ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2001
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α.  Π.  223
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 2-11- 2001 (π.ἡ.).

ΠΡΟΣ
τήν συνεδριάζουσαν σήμερον 2-11-2001
῾Ιεράν Σύνοδον τῆς ῾Ιεραρχίας

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  - ΔΗΛΩΣΙΣ - ΑΙΤΗΣΙΣ

῾Ο ὑπογραφόμενος Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος διά τοῦ παρόντος ᾿Αρχιερατικοῦ ἐγγράφου μας
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝ
Τήν ἀπό τριῶν ἐτῶν πείσμονα ἀβελτηρίαν καί ἀδράνειάν μας ἐπί σοβαρῶν ᾿Εκκλησιαστικῶν θεμάτων, ὡς καί τήν μόνιμον (ἀκόμη καί κατά τήν τελευταίαν ἀπό 19-10-2001 ᾿Ενδημοῦσαν Σύνοδον) ἄρνησιν νά ἱεραρχηθοῦν καί τεθοῦν εἰς τήν  ῾Ημερησίαν Διάταξιν θέματα Πίστεως καί Κανονικῆς Τάξεως, τά ὁποῖα πλειστάκις ὑπεβλήθησαν καί διά μακρᾶς σειρᾶς ἐγγράφων (᾿Επιστολῶν, ῾Υπομνημάτων καί Εἰσηγήσεων) ἀνελύθησαν, τόσον παρά τῆς ἐμῆς ἐλαχιστότητος, ὅσον καί παρά τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Παναρέτου.
῾Η κρίσις Συνοδικότητος, τήν ὁποίαν διερχόμεθα καί ἡ ὁποία προεκλήθη ἐκ τῆς κατ᾿ ἐξακολούθησιν ἀντικανονικῶς λειτουργούσης Συνόδου, προκύπτει δέ καί ἐκ τῶν κατάφωρα ἀντικανονικῶν ἐνεργειῶν μας καί "ἀποφάσεων" ἔφθασεν εἰς ὁριακόν σημεῖον.
ΔΗΛΟΥΜΕΝ
Δέν ἀναγνωρίζομεν τάς τοιαύτας ἀποφάσεις τῶν τελευταίων τριῶν ἐτῶν, καί δέν θά ἀναγνωρίσωμεν καί οἱασδήποτε νεωτέρας, παρομοίας τῶν προηγουμένων.
ΖΗΤΟΥΜΕΝ
Διά μίαν ἀκόμη φοράν, νά λειτουργήσῃ κανονικά ἡ ῾Ιερά Σύνοδος καί νά ἱεραρχηθοῦν τά θέματα πού ἀφοροῦν τήν  ᾿Εκκλησιολογίαν καί ᾿Αποστολικήν Διαδοχήν, ὡς εἶναι τό σχίσμα τῶν πέντε, αἱ Δικασττικαί ἀποφάσεις (παλαιότεραι καί σύγχρονοι), ὁ Θεολογικός Διάλογος, τά "Πρωτοβάθμια Συνοδικά Δικαστήρια", καί νά ὁρισθοῦν Εἰσηγηταί.
Περαιτέρω ἐμμονή καί τῆς παρούσης ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας εἰς τήν ἀντικανονικήν, ἀντιεκκλησιαστικήν καί ἀντορθόδοξον τακτικήν, μοιραίως θά τήν καταστήσουν ἐκ τῶν πραγμάτων ληστρικήν καί κακόδοξον.

 + ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
Κήρυκος

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007