ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 1999
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Α.Π. 80
᾿Εν Κορωπίῳ τῆ 21-9-1999 (Ε.Η.)
ΠΡΟΣ
Τόν  Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον
 ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ.κ. ᾿Ανδρέαν.

Μακαριώτατε, τήν εὐχή σας. Ο Χριστός εἴη ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν.
Τήν 31.8.99 ὁ κ. Κάτσουρας μοί ἀπηύθυνε τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 228 ἐπιστολήν του, μέ τήν ὁποίαν κατ᾿ ἀπαράδεκτον τρόπον θέτει προθεσμίες καί ὅρους καί ἀποφασίζει αὐτός διά λογαριασμόν μου, ὅσον ἀφορᾶ τήν δημοσίευσιν ἤ μή τοῦ ἄρθρου τοῦ κ. Γκουτζίδη, διά τοῦ ὁποίου δίδεται ἀπάντησις εἰς τά ψεύδη καί τάς βλασφημίας τοῦ ᾿Ακακιακοῦ ᾿Επισκόπου κ. Καλλινίκου.  Εἰς αὐτήν τήν ἐπιστολήν ἀπήντησα μέ τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 77)4-9-99(Ε.Η.) ἔγγραφόν μου πρός ῾Υμᾶς διά τοῦ ὁποίου σᾶς ἐγνώρισα ἀπερίφρασα τήν θέσιν μου ἐπί τοῦ συγκεκριμένου θέματος.
Παραλλήλως  τήν 2)9)99  σᾶς ἀπέστειλεν ὁ ἴδιος τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. Πρωτ. 226 ἐπιστολήν του, τήν ὁποίαν ἐκοινοποίησε καί εἰς ἐμέ. Μέ αὐτήν πλέον ἀπευθύνεται ἀποκλειστικά πρός ῾Υμᾶς  ὑπό τήν ἰδιότητά σας ὡς᾿Εκδότου τοῦ περιοδικοῦ "Κήρυξ Γνησίων ᾿Ορθοδόξων". Τό φαινόμενον δέν εἶναι καθόλου εὐχάριστον, διότι μέ αὐτήν τήν ἐνέργειάν του, παρέκαμψε, τήν ᾿Εποπτεύουσαν ᾿Επιτροπήν, πρός τήν ὁποίαν ὤφειλε νά εἶχεν ἀπευθυνθεῖ καί τήν ὁποίαν ἀπεπειράθη μέ αὐτόν τόν τρόπον νά καταργήσῃ. ῾Ως ἐκ τούτου ἀνέμενον  ὅτι θά εἴχατε ἐπαναφέρει τόν "ἐκτραπέντα" κ. Κάτσουραν εἰς τήν τάξιν καί θά εἴχατε ἐπικοινωνήσει μαζί μου διά τό συγκεκριμένο θέμα,  ὥστε ἀπό κοινοῦ νά τό ἀντιμετωπίσωμεν, καθόσον ἀμφότεροι ἀποτελοῦμεν τήν κανονικήν καί ἁρμοδίαν νά ἀποφασίζῃ ἐπ᾿ αὐτοῦ τοῦ θέματος ᾿Εποπτεύουσαν ᾿Επιτροπήν. ᾿Αντί τούτου, ἡ Μακαριότης σας, υἱοθετήσατε καί ἐπευλογήσατε τήν "ἀταξίαν" τοῦ κ. Κάτσουρα καί προέβητε, ὡς τυχαίως ἐπληροφορήθην, εἰς ὡρισμένας ἐνεργείας, χωρίς νά μέ ἐνημερώσετε κἄν.
Παρά τόν σεβασμόν καί τήν βαθεῖαν ἐκτίμησιν, τήν ὁποίαν ἔχω εἰς τό σεπτόν Σας πρόσωπον, εἶμαι ὑποχρεωμένος νά ἐρωτήσω: Συμβάλλουν ὅλα αὐτά, Μακαριώτατε, εἰς τήν ἀντιμετώπισιν τοῦ τεχνητῶς ἐγερθέντος καί συνεχῶς ἐπίσης ὀξυνομένου προβλήματος ἤ μᾶς δημιουργοῦν καί νέα σοβαρά προβλήματα, κανονικῆς φύσεως, καί ὄχι μόνον. Πῶς παρακαλῶ ἡ Μακαριότης σας ἀγνοήσατε τήν ἐπιστολήν μου;
Καί ἐπειδή τό θέμα δέν εἶναι ἁπλοῦν, ἀλλ᾿ ἔχει προεκτάσεις, πρός διευκόλυνσίν σας ἐπισημειώνω, ὡς ἐκ περισσοῦ, τήν προσωπικήν μου ἄποψιν - πεποίθησιν, ὅτι τό ὅλον πρόβλημα δέν ἔγκειται εἰς τήν "κακοδοξίαν" τοῦ ἄρθρου, τήν ὁποίαν ἀναποδείκτως ἐπικαλεῖται ὁ κ. Κάτσουρας, δεδομένου ὅτι  οὔτε ὁ ἴδιος, οὔτε ἄλλός τις ἀπέδειξε τόν ἰσχυρισμόν ἀληθῆ. Τό ὅλον πρόβλημα, κατά τήν ἐμήν ἄποψιν, Μακαριώτατε, εὑρίσκεται εἰς αὐτό τοῦτο τό ἄρθρον ἀπ᾿ ἀρχῆς μέχρι τέλους, καθ᾿ ὅσον τοῦτο ψέγει καί κατελέγχει τά καθ᾿ ὑποτροπήν ψεύδη τοῦ κ. Καλλινίκου, καί διότι μέσα ἀπό αὐτό προκύπτουν, δι᾿ ἔναν πού γνωρίζει τά πράγματα, ὡρισμένες πιθανές παρασκηνιακές δραστηριότητες καί ἄλλα τινά. Κατέληξα εἰς αὐτήν τήν ἐκτίμησιν μετά ἀπό ὡρισμένα γεγονότα, τά ὁποῖα διαφωτίζουν τό θέμα καί τά ὁποῖα σᾶς γνωστοποιῶ:
1) ᾿Από τά λεγόμενα καί διαδιδόμενα μετ᾿ ἐμφάσεως ἀπό τήν πλευρά τῶν Φλωριναίων, ἐν ὄψει τοῦ θεολογικοῦ διαλόγου, ὅτι τό πρόβλημα τῆς ἑνώσεως εἶναι πολύ εὔκολο. Νά ἀφήσουμε τά παλαιά καί νά κάνουν ὅλες οἱ πλευρές μιά "ὁμολογία" καί ἔτσι γίνεται ἡ ἕνωσις. (῾Υπάρχει συγκεκριμένη μαρτυρία τοῦ κ. ᾿Αντωνίου Μάρκου).
2) ᾿Από τήν προσπάθεια τινῶν νά περάσῃ ἡ θέσις, ὅτι ὁ ἀοίδιμος ᾿Επίσκοπος Ματθαῖος "βιάσθηκε" τό 1937 καί ἀπεκήρυξε τόν πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομο. (῾Η φράσις αὐτή ὑπάρχει σέ παλαιοτέρα ἐπιστολή τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου" τῆς ᾿Ακακιακῆς Παρατάξεως κ. Χρυσοστόμου Κιούση πρός ἡμᾶς προσωπικῶς, ἀκούεται δέ καί τρόπον τινά σάν ἀπορία καί μεταξύ ἡμετέρων).
3) ᾿Από τήν προσπάθεια ἐκ μέρους ἡμετέρων νά περάσῃ τό μήνυμα, ὅτι τό 1937 "ὁ ᾿Επίσκοπος Ματθαῖος θά μποροῦσε νά μή εἶχε κάνει τό σχίσμα" μέ τόν πρώην Φλωρίνης. (῾Υπάρχει μαρτυρία τοῦ κ. ᾿Αντωνίου Μάγκα, ὅτι ὁ μοναχός Μάξιμος Τσακίρογλου ὑπεστήριξε προσφάτως ἐνώπιόν του εἰς Λάρισαν αὐτήν τήν θέσιν).
4) ᾿Από τήν προσπάθεια ἐν ὄψει τοῦ θεολογικοῦ διαλόγου νά πεισθοῦν τινές ἐκ τῶν ᾿Αρχιερέων μας, ὅτι μέ μιά "ὁμολογία" λύνεται τό θέμα τῆς ἐνώσεως μέ τούς Φλωριναίους, καί  τέλος τό καί κυριώτερον:
5) ᾿Από τό περιεχόμενον τοῦ ὑπ᾿ ἀριθμ. 641)24-7-99 ἐγγράφου τοῦ "᾿Αρχιεπισκόπου" τῆς ᾿Ακακιακῆς παρατάξεως, τό ὁποῖον μόλις ἐσχάτως, δηλ. πρό δύο ἤ τριῶν ἡμερῶν, μετά ἀπό ἐπανειλημμένας ὀχλήσεις, περιῆλθεν εἰς χεῖράς μου καί ἐνημερώθην, καί τό ὁποῖον εἶναι ἀποκαλυπτικόν.
᾿Επ᾿ αὐτῶν ὅμως λόγῳ τῆς σοβαρότητος καί τῆς ἐπικαιρότητος τῶν θεμάτων θά ἐπανέλθω. ᾿Επί τοῦ παρόντος σᾶς παρακαλῶ Μακαριώτατε, ἄν διαφωνῆτε διά τήν δημοσίευσιν τοῦ ἄρθρου τοῦ κ. ᾿Ελ. Γκουτζίδη, παρακαλῶ νά ὁρίσητε, τό δυνατόν συντο μώτερον, μίαν συνάντησιν μας, διά νά μελετήσωμεν τό θέμα ἀπό κοινοῦ, ἀλλά καί νά ἴδωμεν καί νά  ἐλέγξωμεν καί ὁπωσδήποτε νά ἐγκρίνωμεν, πρίν τυπωθῇ, τήν ὕλην τοῦ "Κ.Γ.Ο." μηνός ᾿Ιουλίου, ὅπως ἔχω ζητήσει καί μέ τήν προηγουμένην μου ἐπιστολήν.
Διατελῶ τῇ ἐν Χριστῷ τιμῇ καί ἀγάπῃ.
῾Ο ἐν ᾿Επισκόποις ἐλάχιστος
+  Ο ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΗΡΥΚΟΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006