ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2001
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α.  Π.  212
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 21-7-2001 (π.ἡ.).

ΠΡΟΣ
τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν
καί πάσης ῾Ελλάδος κ. ΑΝΔΡΕΑΝ.
Κοινοποίησις: Σεβασμιωτάτους ᾿Αρχιερεῖς

Μακαριώτατε, εὐλογεῖτε.

Σήμερα Παρασκευή 21-7-2001 (π.ἡ.), 2 Αὐγ. (ν.ἡ.) ο κ. Γ.  Ντούζας μοί ἐζήτησε ἐκ μέρους τοῦ κ. Κάτσουρα νά παραδώσω τά χρήματα ἐκ τῆς ᾿Ενορίας τοῦ ἁγίου Δημητρίου πού προβλέπονται διά τόν ᾿Αγῶνα, διότι, ὅπως εἰς τήν συνέχεια ἐπληροφορήθην, δέν ὑπῆρχαν χρήματα  διά νά πληρωθῇ τό τυπογραφεῖον καί νά παραληφθῇ ὁ "ΚΗΡΥΞ" τοῦ μηνός Μαρτίου.
᾿Εξ  αὐτῆς τῆς ἀφορμῆς δι᾿ ἄλλην μίαν φοράν Σᾶς δηλώνω τά ἑξῆς: Δέν ἀναγνωρίζω καμμίαν ἀπολύτως ἁρμοδιότητα εἰς τόν κ. Κάτσουρα καί εἰς θέματα διαχειρίσεως τῶν οίκονομικῶν τοῦ ᾿Αγῶνος. Διότι ἐπί τέσσερα περίπου ἔτη πολλάκις σᾶς ἔχω γράψει, καί προφορικῶς ἐνώπιον τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΙΦΣΚΑΕ καί ἐνώπιον τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου ἐζήτησα, ὅπως ὁ κ. Κάτσουρας, ὁ ὁποῖος διαχειρίζεται, ὅπως θέλει καί χωρίς καμμίαν διαφάνειαν, τό Ταμεῖον τοῦ ᾿Αγῶνος, (δέν ἐννοῶ ἐνταῦθα τό Ταμεῖον τοῦ ΙΦΣΚΑΕ), νά μᾶς παρουσιάσῃ ἕνα στοιχειώδη ᾿Απολογισμό τῆς διαχειρίσεως τῶν Οἱκονομικῶν τοῦ ᾿Αγῶνος κατά τά τελευταῖα ἔτη. Τοῦτο μέχρι σήμερον δέν ἐστάθη δυνατόν. ᾿Ερωτῶ: Διατί; Καί ἀκόμη ἐρωτῶ: Διατί ἀπό τήν στιγμή πού ἐζήτησα αὐτόν τόν στοιχειώδη οἰκονομικόν ἀπολογισμόν, διότι εἶχα καί ἔχω σοβαρούς λόγους, ἀντ᾿ αὐτοῦ ἐκινήθη ὑπό τοῦ κ. Κάτσουρα καί τῶν λοιπῶν συμβούλων Σας, ἀκόμη καί μέσα ἀπό τόν "Κήρυκα", ἕνας βάρβαρος διωγμός ἐναντίον μου.
Καί ἐνῶ μέχρι σήμερον, παρά τάς διαμαρτυρίας μου, δέν ἔγινε τίποτα ἀπό αὐτό πού, κατά χρέος, ἐζήτησα, καί τό ὁποῖον πάντοτε προηγουμένως ἐγένετο, ὅταν διαχειριστής τῶν οἰκονομικῶν τοῦ ᾿Αγῶνος ἦτο ὁ κ. Βάϊος Μπολγούρας, διαπιστώνω τώρα καί αὐτήν τήν ἀθλιότητα! ῞Οτι, σήμερα (2 Αὐγ. ν.η.) δέν ὑπάρχουν χρήματα διά νά πληρωθῇ τό τεῦχος τοῦ "ΚΗΡΥΚΟΣ" τοῦ μηνός Μαρτίου 2001, ὑποδεικνύεται δέ εἰς τόν τυπογράφον νά ἀπευθυνθῇ εἰς τόν Α καί Β,  καί σήμερα εἰς τόν ᾿Επίσκοπον Κήρυκον...διά νά ἐξευρεθοῦν τά χρήματα. ῎Ετσι ἐνῶ τό κακόν συνεχίζεται πρός τό χειρότερον, παραλλήλως παρουσιάζομε καί πρός τούς τρίτους μία εἰκόνα παντελοῦς διαλύσεως...ἄκρως εὐτελιστική.
Σᾶς γνωρίζω, ὅτι προκειμένου νά μή ἐξευτελισθοῦμε περισσότερο ἤδη ἐπλήρωσα τό ποσόν τῶν 190.000 διά νά παραληφθῇ τό τεῦχος τοῦ μηνός Μαρτίου. Πληρώνει, δηλαδή, ὁ πιστός λαός διά νά ἔχῃ αὐτό τό κατάντημα ὁ "ΚΗΡΥΚΑΣ" καί νά γράφῃ ὅ,τι θέλει ὁ κ. Κάτσουρας, καί νά μᾶς ὑβρίζῃ, καί νά μᾶς συκοφαντῇ, καί νά μᾶς χαρακτηρίζῃ, μέ τον χειρότερο τρόπο, ἀκόμη καί ὡς "ἐξυπηρετοῦντας ἰδιοτελεῖς στόχους καί σκοτεινά σχέδια κατά τῆς χειμαζομένης τοῦ Χριστοῦ ᾿Εκκλησίας".
Μακαριώτατε, ὅπως τήν προηγουμένη φορά, τά χρήματα τά παρέδωσα εἰς τήν Μακαριότητά Σας μέ τό σημείωμα, ὅτι "ἐκκρεμεῖ ἀκόμη τό θέμα τῆς διαχειρίσεως τῶν οἰκονομικῶν  τοῦ ᾿Αγῶνος,..."  ἔτσι καί τώρα θά ἤθελον νά σᾶς παραδώσω τά ὑπόλοιπα χρήματα εἰς χεῖράς  Σας. ῾Ο ῾Ιερός ὅμως ᾿Αγών τῆς ᾿Εκκλησίας δέν σώζεται μόνον ἀπό μερικάς χιλιάδας δραχμῶν μιᾶς πάμπτωχης ἐνορίας, ὅπως εἶναι ἡ ἐνορία ῾Αγίου Δημητρίου εἰς τό Μενίδι, τήν ὁποίαν ὑπηρετῶμεν καί ἡ ὁποία ἀντιμετωπίζει τεραστίας δυσχερείας, ἄν μάλιστα ληφθῇ ὑπ᾿ ὄψιν, ὅτι τά τελευταῖα αὐτά χρόνια ἀνεγείραμεν ἐκ βάθρων καί ἐκ τοῦ μηδενός, ἐκτός ἀπό τόν παμεγγέθη ῾Ιερόν Ναόν τοῦ ῾Αγίου Δημητρίου καί ἕτερον παμμεγέθη ἐπίσης  ῾Ιερόν Ναόν ἐπ᾿ ὀνόματι τῆς Παναγίας Σουμελᾶ, χωρίς τήν βοήθειαν κανενός, οἱ ὁποῖοι, ὡς εἶναι φυσικόν διά νά ὁλοκληρωθοῦν ἀπαιτοῦν ἀκόμη μεγάλας οἰκονομικάς δαπάνας. 
῎Αν δέν θελήσουμε νά σταματήσουμε τό κακόν, τό ὁποῖον ὁ Διευθυντής Σας καί οἱ Σύμβουλοί Σας, ὄχι τυχαῖα, καθ᾿ ἡμᾶς, ἤ ἐξ  ἀνθρωπίνης ἀδυναμίας, ἀλλά σκοπίμως προεκάλεσαν, καί μεθοδικῶς συνεχίζουν, διότι αὐτό ἀπήτησε ὁ Φλωριναῖος ᾿Επίσκοπος κ. Καλλίνικος διά λογαριασμόν τοῦ Παλαιοημερολογιτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, φοβοῦμαι, Μακαριώτατε, μήπως εἶναι ἀργά, καί ὅτι θά κλαύσωμεν διά μεγαλυτέρας συμφοράς καί γίνωμεν περισσότερον ἀναπολόγητοι ἐνώπιον τοῦ Δικαιοκρίτου Θεοῦ. ᾿Επαναλαμβάνω αὐτό τό ὁποῖον σᾶς ἔγραψε τελευταῖα ὁ Σεβ/τος Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Πανάρετος: "Φοβερόν τό ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος". ᾿Αδυνατῶ νά σχολιάσω περισσότερο αὐτή τήν κατάντια μας, τήν ὁποία παραχωρεῖ ὁ Θεός, διά τάς πολλάς μας ἁμαρτίας, ἐνῶ ἀδυνατῶ νά συλλάβω καί τό γεγονός, ὅτι παραμένωμεν ἀσυγκίνητοι, ὡς νά ἔχωμεν λάβει  "κακήν βουλήν", νά μή μείνῃ τίποτε ὄρθιον εἰς αὐτόν τόν ἀγῶνα τῆς ᾿Εκκλησίας.

῾Αναμένων ἀκόμη τήν θετικήν παρέμβασίν σας

διατελοῦμε τῇ ἐν Χριστῷ ἀγάπῃ
ἀδελφός ῾Υμῶν καί συλλειτουργός
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
Κήρυκος


Υ.Γ.  Μακαριώτατε, ἐκεῖ εἰς τό ἡσυχαστικό κελλίον Σας, νομίζω, ὅτι ἔχετε  ὅλην τήν ἄνεσιν καί τόν χρόνον νά ἀνοίξετε μερικούς παλαιοτέρους Τόμους τοῦ ΚΗΡΥΚΟΣ διά νά διαπιστώσετε αὐτό πού ὠνόμασα "κατάντια" τοῦ σημερινοῦ "ΚΗΡΥΚΟΣ". ῞Οσον ἀφορᾶ τόν διωγμόν τῆς "᾿Ορθοδόξου Πνοῆς", αὐτός γίνεται διότι, μέ τήν χάριν τοῦ Θεοῦ, προσπαθεῖ νά κάμνῃ τό ἔργον, τό ὁποῖον ἀρνεῖται νά ἐπιτελέσῃ ὁ "ΚΗΡΥΚΑΣ", διότι τό ἀρνεῖται ὁ Διευθυντής Σας καί τό λοιπόν περιβάλλον Σας...

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007