ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2001
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α.  Π.  217
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 11/24-9- 2001 (π.ἡ.).


ΠΡΟΣ
τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον κ. ΑΝΔΡΕΑΝ, καί τούς Σεβ/τους ᾿Αρχιερεῖς, Παν/τους ῾Ιερεῖς καί διακόνους τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος.

Σᾶς ἀποστέλλομεν τό συνημμένον κείμενον ἐκ 10 δακτυλογραφημένων σελίδων, τό ὁποῖον ἐλάβομεν τήν 26 Αὐγούστου (ν.ἡ.), διά νά λάβητε καί ῾Υμεῖς γνῶσιν. Διαβιβάζομεν ἐπίσης καί φωτοτυπίαν τοῦ σχετικοῦ φακέλλου εἰς τόν ὁποῖον ὡς ἀποστολέας σημειώνεται τό πλῆρες ὀνοματεπώνυμον τοῦ κ. Κάτσουρα μέ διεύθυνσιν τῶν Γραφείων μας εἰς Περιστέρι, παραλήπτην δέ τήν "ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΝΟΗΝ". ῎Αξιον ὅμως προσοχῆς εἶναι ὅτι ὁ συγκεκριμένος φάκελλος ἐστάλη ἀπό τό ΕΛΤΑ τῆς Λαρίσης.
Θεωροῦμε ὡς περιττόν νά διατυπώσωμεν ὁποιαδήποτε σχόλια ἤ ἀπόψεις μας γενικά καί εἰδικά ἐπί τοῦ ὅλου θέματος, διότι πιστεύομεν ὅτι ἄνετα ὁ οἱοσδήποτε μπορεῖ νά τά ἐξαγάγῃ μόνος του καί νά προβλήματισθῇ.
῾Απλῶς ἐπισυνάπτομεν μόνον τά τελευταῖα μόλις κυκλοφορηθέντα σχετικά:
α) Τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 3156/31-8-2001 Πρόσκλησιν μετά τῆς ῾Ημερησίας Διατάξεως διά τήν συνεδρίασιν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας τήν 19-9-2001, καί
β) Τάς σελίδας 80 καί 81 τοῦ μόλις κυκλοφορηθέντος ὑπ᾿ ἀριθμ. 277  τεύχους τοῦ "ΚΗΡΥΚΟΣ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ" μηνός ᾿Απριλίου 2001.

῾Ο ἐν ᾿Επισκόποις ἐλάχιστος
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
Κήρυκος

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007