ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2001
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α.  Π.  220
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 30-9-2001 (π.ἡ.).


ΠΡΟΣ
τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Πειραιῶς καί Νήσων κ. Νικόλαον
Σαμψοῦντος 54 - ΝΙΚΑΙΑ 18451.

Κοινοποίησις: Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ᾿Ελλάδος κ. ᾿Ανδρέαν καί Σεβ/τους ᾿Αρχιερεῖς μέλη τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος.

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ κ. Νικόλαε.
 Εὐλογεῖτε, ὁ Χριστός εἴη ἐν τῷ μέσω ἡμῶν.

῾Η ὑπ᾿ ἀριθμ.  1112/7-9-2001 ἐπιστολή σας, μετά τοῦ συνημμένου ῾Υπομνήματός σας (τῆς 15-10-1975) ἐλήφθη τήν Παρασκευήν 28 Σεπτεμβρίου (π.ἡ.) καί σᾶς εὐχαριστῶ.  Σᾶς γνωρίζω, ὅτι θά ἀπαντήσω εἰς τό περιεχόμενον τῆς ἐπιστολῆς σας, ἐντός τῶν πλαισίων τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης καί ἀληθείας.  ᾿Επειδή ὅμως τήν ἐπιστολήν σας δέν τήν ἐκοινοποιήσατε μόνον εἰς τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον Πρόεδρον καί τούς Σεβ/τους ᾿Αρχιερεῖς, ὅπως εἰς αὐτήν σημειώνετε, ἀλλά τήν ἀποστείλατε ὁμαδικά (μέσω τῶν ΕΛΤΑ καί μέ Β' προτεραιότητα) εἰς ἑκατοντάδας χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι ἤδη αὐθημερόν ἤρχισαν νά ἐπικοινωνοῦν μαζί μας ... παρακαλῶ θερμῶς, ὅπως μοί ἀποστείλετε μίαν σειράν μέ τά ὀνόματα καί τάς διευθύνσεις ὅλων τῶν πρός οὕς ἀπεστείλατε τήν ἐπιστολή σας, διά νά τούς ἀποσταλῇ καί ἡ ἀπαντησίς μας. Δέν εἶναι κόπος δι᾿ ῾Υμᾶς ἀφοῦ μόνον μέ μιά ἐντολή στόν ᾿Ηλεκτρονικόν ῾Υπολογιστή σας σᾶς δίδει τόν πίνακα τῶν συγκεκριμένων παραληπτῶν .
᾿Επειδή νομίζω, ὅτι εἶναι ἔντιμον καί ἠθικόν αὐτό πού ζητῶ, δηλαδή νά ἀποστείλωμεν καί ἡμεῖς εἰς τά ἴδια πρόσωπα τήν ἀπάντησίν μας, δέν ἀμφιβάλλω ὅτι θά ἀνταποκριθῆτε, διά τοῦτο ἐκ τῶν προτέρων σᾶς εὐχαριστῶ θερμῶς.

Διατελῶ τῇ ἐν Χριστῷ ἀγάπῃ καί τιμῇ
ἐλάχιστος ἀδελφός ῾Υμῶν καί συλλειτουργός
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
ΚΗΡΥΚΟΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007