ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2001
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α.  Π.  215
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 1/14-9- 2001 (π.ἡ.).


ΠΡΟΣ
τόν Μακαριώτατον Πρόεδρον τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου
᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ. ΑΝΔΡΕΑΝ

Κοινοποίησις: Σεβασμιωτάτους ᾿Αρχιερεῖς
τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος.

Μακαριώτατε Πρόεδρε, εὐλογεῖτε.
῾Ο Χριστός εἴη ἐν τῷ μέσω ἡμῶν.

Αὖθίς τε διά τῆς παρούσης εὐσεβάστως σᾶς ὑπενθυμίζω, ὅτι πρέπει, χωρίς καμμίαν ἄλλην καθυστέρησιν, νά συγκαλέσητε τήν ᾿Ενδημοῦσαν ῾Ιεράν Σύνοδον προκειμένου αὕτη νά προετοιμάσῃ ἐπιμελῶς τά τῆς συγκλήσεως τῆς ῾Ιεραρχίας, ἤτοι νά ἱεραρχήσῃ τά θέματα, νά διορίσῃ εἰσηγητάς, καί νά ὁρίσῃ τήν ἡμερομηνίαν συγκλήσεως τῆς ῾Ιεραρχίας κλπ. Κατά τήν κρίσιν μας, ὡς ἐκ τοῦ πλήθους τῶν σοβαρῶν ᾿Εκκλησιαστικῶν θεμάτων, τά ὁποῖα εἶναι ἐκ τῶν πραγμάτων ὑποχρεωμένη νά ἀντιμετωπίσῃ  ἡ ῾Ιεραρχία Κανονικά καί ἐπιλύσῃ κατά Θεόν καί πρός τό συμφέρον τῆς Μητρός ᾿Εκκλησίας καί ὅλων ἡμῶν, θά ἔπρεπε ἤδη νά εἶχε συγκληθεῖ ἡ ᾿Ενδημοῦσα ῾Ιερά Σύνοδος, καί δή ἀμέσως μετά τήν 15ην Αὐγούστου.
Παρακαλῶ,  ἡ Μακαριότης σας, ὡς Πρόεδρος, νά μελετήσετε, ἱεραρχήσετε καί εἰσηγηθῆτε τά θέματα εἰς τήν ᾿Ενδημοῦσαν, κατά τήν ἀντικειμενικήν αὐτῶν σειράν καί σπουδαιότητα, προκειμένου εἰς τήν συνέχεια νά κοινοποιηθοῦν  καί λάβουν γνῶσιν ἅπαντα τά μέλη τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου.
῾Ημεῖς ὡς μέλος, ὅπως προφανῶς καί τά ἄλλα μέλη τῆς ᾿Ενδημούσης, θά εἰσηγηθῶμεν τά κατά τήν κρίσιν μας σοβαρά, φλέγοντα καί ἐπείγοντα θέματα, τά ὁποῖα καίτοι εἶναι γνωστά καί ἀναλελυμένα, ἀπαραδέκτως ἔχουν χρονίσει, αἱ δέ συνέπειαι αὐτοῦ τοῦ ἀπαραδέκτου φαινομένου μᾶς ἔχουν καταπνίξει.
῾Η σύγκλησις τῆς ᾿Ενδημούσης παρακαλῶ νά μᾶς γνωσθῇ ἐγγράφως καί προσωπικῶς ὑπό τῆς Μακαριότητός Σας, καί νά μᾶς παρέχεται ὁ ἀνάλογος χρόνος διά τήν προετοιμασίαν μας. Παρακαλῶ, ἐπίσης, ἐπιδεικνύοντες καλήν πρόθεσιν καί διάθεσιν, νά ἀποφύγετε ἐπιμελῶς νά χρησιμοποιήσετε ὡς "᾿Αρχιγραμματέα" τόν Αἰδ/τον π. Δημήτριον Τσαρκατζόγλου, διότι ἐκκρεμεῖ ἔνστασις κατά τῶν σχετικῶν ἀποφάσεων. Εἰς ἀντίθετον περίπτωσιν τοῦτο δέν θά συμβάλῃ θετικῶς εἰς τήν ἀντιμετώπσιν τῶν προβλημάτων, ἀλλά ἀρνητικῶς.
Τέλος ἄς μᾶς ἐπιτραπῇ νά σᾶς ὑπομνήσωμεν, ὅτι κατά τήν ἄποψίν μας, δέν πρέπει νά παραμένῃ ἄλλο εἰς Αὐστραλίαν ὁ π. Εὐστάθιος, διότι αἱ ἀνάγκαι καί τά προβλήματα τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος ἀπαιτοῦν τήν μόνιμον ἐδῶ παρουσίαν του. Τό θέτομεν καί αὐτό, ἐκτός τῶν ἄλλων θεμάτων, διά νά ἀποφασίσῃ καί ἐπ᾿ αὐτοῦ ἡ ῾Ιερά Σύνοδος.
Σημείωσις: Παρακαλῶ κατά τήν συνεδρίασιν τῆς ᾿Ενδημούσης νά ἔχωμεν εἰς τήν διάθεσίν μας τά κάτωθι ἔγγραφα, τά ὁποῖα ἐπανειλημμένως ἐγγράφως ἐζητήσαμεν καί δέν μᾶς ἐδόθησαν: α) Τήν ῎Εκθεσιν τῆς Συνοδικῆς ᾿Επιτροπῆς ὑπό τόν Σεβ/τον κ. ᾿Ανδρέαν, ἡ ὁποία ἀφορᾶ τήν μετάβασιν καί τό ἔργον των ἐν Ρουμανίᾳ. β) Τάς ἀποφάσεις τάς ὁποίας ἐλάβατε τήν 31-1-2001 "περί προσωρινῆς παύσεώς" μου" καί τήν 14-4-2001 "περί ὁριστικῆς παύσεώς" μου ἐκ τῆς θέσεως τοῦ ᾿Αρχιγραμματέως.

Διατελοῦμεν
μετά τῆς ἐν Κυρίῳ τιμῆς καί ἀγάπης
+῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
ΚΗΡΥΚΟΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007