ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2004
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α.Π.  369
᾿Εν Κορωπίῳ τῇ 20 ᾿Οκτ. 2004 (ἐ.ἡ.)


ΠΡΟΣ
Τόν Μακ/τον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ. ᾿Ανδρέαν καί τούς Σεβ/τους Μητροπολίτας Πειραιῶς καί Νήσων κ. Νικόλαον, ᾿Αργολίδος κ. Παχώμιον, Περιστερίου κ. Γαλακτίωνα, καί Διαυλείας κ. ᾿Ανδρέαν.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ:
Κίτρους καί Κατερίνης κ. Γοργόνιον, Βερροίας καί Ναούσης κ. Ταράσιον, Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Πανάρετον, Φιλίππων κ. Χρυσόστομον.

Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι
Εὐρισκόμεθα εἰς τήν ὄχι εὐχάριστον θέσιν ὅπως, διά τοῦ παρόντος ἐγγράφου μας, σᾶς ἐπιστρέψωμεν, ὡς ἀπαράδεκτα, τά κάτωθι δύο ἔγγραφα:
α) Τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. Πρωτ. 3208/12.10.2004 (ἐ.ἡ.) "πρόσκλησιν διά τήν τακτικήν Συνεδρίασιν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας τήν 20ήν ᾿Οκτωβρίου 2004", διότι αὕτη ὑπογράφεται ὑπό τοῦ Σεβ/του Πειραιῶς καί Νήσων κ. Νικολάου, κατ᾿ ἐξακολούθησιν καί φατριαστικῶς ἐμφανιζομένου ὡς "᾿Αρχιεπισκόπου"! Περιττόν νά ἐπαναλάβωμεν ὅτι δέν ἐννοοῦμεν ἐπ᾿ οὐδενί νά συνεργήσωμεν εἰς τήν ἱερόσυλον συμπαιγνίαν τῆς 5.2.03, οὔτε νά ἐγκρίνωμεν καθ᾿ οἱονδήποτε τρόπον, ἐκ τῶν ὑστέρων, τό ὅλον αὐτό βδέλυγμα. Σᾶς παραπέμπομεν ἐνδεικτικῶς καί μόνον εἰς τά ὑπ᾿ ἀριθμ. 354/17/30.4.2004 καί 356/18.5.2004 τελευταῖα σχετικά ἔγγραφά μας, δημοσιευθέντα καί εἰς τό τεῦχος τῆς "Ο.Π." Μαΐου 2004, εἰς ἄρθρον ὑπό τόν τίτλον: "ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΗ Η ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣ ΙΕΡΟΣΥΛΟΣ ΣΥΜΠΑΙΓΝΙΑ".
β) Τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. Πρωτ. 99/10.10.04 ἐπιστολήν ἐξ  ἑπτά (7) δακτυλογραφημένων σελίδων, ὑπογραφομένην ὑπό τοῦ ἰδίου ᾿Επισκόπου (ἐμφανιζομένου ἐπίσης ὡς "᾿Αρχιεπισκόπου"), καί ἀπευθυνομένην πρός ἡμᾶς, διά τούς ἰδίους λόγους, καί ἐπιπροσθέτως, διότι ὁ ὑπογράφων, καί ἀντιποιούμενος τόν "᾿Αρχιεπίσκοπον", Σεβ. Πειραιῶς καί Νήσων κ. Νικόλαος, ἐπιχειρεῖ ἐσκεμμένως νά διαγράψῃ πᾶν ὅ,τι ἐγράψαμεν ἀπό τό 1998, Κανονικῶς καί ἀρμοδίως, ἐπί ὅλων τῶν θεμάτων Πίστεως καί ῾Ομολογίας, ἀντικανονικῶν καί ληστρικῶν πράξεων καί ἀποφάσεών σας,κλπ., καί χωρίς στοιχειώδη σοβαρότητα καί ὑπευθυνότητα ὑποκρίνεται τόν "᾿Ορθόδοξον" ἐν πᾶσι, ἐνῶ ταυτοχρόνως ἐκλιπαρεῖ τήν ἐκ μέρους μας ἀναγνώρισιν, χωρίς νά παραλείπῃ καί τάς "ἀπειλάς".
᾿Επί τούτοις, ὡς εἰς "᾿Απάντησιν", σᾶς παραπέμπομεν εἰς τούς τρεῖς συναποστελλομένους Τόμους ὑπό τόν τίτλον: "Κείμενα - ᾿Επιστολαί ᾿Ορθοδόξου ῾Ομολογίας", τῶν ἐτῶν 1999, 2000, 2001, καί εἰς τούς ἐπίσης συναποστελλομένους Τόμους τῆς "᾿Ορθοδόξου Πνοῆς" τῶν ἐτῶν 2003 καί 2004, ὅπου περιέχονται τά σχετικά ἔγγραφα τῶν ἀντιστοίχων ἐτῶν, ἵνα μελετήσητε ταῦτα καί συνειδητοποιήσετε ὅτι μέ τοιούτου εἴδους ἐπιστολάς, ὡς ἡ ὑπ᾿ ἀριθμ. 99/10.10.2004 τοῦ Σεβ. κ. Νικολάου, κανένα θέμα Πίστεως ἤ Κανονικῆς Τάξεως δέν μπορεῖτε νά συσκοτίζετε καί νά συγκαλύπτετε.
Παρά ταῦτα θά ἀναφερθῶ μόνον εἰς ἕν τοιοῦτον ἐγχείρημα (ἐπιχείρημα) ἐκ τῆς ἀπαραδέκτου ἐν τῷ συνόλῳ της ἐπιστολῆς. ᾿Εγράφη ἐν αὐτῇ ὅτι "ἡμεῖς (δηλαδή σεῖς), οὐδέποτε ἐθέσαμε τοιοῦτον θέμα (σ.σ. χειροθεσίας), ἔχομεν δέ ἐπανειλημμένως δημοσίως καί ἐν Συνόδῳ, γραπτῶς καί προφορικῶς δηλώσει καί διευκρινίσει ὅτι τό κῦρος καί ἡ ἀκεραιότης τῶν ᾿Επισκοπικῶν χειροτονιῶν ὑπό τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου ἐν ἔτει 1948 εἶναι ἀναμφισβήτητα, ἡ δέ γενομένη ἐν ἔτει 1971 "χειροθεσία" ᾿Επισκόπων τῆς ᾿Εκκλησίας μας ὑπό τῆς Συνόδου τῶν Ρώσων τῆς Διασπορᾶς ἐν ᾿Αμερικῇ, ὡς ἐξωτερική τυπική πρᾶξις οὐδόλως ἔθιξε ταῦτα", ἐνῶ προηγουμένως περί τοῦ βλασφήμου ᾿Απαλλακτικοῦ Βουλεύματός του 54/76 προβάλλονται τά ἐπιχειρήματα ὅτι: "α) Οὐδέποτε οὔτε ἡ ῾Ιερά Σύνοδος, οὔτε ἡμεῖς (ὁ Σεβ.  Πειραιῶς) υἱοθετήσαμεν ἤ ὑπεστηρίξαμεν τάς θέσεις τοῦ Βουλεύματος", β) Οὐδεμία εὐθύνη περί αὐτῶν φέρει ὁ ἀπαλλαγείς ... καί γ) Μέ ἀπόφασιν της προσφάτως ἡ ῾Ιερά Σύνοδος διευκρίνισεν ὅτι οὔτε ἐγκρίνει, οὔτε ὑπεστήριξε ποτέ τάς θέσεις τοῦ ἐν λόγῳ Βουλεύματος"!
Διά νά μήν ἐξαπατᾶται, ὅμως, οὐδείς μέ τά τοιαῦτα "δολώματα", δι᾿ ἄλλην μίαν φοράν ἐπαναλαμβάνομεν: Ναί, τό 1971 ΔΕΝ ΕΔΕΧΘΗΜΕΝ, οὔτε ὡς ἄτομα, οὔτε ὡς ῾Ιεραρχία τήν λεγομένην "χειροθεσίαν", ἀλλά ἐξωτερικήν τυπικήν πρᾶξιν ὡς συγχωρητικήν εὐχήν ἐπί παραβάσει Κανόνος, καί τοῦτο, κατόπιν τῆς ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ὑπό τῆς ᾿Εξαρχίας, ὅτι ἐδέχθησαν οἱ Ρῶσοι ᾿Αρχιερεῖς τήν ῾Ομολογίαν ᾿Εκκλησιολογίαν, καί πρός χάριν τῆς ἐπιστροφῆς καί ἑνώσεως τῶν Φλωρινικῶν εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν. Αὐτή εἶναι ἡ ἀλήθεια, Ναί, καί Συνοδικῶς καί παντοιοτρόπως καί ἐπανειλημμένως δημοσίως ἐδηλώσαμεν καί ἐπεδείξαμεν ἀπόλυτον συνέπειαν....
Τό πρόβλημα ὅμως δέν εἶναι εἰς τό ἀναμφισβήτητον κῦρος τῶν χειροτονιῶν τοῦ 1948, οὔτε εἰς τό ξεκάθαρον θέμα τί ἐδέχθημεν τό 1971, ἀλλά εἰς τό γεγονός ὅτι τό 54/76 ᾿Απαλλακτικόν Βούλευμα, τό ὁποῖον ἐπέχει θέσιν νόμου ἐν τοῖς δικαστηρίοις καί τό ὁποῖον βλασφημεῖ καί κατά τῆς ᾿Εκκλησιολογίας καί κατά τῆς ᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς, ἀφοῦ εἰς τό διατακτικόν του λέγει ὅτι τό 1937 ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος ἔκανε σχίσμα, τό δέ 1971 οἱ ᾿Αρχιερεῖς ἐχειροθετήθησαν εἰς τήν ᾿Αμερικήν ὡς ὄντως σχισματικοί καί τό ἴδιο ἔπραξαν καί εἰς τήν ῾Ελλάδα οἱ δύο εἰς τούς ὑπολοίπους. ᾿Επ᾿ αὐτῶν, ἀκριβῶς, τῶν βλασφημιῶν ἐστηρίχθη καί στηρίζεται καί μέχρι σήμερα ἡ ἀπαλλαγή τοῦ Σεβ/του κ. Νικολάου ἐκ τῶν ποινικῶν εὐθυνῶν ἐπί ἀντιποιήσει σχήματος καί ἔργου ᾿Εκκλησιαστικοῦ λειτουργοῦ! Τό πρόβλημα εἶναι εἰς τό γεγονός ὅτι καί εἰς τάς ἡμέρας μας δέν τό ἀντιμετωπίζετε ὁμολογιακῶς, ἐνῶ ὑπαναχωρεῖτε εἰς τό θέμα τοῦ 1971 χειρότερα καί αὐτοῦ τοῦ Καλλίστου.
Καί ἄλλοτε ἐπεσημάναμε διά τό σοβαρόν τοῦτο θέμα τοῦ ᾿Απαλλακτικοῦ Βουλεύματος καί πάλιν ἐπαναλαμβάνομεν: "῎Αν ὁ Σεβ/τος κ. Νικόλαος μετά τήν ἔκδοσιν αὐτοῦ τοῦ βλασφήμου ᾿Απαλλακτικοῦ Βουλεύματος 54/76, ὡμολόγει ΔΗΜΟΣΙΩΣ, ὅτι δέν δέχεται τό διατακτικόν του, διότι βλασφημεῖ τήν ᾿Εκκλησιολογίαν καί τήν ᾿Αποστολικήν Διαδοχήν, ἄν ὡμολόγει ὅτι δέν ἐδέχθη οὔτε ἀναγνωρίζει καμμίαν χειροθεσίαν τοῦ 1971, ἀλλ᾿ ὅτι ἔχει τήν ᾿Αποστολικήν Διαδοχήν ἐκ τῶν χειροτονιῶν τοῦ 1935 καί τοῦ 1948, καί ὅτι δέν ἀνήκει εἰς μίαν β' σχισματικήν ᾿Εκκλησίαν, ὅπως λέγει τό ἴδιο τό βούλευμα, ἀλλά εἰς τήν Γνησίαν ᾿Ορθόδοξον ᾿Εκκλησίαν τῆς ῾Ελλάδος, τότε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ θά ἐσυνεχίζετο ἡ δίωξίς του δι᾿ αὐτήν τήν ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ. Θά ἐδιώκετο διότι, εἰς τάς ἀρχάς καί τάς ἐξουσίας τοῦ κόσμου τούτου, δέν θά ἦτο Κανονικός καί νόμιμος, ἀλλά ἕνας "σχισματικός", "ψευδεπίσκοπος", "ἀντιποιούμενος τό ἔργον τοῦ Κανονικοῦ, νομίμου καί ὀρθοδόξου ᾿Εκκλησιαστικοῦ λειτουργοῦ", ὅπως τόν εἶχε μηνύσει ὁ τότε Νεοημερολογίτης "Πειραιῶς" Χρυσόστομος Ταβλαδουράκης. ᾿Εσιώπησεν ὅμως διότι τοῦ ἄρεσε ἡ "ἀπαλλαγή", ἡ "ἀναγνώρισίς" του καί ἔτσι ἔπαυε μέν ἡ δίωξίς του, ὅμως καθίστατο Προδότης καί ἀρνητής τῆς ᾿Εκκλησιολογίας καί τῆς ᾿Αποστολικῆς του Διαδοχῆς. Μάλιστα καί ἐκαυχᾶτο διά τήν ἀπαλλαγήν του, μέσω τοῦ ἐν λόγῳ βουλεύματος, χωρίς ποτέ νά τολμήση νά φέρη τό θέμα εἰς τήν ῾Ιεράν Σύνοδον, προκειμένου νά δοθῇ συγκεκριμένη ὁμολογιακή ἀπάντησις ἐπί τῶν βλασφήμων ἰσχυρισμῶν αὐτοῦ.  Σήμερον ὅμως πού ἦλθεν εἰς τό φῶς τό Βούλευμα καί ἔγιναν σχετικαί Καταγγελίαι, ὀ Σεβ/τος Πειραιῶς, εἰς ἀντίθεσιν μέ τό παρελθόν, ἰσχυρίζεται ψευδῶς, ὅτι "δέν ἀπεδέχθη ποτέ τό Βούλευμα" ... Παράλληλα δέ διώκονται ὅσοι καταγγέλλουν τήν ἀπ᾿ ἀρχῆς στάσιν του ἐπί τοῦ θέματος καί ζητοῦν τήν ἔστω καί σήμερον, ἀντιμετώπισιν, τοῦ ἐν λόγῳ Βουλεύματος, ὠς καί ἄλλου νεωτέρου, τίο ὁποῖον ἐβασίσθη εἰς αὐτό" (Βλ. ᾿Ορθόδοξος Πνοή, τεῦχος 142, Νοεμβρίου 2003, σελ. 446, Αὐτόθι, σελ. 446. Βλέπε καί: "ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΔΙΑΨΕΥΣΤΕΣ ΠΗΓΕΣ", ἤ, ὅπως ἐπανεξεδόθη ὑπό τόν τίτλον: "ΔΥΟ ΑΝΑΓΚΑΙΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΕΒ/ΤΟΝ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΝ, Κορωπί 2004).
Πέραν τῶν ἀνωτέρω πρέπει νά ἐπαναλάβωμεν καί τά ἑξῆς ἰδιαίτερα σημαντικά: "῾Ο Σεβ/τος κ. Νικόλαος εἰς τήν προσπάθειάν του νά ἀποδείξη, ὅτι "δέν ἀπεδέχθη ποτέ τό Βούλευμα", ἔφερε εἰς φῶς τό ἀπό 15 ᾿Οκτ. 1975 ῾Υπόμνημά του πρός τόν ᾿Ανακριτήν τοῦ Δ' Τμήματος Πειραιῶς, εἰς τό ὁποῖον, ἄν καί δέν ἐπικαλεῖται εὐθέως τήν λεγομένην "χειροθεσίαν", λέγει ὅμως εἰς τό τέλος τά ἑξῆς: "ἐπειδή ἀναφέρομαι ὡσαύτως εἰς τό ἀπό 28.10.1974 ὑποβληθέν ῾Υπόμνημά μου πρός τόν κ. Πταισματοδίκην ᾿Αθηνῶν, ὅπερ καί αὖθις ἐπικαλοῦμαι...". Κατόπιν τούτου ἐρωτᾶται: "Διατί δέν μᾶς γνωστοποιεῖ καί τό ἀπό 28.10.1974 ῾Υπόμνημά του καί γενικώτερα τόν σχετικό φάκελλο: ΠΩΣ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΧΕΝ ΥΠ᾿ ΟΨΙΝ ΤΟΥ ΤΑ ΠΕΡΙ "ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑΣ" ΤΟΥ 1971, ΑΝ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΤΑ ΕΠΕΚΑΛΕΣΘΗ, ΩΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΣ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ;" (αὐτόθι).
᾿Εν προκειμένῳ, ὅμως, δέν χρειάζονται οὔτε διευκρινίσεις, οὔτε λοιπά παραπλανητικά, χρειάζεται μόνον νά ἐκδοθῇ μία ἐπίσημος Συνοδική Πρᾶξις, ὑπό Κανονικῆς καί ᾿Ορθοδόξου Συνόδου, μέ τήν ὁποίαν νά ἀναιρῆται τό βλάσφημον ἐπί τῆς ᾿Εκκλησιολογίας καί τῆς ᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς Βούλευμα, ἔστω καί ἄν χρειασθῇ καί σήμερον (ὅπως καί τότε) νά μήν ἀναγνωρίζεται ὁ Σεβ. κ. Νικόλαος, εἴτε ἀπό τάς ἀρχάς καί ἐξουσίας, εἴτε ἀπό τούς Φλωρινικούς καί τόν ἐν γένει παλαιοημερολογιτικόν Οἰκουμενισμόν. Εἶναι ντροπή, εἶναι εὐτελισμός νά ἐπιχειρῆται ἡ ἀπάτη μέ γελοίας σοφιστείας καί βρώμικους φαρισαϊσμούς ...
Παραπονεῖται ὁ Σεβ/τος κ. Νικόλαος ὅτι σᾶς κατηγοροῦμε καί σᾶς καταγγέλλουμε, ὅτι "ἀνακινεῖτε καί θέτετε θέμα χειροθεσίας". Ναί, πράγματι σᾶς ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕ καί σᾶς ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝ καί ΔΙΕΧΩΡΙΣΑΜΕΝ τάς εὐθύνας μας, διότι πράγματι σαφέστατα καί κατηγορηματικώτατα καί δή δημοσίως καί "γυμνῇ τῇ κεφαλῇ" "ἀνακινεῖτε καί θέτετε" "θέμα χειροθεσίας", καί ἰδού:
- ῾Ο Μακαριώτατος ᾿Αρχιεπίσκοπος κ. ᾿Ανδρέας, κατά τήν συνεδρίαν σας τήν 5.2.2003 ἐπισήμως ἐδήλωσεν ὅτι "ἔκαμε λάθος εἰς τό θέμα αὐτό τῆς χειροθεσίας"! Προκαλεῖται δέ τρία περίπου ἔτη νά εἴπῃ "ΠΟΙΟΝ ΛΑΘΟΣ ΕΚΑΜΕ" καί σιωπᾶ διά νά ὁμιλήσουν μετά θάνατον οἱ πράκτορες καί οἱ ἐγκάθετοι τῶν ξένων Κέντρων....
- ῾Ο Σεβ Πειραιῶς κ. Νικόλαος, πρίν καί ἀπό τόν Κάλλιστον, ἠρνήθη καί τήν ᾿Εκκλησιολογίαν καί τήν ᾿Αποστολικήν του Διαδοχήν μέ τό ἐν ἐν λόγῳ Βούλευμα. ῎Ας τολμήση νά εἴπη τά ἴδια φληναφήματα καί εἰς ἕνα ἐνδεχόμενο νέο δικαστήριο, ἤ πρός τόν κ. Χριστόδουλο, διά νά τοῦ δώσουν τήν ἀπάντησιν πού τοῦ ἁρμόζει...
- ῾Ο Σεβ/τος ᾿Αργολίδος κ. Παχώμιος, ἀπό τό 1974 εἰς εἰδικήν ἐπιστολήν του, τήν ὁποίαν ὅμως ἀπεκάλυψε τό 2003, (γεγονός τό ὁποῖον ἐξυπηρετεῖ τά μέγιστα τόν Παλαιοημερολογιτικόν Οἱκουμενισμόν καί τό ᾿Απαλλακτικόν Βούλευμα) ὑπερασπιζόμενος τόν παραπαίοντα τότε γέροντά του Κορινθίας Κάλλιστον μέ ἀφορμήν ἕνα παροξυσμόν του μετά τοῦ τότε Μεσσηνίας κ. Γρηγορίου, γράφει:
"Καί ἡ Σύνοδος τοῦ Μητροπ. Φιλαρέτου, κατόπιν συσκέψεως τῶν μελῶν της, ἐξέδωκεν ἀπόφασιν ἀθωωτικήν μέν, ἀλλά διά χειροθεσίας, τήν ὁποίαν καί ἀπεδέχθη πρῶτον ἠ Συνοδική τριμελής ἐπιτροπή, καί δεύτερον ἅπασα ἡ ῾Ιερά ἡμῶν Σύνοδος ... Τώρα ἡ διαμαρτυρία ἐνός ᾿Επισκόπου (σ.σ. τοῦ τότε Μεσσηνίας κ. Γρηγορίου), κατόπιν τῆς ἀποδοχῆς καί τήν πραγματοποίησιν τῆς ἐκκλησιαστικῆς πράξεως τῆς χειροθεσίας, καθόσον καί αὐτός ὁ ἴδιος ῾Ιεράρχης ἐδέχθη χειροθεσίαν, νομίζω ὅτι εἶναι περιττόν, ἄν ὄχι γελοῖον νά τονισθῇ ὅτι ἡ διαμαρτυρία του εἶναι ὅλως ἀνίσχυρος πρό τῶν τετελεσμένων γεγονότων... Καλά ὅλα αὐτά. ᾿Εν τῇ ἐπιστροφῇ ὅμως τῆς Συνοδικῆς ἐπιτροπῆς οὐδείς ἐξ ῾Υμῶν τῶν τότε ῾Ιεραρχῶν διεμαρτυρήθη ἐντόνως ἤ δημοσίως διά τά πεπραγμένα ἐν Νέᾳ ῾Υόρκη. ᾿Αλλά ἐδέχθητε τήν χειροθεσίαν οἰ πάντες καί ὕστερα ἀπό ἀρκετόν χρόνον διεμαρτυρήθη ὁ εἷς γνωστός ῾Ιεράρχης, ὅστις καί οὗτος εἴληφε τήν διαταχθεῖσαν χειροθεσίαν.... Διατί τότε λέγω δέν ἔθεντο τήν πρᾶξιν τῆς χειροθεσίας ὑπό κρίσιν, ἀλλά τήν ἐδέχθησαν ἅπαντες ἰλέῳ ὄμματι καί ἀγαλλομένῳ ποδί; Οὔτε κἄν συνεζητήθη ἡ ὑπόθεσις. ᾿Αλλά καί οἱ ὐπόλοιποι τέσσαρες ἔλαβον τό δῶρον τῆς χειροθεσίας ἀγαλλιώμενοι;...". Μάλιστα, αὐτό τό φρόνημα εἶχεν ἐν κρυπτῷ τριάκοντα ἔτη ὁ Σεβ/τος κ. Παχώμιος, ἐνῶ καί σήμερον συνεχίζει μέ ἀνάλογο θράσος νά ἐπιβάλλῃ τό σαπρόν φρόνημά του, διότι μέ ἄλλην του νέαν ἐπιστολήν ἀπό 30.7.2004, ὁμολογεῖ εὐθέως καί δέν δέχεται ἀμφισβητήσεις, ὅτι: "Κατ᾿ ἄμεσον τρόπον ἐδέχθησαν χειροθεσίαν παρά τῶν Ρώσων τῆς Διασπορᾶς ἐν ᾿Αμερικῇ ὑπό τόν Μητροπολίτην Φιλάρετον οἱ δύο πρῶτοι ᾿Αρχιερεῖς Κάλλιστος καί ᾿Επιφάνιος, ἐρχόμενοι δέ ἐν ῾Ελλάδι μετέδωσαν τήν χειροθεσίαν καί τοῖς λοιποῖς τέταρσιν ᾿Αρχιερεῦσιν, οἵτινες ἐμμέσως διά τῶν χειρῶν τῶν ἄμεσα δεχθέντων χειροθεσίαν εἰλήφασιν καί οὗτοι ἰλέῳ ὄμματι καί ἀγαλλομένῳ ποδί τήν ἐπιβληθεῖσαν Αὐτοῖς χειροθεσίαν! Πλέον ἔτι οὐδέν. Τά μεθ᾿ ἕτερα εἶναι ὅτι ἡμεῖς σύν Σοί (ἀπευθύνεται εἰς τήν ἐλαχιστότητά μου τόν Μητροπολίτην Κήρυκον) ἐχειροτονήθημεν ᾿Επίσκοποι ἀπό τούς ἤδη χειροθετημένους! Τί λοιπόν διαλογίζεσθε ῾Υμεῖς; Εἴμεθα ἀπηλλαγμένοι τυχόν μομφῆς ἐκ τῆς πολυωδύνου χειροθεσίας, ἤ μόνον ἡ ῾Υμετέρα διανόησις πιστεύει πώς ἀποτελεῖ ἐξαίρεσιν;!". Οὔτε "Σακκᾶδες", οὔτε "Εὐθύμιοι", οὔτε Κάτσουρας, οὔτε Τσακίρογλου χρειάζονται πλέον.
- ῾Ο Σεβ/τος Περιστερίου κ. Γαλακτίων, καί κατά Δεκέμβριον τοῦ 2003, ἀλλά καί κατά τήν 29ην Αὐγούστου 2004, ἐν ὠμοφορίῳ καί ἐπιτραχηλίῳ, καί ἀπ᾿ ἄμβωνος, ἐκήρυξεν εἰς τό ἀκροατήριόν του εἰς τόν ῾Ιερόν Ναόν τοῦ ῾Αγίου ᾿Ιωάννου ἐν Περιστερίῳ, ὅτι: "... ῎Ημουνα στήν χειροθεσία καί ἔτρεμα ὁλόκληρος ... ὁ Μεσσηνίας ... ἔσκυψε τό κεφάλι καί τόν διαβάσανε. Τό τί τοῦ διαβάσανε δέν ξέρω, δέν πρόσεξα καθόλου, διότι ἤξερα ὅτι ... διαβάσανε δύο εὐχές, εἶναι τῆς χειροθεσίας, αὐτές διαβάσανε στήν ᾿Αμερική, αὐτές διαβάσανε κι᾿ ἐδῶ. Εἶναι δύο εὐχές ἀπό τήν χειροτονία τῶν ᾿Αρχιερέων ...". Καί αὐτός, ὁ ἐντιμώτατος καί ὀρθοδοξώτατος, περίμενεν 33 χρόνια διά νά εἴπῃ τά ἀνωτέρω, ἐνῶ καθ᾿ ὅλα αὐτά τά ἔτη ὑπεκρίνετο;
- Πέραν, ὅμως, ὅλων αὐτῶν, πρῶτος καί καλύτερος, ὁ Σεβ/τος Κιτίου κ. ᾿Επιφάνιος, διεθνῶς μέσω τοῦ διαδικτύου, διά προσκειμένων αὐτῷ προσώπων ἐκ Ρωσίας, κατά Φεβρουάριον τοῦ 2004, διακηρύσσει τό μήνυμα ὅτι: "῎Εχει τήν ᾿Αποστολική Διαδοχή ἀπό τήν ᾿Εκκλησία τοῦ ἁγ.  Ματθαίου τῆς Βρεσθένης καί πέρασε τό 1971 ἀπό τήν χειροθεσία τῆς Ρωσικῆς ῾Υπερόριας ᾿Εκκλησίας ἀπό τόν ἅγιο Φιλάρετο Βοζνεσένσκυ, ἐνῶ τήν ἀναγκαιότητα της αὐτός, ἀντίθετα ἀπό πολλούς ἄλλους, ὑπερασπιζόταν ... Μαζί μέ τούς ῞Ελληνες ᾿Επισκόπους αὐτός σκοπεύει στό μέλλον νά χειροτονήσει ἕναν ᾿Επίσκοπο γιά τήν Ρωσία, ὅταν ὁ Θεός μᾶς δωρίσει ἕναν ἄξιο ὑποψήφιο, καί μέ αὐτό τόν τρόπο νά γυρίσει ἑκατονταπλασίως πίσω στή Ρωσία, ἐκεῖνο τό ὁποῖο τοῦ εἶχε παραδώσει ὁ ῞Αγιος Φιλάρετος". Τουλάχιστον ὁ Σεβ/τος Κιτίου κ. ᾿Επιφάνειος δέν κρύπτει τά φρονήματά του παρά τό θέατρον τῶν δῆθεν δηλώσεών του, ἀφοῦ ἐκάστοτε δηλώνει ὅ,τι τόν "ἐξυπηρετεῖ".
Μακαριώτατε καί Σεβασμιώτατοι οἱ συναποτελοῦντες τήν βλάσφημον καί φατριαστικήν ὑπό τόν κ. Νικόλαον ὁμάδα, ἐάν πέραν τῶν ἀνωτέρω ληφθῇ ὑπ᾿ ὄψιν καί ἡ ἐπί δεκαετίαν ἄρνησίς σας νά ἀπαντήσετε ὁμολογιακῶς εἰς τάς βλασφήμους προκλήσεις καί προπαγάνδας τῶν Φλωρινικῶν καί ἄλλων περί δῆθεν "ἀναχειροτονίας" ἤ "ἀναχειροθεσίας"  τό 1971, κλπ, καί ὅτι "σήμερον δέν διαφέρουμε εἰς τάς χειροτονίας Ματθαιϊκοί καί Φλωρινικοί" (τοῦ κ. Βασιλείου Σακκᾶ), καί ὅτι "βιάσθηκε ὁ ἅγιος Πατέρας τό 1937"  (τοῦ μ. Μαξίμου) καί ἄλλων, πρέπει νά ἀντιληφθῆτε πλέον ὅτι ΣΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕ ΟΧΙ ΟΤΙ ΑΠΛΩΣ ΑΝΑΚΙΝΗΤΕ, ΑΛΛΑ ΟΤΙ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΕ Ο,ΤΙ Ο ΤΡΙΣΑΘΛΙΟΣ ΚΑΙ ΒΡΩΜΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΔΙΩΞΕ ΤΟ 1971, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΟΜΩΣ ΑΠΕΤΥΧΕ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ ΤΟΥ. Καί ἡ θλιβερή ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΙΣ ἐξ᾿ ὅλων τῶν ἀνωτέρω, τά ὁποῖα ἐνδεικτικῶς ἀναφέραμε, εἶναι ὅτι ἐκεῖνο τό ὁποῖον δέν ἐπέτυχον τότε καί ἐν συνεχείᾳ αἱ σκοτειναί δυνάμεις, ἤτοι τήν ὁλοκληρωτικήν προδοσίαν τῆς ῾Ομολογίας - ᾿Εκκλησιολογίας καί τῆς ἀνοθεύτου ᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς, τό ἐπιχειρεῖτε σήμερον σεῖς, μετά 30 καί πλέον ἔτη καλῆς ῾Ομολογίας, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΑΥΤΟΑΠΟΒΑΛΛΕΣΘΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΥΤΟΑΚΟΠΟΠΤΕΣΘΕ ἐκ τοῦ ἁγίου Σώματος τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας. ᾿Ιδού ἡ ἐπιτυχία τοῦ ἔργου τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ἰδού ἡ προδοσία, ἡ ὁποία ἐπί ἔτη, ἀλλά καί μέσω τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Σεβ/του Πειραιῶς καί Νήσων κ. Νικολάου, ὑπ᾿ἀριθμ. Πρωτ. 99/10.10.204, διά τοῦ δόλου, τῆς ὑποκρισίας, τῆς ἀπάτης καί τοῦ ψεύδους, συστηματικώτερον ἐπιχειρεῖται σήμερον. ᾿Επιφυλασσόμεθα, ἄν χρειασθῇ, νά κατελέγξωμεν καί τά λοιπά "δολώματα" αὐτῆς τῆς, οὐσιαστικῶς καί τυπικῶς, ἀπαραδέκτου ἐπιστολῆς, καί τοῦτο θά πράξωμεν ἀποκλειστικῶς καί μόνον διά τούς ἁπλοῦς καί εὐσεβεῖς τούς ὁποίους συστηματικῶς καί ἐπιστημονικῶς ἐπιχειρεῖτε νά ἐξαπατήσετε καί πλανήσετε.
Μακαριώτατε καί Σεβασμιώτατοι, ὅταν μελετήσετε, τά ἔγγραφα, τά ὁποῖα περιέχονται εἰς τούς συναποστελλομένους Τόμους, καί θελήσετε νά τά λάβετε ὑπ᾿ ὄψιν καί ἀποφασίσητε νά ἐπανέλθετε εἰς τήν Κανονικήν Τάξιν καί ἐνεργήσετε κατά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, τότε καί ὑπό τήν προϋπόθεσιν πάντοτε συγκλήσεως μιᾶς Κανονικῆς καί ᾿Ορθοδόξου ῾Ιερᾶς Συνόδου, καί εἰς τά πλαίσια αὐτῆς, θά μέ εὕρητε πρόθυμον νά συνεργασθῶμεν, ἵνα ἀπό κοινοῦ ἐφαρμόσωμεν τό θέλημα τοῦ Κυρίου. Μέχρι τότε ἡ ἐλαχιστότης μου καί ὅσοι θά μείνωμεν πιστοί εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, θά συνεχίσωμεν, ὡς καί μέχρι τοῦδε, ἤτοι ἀπό τήν 2.11.2001 καί οὐσιαστικώτερον ἀπό τήν 5.2.2003, ἐπράξαμεν, ΜΑΚΡΑΝ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΥΜΩΝ, τόν ῾Ιερόν ὑπέρ τῆς ῾Ομολογίας - ᾿Εκκλησιολογίας καί τῆς ᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς, ἤτοι ὑπέρ τῆς ᾿Αληθείας, ᾿Αγῶνα, μή λαμβάνοντες ὑπ᾿ ὄψιν τάς φατριαστικάς καί ληστρικάς σας συνεδριάσεις καί ἀποφάσεις, καί "Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ ἡμῶν".

῾Ο ἐλάχιστος ἐν ᾿Επισκόποις
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
ΚΗΡΥΚΟΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007