ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 1999
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α.Π.  83
᾿Εν ᾿Αθήναις τῆ 10-10-1999
῾Αγίων Εὐλαμπίου καί Εὐλαμπίας
     
ΠΡΟΣ
τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον
᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος
κ.κ. ΑΝΔΡΕΑΝ

[ΘΕΜΑ: Ὁ 'Αρχιεπίσκοπος "συνωμοτεῖ" μετά τοῦ κ. Κάτσουρα  κατά τοῦ μέλους τῆς Ἐποπτευούσης 'Επιτροπῆς τοῦ ΚΓΟ Μητροπολίτου Μεσογαίας Κηρύκου].

Μακαριώτατε, ἅγιε Πρόεδρε, εὐλογεῖτε, ὁ Χριστός εἴη ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν.
Κατόπιν τῆς τηλεφωνικῆς σας προσκλήσεως νά παραστῶ καί νά συμμετάσχω εἰς τήν Σὐναξιν τοῦ Σαββάτου (10-10-1999) μέ ἀγάπην, ἀλλά καί μετ᾿ ἐπιγνώσεως σᾶς γνωρίζω, ὅτι δέν δύναμαι νά παραστῶ εἰς τήν Σύναξιν αὐτήν, οὔτε νά συμμετάσχω εἰς τήν συζήτησιν διά τούς κάτωθι λόγους:
1. Διά λόγους σοβαρούς Κανονικούς, καί διά λόγους συνεπείας πρός τόν ἑαυτόν μου. Δέν ἐλήφθησαν ὑπ᾿ ὄψιν καί ἑπομένως ἐκκρεμοῦν αἱ ὑπ᾿ ἀριθμ. 77)4-9-99 καί 80)21-9-99 ἡμέτεραι ἐπίσημοι ἐπιστολαί πρός τήν Μακαριότητά σας. ῾Η μή ἐκ μέρους ῾Υμῶν ἀπάντησις σημαίνει, ὅτι καί τάς ἐπιστολάς μου καί ἐμέ  προσωπικῶς ὡς ᾿Επίσκοπον καί ὡς μέλος τῆς  ᾿Εποπτευούσης ᾿Επιτροπῆς δέν ἐλάβατε ὑπ᾿ ὄψιν, ἐνῶ ἐλάβατε σοβαρώτατα ὑπ᾿ ὄψιν τήν ἄποψιν τοῦ κ. Δημητρίου Κάτσουρα καί τελικά συνεργάσθητε εἰς ἐπίπεδον ῾Υμῶν ὡς ᾿Εκδότου, τούτου δέ ὡς Διευθυντοῦ.
Αὐτό ἀκριβῶς προκύπτει μέσα ἀπό ἐπίσημα κείμενα ἀλλά καί ἀπό τήν πρό ὀλίγων ἡμερῶν συνάντησίν μας, ὡς ᾿Εποπτεύουσα ᾿Επιτροπή, ὅπου ἐκαλέσατε καί τόν κ. Κάτσουρα,  ὅτε, ἐνῶ σᾶς εἶπον τήν προσωπικήν μου ἄποψιν ὅτι δέν συμφωνῶ νά ἐκτυπωθῇ ὁ ᾿Ιούλιος χωρίς τό ἄρθρον, καί ἐνῶ στήν ἀρχή εἴπατε, ὅτι θά καλέσετε τό συντομώτερον δυνατόν τούς θεολόγους καί νά μή ἐκτυπωθῇ ἀμέσως ὁ ᾿Ιούλιος πρίν ἀπό αὐτή τή Σύναξι,  εἰς τήν συνέχεια, καί εὐθύς ὡς σᾶς εἶπεν ὁ κ. Κάτσουρας ὅτι λόγῳ καθυστερήσεως πρέπει νά ἐκτυπωθῇ, ἀλλάξατε ἀμέσως γνώμη, εἴπατε νά ἐκτυπωθῇ μέ ἀγνοήσατε καί ἀναλάβατε ῾Υμεῖς προσωπικά τήν εὐθύνη. ᾿Αποτέλεσμα νά ἔχουν κυκλοφορήσῃ ἐκτός ἀπό τά τεύχη τῶν μηνῶν Μαΐου καί ᾿Ιουνίου καί τό τεῦχος ᾿Ιουλίου χωρίς τό ἄρθρον, πρός ἰδιαιτέραν ἱκανοποίησιν τοῦ κ. Καλλινίκου καί τοῦ κ. Σακαρέλλου ἀσφαλῶς. Αὐτό ἀκριβῶς φαίνεται καί ἀπό τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 225 Γ)5-8-98 ἐπιστολήν τοῦ κ. Καλλινίκου πρός τόν κ. Δημήτριο Κάτσουρα, ἐκ τῆς ὁποίας παραθέτω ἕνα σχετικό ἀπόσπασμα:
"Γνωρίζομεν προσωπικῶς τήν σύνεσιν καί τήν μετριοπάθειάν σας. Δέν μποροῦμε ὅμως νά ἐξηγήσωμεν τήν ἀδυναμία σας νά παρεμποδίσετε τήν ἀστοχίαν αὐτήν, ἡ ὁποία εἶναι δυνατόν νά παρεμποδίσῃ τόν προταθέντα Θεολογικόν Διάλογον, ἀλλά καί νά ἀποτελέσῃ  τήν δικαιολογημένην ἀφορμήν ν᾿ ἀπαντήσωμεν καί ἐμεῖς μέ τήν δέουσαν αὐστηρότητα εἰς τόν συνεργάτην σας πρός ἀντίκρουσιν τῶν ἰσχυρισμῶν του, πρᾶγμα τό ὁποῖον εἴμεθα ἕτοιμοι νά κάνωμεν, ἐάν δέν τύχωμεν ἱκανοποιητικῆς ἀπαντήσεως..."
Δέν νομίζετε, Μακαριώτατε, ὅτι τά πάντα ἀποδεικνύουν τόν τελευταῖο καιρό τήν "σύνεσιν καί τήν μετριοπάθειαν..." τοῦ κ. Κάτσουρα, ὁ ὁποῖος μέ τόν τρόπο αὐτό, τῆς παρεμποδίσεως ἀπό τόν Μαϊο τῆς δημοσιεύσεως τοῦ ἄρθρου τοῦ κ. Γκουτζίδη, δίδει μίαν "ἱκανοποιητικήν ἀπάντησιν" εἰς τόν κ. Καλλίνικον, ἐνῶ παράλληλα καλλιεργεῖται καί ἡ "αἱρεσιολογία" τοῦ κ. Καλλινίκου, κατά τοῦ κ. ᾿Ελευθερίου Γκουτζίδη, ὅπως φαίνεται καθαρά καί στήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 225)24)11-8-99 ἐπιστολήν τοῦ κ. Κάτσουρα, πρός τόν κ. ᾿Ελ. Γκουτζίδην.
2. ᾿Αναμένω νά λάβω γνῶσιν τῶν Γνωμοδοτήσεων τῶν θεολόγων, τάς ὁποίας ἐζητήσατε σεῖς προσωπικά Μακαριώτατε, μέ τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 1272)12)25-9-99 ἔγγραφόν σας, μέ τήν παρατήρησιν ὅτι ὁ μον. Μάξιμος δέν ἔπρεπε νά κληθῇ νά Γνωμοδοτήσῃ, διότι εἶναι κατήγορος τῶν θέσεων τοῦ κ. Γκουτζίδη, ἀλλά νά κληθῇ νά παρουσιάσῃ τάς ἀποδείξεις πρός τεκμηρίωσιν τῆς Κατηγορίας. Παράλληλα οὔτε ὁ κ. Κάτσουρας ἀπέδειξε τήν κατηγορίαν.
3.  ᾿Εκκρεμοῦν αἱ πρός ῾Υμᾶς τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ἐπιστολαί μου ὑπ᾿ ἀριθμ. 78)10-9-99 καί 81)23-9-99 αἱ ἀφορῶσαι τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 15)7-9-99 ᾿Απόφασιν τοῦ Σεβασμιωτάτου ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ κ. Παναρέτου, ἐνῶ τό ὅλον πρόβλημα περιπλέκεται καί δυσχεραίνεται ἐκ τῆς μή Κανονικῆς τοποθετήσεως ῾Υμῶν ἐπ᾿ αὐτῆς τῆς ἀποφάσεως.
4) ᾿Εγένοντο πολλαί τοιαῦται συναντήσεις τῶν θεολόγων κατά τά τελευταῖα ἔτη ἀπό τάς ὁποίας τίποτα τό οὐσιαστικόν δέν προέκυψε καί περί τῶν ὁποίων δέν προτίθεμαι ἐπί τοῦ παρόντος νά ἀσχοληθῶ.
5) ᾿Αντ᾿ αὐτῆς καί πρό αὐτῆς τῆς συναντήσεως σᾶς ἐπροτάθη νά πραγματοποιήσωμεν μίαν ἄλλην συνάντησιν, ἀλλά δέν ἐδέχθητε.
Εὔχομαι εὐόδωσιν τῶν ἐργασιῶν.
᾿Ελάχιστος ἐν ᾿Επισκόποις
+ Ο ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΗΡΥΚΟΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006