ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2001
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α.  Π.  213
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 1/14-9- 2001 (π.ἡ.).

Πρός τόν
κ. Δημήτριον Κάτσουραν

Κοινοποίησις: ῞Απαντας ᾿Αρχιερεῖς καί ῾Ιερεῖς.

Εἰς τήν ἀπό 11-8-2001 (ἐκκλ. ἡμερολ.) ἐπιστολήν σας, τήν ὁποίαν μᾶς ἀποστείλατε πρός δημοσίευσιν εἰς τήν "᾿Ορθόδοξον Πνοήν",  ἀναφέρεσθε, κατά παγίαν τακτικήν σας, γενικά καί ἀόριστα, εἰς δημοσιεύματα αὐτῆς ἐπώνυμα καί μή, καί δή  ἀπό τοῦ τεύχους 107 μέχρι καί 114. Εἰς αὐτά, ὅπως γράφετε, "μέ ὑπέρ τάς ἑξήκοντα ὀνομαστικάς ἀναφοράς μας σᾶς ὑβρίζομεν σκαιῶς καί σᾶς συκοφαντοῦμε πέραν πάσης ἐκκλησιαστικῆς, ἠθικῆς, δημοσιογραφικῆς, ἀλλά καί χριστιανικῆς δεοντολογίας", χωρίς, ὅμως, νά προσδιορίζετε ἔστω καί μίαν ὕβριν ἀπό τάς ὑπέρ ἑξήκοντα πού μετρήσατε. ᾿Επίσης "ἐκφράζετε τήν θλίψιν καί ἀπαγοήτευσίν σας...διά τήν ἀδικίαν ταύτην, καί τόν...ἀντιχριστιανικόν δημόσιον διασυρμόν σας", καί  "ΔΙΑΨΕΥΔΕΤΕ καί ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΕ μετά βδελυγμίας τάς εἰς βάρος σας ἀναφοράς τῆς ᾿Ορθοδόξου Πνοῆς", ἐνῶ δέν γράφετε ποίας ἀναφοράς καί μέ ποῖον τρόπον τάς διαψεύδετε; ᾿Ακολούθως, μᾶς "καλεῖτε νά παύσωμεν τά ἀχαρι αὐτό ἔργο", ἀλλά καί πάλιν δέν μᾶς λέγετε ποῖον εἶναι τό "ἄχαρι ἔργον" μας, τό ὁποῖον προκαλεῖ καί τήν "βδελυγμίαν" σας; Τέλος γράφετε ὅτι "δέν ἐπιθυμεῖτε τήν...ἀντιπαράθεσιν μεθ᾿ ἡμῶν", καί δηλώνετε, ὅτι "δέν πρόκειται νά μᾶς παρακολουθήσετε ὅ,τι καί ἄν δημοσιεύσωμεν εἰς τό ἑξῆς", τά ὁποῖα ἀσφαλῶς εἶναι τῆς ἰδικῆς σας ἐπιλογῆς, ἀλλά εἴτε θέλετε, εἴτε ὄχι τά θέματα πού δημιουργήσατε αὐτά σᾶς "παρακολουθοῦν" καί αὐτά σᾶς ἀπειλοῦν... ῾Ημεῖς πάντως, ὅπως πολύ καλά ἀντιλαμβἀνεσθε, παρακολουθοῦμε, ἀγρυπνοῦμε, καί γρηγοροῦντες γράφωμεν ὑπέρ τῆς ἀληθείας. Κλείοντες τήν ἐπιστολήν σας, "παρακαλεῖτε εἰς τά πλαίσια τῆς δημοσιογραφικῆς δεοντολογίας", νά δημοσιευθῇ αὐτουσία στό ἐπόμενο τεῦχος τῆς "᾿Ορθοδόξου Πνοῆς".
᾿Επί ὅλων αὐτῶν σᾶς ἀπαντῶμεν μέ πᾶσαν δυνατήν συντομίαν, διότι ἀναλυτική ἀπάντησις θά δοθῆ μέσα ἀπό τήν "᾿Ορθόδοξο Πνοή".
1) Δέν ἐξετάζομεν καί δέν σχολιάζομεν ἐδῶ τήν πραγματικήν δεοντολογίαν - σκοπιμότητα, ὑπό τῆς ὁποίας ἐκινήθητε, ἐγράψατε καί ἀπεστείλατε αὐτό τό ἔγγραφόν σας, κατ᾿ αὐτήν τήν περίοδον καί μετά ἀπό δέκα ὁλοκλήρους μῆνας
2.) Καί αὐτό τό κείμενό σας, ὅπως καί ὅλα τά δημοσιεύματά σας, δέν εἶναι σαφές καί συγκεκριμένον εἰς τάς ἀναφοράς του, δηλαδή τό διακρίνει ἡ γνωστή μόνιμος ἀοριστολογία σας, σκοπεῖ δέ, καθ᾿ ἡμᾶς, εἰς τήν δημιουργίαν ποικίλων ἐντυπώσεων, κυρίως δέ νά προκαλέσῃ τήν συμπάθειαν πρός τό πρόσωπόν σας, ὡς δῆθεν...ἀδικουμένου.
3) Σᾶς ἐφιστᾶται ἡ προσοχή νά ἐξετάσετε πρῶτα τά ἰδικά σας δημοσιεύματα εἰς τόν "ΚΗΡΥΚΑ", τουλάχιστον ἀπό τόν ᾿Ιούλιον 2000 μέχρικαί τοῦ Μαρτίου 2001, διότι ἄλλο δέν ἐκυκλοφορήθη μέχρι σήμερα 1/14-9-2001, καθώς καί ὅλας τάς παρασκηνιακάς καί ἄλλας ἐνεργείας σας, καί κατόπιν, ἄν σᾶς μείνῃ κάποια ποσότητα "βδελυγμίας" τήν καταλογίζετε καί εἰς τά δημοσιεύματα τῆς "᾿Ορθοδόξου Πνοῆς".
4) ῞Οπως πρέπει νά γνωρίζετε καλά, μέσω τῆς  "᾿Ορθοδόξου Πνοῆς", ἔχομεν δηλώσει ὅτι ἀφ᾿ ἐνός "ἄν ὑπάρχουν ἀντιρρήσεις (εἰς τάς θέσεις τῆς "Ο.Π".) ἀπό ὁποιονδήποτε, παρακαλοῦμε νά διαλεχθῶμεν ἀπό τοῦ ἰδίου βήματος ἐνώπιον Κλήρου καί Λαοῦ..." καί ἀφ᾿ ἑτέρου "αἱ σελίδες τῆς "᾿Ορθοδόξου Πνοῆς" εἶναι ἀνοικταί διά νά παρουσιάσουν κάθε σοβαράν καί τιμίαν ἄποψιν. Λεκτικά ὅμως πυροτεχνήματα (καί προσθέτουμε καί ἀοριστολογίαι καί βαρύταται ὕβρεις), παραπληροφόρησις καί καλλιέργεια μισαλλοδοξίας, δέν ὠφελοῦν, ἀλλά ἀποκαλύπτουν πανικόν  καί ἀπόγνωσιν", καί δέν ἔχουν θέσιν εἰς τάς σελίδας τῆς ᾿Ορθοδόξου Πνοῆς". Βλέπετε "Ο.Π." τ. 112, σελ. 35, ἐπίσης σχετικόν εἰς τό τ. 110, σελ. 206-208.
Κατόπιν τούτων τό ἀπό 11-8-2001 ἔγγραφόν σας, καθ᾿ ἡμᾶς καί τούς συνεργάτας μας, τούς ὁποίους ἐκφράζομεν διά τῆς παρούσης, ἄν καί κερίθη ὡς ἀπαράδεκτον, διότι ἐκτός ἄλλων προκύπτει καί ὅλως ἀσεβές, ἀναιδές καί φαριασαϊκόν, καί δέν ἔχει θέσιν εἰς τάς σελίδας τῆς "᾿Ορθοδόξου Πνοῆς", ὡστόσον δέν ἀπεκλείσθη, ὑπό τινας προϋποθέσεις, ἡ δημοσίευσίς του, διά τοῦτο δέν σᾶς τό ἐπιστρέφωμεν. Μεταξύ τῶν συνεργατῶν μου ἐπεκράτησεν ἡ ἄποψις νά δημοσιευθῇ ἡ ἐπιστολή σας καί νά σχολιασθῆ. ᾿Επειδή δέ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἐθεωρήσατε τόν ἐλλογιμώτατον κ. ᾿Ελευθ.  Γκουτζίδην, ὡς συκοφάντη σας ἐζήτησεν, ὅπως ὁ ἴδιος ἀναλάβῃ τήν ἀναλυτικήν ἀπάντησιν μέσω τῆς "᾿Ορθοδόξου Πνοῆς", καίτοι μέ τήν ἐπιστολήν σας δέν ἀπευθύνεσθε εὐθέως πρός αὐτόν.
῎Εχετε, ὅμως, καί σεῖς ὅλην τήν ἄνεσιν, μιά καί παραμένετε ἀκόμη "κρίμασιν οἷς οἶδεν ὁ Κύριος", Διευθυντής, νά δημοσιεύσετε αὐτό τό κείμενόν σας, μαζί μέ τήν παροῦσαν ἐπιστολήν μας καί εἰς τόν "ΚΗΡΥΚΑ", εἰς τόν ὁποῖον ἀναφέρονται ὅλα τά ἐπώνυμα καί μή δημοσιεύματα τῆς "᾿Ορθοδόξου Πνοῆς". ῾Η δημοσίευσις τῆς ἐπιστολῆς σας, ὅσον καί τῆς παρούσης, θά ἀποτελέσῃ δι᾿ ὑμᾶς μίαν τιμίαν πρᾶξιν σας.
῾Ημεῖς, ὅπως καί ἡ Διεύθυνσις καί ὅλοι οἱ Συνεργάται μας, εὐχαρίστως, καί ὁποιοδήποτε ἄλλο ἔγγραφόν σας, τό ὁποῖον θά διακρίνεται ἀπό στοιχειώδη σαφήνεια καί θά ἔχῃ  συγκεκριμένας θέσεις καί ἀναφοράς εἰς συγκεκριμένα δημοσιεύματα τῆς "Ο.Π.", ἐπώνυμα ἤ μή, καί αἱ ὁποῖαι ἀποδεδειγμένως σᾶς θίγουν καί σᾶς ἀδικοῦν, δηλαδή θά εἶναι ἔγγραφον τίμιον καί εἰλικρινές, θά τό δημοσιεύσωμεν ὁπωσδήποτε, ἐπιφυλάσσοντες, ἐννοεῖται, εἰς ἡμᾶς τό δικαίωμα καί πάλιν διά ἐνδεχομένας κρίσεις καί σχόλια.

Μετ᾿ εὐχῶν καί τῇ ἐν Χριστῷ ἀγάπῃ.
῾Ο ᾿Εκδότης τῆς "ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΝΟΗΣ"
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
ΚΗΡΥΚΟΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007