ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2002
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α.  Π.  226
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 24-1- 2002 (π.ἡ.).
Πρός
τήν συνεδριάζουσαν σήμερον (24-1-02)
᾿Ενδημοῦσαν ῾Ιεράν Σύνοδον

(ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΤΙ ΔΕ ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΗΡΥΚΟΥ, ΝΑ ΜΗ ΣΥΝΕΧΙΣΘΟΥΝ ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, ΕΑΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΣΘΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗΝ ΤΑΞΙΝ Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 223 ΑΠΟ 2.11.2001 «ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΔΗΛΩΣΙΣ – ΑΙΤΗΣΙΣ» ΤΟΥ.

Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατε

Κατά τήν συνεδρίασιν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας τῆς 2-11-01 κατέθεσα τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 223/2-11-01 "Καταγγελίαν - Δήλωσιν - Αἴτησίν" μου, τήν ὁποίαν παραθέτω καί εἰς τό παρόν ἔγγραφον, διότι δέν ἐλήφθη ὑπ᾿ ὄψιν, κατά τήν ἐν λόγῳ συνεδρίαν, καί διότι ἐμμένω εἰς αὐτήν:

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  - ΔΗΛΩΣΙΣ - ΑΙΤΗΣΙΣ

῾Ο ὑπογραφόμενος Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος διά τοῦ παρόντος ᾿Αρχιερατικοῦ ἐγγράφου μας
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝ
Τήν ἀπό τριῶν ἐτῶν πείσμονα ἀβελτηρίαν καί ἀδράνειάν μας ἐπί σοβαρῶν ᾿Εκκλησιαστικῶν θεμάτων, ὡς καί τήν μόνιμον (ἀκόμη καί κατά τήν τελευταίαν ἀπό 19-10-2001 ᾿Ενδημοῦσαν Σύνοδον) ἄρνησιν νά ἱεραρχηθοῦν καί τεθοῦν εἰς τήν  ῾Ημερησίαν Διάταξιν θέματα Πίστεως καί Κανονικῆς Τάξεως, τά ὁποῖα πλειστάκις ὑπεβλήθησαν καί διά μακρᾶς σειρᾶς ἐγγράφων (᾿Επιστολῶν, ῾Υπομνημάτων καί Εἰσηγήσεων) ἀνελύθησαν, τόσον παρά τῆς ἐμῆς ἐλαχιστότητος, ὅσον καί παρά τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Παναρέτου.
῾Η κρίσις Συνοδικότητος, τήν ὁποίαν διερχόμεθα καί ἡ ὁποία προεκλήθη ἐκ τῆς κατ᾿ ἐξακολούθησιν ἀντικανονικῶς λειτουργούσης Συνόδου, προκύπτει δέ καί ἐκ τῶν κατάφωρα ἀντικανονικῶν ἐνεργειῶν μας καί "ἀποφάσεων" ἔφθασεν εἰς ὁριακόν σημεῖον.
ΔΗΛΟΥΜΕΝ
Δέν ἀναγνωρίζομεν τάς τοιαύτας ἀποφάσεις τῶν τελευταίων τριῶν ἐτῶν, καί δέν θά ἀναγνωρίσωμεν καί οἱασδήποτε νεωτέρας, παρομοίας τῶν προηγουμένων.
ΖΗΤΟΥΜΕΝ
Διά μίαν ἀκόμη φοράν, νά λειτουργήσῃ κανονικά ἡ ῾Ιερά Σύνοδος καί νά ἱεραρχηθοῦν τά θέματα πού ἀφοροῦν τήν  ᾿Εκκλησιολογίαν καί ᾿Αποστολικήν Διαδοχήν, ὡς εἶναι τό σχίσμα τῶν πέντε, αἱ Δικασττικαί ἀποφάσεις (παλαιότεραι καί σύγχρονοι), ὁ Θεολογικός Διάλογος, τά "Πρωτοβάθμια Συνοδικά Δικαστήρια", καί νά ὁρισθοῦν Εἰσηγηταί.
Περαιτέρω ἐμμονή καί τῆς παρούσης ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας εἰς τήν ἀντικανονικήν, ἀντιεκκλησιαστικήν καί ἀντορθόδοξον τακτικήν, μοιραίως θά τήν καταστήσουν ἐκ τῶν πραγμάτων ληστρικήν καί κακόδοξον.
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος

Αὖθίς τε τονίζομεν ὅτι ἐμμένομεν εἰς τήν ἀνωτέρω "Καταγγελίαν - Δήλωσιν - Αἴτησιν", διό, καθ᾿ ἡμᾶς, ἡ παροῦσα ᾿Ενδημοῦσα ῾Ιερά Σύνοδος, δέν νομιμοποιεῖται νά προχωρήσῃ τάς ἐργασίας της ἐπί ἄλλων θεμάτων, ἐάν προηγουμένως δέν ἐπιληφθῇ Κανονικῶς ἐπί τῆς ἀνωτέρω "ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ - ΔΗΛΩΣΕΩΣ - ΑΙΤΗΣΕΩΣ" ἡμῶν.
᾿Εάν παρ᾿ ἐλπίδα ἡ Μακαριότης σας ὡς Πρόεδρος καί ὁ Σεβ/τος Πειραιῶς καί Νήσων κ. Νικόλαος, ὡς τακτικόν μέλος, θελήσετε νά συνεδριάσετε ἐπί ἄλλης βάσεως, ἡμεῖς ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς, ὡς ᾿Αρχιερεύς, καί ὑπό τήν ἰδιότητα τοῦ τακτικοῦ μέλους τῆς ᾿Ενδημούσης ΔΗΛΟΥΜΕΝ ὅτι κωλυόμεθα δι᾿ ἄπαντας τούς ἀνωτέρω λόγους νά συμμετάσχωμεν ἐνεργῶς εἰς τάς ἐργασίας, καί ὅτι παριστάμεθα διά τήν ἀγάπην καί τήν ἐνότητα καί εἰς ἔκφρασιν τῆς ἀντιθέσεώς μας, τήν ὁποίαν θεωρῶμεν  ὡς Κανονικήν καί ᾿Ορθόδοξον ᾿Εκκλησιαστικήν τοποθέτησιν. 
Σᾶς γνωρίζω δέ ὅτι ἡ ἐλαχιστότης μας, ἐν συνεχείᾳ τῶν ὁσων ἐδημοσιεύσαμεν εἰς τό πρό διμήνου ἐκτυπωθέν τεῦχος τῆς "ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΝΟΗΣ", μηνός Νοεμβρίου 2001, καί ἐξ  ἀφορμῆς τῶν ἀναληθειῶν, αἱ ὁποῖαι ἐγράφησαν εἰς τό μόλις ἐκτυπωθέν τεῦχος τοῦ "ΚΗΡΥΚΟΣ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ", μηνός Νοεμβρίου 2001, σελ. 251-256, πρός ἀποκατάστασιν τῶν πραγμάτων, ἐπιφυλασσόμεθα, νά ἐπανέλθωμεν ἐπί τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου τῆς 2-11-01, τάς ὁποίας, ὡς ἐδηλώσαμεν, δέν ἀναγνωρίζομεν ὡς Κανονικάς.

Διατελῶ τῇ ἐν Χριστῷ ἀγάπῃ
+ Ο ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΗΡΥΚΟΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007