ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2001
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α.  Π.  221
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 5-10-2001 (π.ἡ.).


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ  -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ
ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

᾿Ανακοινοῦται, ὅτι ἡ προγραμματισθεῖσα μικρή φιλολογική ἐκδήλωσις, ἡ ὁποία εἶναι ἀφιερωμένη εἰς τόν "ἅγιο τῶν ῾Ελληνικῶν Γραμμάτων", ὅπως ἔχει ὀνομασθῇ ὁ Σκιαθίτης μεγάλος χριστιανός συγγραφέας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, ἐπί τῇ συμπληρώσει 150 ἐτῶν ἀπό τῆς γεννήσεώς του, θά πραγματοποιηθῇ εἰς τό Μητροπολιτικόν ῞Ιδρυμα ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, εἰς τό ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, τήν 15/28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, δηλαδή τήν ἡμέραν τῆς ᾿Επετείου τῆς ᾿Εθνικῆς ἑορτῆς τοῦ 40, τήν 5ην ἀπογευματινήν.
Τήν πρωτοβουλία τῆς ἐκδηλώσεως καί ὀργανώσεως τήν ἔχει ἡ Συντακτική ᾿Επιτροπή τοῦ περιοδικοῦ "ΝΕΑΝΙΚΗ ΦΛΟΓΑ", ἡ ὁποία θά πλαισιωθῇ καί ἀπό ἄλλους νέους ἐπιστήμονας τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας. ῾Η ἐκδήλωσις τελεῖ ὑπό τήν αἰγίδα τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας.
Σκοπός τῆς ἐκδηλώσεως εἶναι νά τιμηθῇ ὁ μεγάλος χριστιανός συγγραφέας, ἀλλά προπάντων νά δοθῇ ἀφορμή στούς νέους τῆς ᾿Εκκλησίας νά μελετήσουν τό ἔργον του, τό ὁποῖο ἀποπνέει τό ἄρωμα τῆς ᾿Ορθοδοξίας καί τοῦ ῾Ελληνισμοῦ.
῾Υπογραμμίζομεν, ὅτι τό ἔργον τοῦ Παπαδιαμάντη, τό ὁποῖον γαλούχησε γενεές ῾Ελλήνων, σήμερα τείνει νά ξεχασθῇ, ἀφοῦ οἱ νέοι μας ἀντί νά τρέφωνται ἀπό τά ἔργα χριστιανῶν συγγραφέων, προτιμοῦν τά "ξυλοκέρατα" τῆς σύγχρονης "θολοκουλτούρας", τῶν ἀθέων δηλαδή καί ὑλιστῶν καί σαρκολατρῶν συγγραφέων. Καί τά ἀποτελέσματα τά βλέπομεν καί τά παρακολουθοῦμε καθημερινά.
Παρακαλοῦνται ὅλοι οἱ ᾿Ορθόδοξοι νέοι, ἀλλά καί οἱ γονεῖς καί οἱ μεγάλοι, πού ἐνδιαφέρονται διά τό μέλλον τῶν παιδιῶν μας, νά προσέλθουν εἰς τήν ἐκδήλωσιν. ᾿Επίσης ὅσοι ἐπιθυμοῦν νά βοηθήσουν καί είς τήν προετοιμασίαν καί τίς ἐργασίες τῆς ἐκδηλώσεως, ἄς ζητήσουν πληροφορίες εἰς τά τηλέφωνα 6020176 τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως, 5551022 κ. ᾿Αντώνιο Μάρκου, Διευθυντή τῆς "᾿Ορθοδόξου Πνοῆς", καί 9423056 δ. ᾿Ολυμπία Χαλκίδου, ῾Υπεύθυνο "Νεανικῆς Φλόγας".

᾿Εκ τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007