ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2001
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α.  Π.  216
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 1/14-9- 2001 (π.ἡ.).

ΠΡΟΣ τόν
Σεβ/τον Μητροπολίτην
Κίτρους καί Κατερίνης
κ. ΓΟΡΓΟΝΙΟΝ

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῶ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ κ. Γοργόνιε, εὐλογεῖτε.

Σχετικά μέ τήν ἀπό 8-6-2001 (π.ἡ.) ἐπιστολήν σας πρός τόν γνωστό Φλωριναῖο "᾿Επίσκοπο" κ. Καλλίνικο Σαραντόπουλο, ἀλλά καί τό σύντομο σημείωμά σας πρός ἐμέ, Σᾶς στέλνω αὐτή τή σύντομη ἐπιστολή, καί ἐπιφυλάσσομαι, ὅταν Σᾶς ἴδω προσωπικά, νά συζητήσουμε ἀπό κοινοῦ τό θέμα.
᾿Εδῶ, μέ ὅλη τήν ἀγάπη καί τήν ἐκτίμησι πού ἔχω πρός τό πρόσωπό Σας, ἐπιτρέψτε μου νά εἴπω, ὅτι καί ἄν ἀκόμη ὁ κ. Καλλίνικος ἦτο ᾿Ορθόδοξος, δέν θά ἔπρεπε νά τοῦ γράψετε, ὅπως καί ὅσα τοῦ ἐγράψατε. Προπάντων ἡ ἐκ νέου ἀναφορά σας εἰς τόν Παν/τον ῾Ιερομ. π. ᾿Αμφιλόχιον καί τόν Σεβ/τον ἐν Χριστῷ ἀδελφόν κ. Πανάρετον,  ἀπολογούμενος τρόπον τινά πρός τόν κ. Καλλίνικον, ἦτο ὅλως ἀτυχής, καί προσωπικά ἐλυπήθημεν.
 ῾Η ἐλαχιστότης μου, πιστεύω, ὅτι ὅλα αὐτά, καί κυρίως ἡ δημόσια ἀναφορά τοῦ κ. Καλλινίκου εἰς τήν ὑπόθεσιν τοῦ π. ᾿Αμφιλοχίου, ἔγινε κατά παραχώρησιν Θεοῦ, διά νά ἀποκαλυφθῇ καί δημοσίως, ὅτι πίσω ἀπό ὅλες αὐτές τίς σκευωρίες δέν εἶναι μόνον οἱ γνωστοί ἡμέτεροι, ἀλλά καί ὁ κ. Καλλίνικος, καί ὅλος ὁ παλαιοημερολογιτικός Οἰκουμενισμός. ῾Ο κ. Καλλίνικος, ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε, γράφει ὅλως κακοπροαίρετα καί ἔχει σκοπούς πονηρούς, καί δι  αὐτό πρέπει νά προσέχωμεν, διότι δέν πρέπει ἐμεῖς νά πέφτουμε στά "δίχτυά" του.
῾Η ἐπιστολή σας, Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ, μοῦ ἔφερε εἰς τόν νοῦν τό γεγονός, ὅτι κατά τό παρελθόν, εἴτε ἀπό κακήν ἐκτίμησιν τῶν πραγμάτων, εἴτε καί ἐνδεχομένως διότι παρακινηθήκατε ἀπό ἄλλους, ἡ Σεβασμιότης σας ἔχετε γράψει πολλά ἀτυχῆ, διά τά ὁποῖα ἤδη σᾶς ἔχω γράψει καί σᾶς εἶναι γνωστά. Διά τόν λόγον αὐτόν θέλω νά συναντηθοῦμε καί νά συζητήσουμε προσωπικά ἐπ᾿ αὐτῶν.
Νά συζητήσουμε προπάντων καί ἐπί τοῦ θέματος, τό ὁποῖον πραγματικά μᾶς ἀπασχολεῖ αὐτόν τόν καιρό, ἤτοι τόν Παλαιοημερολογιτικόν Οἰκουμενισμόν. Αὐτό ἐπιβάλλει ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί ἡ ᾿Αλήθεια. Μέ εὐχαρίστησε πάντως τό γεγονός, ὅτι, ἡ ἀγαπητή Σεβασμιότης σας, μελετᾶτε τά ἔντυπα πού Σᾶς ἀπέστειλεν ἡ ἐλαχιστότης μου, καί τά ὁποῖα ἀφοροῦν τό ἐν λόγῳ σοβαρόν θέμα, καί προπάντων ὅτι ἀνησυχεῖτε καί στενοχωρεῖσθε διά τήν ἐκκλησιαστική μας κατάστασι, ἡ ὁποία πράγματι εἶναι ἡ χειρότερη ἀπό κάθε ἄλλη φορά, εἰς τήν ἱστορία τῆς ᾿Εκκλησίας, μετά τό 1924.

Υ.Γ.  Σήμερα ἔλαβα καί τήν ἐπιστολή πού ἀπεστείλατε πρός τόν Μακαριώτατον πού εἶναι καί αὐτή σχετική καί ὅταν πρῶτα ὁ Θεός συναντηθοῦμε θά ἀνταλλάξουμε τάς ἀπόψεις μας καί ἐπ᾿ αὐτῆς.

Μετ᾿ εἰλικρινοῦς ἐν Χριστῷ τιμῆς καί ἀγάπης
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
Κήρυκος

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007