ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2001
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α.  Π.  210 Α
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 21-7-2001 (π.ἡ.).


ΠΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΕΙΣ ΤΟΝ Β΄ ΤΟΜΟΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ «ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ» Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΕΦΕΡΕΤΟ ΕΙΣ ΤΑ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ.
 
Εἰς τό προηγούμενον πρῶτον τεῦχος κάναμε μία σύντομη ἀναδρομή εἰς τό θέμα τῆς ἐν ἔτει 1977 πτώσεως τοῦ Μητροπ.  Κορινθίας Καλλίστου καί τῆς προσχωρήσεώς του εἰς τό Φλωρινικόν σχίσμα. ᾿Εσημειώσαμεν, ὅτι τό κυρίαρχο στοιχεῖο σέ ὅλη αὐτή τήν ὑπόθεσι ἦτο τό γεγονός, ὅτι ὁ Παλαιοημερολογιτικός Οἱκουμενισμός κατώρθωσε καίριο πλῆγμα κατά τῆς ᾿Εκκλησίας, ἀφοῦ ἐπέτυχε νά παρασύρῃ ἕνα ᾿Επίσκοπον νά ἀποδεχθῇ τήν ἀπόφασιν τῶν Φλωρινικῶν νά προσληφθῇ ὡς ᾿Επίσκοπος ἀπό τό 1971, βάσει τῆς "χειροθεσίας", δηλαδή νά βλασφημήσῃ κατά τῆς ᾿Αποστολικῆς του Διαδοχῆς.
Είς τό παρόν τεῦχος θά ἀναφερθοῦμε εἰς ἕνα ἄλλο γεγονός, τήν ἐν ἔτει 1975, καί μέσα εἰς τά πλαίσια τοῦ Παλαιοημερολογιτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καί βάσει τῆς χειροθεσίας τοῦ 1971. ἀπαλλαγήν διά Βουλεύματος,τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς καί Νήσων κ. Νικολάου ἀπό τήν κατηγορίαν "ἐπί ἀντιποιήσει ἀρχῆς". Εἰς τήν περίπτωσιν αὐτήν τά πράγματα εἶναι πιό ἀποκαλυπτικά, διότι ὁ δικαστής προχώρησε ἀκόμη περισσότερον καί ἑρμήνευσε τἠν χειροθεσίαν, ὡς μίαν πράξιν οὐσιαστικήν, διά τῆς ὁποίας "ἡ ἄνομος", ὅπως τήν  ὀνομάζει, πρᾶξις τῆς χειροτονίας τοῦ 1935 καί ἐκείνης τοῦ 1948, "ἐπεκυρώθη ὡς μυστήριον" διά τῆς χειροθεσίας.
Παραθέτομεν τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 210/21-7-2001 ἐπιστολήν μας πρός τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Πειραιῶς καί Νησων κ. Νικόλαον, (μετά τῶν δύο συνημμένων αὐτῇ παλαιῶν ἐπιστολῶν πρός τόν Σεβασμιώτατον Κιτίου), καί ἐν Παραρτήματι τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 131/19-5-2000 "᾿Αναγκαίαν καί ἐπιβεβλημένην ἀπάντησιν ἐπί τῆς ὑπ᾿ ἀριθμ. 1100/2-42000 ᾿Επιστολῆς - Καταγγελίας τοῦ Σεβ. κ. Νικολάου, καί τήν ὑπ᾿ ἀριθ. 21021-7-2001. ᾿Επίσης παραθέτομεν καί τήν σχετικήν πρός τό θέμα ὑπ᾿ ἀριθμ. 209/19-6-2001 ἡμετέραν, καθώς καί τήν ἀπό 20-7-2001 ἐπιστολήν τοῦ θεολόγου κ. ᾿Ελευθερίου Γκουτζίδη πρός τήν ῾Ιεράν Σύνοδον μετά τῶν συνημμένων αὐτῇ.
῞Απαντα τά ἀνωτέρω κείμενα ἀναφέρονται εἰς τά φλέγοντα καί σήμερον θέματα τοῦ Παλαιοημερολογιτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τῆς ᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς τῶν ᾿Επισκόπων τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας καί τῆς λειτουργίας τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου.
Σημειώνομεν, ὅτι τά ἀνωτέρω κείμενα - ἐπιστολαί δέν ἀπεστάλησαν πρός ἀντιδικίαν, ἀλλά δι᾿ ἔνα καί μοναδικόν λόγον: Νά ὑπηρετήσουν τήν ἀλήθεια, τό δίκαιον καί τήν Κανονικήν τάξιν. Δηλαδή νά βοηθήσουν τούς ἀποδέκτας των, καί ὅλους μας, νά συνειδητοποιήσωμεν, ὅτι σήμερον προπάντων "ἑνός ἐστί χρεία", ἤτοι τοῦ νά διαφυλάξωμεν τήν γνησιότητα τῆς ῾Ομολογίας μας καί τήν ἀκεραιότητα τῆς ᾿Αποστολικῆς μας Διαδοχῆς, τά ὁποῖα προπάντων κινδυνεύουν. Θά τά διαφυλάξωμεν δέ ἐάν συνειδητοιήσωμεν, ὅτι ποτέ ἄλλοτε ἡ ᾿Εκκλησία δέν ἐπολεμήθη τόσον δόλια, ὅσον εἰς τάς ἡμέρας μας, καί ποτέ ἄλλοτε δέν ἐκινδυνεύσαμεν τόσον πολύ νά χάσωμεν τήν ῾Ομολογίαν καί τήν ᾿Αποστολικήν μας Διαδοχήν, ὅσον σήμερον.
᾿Εγράφησαν τά κείμενα αὐτά καί δι᾿ ἕνα ἀκόμη λόγον: Νά ὑπενθυμίσωμεν, ὅτι διά νά ἐξέλθωμεν ἀπό τά ἀδιέξοδα, εἰς τά ὁποῖα μᾶς ὡδήγησαν διάφοροι ἐξωεκκλησιαστικοί παράγοντες εἶναι ἀνάγκη νά σεβαστοῦμε πρωτίστως τήν ᾿Αλήθεια, τό Δίκαιο καί τήν Κανονική Τάξιν, καί ἑπομένως νά λειτουργήσῃ Κανονικῶς καί ᾿Ορθοδόξως ἡ ῾Ιερά Σύνοδος.

᾿Ελάχιστος  ἐν ᾿Επισκόποις
 ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
ΚΗΡΥΚΟΣ

Υ.Υ. Εἰς τήν ἰδίαν ἔκδοσιν προστίθεται ἐν εἴδει ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ καί μία πολύ καλή εἰσήγησις τοῦ ‘Αρχιεπισκόπου Περί τοῦ Συνοδικοῦ θεσμοῦ τήν ὁποίαν φαίνεται ἐξέχασε παντελῶς

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007