ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2002
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α.  Π.  225
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 15-1- 2002 (π.ἡ.).


Πρός
τόν Αἰδ/τον Πρωθιερέα
π.  ᾿Απόστολον Στυλιάδην
Εἰς Κορησόν Καστοριᾶς

Αἰδεσιμώτατε πάτερ ᾿Απόστολε, ἀγαπητέ ἐν Χριστῷ ᾿Αδελφέ, ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ εἴη μεθ᾿ ὑμῶν καί ἡμῶν, νά μᾶς φωτίζῃ καί νά μᾶς φυλάγῃ ὅλους ἀπό δεξιές καί ἀριστερές παγῖδες. Τήν ἀπό 7-9-2001 ἐπιστολή σας, τήν ἔλαβα, τήν διάβασα καί λυπήθηκα πολύ. Δέν θέλησα, Πάτερ, νά σᾶς ἀπαντήσω ἀμέσως, διότι ἤλπιζα, ὅτι μέ τήν πάροδο λίγου χρόνου, θά εἴχατε σκεφθεῖ καλύτερα αὐτά πού γράψατε καί θά διαπιστώνατε μόνος σας τά ἐπιλήψιμα τῆς ἐπιστολῆς σας. Δέν ἐξετάζω, βέβαια, ἄν τήν γράψατε ἀπό μόνος σας, ἤ ἄλλος σᾶς ὑπέδειξε νά "διαμαρτυρηθῆτε" καί νά χαρακτηρίσετε ἀπαράδεκτη τήν "᾿Ορθόδοξη Πνοή". Εἶναι βέβαια καλόν νά διατυπώνουμε τίς ἀπόψεις μας καί νά διαμαρτυρώμεθα, ὅταν κάτι δέν τό βλέπουμε σωστό καί διαφωνοῦμε, ἀλλά αὐτό πρέπει νά τό κάνουμε μέ πολλή προσοχή, διότι σέ ἀντίθετη περίπτωσι κινδυνεύουμε νά κάνουμε κακό ἀντί καλοῦ, καί τό χειρότερο βλάπτουμε τήν ἀθάνατη ψυχή μας. ᾿Εκεῖνο πού κυρίως μέ λύπησε εἶναι ὅτι μέσα σ᾿ αὐτήν γράφετε, χωρίς ἴσως νά τό ἀντιλαμβάνεσθε, βλασφημίες, ἀσέβειες καί συκοφαντίες. Προσπαθεῖτε, ἀφ᾿ ἑνός, νά "ὑπερασπισθῆτε" τόν Μακαριώτατον, τόν Σεβ.  Πειραιῶς, καί τόν κ. Κάτσουρα, ἐνῶ, ἀφ᾿ ἐτέρου, "καταδικάζετε" καί "ἀποδοκιμάζετε" ἡμᾶς καί τό ἔργο τῆς "᾿Ορθοδόξου Πνοῆς". Πολύ δέ περισσότερο ἀνησυχητικόν εἶναι τό γεγονός, ὅτι ἐν ὀνόματι δῆθεν τῆς ᾿Ορθοδοξίας, συκοφαντῆτε μέ τό χειρότερο τρόπο τόν  Παν/το ῾Ιερομ. π. ᾿Αμφιλόχιο καί τόν θεολόγο κ. ᾿Ελευθ. Γκουτζίδη, ἀφοῦ αὐτά πού γράφετε, καί ὅπως τά γράφετε, εἶναι καί συκοφαντίες, ἀλλά καί βλασφημίες καί ἀσέβειες. ῞Οταν δέ κάποιους τούς "ὑπερασπιζώμεθα", μεροληπτικά, ἤ κάποιους ἄλλους τούς "κατηγοροῦμε" χωρίς δικαιοσύνη καί εἰς βάρος τῆς ἀληθείας, εἶναι βέβαιον ὅτι τότε δέν ἐνεργοῦμε σωστά, καί αὐτό ἀποβαίνει καί εἰς βάρος τῆς ψυχῆς μας. Γι  αὐτό ἔγραψα εἰς τήν άρχή νά μᾶς φωτίζῃ ὅλους ὁ Θεός καί νά μᾶς φυλάγη ἀπό δεξιές καί ἀριστερές παγῖδες τοῦ πονηροῦ.  ῾Η ἐλαχιστότης μου, ὡς ᾿Αρχιερεύς καί τήν αἰδεσιμότητά σας, ἀλλά καί καί αὐτούς πού τυχόν σᾶς παρεκίνησαν νά γράψετε, σᾶς συγχωρῶ, ὅμως ἀς μή ξεχνᾶμε, ὅτι τήν κρίσιν θά τήν κάμη ὁ Κύριος πού ἐτάζει καρδίας καί νεφρούς, καί θά ἀποδώσῃ ἑκάστῳ δικαιοσύνην κατά τήν καρδίαν καί τά ἔργα του.
Διαμαρτύρεσθε, αἰδεσιμώτατε π. ᾿Απόστολε, διότι στήν "᾿Ορθόδοξο Πνοή" γράφουμε δῆθεν "μεγάλες κατηγορίες καί κατακρίσεις", ἐλέγχετε δέ τήν ἐλαχιστότητά μου "διατί ἀκούω τόν κ. Γκουτζίδη" πού κατά τήν ἐπιστολή σας "δέν πιστεύει στήν ῾Αγία Τριάδα", καί τόν π. ᾿Αμφιλόχι πού, πάλι κατά τήν ἰδική σας διατύπωσι, πιστεύει πῶς "τό πουλί δέν εἶναι ἅγιο Πνεῦμα".(!!!). ᾿Ασφαλῶς Πάτερ, φαίνεται ὅτι αὐτά τά γράφετε ἀπό ἁπλότητα, ἀλλά καί ἀπό ἀμάθεια, καί δέν τό λέω αὐτό διά νά σᾶς κατηγορήσω, διότι κανένα δέν ἔβλαψαν τά ὀλίγα γράμματα, ὅπως κανένα δέν ἔσωσαν τά πολλά πτυχία.  Τό σημειώνω, διότι αὐτά πού γράφετε, εἶναι βλασφημίες, ἀντορθόδοξα φρονήματα, ἀλλά καί ἀναλήθεις. ῾Υπάρχουν, πάτερ ᾿Απόστολε, ὀλιγογράμματοι, τῶν ὁποίων τά λόγια καί τά φρονήματα ἀποπνέουν τήν ἀνεπιτήδευτον ἀγάπην καί τό ἄρωμα τῆς ᾿Ορθοδοξίας. Εἰς τήν περίπτωσίν σας νομίζω δέν πταίουν τά ὀλίγα γράμματα, διότι καί παλαιότερον ὀλιγογράμματος ἤσασθαν, ἀλλά εἴχατε ἀγάπην Χριστοῦ...καί ἀπό ὅσα γνωρίζω δέν περιπίπτατε εἰς τοιαύτας βλασφημίας.  Κάτι ἄλλο συμβαίνει τώρα καί ἀρκεῖ πού τό γνωρίζετε ἐσεῖς...
Εἶναι μεγάλο λάθος, πάτερ ᾿Απόστολε, πού γράφετε ὅτι ὁ θεολόγος κ. ᾿Ελευθέριος Γκουτζίδης "δέν πιστεύει τήν ῾Αγία Τριάδα". Ποῦ τό στηρίζετε ἤ ποιός σᾶς ὑπέδειξε αὐτή τήν κατηγορία, ἡ ὁποία εἶναι βλασφημία εἰς βάρος σας; ῾Ο θεολόγος κ. ᾿Ελευθέριος Γκουτζίδης πιστεύει, ὁμολογεῖ καί προσκυνεῖ Πατέρα, Υἱόν καί ῞Αγιον Πνεῦμα, Τριάδα ῾Ομοούσιον καί ᾿Αχώριστον". Ξέρετε πάτερ τί σημαίνει "Τριάδα ᾿Ομοούσιον καί ᾿Αχώριστον";  ῎Ετσι πιστεύει καί ὁμολογεῖ ὄχι μόνον ὁ ἐν Χριστῷ ἀδελφός κ. ᾿Ελευθέριος, ἀλλά ὅλοι οἱ ᾿Ορθόδοξοι, διότι ἔτσι πιστεύουν καί ὁμολογοῦν οἱ Πατέρες τῆς ᾿Εκκλησίας, ἡ ᾿Ορθοδοξία. ῾Ως ᾿Αρχιερεύς, παρακαλῶ τήν αἰδεσιμότητά σας νά ζητήσετε συγχώρησιν ἀπό τόν Θεό, ἀπό τήν Παναγία Τριάδα, διότι, δέν γνωρίζουμε διά ποίαν αἰτίαν παρεχώρησεν ὁ Θεός νά ἐξυβρίσετε ἕναν ᾿Ορθόδοξον Θεολόγον, ὡς δῆθεν "μή πιστεύοντα εἰς τήν ῾Αγίαν Τριάδα". Προσέξτε, ἐπαναλαμβάνω, διότι ἐφ᾿ ὅσον αὐτό εἶναι ψεῦδος, τό κακό καί ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ πίπτει εἰς ἐκεῖνον πού ψεύδεται. Παρακαλῶ, νά διαβάσετε τά κείμενα τοῦ κ. ᾿Ελευθ.  Γκουτζίδη προσεκτικώτερα, καί ἄν κάτι δέν κατανοῆτε νά ζητήσετε ἀπό κάποιον νά σᾶς τό ἐρμηνεύσῃ, ωτῆστε τόν Μακαριώτατον, διότι ἄν, ὅ μή γένοιτο, παραμείνετε εἰς αὐτές τίς συκοφαντίες καί βλασφημίες, θά κατακριθῆτε ἐσεῖς ἀπό τόν Θεόν ὡς αἱρετικός.
Κάνετε ἐπίσης μεγάλο λάθος, πάτερ ᾿Απόστολε, καί διαπράττετε φοβεράν ἁμαρτίαν μέ τό νά καταφέρεσθε καί κατά τοῦ π. ᾿Αμφιλοχίου γράφοντες, ὅτι "ἐξύβρισε τό Πανάγιον Πνεῦμα καί εἶπε τό πουλί δέν εἶναι ῞Αγιο Πνεῦμα". Καί συνεχίζετε νά μέ ἐλέγχετε: "Αὐτή εἶναι βλασφημία, ἐσύ αὐτούς τούς βλασφήμους ἀκοῦς;".  Σᾶς παρακαλῶ, πάτερ, μή γράφετε τέτοιες ἀνόητες βλασφημίες, μέ τίς ὁποῖες ὄχι μόνον σεῖς χαρακτηρίζεσθε σάν αἱρετικός, ἀλλά καί ἡμεῖς πού ἀνεχόμεθα τοιαύτας διατυπώσεις, κινδυνεύωμεν νά θεωρηθῶμεν ὅτι δέν ἔχομεν ὀρθόδοξον φρόνημα, οὔτε σώας τάς φρένας. Τί θά πῆ πάτερ, ὅτι "εἶπε τό πουλί δέν εἶναι ῞Αγιο Πνεῦμα"; Αὐτή εἶναι ἠ ᾿Ορθοδοξία σας. ῎Οχι, Αἰδεσιμώτατε Πάτερ δέν εἶναι κανένα πουλί τό ῞Αγιο Πνεῦμα!. Τό ῞Αγιον Πνεῦμα εἰς τήν Βάπτισιν τοῦ Κυρίου κατῆλθεν καί ἐνεφανίσθη "ὡσεί περιστερά", ἤ "ἐν εἴδει περιστερᾶς". Εἶναι ἄλλο αὐτό πού ψάλλουμε "καί τό Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς", καί ἄλλο νά λέγετε ὅτι "τό πουλί εἶναι τό ῞Αγιον Πνεῦμα...". Σᾶς παρακαλῶ ἀνοῖξτε τό βιβλίο τοῦ θεολόγου κ. ᾿Ελευθ.  Γκουτζίδη ὑπό τόν τίτλον: "Τό κίνημα τῶν πέντε..." καί διαβᾶστε στίς σελίδες ἀπό 44, ἕως καί 52, διά νά ἰδῆτε ἐκεῖ τά περί ῾Αγίας Τριάδος καί περί ῾Αγίου Πνεύματος, ὅπως ἐκτίθενται περιληπτικῶς καί ἐν συνόψει, πλήν ὀρθοδόξως. Δυστυχῶς π. ᾿Απόστολε, ὑπάρχουν ἄνθρωποι ἀνάμεσά μας ἀκόμη καί Κληρικοί πού αὐτά τά χρόνια ἡ "δουλειά" τους εἶναι νά διαβάλλουν καί νά συκοφαντοῦν, καί νά ἐνεργοῦν τά ἔργα τοῦ πονηροῦ, ἐσεῖς ὅμως ἕνας τόσο ζηλωτής ῾Ιερεύς, διατί ἐπέτρεψε ὁ Θεός νά παρασυρθῆτε ἀπό κακοπροαιρέτους ἀνθρώπους; Παρακαλῶ συμβουλευθῆτε τόν Μακαριώτατο, ὁ ὁποῖος πάντοτε εἰς τά θέματα αὐτά εἶχε καί ἔχει ὀρθόδοξον φρόνημα, ἤ ἄν θέλετε καί τόν κ. Δ.  Κάτσουρα. ῎Αν παρά ταῦτα, ἡ Αἰδεσιμότης σας κάτι βλέπετε ἐσφαλμένο, ἀναληθές κλπ,  γράψτε μας συγκεκριμένα καί ἡμεῖς θά τό δεχθοῦμε μέ εὐγνωμοσύνη καί πολύ ἀγάπη.
Διά τό περιοδικόν τῆς Μητροπόλεώς μας, τήν "᾿Ορθόδοξο Πνοή", (τό ὁποῖο δέν θέλετε νά σᾶς ἀποστέλλομεν, διότι, ὅπως γράφετε, συκοφαντεῖ, ἄν ἔχετε ἀκόμη τήν ἴδια ἐντύπωσι, σᾶς λέμε τά ἑξῆς: ῞Οτι καί ἡ ἐλαχιστότης μου καί οἱ συνεργάτες μου δι᾿ ἕνα καί μόνο ἐργαζόμεθα, νά κηρύσσεται μέσα ἀπό τίς στῆλες τῆς ᾿Ορθοδόξου Πνοῆς ἡ ἀλήθεια, νά οἰκοδομοῦμε ἐν ἀγάπῃ, καί προπάντων ἐπιδιώκουμε νά μή προδοθῇ ἡ πίστις μας, ἐνῶ τό ὅτι  ἡ ἀλήθεια εἶναι πικρή δέν φταῖμε ἐμεῖς. Γι᾿ αὐτό, ἀγαπητέ π. ᾿Απόστολε, γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μας, μή παρασύρεσθε τόσον εὔκολα ἀπό τούς ἐπιτηδείους. Μελετᾶτε τήν "Ορθόδοξη Πνοή", καί προσεύχεσθε διά τούς ἐργάτας τοῦ περιοδικοῦ μας νά τούς χαρίζῃ ὁ Κύριος ὑπομονήν, διάκρισιν, ἀγωνιστικότητα, καί εἰς ὅλους μας ἀγάπην, ταπείνωσιν καί πίστιν ὀρθήν.

Διατελῶ ἐν ἀγάπῃ Χριστοῦ
ταπεινός πρός Κύριον εὐχέτης
+  ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
Κήρυκος

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007