ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2001
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α.  Π.  214
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 1/14-9- 2001 (π.ἡ.).


ΠΡΟΣ
τά μέλη τῆς Συνοδικῆς ἐπί τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου ᾿Επιτροπῆς μετά τῶν Φλωρινικῶν: α) Παν/τον π. Στέφανον Τσακίρογλου β) Παν/τον  π. Νεόφυτον Τσακίρογλου γ) κ. ᾿Ελευθέριον Γκουτζίδην δ) κ. Δημήτριον Κάτσουραν.

Κοινοποίησις: ῞Απαντας ᾿Αρχιερεῖς καί ῾Ιερεῖς.

Διά τῆς παρούσης καλοῦμεν ὑμᾶς, τά μέλη τῆς Συνοδικῆς ᾿Επιτροπῆς ἐπί τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου μετά τῆς Φλωρινικῆς παρατάξεως τοῦ κ. Χρυσοστόμου Κιούση, εἰς κοινήν συνεδρίαν, τήν ὁποίαν ὁρίζομεν διά τήν 18ην Σεπτεμβρίου (π.ἡ.), ἡμέραν Δευτέραν, καί ὥραν 6ην ἑσπερινήν, ἐν τοῖς Γραφείοις τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, προκειμένου νά ἐξετάσωμεν ἐκκρεμμοῦντα θέματα τῆς ἁρμοδιότητος καί εὐθύνης μας καί λάβωμεν ἀποφάσεις, ἐνημερώσωμεν δέ ἐν συνεχείᾳ τήν ῾Ιεράν Σύνοδον τῆς ῾Ιεραρχίας, εἰς τήν ὁποίαν δέον νά παρασταθῶμεν ἀπό κοινοῦ ὡς Συνοδική ᾿Επιτροπή.
Τά ἐκκρεμοῦντα θέματα ἀπό τήν προηγουμένην ἀτυχῆ συνεδρίασιν τῆς 5-11-2000, τίθενται ὑφ᾿ ἡμῶν εἰς πρώτην προτεραιότητα.
᾿Εάν δι᾿ ἀποχρῶντα τινά λόγον κωλύεται κάποιος διά τήν συγκεκριμένην ἡμερομηνίαν, νά μᾶς τό γνωρίσῃ ἐγκαίρως διά νά ὁρισθῇ ἄλλη.

Σημ.  Γράφομεν εἰς ἔντυπον καί μέ σφραγίδα τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως μας, διότι κατά τήν παροῦσαν περίοδον δέν ἔχομεν εἰς τήν διάθεσίν μας τά τοιαῦτα τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου.

Μετ᾿ εὐχῶν καί ἀγάπης Χριστοῦ.
῾Ο Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς ᾿Επιτροπῆς
+  ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
Κήρυκος

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007