ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2001
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α.  Π.  211
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 21-7-2001 (π.ἡ.).

ΠΡΟΣ
τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν
καί πάσης ῾Ελλάδος κ. ΑΝΔΡΕΑΝ.
Κοινοποίησις: Σεβασμιωτάτους ᾿Αρχιερεῖς

Μακαριώτατε. Εὐλογεῖτε.
Αἰσθάνομαι ὑποχρέωσιν νά Σᾶς εὐχαριστήσω διά τήν παρουσίαν τοῦ Παν/του ῾Ιερομ/χου π. Νεοφύτου, ὡς ἀντιπροσώπου Σας, εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν, τήν ὁποίαν ἐτελέσαμεν εἰς τόν Μητροπολιτικόν μας Ναόν τῆς ῾Αγίας Αἰκατερίνης ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν ἁγίων Μαρτύρων Κηρύκου καί ᾿Ιουλίττης, καθ᾿ ἥν καί ἡ ταπεινότης ἡμῶν ἦγεν τά ὀνομαστήριά της. Εὐχαριστῶ καί διά τάς εὐχάς Σας, τάς ὁποίας διηρμήνευσεν ἐξ ὀνόματός Σας ὁ Πανοσιολογιώτατος. ῾Ωστόσον ὅμως, Μακαριώτατε, ἡ ἀγάπη καί ἡ ἐνότητα, καί τό "ὅλοι μαζί", πού ἰδιαίτερα ἐτόνισεν ὁ π. Νεόφυτος, θά εἶχον ἰδιαιτέραν ἀξίαν, καί θά μᾶς συγκινοῦσαν βαθύτατα, ἄν ἐκφράζοντο, οὐχί  δι᾿ ἀντιπροσώπου, ἤ ὡς σχήματα λόγου, ἀλλά διά τῆς προσωπικῆς Σας παρουσίας καί συμμετοχῆς εἰς αὐτήν τήν θείαν Λειτουργίαν. ᾿Εκεῖ ἐν τῇ θείᾳ Λειτουργίᾳ, ἤτοι εἰς τήν θείαν Εὐχαριστίαν, διά τῆς συμμετοχῆς μας εἰς τό κοινόν Ποτήριον ἐκφράζεται πραγματικά ἡ ἑνότης, ἡ ἀγάπη καί τό "ὅλοι μαζί".
᾿Επιτρέψτε μον νά εἴπω, ὅτι δέν εἶχον παρ᾿ οὐδενός τήν ἀπαίτησιν νά μέ τιμήσῃ διά τῆς παρουσίας Του, ἀλλά ἀναφέρομαι εἰς τό γεγονός, τῆς μή προσωπικῆς παρουσίας Σας, διότι αὕτη, τόσον ὑπό τῆς ἐλαχιστότητός μου, ὅσον καί ὑφ᾿ ὅλων γενικῶς, ἐξελήφθη καί ἑρμηνεύθη, ὡς ἔκφρασις διχαστική - διασπαστική. ῾Υπῆρξε κοινή ἡ ἀπορία - ἀνησυχία: "῾Ο Μακαριώτατος ἀπουσίαζε ἀπό τήν συγκεκριμένην θείαν Λειτουργίαν, καίτοι εἶναι δύο βήματα ἡ ἀπόστασις ἀπό τήν κατοικία του. Τοῦτο δέ, ὅταν ὁ Μακαριώτατος εἶναι ἀεικίνητος, καί τακτικά κάμνει πολλές ἑκατοντάδες, καί ἐνίοτε καί χιλιάδες χιλιόμετρα, διά νά φθάσει εἰς τά ἀκρότατα σημεῖα , διατί ἐν προκειμένῳ δέν προσῆλθε, ἀφοῦ δέν ἐκωλύετο οὔτε ἀπό λόγους ὑγείας, οὔτε εἶχεν ἄλλους ἀποχρῶντας λόγους;"! ῾Η παρουσία τοῦ Παν/του ἀντιπροσώπου Σας καί συλλειτουργοῦ μας π. Νεοφύτου, παρά τήν πολύ καλήν προσπάθειά του, δέν ἐκάλυψεν τήν ἀπουσίαν Σας, ἀντιθέτως αὕτη ἔγινε καί πιό αἰσθητή.
Μακαριώτατε, τάς προσωπικάς μας σχέσεις τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί ἑνότητος, δέν πρέπει νά τάς συνδέωμεν μέ τούς ἀγῶνας ἐπί τῶν σοβαρῶν ᾿Εκκλησιαστικῶν ζητημάτων. Οἱ ἀντικανονικότητες, αἱ ἀδικίαι, αἱ συκοφαντίαι καί πρό πάντων τά θέματα Πίστεως καί καθαρᾶς ῾Ομολογίας, ἐπιτρέψτε μου νά εἴπω, ὅτι δέν ἀντιμετωπίζονται μέ τάς μεθόδους τῆς ἀναβολῆς...καί τοῦ "κουκουλώματος" ἤ "ἀφῆστε τόν Κήρυκο νά ἔχῃ τίς ἀπόψεις του, ἡ πλειοψηφία ἔχει ἄλλη γνώμη καί ἀποφασίζει, ὅπως θέλει". Βασικόν κριτήριον τῶν ᾿Εκκλησιαστικῶν μας ἀγώνων πρέπει νά εἶναι πάντοτε τό "ἀληθεύοντες ἐν ἀγάπῃ".
Θά σᾶς ὑπενθυμίσω, σχετικά μέ τήν ἀπουσίαν Σας ἐκ τῆς συγκεκριμένης θείας Λειτουργίας, κάτι παρόμοιον, τό ὁποῖον συνέβη τό 1994. Τότε ἡ Μακαριότης Σας, καί ἀπό κοινοῦ ὅλοι, ἐζητήσαμε ἀπό τούς "πέντε"  νά συμμεθέξουν εἰς ἕνα Συνοδικόν καί Πανιερατικόν Συλλείτουργον, διά νά προσευχηθῶμεν, νά ἀγαπήσωμεν καί ἐν ὁμονοίᾳ νά ὁμολογήσωμεν καί κατόπιν νά ἀντιμετωπίσωμεν ἐκείνας τάς δυσκόλους καταστάσεις. Τό ἠρνήθησαν οἱ "πέντε", καί δέν προσῆλθον εἰς τό εὐλογημένον ἐκεῖνο Συλλείτουργον! Λοιπόν μή κάμνωμεν καί ἡμεῖς παρόμοια, διότι δέν μπορεῖ νά ἀποκλείσῃ κανείς τήν ἀπειλή νά σημειωθοῦν  παρόμοια ἤ καί χειρότερα τῶν "πέντε" ἀποτελέσματα.
Διά τοῦτο δράττομαι αὐτῆς τῆς εὐκαιρίας ταπεινῶς νά προτείνω τοῦτο:  Πρίν ἀπό τήν κακῶς καί ἀδικαιολογήτως μετατεθεῖσαν διά τόν Σεπτέμβριον  ῾Ιεράν Σύνοδον τῆς ῾Ιεραρχίας τοῦ ᾿Ιουλίου, νά προηγηθῇ ἕνα Συνοδικόν καί Πανιερατικόν συλλείτουργον, καί κατόπιν νά συνεδριάσωμεν ἡ ῾Ιερά Σύνοδος, καί μάλιστα αὐτή τή φορά εἰς τήν μεγάλην αἴθουσαν τοῦ ᾿Εκκλησιαστικοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου, διά νά δυνηθῇ νά παρακολουθήσῃ τάς ἐργασίας τῆς Συνόδου καί ὁ ῾Ιερός Κλῆρος καί ἐνδεχομένως καί ἄλλοι. Δέν ἔχομεν τίποτε τό ἀπόρρητον ἀπό τούς ῾Ιερεῖς μας, οὔτε καί ἀπό τό ὅλον σῶμα τῶν πιστῶν τέκνων τῆς ᾿Εκκλησίας. Τά θέματα τά ᾿Εκκλησιαστικά εἶναι κοινά καί ἀφοροῦν ὅλους. Προκειμένου δέ νά γίνουν ταῦτα δέον, ὅπως, χωρίς χρονοτριβήν, συνεδριάσωμεν  ἡ Διαρκής ᾿Ενδημοῦσα Σύνοδος, νά ἱεραρχήσωμεν τά θέματα καί νά ὁρίσωμεν καί Εἰσηγητάς. ῞Οπως ἀντιλαμβανόμεθα, ἔχομεν πολύ ἔργο νά ἐπιτελέσωμεν καί δέν πρέπει νά καθυστερήσωμεν.

Διατελῶ μετά τῆς ἐν Κυρίῳ τιμῆς καί ἀγάπης
ἀλλά καί εὐχαριστιῶν.

᾿Ελάχιστος ἐν Χριστῷ ἀδελφός καί συλλειτουργός ῾Υμῶν.
+ Ο ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΗΡΥΚΟΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007