μοναχέ Μάξιμε εἶναι ἕνα ἀπό τά "θαύματα" πού κάμνει καί ἡ ὁσιότης σου καί ἄλλοι τινές, μέ τά ὁποῖα ὁδηγεῖτε Πρόσωπα καί Πράγματα εἰς ἀδιέξοδα, ἐκθέτετε πολιόν Γέροντα ᾿Επίσκοπον, δυναμιτίζετε συστηματικά τήν ἑνότητα τοῦ Σώματος τῆς ᾿Εκκλησίας,  καί παράλληλα ἐπιμένετε νά προπαγανδίζετε, ὅτι....."κακῶς διεφώνησεν ὁ ᾿Επίσκοπος Κήρυκος".
Μέ τήν παροῦσαν σᾶς συναποστέλλομεν καί τά κάτωθι κείμενα, τά ὁποῖα πιστεύω, ὅτι θά σᾶς εἶναι χρήσιμα:
α) Τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 69)30-6-99 ᾿Εγκύκλιον ᾿Επιστολήν μας πρός τούς ἐν Ρωσίᾳ Γ.Ο.Χ. τῆς ᾿Εκκλησίας τῶν Κατακομβῶν, διά νά γνωρίσετε καλύτερον τά τοῦ σχίσματος τοῦ 1937, ὥστε νά μή ἐπαναλάβετε εἰς τό μέλλον αὐτό πού εἴπατε εἰς τόν κ. ᾿Αντώνιο Μάγκα εἰς Λάρισα, ὡς ἄποψιν - ἀπορίαν (!): Μήπως ὁ ᾿Επίσκοπος Ματθαῖος βιάσθηκε πού ἀπεκήρυξε τόν πρώην Φλωρίνης; Μήπως μποροῦσε νά ἀποφύγῃ τό σχίσμα; (Βλ. σχετικήν γραπτήν μαρτυρίαν) καί, ἐπίσης, διά νά γνωρίσετε καλύτερον τήν ᾿Εκκλησιολογίαν τῆς ᾿Εκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. τήν ὁποίαν δηλώσατε εἰς ἀνύποπτον χρόνον, ὅτι ἐν πολλοῖς ἀγνοεῖτε.
β) Τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 224)30-9-94 "Διακήρυξιν ᾿Ορθοδόξου ῾Ομολογίας" τοῦ "᾿Αρχιεπισκόπου" τῆς ᾿Ακακιακῆς παρατάξεως κ. Χρυσοστόμου Κιούση, ἀπευθυνομένην ὠσαύτως πρός τήν ᾿Εκκλησίαν τῶν Κατακομβῶν, διά νά συνειδητοποιήσετε πόσον σοβαρόν ἔργον εἶναι ὁ μετ᾿ αὐτῶν Θεολογικός Διάλογος, ὥστε, ἐφ᾿ ὅσον οὕτως ἤ ἄλλως ἐπεμβαίνετε καί ἐπηρεάζετε ὡρισμένα πρόσωπα, νά βοηθήσετε τουλάχιστον νά κατανοηθῇ, ὅτι δέν νοεῖται ἕνωσις μέ τούς Φλωριναίους μέ βάσιν μίαν κοινήν τυπικήν ῾Ομολογίαν.
γ) Τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 85)13-10-99 ἐνημερωτικόν ἔγγραφόν μου πρός τούς Σεβασμιωτάτους ᾿Αρχιερεῖς διά τά ὡς ἄνω δύο κείμενα.
δ) Τήν ὑπ᾿ ἀριθ. 78)10-9-99 ἐπιστολήν μου πρός τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον κ. ᾿Ανδρέαν καί τούς  Σεβ)τους ᾿Αρχιερεῖς περιέχουσαν τήν πρώτην ἀντίδρασίν μου  εἰς τήν κατάφωρα ἀντικανονικήν πρᾶξιν τοῦ Σεβ. Μητροπ. Λαρίσης κ. Παναρέτου.
ε) Τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 81)23-9-99 δευτέραν ὁμοίαν ἐπιστολήν - γνωμάτευσίν μου διά τό ἴδιο θέμα.
στ) Τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 82)4)17-10-99 ἐπιστολήν - ἀπάντησίν μου εἰς τήν παρέμβασιν τοῦ Σεβ. Κίτρους κ. Γοργονίου διά τό ἴδιον θέμα,
ζ) Τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 83)10-10-99 ἔγγραφόν μου πρός τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον κ. ᾿Ανδρέαν, ὅπου ἐκτίθενται οἱ λόγοι διά τούς ὁποίους δέν συμμετέσχον εἰς τήν συζήτησιν κατά τήν Σύναξιν τῶν θεολόγων τῆς 10-10-1999,
η) Τήν ἀπό 13)27-10-1999 "ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΙΝ" τοῦ θεολόγου Καθηγητοῦ κ. ᾿Ελευθερίου Γκουτζίδη ἐπί τῆς ὑπ᾿ ἀριθμ. 15)7-9-99 ᾿Αντικανονικῆς ἀποφάσεως τοῦ Σεβ. Μητροπ. Λαρίσης κ. Παναρέτου καί
θ) Τήν ἀπό 19-10-1999 "ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΝ" τῆς ᾿Εκκλησιαστικῆς ᾿Επιτροπῆς Λαρίσης κατά τῆς, ὡς ἄνω, ἀποφάσεως.
Μέ τήν ἐλπίδα ὅτι ὁ Γέροντάς σας, ὁ Παν)τος Καθηγούμενος καί αὐτάδελφος ὑμῶν π. Στέφανος, πρός τόν ὁποῖον κοινοποιεῖται ἡ παροῦσα, θά ἐπιληφθῇ ἁρμοδίως,
Διατελῶ τῇ ἐν Χριστῷ ἀγάπῃ καί μετ᾿ εὐχῶν.
᾿Ελάχιστος ἐν ᾿Επισκόποις
+ Ο ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΗΡΥΚΟΣ

Υ.Γ.  ῾Η παροῦσα κοινοποιεῖται:
1. Εἰς τήν Α.Μ. τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον κ. ᾿Ανδρέαν,
2. ῞Απαντας τούς Σεβασμιωτάτους ᾿Αρχιερεῖς, διά νά λάβουν γνῶσιν.
3. Τόν Πανοσιολογιώτατον Καθηγούμενον π. Στέφανον Τσακίρογλου,
4. Τόν αἰδεσιμολογιώτατον ῾Ιερέα π. Εὐστάθιον, ὡς τόν πλέον εἰδικόν ἐπί τοῦ θέματος
5. Τόν Παν)τον ῾Ιερομ. π. ᾿Αμφιλόχιον, διότι τόν ἀφορᾶ, καί
6. Τόν ἐλλογιμώτατον θεολόγον κ. ᾿Ελευθέριον Γκουτζίδην, ὡς γνωματεύσαντα ἐπί τοῦ θέματος.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006