ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2001
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α.  Π.  219
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 28-9-2001 (π.ἡ.).

ΠΡΟΣ
τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον
καί Πρόεδρον τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου κ. ΑΝΔΡΕΑΝ.

Κοινοποποίησις: Σεβασμιωτάτους ᾿Αρχιερεῖς
τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας.

Μακαριώτατε, εὐλογεῖτε. ῾Ο Χριστός  εἴη ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν.
Μετά ἀπό τάς δύο ἀτυχεῖς συγκλήσεις καί ματαιώσεις τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας τήν 4-7-2001 καί 19-9-2001, τάς ὁποίας ἐματαιώσατε τήν τελευταίαν στιγμήν καί ἐνῶ εὑρισκόμεθα εἰς τήν αἴθουσαν τῶν συνεδριάσεων, μέ τήν πρόφασιν - δικαιολογίαν, ὅτι δῆθεν "δέν ὑπῆρχε ἀπαρτία ᾿Επισκόπων", ἐνῶ, καθ᾿ ἡμᾶς, ἄλλοι λόγοι ἐπέβαλον αὐτάς τάς ἐπιλογάς, καθηκόντως προάγομαι καί πάλιν νά γράψω.
῾Η Μακαριότης σας, ὡς Πρόεδρος τῆς ῾Ι.Σ., φρονῶ ὅτι εἶσθε ἐξαιρετικά ἐκτεθειμένος, διότι  ὁ λόγος πού ἐπεκαλέσθητε περί "ἀπαρτίας" (ὡς νά ἐπρόκειτο περί Διοικητικοῦ Συμβουλίου Συλλόγου τινός) δέν ἰσχύει,  ἀλλά καί ἄν προεβλέπετο ἀπό κάποιον Κανόνα θέμα "ἀπαρτίας", αὕτη, νομίζω, ὑπῆρχεν καί εἰς τάς δύο ματαιωθείσας Συνόδους. Διά τοῦτο εἴπομεν, ὅτι ἄλλοι εἶναι οἱ λόγοι πού σᾶς ἐξώθησαν νά ματαιώσητε ταύτας μετατρέψαντες τήν ῾Ιεράν Σύνοδον εἰς ἕνα "Διοικητικό Συμβούλιο" κοσμικοῦ τινός Σωματείου.
Λέγομεν ὅτι τά περί "ἀπαρτίας" ἐπινοήματα δέν εὐσταθοῦν εἰς τάς Συνόδους, διότι ἀπό ὅσα γνωρίζομεν οἱ ῾Ιεροί Κανόνες  δέν ὁμιλοῦν δι᾿ "ἀπαρτίαν", ἀλλά ἐπιλαμβάνονται τῆς ὀλιγωρίας κλπ. τῶν ᾿Επισκόπων ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι προσκαλούμενοι εἰς τάς Συνόδους δέν προσέρχονται. ᾿Εν προκειμένῳ ἄν ἕνας ἤ δύο ᾿Αρχιερεῖς δι᾿ ἀποχρῶντα λόγον δέν προσῆλθον τήν 4 ᾿Ιουλίου, ἤ τήν 19 Σεπτεμβρίου, ἡ δικαιολογημένη ἤ καί ἀδικαιολόγητος ἀπουσία των δέν ἠδύνατο νά ἀναβάλῃ, οὔτε νά ματαιώσῃ τήν συνεδρίασιν τῆς Συνόδου.  Αὕτη ἔπρεπε νά συνεδριάσῃ Κανονικῶς μέ τούς προσελθόντας, ἐπιλαμβανομένη πρωτίστως τῶν ἀδικαιολογήτως μή προσελθόντων εἰς τήν ῾Ιεράν Σύνοδον. Εἰς τήν ἀναβληθεῖσαν Σύνοδον τῆς 4 ᾿Ιουλίου ἐπί 7 ᾿Αρχιερέων, δυναμένων νά προσέλθουν, παρόντες ἦσαν οἱ 4. Τήν δέ 19 Σεπτεμβρίου πάλιν ἐκ τῶν 8 δυναμένων νά προσέλθουν ἦσαν παρόντες 5, τοῦ πέμπτου, ἥτοι τοῦ Σεβ/του Παναρέτου παρισταμένου διά κανονικοῦ ἀντιπροσώπου του.
῾Ερμηνεύοντες ἡμεῖς τά γεγονότα καταλήγομεν εἰς τήν βεβαίαν ἄποψιν, ὅτι ὁ λόγος πού σᾶς ἠνάγκασε νά προσδιορίσετε δύο Συνόδους καί νά τάς ματαιώσετε, εἶναι ἀποκλειστικά νά ἐμφανίζεται ὁ ᾿Αρχ/πος, ὅτι συγκαλεῖ κανονικά τήν Ι.Σ.Ι., ἐνῶ συγχρόνως μεθοδεύεται καί ἐξασφαλίζεται ἡ μή λειτουργία τῆς Συνόδου.  Δυστυχῶς τό παρασυνοδικόν κατεστημένον ἔφθασε καί μέχρις αὐτό τό σημεῖον, νά χρησιμοποιῇ τόσον εὐτελιστικά καί ὑστερόβουλα, καί τήν Μακαριότητά σας καί τόν ὕψιστον καί ἱερώτατον θεσμόν τῆς Συνόδου. Ποῖον ἄλλο "ἔγκλημα" των ἀπομένει ἀδιάπρακτον;
Εὐσεβάστως, λοιπόν, θέλω νά σᾶς ἐπιστήσω τήν προσοχήν, ὄτι μέ τάς δύο θεωρητικῶς προσδιορισθείσας συγκλήσεις τῆς Συνόδου (4 ᾿Ιουλίου καί 19 Σεπτεμβρίου), δέν ἐκαλύψατε τήν Κανονικήν σας ὑποχρέωσιν περί συγκλήσεως τῆς Ι.Σ., ἀλλ᾿ ἐξετέθητε περισσότερον, διότι:
α) ᾿Αποφασίσατε τάς συγκεκριμένας Συνόδους ὑπό τήν προϋπόθεσιν καί προοπτικήν ὅτι δέν θά πραγματοποιηθοῦν. Μέ τόν τρόπον ὅμως αὐτόν ἐχάθη διά τόν ῾Ιερόν τῆς ᾿Εκκλησίας ᾿Αγῶνα πολύτιμος χρόνος νά ἀντιμετωπισθοῦν γνωστά σοβαρά τραύματα εἰς τό σῶμα τῆς ᾿Εκκλησίας τά ὁποῖα αἱμορραγοῦν, ἐνῶ ἐκερδήθη αὐτός ὁ χρόνος διά λογαριασμόν τοῦ παρασυνοδικοῦ κατεστημένου, τό ὁποῖον δέν διανοεῖται νά εὑρεθῇ ἀντιμέτωπο μέ τά συγκεκριμένα σοβαρά ᾿Εκκλησιαστικά θέματα.
β) ῾Ωρίσατε ῾Ημερησίαν Διάταξιν μέ νεώτερα καί δή ἀόριστα καί ἀσαφῆ θέματα, ἀναφερόμενα  εἰς δημοσιεύματα καί ἐπιστολάς μου, τά ὁποῖα θέτετε ὑπό "κατηγορίαν" καί "ὑποδικίαν" διά νά ἀμαυρώσετε καί αὐτά καί τήν ἐλαχχιστότητά μου, τόν ᾿Επίσκοπο Κήρυκο. ᾿Αποσιωπᾶτε ὅμως ὅλα τά θέματα εἰς τά ὁποῖα ἀναφέρονται αὐτά τά κείμενά μας καί δή ἀποσιωπᾶτε τά δημοσιεύματα τοῦ ΚΗΡΥΚΟΣ. πρός τά ὁποῖα ἀπαντῶμεν. ῞Οπως, ὅμως προέκυψεν  ἀπό τάς δύο ἀδικαιολογήτως ματαιωθείσας Συνόδους δέν ἐπιθυμεῖτε τήν ἐξέτασιν τῶν θεμάτων καί αὐτῆς τῆς ῾Ημερησίας Διατάξεώς σας, διότι ἡ ἐξέτασις καί ἀνάλυσις αὐτῶν θά φέρῃ ἀναγκαστικά ἐπί τῆς τραπέζης τῆς Ι.Σ. καί ὅλα τά ἐκκρεμοῦντα θέματα Πίστεως καί ῾Ομολογίας, διότι αὐτά εἶναι τό ἀντικείμενο τῶν κειμένων μας...Αὐτό ἀκριβῶς φοβεῖται τό παρασυνοδικόν κατεστημένον, διότι δέν θέλει νά χαλάσουν τά σχέδιά του, πού εἶναι σχέδια τοῦ Παλαιοημερολογιτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ. ῾Ετέρωθεν αἱ μέχρι σήμερον παράνομοι "ἀποφάσεις" σας προκαλοῦν τό δίκαιον καί τήν ἀλήθειαν, ἀλλά καί τρομοκρατοῦν τούς ἐνόχους.
γ) Περιφρονήσατε ἐπανειλημμένα καί δέν ἐλάβατε καθόλου ὑπ᾿ ὄψιν ἐγγράφους πρός τήν ῾Ιεραρχίαν παραστάσεις, ἀναφοράς, ὑπομνήματα καί ἐνστάσεις τοῦ Σεβ/του κ. Παναρέτου καί τῆς ἐλαχιστότητός μου, χωρίς ἀσφαλῶς νά ἔχετε αὐτό τό δικαίωμα, οὔτε ἡ Μακαριότης σας, οὔτε οἱοσδήποτε ἄλλος. Καί τοῦτο ἐγένετο κατ᾿ ἀπαίτησιν τῶν γνωστῶν συμβούλων σας.
Κατόπιν ὅλων αὐτῶν Σᾶς παρακαλοῦμε καί πάλιν νά παραμερίσετε τούς συμβούλους σας, νά συνεργασθῆτε ἐν Συνόδῳ μέ τούς ᾿Αρχιερεῖς τῆς ᾿Ενδημούσης, καί νά ἀποφασισθῇ Κανονικῶς ἡ ἄμεσος σύγκλησις τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου. ῾Η ᾿Ενδημοῦσα Σύνοδος θά πρέπει νά μελετήσῃ ὅλα τά σχετικά ἔγγραφα, τά ὁποῖα ἀπεστάλησαν καί πρός ῾Υμᾶς καί πρός τούς Σεβ/τους ᾿Αρχιερεῖς - μέλη τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας, καί κατόπιν ἀφοῦ προσδιορίσῃ καί ἱεραρχήσῃ τά θέματα καί ὁρίσῃ εἰσηγητάς, νά προσδιορίσῃ καί τήν νέαν ἡμερομηνίαν συγκλήσεως τῆς Ι.Σ.Ι.
῾Ωστόσον διά νά ἀποκλείσωμεν κάθε δικαιολογίαν καί κάθε ἁμαρτωλήν πρόφασιν προερχομένην ἀπό τό παρασυνοδικόν κατεστημένον, σᾶς γνωρίζομεν ὅτι τήν ἀνάγκην φιλοτιμίαν ποιούμενος, ἀναγκάζομαι νά δηλώσω (χωρίς αὐτό νά θεωρηθῇ ὡς ὑπαναχώρησις) ὅτι, προκειμένου νά διευκολύνω τήν ἄμεσον σύγκλησιν καί συνεδρίασιν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, δέχομαι ἀκόμη καί αὐτήν τήν ὑφισταμένην Η.Δ. (Α.Π. 3156/31-8-2001(π.ἡ.), διότι, ὡς ἔχει αὕτη, καί διά τῆς ἀντιστρόφου πορείας, πού ἀναγκαστικά θά ἀκολουθηθῇ, θά φθάσωμεν ἕως καί τό 1997 καί τό 1995, ἀλλά καί εἰς αὐτό τό 1975. ῾Επομένως,δέον ὅπως εἴμεθα ὅλοι προετοιμασμένοι νά παρατείνωμεν τάς Κανονικάς καί οὐσιαστικάς ἐργασίας δι᾿ ὅσον χρόνον ἀπαιτηθῇ.  ῞Οσον ἐξαρτᾶται ἀπό ἡμᾶς τόν ᾿Επίσκοπον Κήρυκον θά ἀγωνισθοῦμε, ὡς ἔχομεν χρέος, νά ἐφαρμοσθῇ ἡ Κανονική τάξις καί νά ἐκφρασθοῦν ἐλεύθερα οἱ ᾿Αρχιερεῖς, χωρίς τήν ἔμμεσον ἤ ἄμεσον παρέμβασιν τοῦ παρασυνοδικοῦ κατεστημένου.  Παρακαλεῖσθε, πρώτιστα ῾Υμεῖς, ὡς Πρόεδρος πού εἰσηγηθήκατε καί ἐγκρίνατε τά θέματα τῆς ῾Ημερησίας Διατάξεως, νά εῖσθε προδιατεθειμένος νά πραγματοποιήσωμεν μίαν Κανονικήν καί ᾿Ορθόδοξον Σύνοδον, ἡ ὀποία θά ἐξετάσῃ τά θέματα ἐλεύθερα καί θά συσκεφθῇ ἐν Πνεύματι ἁγίῳ.
Πρός τόν σκοπόν αὐτόν ἡμεῖς εὐσεβάστως ζητοῦμεν, ὅπως μετά τήν προσφώνησίν - εἰσήγησιν Σας, πού θά κάνετε ἐπί τῶν θεμάτων τῆς ῾Η.Δ., (πού ῾Υμεῖς μετά τοῦ Σεβ/του Νικολάου ὡρίσατε), κατά τήν Κανονικήν τάξιν, δοθῇ ἀμέσως ὁ λόγος εἰς τούς "κατηγορουμένους", ἤτοι εἰς τήν ἐλαχιστότητά μου καί εἰς τόν ἐλλογ. κ. ᾿Ελευθέριον Γκουτζίδην, ὥστε νά εἰσηγηθῶμεν  καί ἡμεῖς ἐπί τῶν θεμάτων πρός τήν ῾Ιεράν Σύνοδον. ἡ ὁποία παρακαλοῦμε νά συνεδριάσῃ καί μέ ἀνοικτάς τάς θύρας, ὥστε νά εἶναι εὐχερής ἡ παρακολούθησις τῶν ἐργασιῶν μας καί ὑπό παντός τρίτου, ἤτοι τῶν ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Λαϊκῶν, χωρίς ἐννοεῖται νά ἔχουν τό δικαίωμα τῆς παρεμβάσεως.

Διατελοῦντες ἐν Χριστῷ ἀδελφός καί συλλειτουργός ῾Υμῶν
ἀσπαζόμεθα ῾Υμετέραν Μακαριότητα.
+   ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
ΚΗΡΥΚΟΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007