ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2001
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α.  Π.  222
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 9-10- 2001 (π.ἡ.).
 
Εἲσαγωγικόν
 
Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 222/9.10.2001
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
 
 
Περίληψις:
 «Ὡς ᾿Αρχιερεύς δέν συμπαρετάχθημεν ποτέ "εἰς τό πλευρόν οὐδενός", ἀλλά καί δέν ἐτέθημεν ἐναντίον ΟΥΔΕΝΟΣ, οὐδέ καί τῆς Σεβασμιότητός σας, ἀλλά "ἀγωνιζόμεθα, μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ" μόνον ὑπέρ τῆς Κανονικῆς τάξεως, τῆς ᾿Εκκλησιολογίας καί τῆς ᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς..... Εἴθε, Σεβασμιώτατε, νά μᾶς φωτίσῃ ὁ Θεός, ὥστε νά ἴδωμεν ποῦ ὡδήγησαν τά ἐκκλησιαστικά πράγματα οἱ γνωστοί σύμβουλοι καί νά ἀναζητήσωμεν τρόπους θεραπείας ὅλων τῶν κακῶν. ᾿Επ᾿ αὐτοῦ πιστεύω, ὅτι ἄν ἔχωμεν ἀγάπην, ταπείνωσιν, ᾿Ορθόδοξον Πίστιν καί σεβασμόν εἰς τήν Κανονικήν τάξιν, ὅλα ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νά τά θεραπεύσῃ».
 
 
ΠΡΟΣ
τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Πειραιῶς καί Νήσων κ. Νικόλαον
Σαμψοῦντος 54 - ΝΙΚΑΙΑ 18451.
 
Κοινοποίησις: Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ᾿Ελλάδος κ. ᾿Ανδρέαν καί Σεβ/τους ᾿Αρχιερεῖς μέλη τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος.
 
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Πειραιῶς καί Νήσων κ. Νικόλαε, ᾿Αγαπητέ ἐν Χριστῷ ᾿Αδελφέ καί Συλλειτουργέ, ὁ Χριστός εἴη ἐν τῷ μέσω ἡμῶν.
 
Μελετῶντες τήν μόλις πρό ὀλίγων ἡμερῶν ληφθεῖσαν τετρασέλιδον ἐπιστολήν σας (Α.Π. 1112/7-9-2001), μετά πολλῆς λύπης διαπιστώσαμε, ὅτι ἀντί νά ἀναλάβετε τάς εὐθύνας σας, καί νά ἀπαντήσετε ἐπί καθαρά ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων, μεταφέρατε τό θέμα σέ προσωπικό ἐπίπεδο.  Οἱ συντάκται τῆς ἐπιστολῆς σας ἐξηντλήθησαν εἰς κατωτάτου ἐπιπέδου δικολαβίας, συκοφαντίας καί ὕβρεις ἀποδείξαντες ὅτι περισσότερον παντός ἄλλου ἐκκλησιαστικοῦ θέματος ἐνδιαφέρει "ἡ διάκενος καύχησις". Γνωρίζουμε καί κατανοοῦμε, ὅτι οἱ ἠθικοί αὐτουργοί, εἶναι αὐτοί πού σᾶς ἔγραψαν τήν ἐπιστολή. Σεῖς ὅμως ὑπογράψατε καί σεῖς ἐπιστείλατε κατά ἑκατοντάδες, τό ὁποῖον προσκρούει καί εἰς τήν Κανονικήν τάξιν καί εἰς τόν Νόμον...Δέν δώσατε, λοιπόν, καμμίαν προσοχήν εἰς ὅσα σᾶς ἐγράψαμεν εἰς τήν τελευταίαν ἐπιστολήν μας (Α.Π. 210/21-7-01 π.ἡ.) ἐνῶ πάλιν ἀποσιωπήσατε καί τήν προηγουμένην μου (Α.Π. 131/19-9-2000), καθώς καί ἄλλας σχετικάς. Πῶς ὅμως παραθεωρεῖτε σοβαρά  ᾿Εκκλησιαστικά θέματα Πίστεως, ῾Ομολογίας, ᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς καί ᾿Εκκλησιαστικῆς καί Κανονικῆς τάξεως καί προσπαθεῖτε διά τῶν ἀνεπιτρέπτων φραστικῶν ἀντεγκλήσεων, προσωπικῶν ὕβρεων καί συκοφαντιῶν, νά ἀνοιγῇ μέτωπον, ὥστε νά καλύψετε καί ἐνταφιάσετε αὐτά τά θέματα Πίστεως, ἡ ἐλαχιστότης μου δέν τό κατανοῶ. Εἶναι γνωστόν, ὅτι ἡ μέθοδος αὕτη εἶναι προσφιλής καί οἰκεία εἰς τόν μοναχόν Μάξιμον, εἶναι τώρα καί ἰδική σας; ᾿Απορεῖ κάθε νουνεχής  καί ἐχέφρων, πῶς σέ μιά τόσο μικρῆς ἐκτάσεως ἐπιστολή περιελήφθησαν τόσαι δικολαβίαι, ὕβρεις καί συκοφαντίαι! ᾿Ιδού αἱ κυριώτεραι ἐξ᾿ αὐτῶν:
῾Υποστηρίζετε, ὅτι μέ τήν ὑπ᾿ ἀριθμ.  210 ἐπιστολήν μου σᾶς "συκοφαντῶ χωρίς καμμίαν συστολήν", καί ὁ λόγος πού σᾶς συκοφαντῶ εἶναι διότι "ἀγωνίζεσθε εἰς τό πλευρόν τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου",  καί "ἀντιστέκεσθε εἰς τόν ἐγωϊσμόν καί τάς καινοτομίας τοῦ θεολόγου ᾿Ελευθερίου Γκουτζίδη". Συνειδητοποιῆτε τί σημαίνουν αὐτά καί ποίας συνεπείας ἔχουν καί τί ἀποκαλύπτουν; Γίνατε δηλαδή καί ἀντιστασιακός κατά τοῦ Γκουτζίδη καί συμμαχεῖτε μετά τοῦ κ. Κάτσουρα, μ. Μαξίμου, καί τῶν Φλωρινικῶν κ.κ. Σακαρέλλου καί Σαραντοπούλου!! ᾿Ακόμη γράφετε ὅτι "σᾶς φοβίζουμε καί σᾶς ἐκβιάζουμε...διά νά ἀποφύγουμε τίς εὐθύνες μας", ἐνῶ "καταπατοῦμε καί προσβάλλουμε τήν τάξιν τῆς ᾿Εκκλησίας καί τό κῦρος τῶν ᾿Εκκλησιαστικῶν ὀργάνων καί θεσμῶν", ἅτινα σεῖς "μέ ὅλους τούς ἀρχιερεῖς περιφρουρεῖτε ὡς ὀφείλετε".  ᾿Ισχυρίζεσθε, ὅτι "ἡ ἀπό 15-12-200 πρότασίς σας περί "καθαιρέσεώς" μου ἐκ τῆς θέσεως τοῦ ᾿Αρχιγραμματέως εἶναι ἰδική σας καί ὅτι ἔχετε Κανονικάς ἀποφάσεις καί Πρακτικά"..., δι᾿  αὐτό πού λέγετε, καί ὅτι "γνωρίζετε καί νά συντάσσετε κείμενα καί νά ἐκφράζεσθε ἱκανοποιητικῶς". ῞Οτι ἡ ἐλαχιστότης μου "ἀντικανονικῶς δέν ὑπολογίζω τάς ᾿Αποφάσεις τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου", καί  ὅτι "προσπαθῶ νά ἐκμεταλλευθῶ τήν ἁπλότητά σας καί νά σᾶς ὑποδουλώσω στό θέλημα  τοῦ στενοῦ μου φίλου θεολόγου ᾿Ελευθερίου Γκουτζίδη", ὅτι "δέν πῆγα σέ μοναστήρι διά νά δοκιμασθῶ καί νά μάθω νά σέβωμαι τούς ἀδελφούς μου", (ὅπως ἐννοεῖτε ἡ Σεβασμιότης σας), μέ ἀποτέλεσμα  τώρα "νά ἐξίστασθε μέ τήν συμπεριφορά μου", ἀφοῦ "μέσα σέ τόσο μικρό χρονικό διάστημα πού εἶμαι ᾿Αρχιερεύς σᾶς ἔχω τόσο πολύ ἀπογοητεύσει καί διέψευσα τάς ἐλπίδας καί προδοκίας πολλῶν ἐτῶν", ἀφοῦ προηγουμένως ὑπογραμμίζετε καί ὅτι: "῞Οταν σεῖς πηγαίνατε στό μοναστήρι, ἐγώ δέν εἶχα ἀκόμη γεννηθεῖ".
Δέν ἀπαντῶ εἰς τά ἀνωτέρω, διότι θά ἀκολουθήσῃ συστηματική ἀπάντησις, ᾿Εδῶ θεωρῶ ἀπαραίτητον νά σᾶς εἴπω μόνον, ὅτι ὡς ᾿Αρχιερεύς δέν συμπαρετάχθημεν ποτέ "εἰς τό πλευρόν οὐδενός", ἀλλά καί δέν ἐτέθημεν ἐναντίον ΟΥΔΕΝΟΣ, οὐδέ καί τῆς Σεβασμιότητός σας, ἀλλά "ἀγωνιζόμεθα, μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ" μόνον ὑπέρ τῆς Κανονικῆς τάξεως, τῆς ᾿Εκκλησιολογίας καί τῆς ᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς. Τό πρόβλημα, τό ὁποῖον ἀντιμετωπίζουμε τελευταίως δέν εἶναι σημερινόν. ῎Ηρχισε ἀπό τριακονταετίας καί κορυφώνεται εἰς τάς ἡμέρας μας, ἐνῶ τό ἔχομεν ἀναλύσει πολλάκις, χωρίς νά ὑβρίσωμεν κανένα καί χωρίς νά ἀσεβήσουμε κατ᾿ οὐδενός, ἔχει δέ ἀποδειχθεῖ πῶς καί ὑπό ποίων ἐνεργεῖται ἡ ἐπαναβίωσίς του. Καί δυστυχῶς αὐτούς πού τό προωθοῦν καί τό ὑποδαυλίζουν, δηλαδή τό παρασυνοδικόν κατεστημένον τῶν μ. Μαξίμου, Δ.  Κάτσουρα καί ἄλλων, σεῖς τούς εὐνοεῖτε ἀναπαράγοντας τίς κατεγνωσμένες συκοφαντίες καί ἀοριστολογίες τους.  ῾Ημεῖς Σεβασμιώτατε, θέλομεν νά εἴμεθα ὄχι "εἰς τό πλευρόν" τοῦ Μακαριωτάτου, ἀλλά νά ἀποτελοῦμε ὅλοι ἕν σῶμα καί νά ἔχουμε ἕν φρόνημα ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. Νά εἴμεθα κατ᾿ εἰκόνα Χριστοῦ καί δι᾿ Αὐτοῦ κατ᾿ εἰκόνα τῆς ἑνότητος καί κοινωνίας τῆς ῾Αγίας Τριάδος, ὥστε νά ἀνήκωμεν ἅπαντες, Κλῆρος καί Λαός, εἰς τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τήν ᾿Εκκλησίαν.
῞Οσον ἀφορᾶ τό ὑπ᾿ ἀριθμ.  54/76 "᾿Απαλλακτικόν σας Βούλευμα" γράφετε ὅτι "ἔχω ὑπερβεῖ  κάθε ὅριον ὅταν γράφω, ὅτι ἀπαλλάσεσθε μέ ἀντάλλαγμα τήν βλασφημίαν κατά τῆς ᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς", καί ἐρωτᾶτε ἄν "καταλαβαίνω τί λέω" ἤ "μήπως ἔχω χάσει τόν δρόμο μου, ἤ μήπως μέ ἐξυπηρετεῖ νά σᾶς διασύρω καί νά σᾶς συκοφαντῶ...", ὥστε νά μπορῶ "νά παραπλανῶ τούς πιστούς", καί ὅτι "σᾶς θεωρῶ ἀφελεῖς καί ἀνοήτους". ᾿Ακόμη γράφετε ὅτι "δέν σᾶς ἐνδιαφέρει τί γράφουν οἱ Δικαστές", διότι "τό τί γράφουν οἱ δικαστές εἶναι εὐθύνη τῶν δικαστῶν καί ὄχι δική σας", ἔστω καί ἄν αὐτοί, ἐν προκειμένῳ διά νά σᾶς ἀπαλλάξουν, γράφουν, διά λογαριασμόν σας, βλασφημίες κατά τῆς ῾Ομολογίας - ᾿Εκκλησιολογίας καί τῆς ᾿Αποστολικῆς σας Διαδοχῆς!!! Τοῦτο εἶναι φρικτόν καί λεγόμενον ! Καί τό ἀκόμη πιό προκλητικόν εἶναι ὅτι μέ τό νά θεωρῶ ἔνοχον τήν ἀπό τό 1976 σιωπήν καί ἀδιαφορία σας γιά "τό τί ἔγραψαν εἰς τό βούλευμα τους 54/76 οἱ Δικαστές", "γίνομαι διαστροφέας καί συκοφάντης" (!) καί ὅτι "ὁ μόνος πού προσβάλλεται εἶναι ὁ ἑαυτός μου", ἐνῶ "ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπό τό ἴδιο τό ἔγγραφόν μου (210/21-7-2001) ὅλα αὐτά τά λέω διότι σεῖς καταγγέλλετε τόν μόνον συνεργάτην μου κ. Γκουτζίδην, ὥς ἕνα ἁπλόν "συκοφάντην καί καινοτόμον..."[1](!) καί ἐπίσης ὅτι "δέν εὐθύνεσθε ἐσεῖς ἤ ὀλόκληρος ἡ ῾Ιερά Σύνοδος" καί διά τάς σημερινάς ἀποφάσεις τῶν δικαστηρίων!
Θέλομεν ἀκόμη νά πιστεύσωμεν, ὅτι αὐτά ὅλα δέν εἶναι δικά σας φρονήματα, ἀλλά θέσεις τοῦ μοναχοῦ Μαξίμου Τσακίρογλου, τοῦ κ. Δημ.  Κάτσουρα καί λοιπῶν, οἱ ὁποῖοι διαταράσσουν τήν εἰρήνην καί τήν ἑνότητα, διά νά μήν ἔλθουν εἰς φῶς καί αἱ σύγχρονοι δικαστικαί ἀποφάσεις καί χαλάσουν τά σχέδιά των, πού εἶναι σχέδια τοῦ Παλαιοημερολογιτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, διότι αὐτόν ἐξυπηρετοῦν αἱ ἀποκρυπτόμεναι δικαστικαί ἀποφάσεις. Αὐτό μᾶς λέγουν καί ἀρκετοί νουνεχεῖς: "Μή τά βάζετε μέ τόν Πειραιῶς, αὐτά τά ἔγραψαν οἱ γνωστοί κακοί παρασυνοδικοί σύμβουλοι, οἱ ὁποῖοι σκοπόν ἔχουν νά ἐκθέσουν ἀνεπανόρθωτα τόν ᾿Επίσκοπο, νά προκαλέσουν ἀντιδικίας καί νά σᾶς ἀποσποῦν ἀπό τό ἔργο σας καί νά ἀποσιωπῶνται τά θέματα Πίστεως". Ναί, εἶναι ἀληθές τοῦτο, καί αὐτός εἶναι ὁ λόγος πού, ἐπί τοῦ παρόντος, ἁπλῶς ἐπισημαίνω τό ἔγκλημά τους καί δέν ἀπαντῶ, ἀλλά, ἐπαναλαμβάνω ὅτι δέν πρέπει νά διαφεύγῃ οὐδενός ἐχέφρονος καί νουνεχοῦς, ὅτι ὅποιοι καί ἄν τήν ἔγραψαν, ὅποιων καί ἄν εἶναι αὐτές οἱ θέσεις, ἡ Σεβασμιότης σας ὑπογράφει καί ἐπιστέλλει ὁμαδικά αὐτό τό (ἐπιτρέψτε μου παρακαλῶ τόν δίκαιον χαρακτηρισμόν) ἐλεεινό κείμενο.Γράφομεν λοιπόν πρός χάριν τῆς Σεβασμιότητός σας μέ τήν προσδοκία ὅτι θά κατανοήσετε εἰς ποίαν παγίδα σᾶς ἔρριψαν ἀπό τόν ᾿Ιούνιο τοῦ 1999.
Δηλαδή, Σεβασμιώτατε, οἱ συντάκται τῆς ἐπιστολῆς σας μέ τό νά συνεχίζουν νά καλύπτουν ὄχι μόνον τό βλάσφημον καί ἱερόσυλον ἀπαλλακτικόν βούλευμα σας, ἀλλά καί τίς παρόμοιες, ἴσως καί χείρονες σημερινές βλάσφημες δικαστικές ἀποφάσεις, καθ᾿ ἡμᾶς οὐδέν ἄλλο κάμνουν παρά νά ἐπιβεβαιώνουν τήν παντοιοτρόπως συντελουμένην προδοσίαν κατά τῆς ᾿Εκκλησίας! ᾿Επιβεβαιώνουν ὅτι ἐμμένετε εἰς τάς βλασφημίας τοῦ "᾿Απαλλακτικοῦ σας Βουλεύματος" περί ᾿Εκκλησιολογίας καί ᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς".  ῎Ετσι δικολαβικά, παραπλανητικά, πλήν ἀνόητα, θέτουν εἰς τήν συνέχεια καί τό ψευτοδίλημμα, μήπως μέ ὅλες αὐτές τίς βλάσφημες ἀποφάσεις τῶν δικαστηρίων "ἐβλασφήμησεν ὁλόκληρος ἡ ῾Ιερά Σύνοδος τήν ᾿Αποστολική Διαδοχήν;" καί διά νά στηρίξουν τό φευδοδίλημμα ἐρωτοῦν: "Μά εἶσθε καλά;". ῾Η δέ θρασύτης των κορυφώνεται μέ τά ἐρωτήματα πού μᾶς θέτουν: "Τί ἔκανα (ἡ ἐλαχιστότης μου) δι᾿ αὐτάς τάς δικαστικάς ἀποφάσεις; Τάς κατήγγειλα εἰς τήν ῾Ιεράν Σύνοδον;". "Ως ᾿Αρχιγραμματεύς μέχρι τῆς παύσεώς μου ἀπ᾿ τήν θέσιν διά Συνοδικῆς ἀποφάσεως τί ἔκανα; Μήπως ἔκανα κάποια σχετική πρότασι ἤ εἰσήγησι εἰς τήν ῾Ιεράν Σύνοδο καί εἴτε Σεῖς (ὁ ᾿Επίσκοπος Πειραιῶς), εἴτε οἱ ἄλλοι ᾿Αρχιερεῖς μᾶς τήν ἀπέρριψαν;". 
᾿Αναλυτική ἀπάντησις καί ἐπ᾿ αὐτῶν θά δοθῇ μέ τήν ἐπιστολήν πού θά ἀκολουθήσῃ. ᾿Εδῶ τοῦτο μόνον Σᾶς λέγομεν ὅτι οἱ συντάκται τῆς ἐπιστολῆς σας εἶναι ἀδίστακτοι, ἀλλά καί δεινοί δικολάβοι πού ΕΞΑΠΑΤΟΥΝ. Σεῖς ὅμως πῶς ὑπογράφετε, αὐτά τά παραπλανητικά, ὅταν γνωρίζετε πολύ καλά, ὅτι τρία ὁλόκληρα χρόνια δέν κάνουμε τίποτ᾿ ἄλλο, παρά νά ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ αὐτές τίς δικαστικές ἀποφάσεις καί νά ΖΗΤΑΜΕ νά ἐλθῃ (τό θέμα ὅλων τῶν δικαστικῶν αὐτῶν ἀποφάσεων) εἰς τήν Σύνοδον; Πῶς ὑπογράφετε, ὅταν γνωρίζετε ὅτι δεκάδες φορές καί εἰς τό Δ.Σ. τοῦ ΙΦΣΚΑΕ καί εἰς τήν Γενικήν Συνέλευσιν καί εἰς ὅλας τάς Συνόδους καί εἰς ὅλα τά κείμενά μας, αὐτό τό θέμα εἰσηγούμεθα καί δι᾿ αὐτό διωκόμεθα καί δι᾿ αὐτό σᾶς ἐπέβαλον νά εἰσηγηθῆτε καί τήν "καθαίρεσίν" μου ἀπό τήν θέσιν τοῦ ᾿Αρχιγραμματέως; ᾿Ερωτῶ, διά νά προβληματισθῆτε, πῶς ὑπεγράψατε αὐτό τό κείμενο καί τό ἐπιστείλατε μέσω τῶν ΕΛΤΑ, κατά ἑκατοντάδες μέ ὁμαδικές ἀποστολές; Διαβᾶστε σᾶς παρακαλῶ τουλάχιστον τήν 210 ἐπιστολήν μου είς τάς σελίδας 7 καί 8.
῾Η ὑβριστική ἐπιστολή σας συνεχίζει μέχρι τέλους νά μᾶς συκοφαντῇ λέγουσα ὅτι "παρουσιάζουμε τό λευκό μαῦρο" καί ἔχουμε "σκοπιμότητες", ἐνῶ μᾶς ἀπειλεῖ: "Νά προσέξωμεν, διότι τά ᾿Εκκλησιαστικά πράγματα πηγαίνουν καλά" διότι "ἡ ῾Ιερά Σύνοδος καί οἱ ᾿Αρχιερεῖς δέν ὑποκύπτουν εἰς τούς ἐκβιασμούς, ἀλλά ὀρθοτομοῦν τόν λόγον τῆς ἀληθείας", ἀκολούθως ἀποφαίνεται ὅτι "ἐκεῖνος πού δέν πηγαίνει καθόλου καλά εἶμαι ἐγώ", διότι ὅπως γράφει: "ἀντί νά σέβωμαι καί νά ὑπακούω εἰς τάς ἀποφάσεις τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, ἀκολουθῶ ὅ,τι μοῦ κανοναρχοῦν ἕτεροι σπερμολόγοι" καί ὅτι αὐτό "τό γνωρίζουν καί τά μικρά παιδιά καί ἀποδεικνύεται καί ἀπό τά ἔγγραφά μου"!!!  Καί ἐπ᾿ αὐτῶν τῶν τολμηρῶν θέσεων καί διατυπώσεων,  ἄν δέν ἐπιληφθῆτε ἐγκαίρως...θά δοθῇ ἡ δέουσα ἀπάντησις πάντοτε, ἐννοεῖται, ἐν ἀληθείᾳ καί ἀγάπῃ Χριστοῦ.
Τέλος ἡ ἐπιστολή σας μᾶς καλεῖ  "νά ἔλθωμεν εἰς τόν ἐαυτόν μας καί νά ἐπιδείξωμεν προσοχήν καί σύνεσιν καί νά διορθώσωμεν τήν πορείαν μας". Δηλαδή μᾶς χαρακτηρίζετε καί ὡς "ἐκτός ἑαυτοῦ". Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ κ. Νικόλαε, ἔμεινε τίποτ᾿ ἄλλο ὑβριστικόν, τό ὁποῖον ἡ ἀφροσύνη τῶν συντακτῶν τῆς ἐπιστολῆς σας παρέλειψεν; ᾿Απορεῖ κανείς, πῶς μέσα σέ μιά τόσο περιωρισμένη ἐπιστολή  κατωρθώθη νά περιληφθοῦν συμπυκνωμέναι τόσαι συκοφαντίαι καί τόση παραπληροφόρησις. Εὐχαριστῶ, ἅγιε ἀδελφέ, δι᾿ ὅλας αὐτάς τάς εὐγενικάς καί φιλαδελφικάς προσρήσεις σας, καί Σᾶς διαβεβαιῶ, ὅτι ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΑΝΤΟΥΣΑ ΠΟΤΕ, ἄν ὅλα αὐτά δέν εἶχον γραφεῖ, διά νά θαφτοῦν κάτω ἀπό αὐτή τή βρώμικη λάσπη τά θέματα Πίστεως, ῾Ομολογίας καί ᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς, καί ἔτσι νά προστατεύσουν τά σχέδια τοῦ παλαιοημερολογιτικοῦ οἰκουμενισμοῦ.  Μέ τήν παροῦσα δέν ἀπαντῶ καί δέν ἀναλύω τίποτε ἀπ᾿ ὅλα αὐτά, διότι ὅπως κατέστη σαφές, ὅλη ἡ προσπάθεια καί ὁ σκοπός αὐτῆς τῆς ἐπιστολῆς μου, ἦτο νά συνοψίσω ὅσα ψευδῆ, ὅσα ἄδικα, ὅσα ἀσεβῆ, ὅσα βλάσφημα, ὅσα ἀναιδῆ, ὅσα προκλητικά καί ὅσα διαστροφικά ΑΟΡΙΣΤΩΣ καί ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΩΣ, διετύπωσαν εἰς αὐτό τό κείμενό σας οἱ συντάκται του, διά νά δηλητηριάσουν τούς ἑκατοντάδες ἁπλοῦς χριστιανούς, καί τά ὁποῖα σεῖς ὑπεγράψατε ἐλαφρᾷ τῇ συνειδήσει καί τά διεσκορπίσατε πανταχοῦ. ῎Εγραψα προκειμένου νά συνειδητοποιήσετε ποῦ σᾶς ἔρριψε ἡ ἀφροσύνη αὐτῶν πού σᾶς ἔγραψαν αὐτή τήν ἐπιστολή.
Δέν ἀπαντῶ διά τῆς παρούσης, καί διότι αὐτό θά γίνη ἀμέσως μέ τήν ἐπομένην ἐπιστολήν μου, ἀφοῦ λάβω καί τούς πίνακες τῶν ὀνομάτων μετά τῶν διευθύνσεων ὅλων τῶν Γ.Ο.Χ. πρός τούς ὁποίους ἀπεστείλατε αὐτήν τήν ἐπιστολήν σας, καί τούς ὁποίους πίνακες σᾶς ἐζητήσαμεν μέ τήν προηγουμένην σύντομον ἐπιστολήν μας (220/30-9-2001). Δέν ἀπαντῶ μέ αὐτήν, διότι ὅλως φιλαδέλφως καί ἐν ἀγάπῃ Χριστοῦ θέλω νά σᾶς δώσω τήν εὐκαιρία νά μελετήσετε καλύτερα, νά σκεφθῆτε, νά προσευχηθῆτε, καί νά ἀποφασίσετε τήν ἀνάκλησίν της.  Δηλαδή ἡ ἑπομένη ἀναλυτική ἀπάντησίς μου, θά ἐξαρτηθῇ ἀποκλειστικῶς καί μόνον ἀπό τήν περαιτέρω στάσιν τῆς Σεβασμιότητός σας.
Εἴθε, Σεβασμιώτατε, νά μᾶς φωτίσῃ ὁ Θεός, ὥστε νά ἴδωμεν ποῦ ὡδήγησαν τά ἐκκλησιαστικά πράγματα οἱ γνωστοί σύμβουλοι καί νά ἀναζητήσωμεν τρόπους θεραπείας ὅλων τῶν κακῶν. ᾿Επ᾿ αὐτοῦ πιστεύω, ὅτι ἄν ἔχωμεν ἀγάπην, ταπείνωσιν, ᾿Ορθόδοξον Πίστιν καί σεβασμόν εἰς τήν Κανονικήν τάξιν, ὅλα ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νά τά θεραπεύσῃ.

Υ.Γ.

Εἶδα τό ᾿Απολογητικόν σας ῾Υπόμνημα (15-10-76), τό ὁποῖον δέν σχολιάζω, οὔτε ἐπικρίνω, ἁπλῶς λέγω, ὅτι  εἶναι κενόν ἐξ᾿ ἐπόψεως ᾿Εκκλησιολογίας καί ῾Ομολογίας καί ἐπί τῆς ᾿Αποστολικῆς σας Διαδοχῆς. Σᾶς παρακαλῶ ὅμως νά μᾶς ἐνημερώσετε τί εἴπατε εἰς τόν ᾿Ανακριτήν διά τό θέμα τῆς ᾿Αποστολικῆς σας Διαδοχῆς, καί τί  περί "χειροθεσίας", δεδομένου, ὅτι, ὅπως ἐπανειλημμένως εἰς τό παρελθόν μᾶς ἔχετε ἐνημερώσει, ὅταν μιλήσατε ἐνώπιον τῶν δικαστῶν, ἕνας ἐξ  αὐτῶν, ἀφοῦ ἐθαύμασε διά τήν ὁμιλία σας, ἠγέρθη, σᾶς συνεχάρη, σᾶς ἠσπάσθη τήν δεξιά καί σᾶς εἶπε: "Τώρα σᾶς ἀναγνωρίζω ὡς ᾿Επίσκοπον". Παρακαλῶ τί ἀκριβῶς εἴπατε καί συμπεριεφέρθη τόσον εὐγενικά καί ὁμολογιακά ἐκεῖνος ὁ Εἰσαγγελεύς; ᾿Ερωτῶ, διότι ἀφ᾿ ἐνός μέν τό Βούλευμα σᾶς ἀπαλλάσσει βάσει τῆς "χειροθεσίας" τοῦ 71, ἀφ᾿ ἐτέρου εἰς μίαν περίπτωσιν, τότε πού τά πράγματα διά τήν χειροθεσίαν ἦσαν ὀξυμένα, εἰς πρότασίν μου νά γραφῇ κάτι γιά τήν χειροθεσία, μοῦ εἴπατε: "Μή γράφεις γιά τήν χειροθεσία, διότι μέ αὐτή μᾶς ἀναγνωρίζουν τά δικαστήρια". Πάντως ἀπό τό σκεπτικόν τοῦ "᾿Απαλλακτικοῦ Βουλεύματος", ὅπου ἀναγράφονται λεπτομερῶς τά περί "χειροθεσίας" τοῦ 71, ἐν συνδυασμῷ δέ μέ τήν ὑπόμνησιν τοῦ Βουλεύματος, ὅτι: "ἐκ τῆς ἐνεργηθείσης προανακρίσεως καί τῆς ἀκολουθησάσης καί νομίμως περατωθείσης κυρίας ἀνακρίσεως προέκυψεν ὅτι..." φαίνεται καθαρά ὅτι ἔχουν κατατεθεῖ τά περί τῆς "χειροθεσίας", ἐπί τῆς ὁποίας ἐστηρίχθη ἡ ἀπαλλαγή σας. Καί εἶναι ἀπορίας ἄξιον πῶς δέν καταθέσατε καί  τά στοιχεῖα ἐκεῖνα τά ὁποῖα ἀποδεικνύουν, ὅτι οὐδεμίαν "χειροθεσίαν" ὡς ἐπί σχισματικῶν ἐλάβομεν, δεδομένου  ὅτι τό θέμα τό γνωρίζατε πολύ καλά! Εἴχατε λάβει μέρος εἰς τήν Β' ᾿Εξαρχίαν κατά τό 74 εἰς ᾿Αμερικήν, ἐνῶ μόλις εἶχεν ἐκδοθεῖ καί τό βιβλίον τοῦ Μακαριωτάτου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ" πού δίδει σαφεστάτην καί τεκμηριωμένην ἀπάντησιν πρός τούς πολεμίους τῆς ᾿Εκκλησίας, οἱ ὁποῖοι ἀπό τότε διέσπειρον, ὅτι ἐδέχθημεν "χειροθεσία ὡς ἐπί σχισματικῶν". Σᾶς ἐδόθη μία εὐκαιρία μέ τό ᾿Απολογητικό σας ῾Υπόμνημα νά ὁμολογήσετε τήν ᾿Εκκλησιολογίαν τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας καί τήν Γνησιότητα τῆς ᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς, τήν ὁποίαν ἔχετε διά τῶν χειροτονιῶν τοῦ 1935 καί τοῦ 1948 καί δέν τό ἐπράξατε, ἐνῶ ἀπεδέχθητε ἀδιαμαρτυρήτως (πρός τήν ῾Ιεράν Σύνοδον) τό "᾿Απαλλακτικόν Βούλευμα" τό ὁποῖον βλασφημεῖ καί τήν ᾿Εκκλησιολογίαν καί τήν ᾿Αποστολικήν Διαδοχήν. 
 
Διατελῶ ἐν ἀγάπῃ Χριστοῦ
ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ ἀδελφός καί συλλειτουργός

+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς

Κήρυκος


 
[1] Εἶναι ἡ τρίτη φορά πού εἰς τήν ἐπιστολήν σας οἱ συντάκται αὐτῆς ἀναφέρονται συκοφαντικά καί μέ μῖσος κατά τοῦ ἐλλογιμωτάτου Καθηγητοῦ... ῎Ας εἶναι βέβαιοι, ὅτι τίποτε δέν κατορθώνουν παρά νά πέφτουν οἱ ἴδιοι εἰς τόν λάκκον πού χρόνια τώρα μαζί μέ τούς Φλωριναίους ἀνοίγουν... ῾Ο κ. Γκουζτίδης οὔτε συκοφάντης, οὔτε καινοτόμος εἶναι.   ῎Ας ἐξετάσουν οἱ ἴδιοι τόν ἑαυτό τους.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007