ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2001
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α.  Π.  208
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 16-6-2001 (π.ἡ.).

ΠΡΟΣ
Τήν σήμερον συνεδριάζουσαν
᾿Ενδημοῦσαν-Διαρκῆ ῾Ιεράν Σύνοδον

Μακαριώτατε, Πρόεδρε, Σεβασμιώτατοι ᾿Αρχιερεῖς
Εὐσεβάστως σᾶς γνωρίζω, ὅτι:
᾿Εν συνεχείᾳ τῶν ἑκατοντάδων σελίδων ἐγγράφων μου, μέ τά ὁποῖα ὑποδεικνύω τήν Κανονικήν ἀντιμετώπσιν τῶν πολλῶν καί λίαν σοβαρῶν ἐκκρεμούντων θεμάτων, καί τά ὁποῖα δέν  λαμβάνονται καθόλου ὑπ᾿ ὄψιν.
᾿Εν συνεχείᾳ καί τῶν ὅσων ἔχω καταγγείλλει περί τῆς δυσλειτουργίας τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, τοῦ ἀνωτάτου τούτου Συνοδικοῦ θεσμοῦ,
᾿Επειδή, ὅπως διεπίστωσα, καί ἀπό τάς τελευταίας ἐπαφάς (ἐγγράφους καί τηλεφωνικάς) μετά τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου, κατά τήν ταπεινήν μου ἄποψιν, δέν ὑπάρχει διάθεσις, ἔστω καί τήν τελευταίαν στιγμήν, νά λειτουργήσωμεν Κανονικῶς, ὡς ῾Ιερά Σύνοδος, καί νά ἀποφασίσωμεν ἐπί τῶν θεμάτων ὡς "ἔδοξε τῷ ῾Αγίῳ Πνεύματι καί ἡμῖν", ἀλλά συνερχόμεθα, μόνον καί μόνον διά νά ἀκούσωμεν καί φορτικῶς δεχθῶμεν τάς προειλημμένας ἀποφάσεις τοῦ παρασυνοδικοῦ κατεστημένου, τάς ὁποίας μεταφέρει εἰς ἡμᾶς ὁ Μακαριώτατος Πρόεδρος, ἤ καί ἕτεροι ᾿Αρχιερεῖς, μεθ᾿ ὧν συνεννοοῦνται οἱ συναποτελοῦντες τό παρασυνοδικόν κετεστημένον, διά τούς ὁποίους ὑπάρχουν καί ὑπόνοιαι, ἀλλά καί καταγγελίαι, ὅτι συνεννοοῦνται καί μέ ἐξωεκκλησιαστικούς παράγοντας, μέ ὅ,τι σημαίνει τοῦτο,
Εὑρίσκομαι εἰς τήν δυσάρεστον θέσιν νά ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΩ καί νά ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΩ ὅτι τό πρῶτον καί σοβαρόν θέμα, τό ὁποῖον πρέπει νά ἀντιμετωπίσωμεν, εἶναι ἡ παρατηρουμένη κατάχρησις ἐξουσίας, ἡ ἐπιδεικνυομένη εἰς τήν διοίκησιν αὐθαιρεσία καί γενικώτερον ἡ κατάλυσις τοῦ Συνοδικοῦ θεσμοῦ καί τῆς Κανονικῆς τάξεως. Καί τό κατ᾿ ἐπέκτασιν καί συνεπείᾳ αὐτοῦ ὑφιστάμενον  θέμα παραλείψεως καθηκόντων μας, ὅσον ἀφορᾶ τήν ἀντιμετώπισιν τοῦ ἔξωθεν εἰσβαλόντος παλαιοημερολογιτικοῦ Οἱκουμενισμοῦ, ὡς διεξοδικῶς ἔχω ἀναλύσει εἰς τάς ἑκατοντάδας σελίδας τῶν ἔγγράφων. ῾Υπομνημάτων, Εἰσηγήσεων μου εἰς τήν ῾Ιεράν Σύνοδον.
Δηλώνω δέ, ὅτι ὅλα τά προταθέντα, κατά τά τρία τελευταῖα ἔτη, υπό τῆς ἐλαχιστότητός μου θέματα  ἰσχύουν καί ζητοῦν τήν Κανονικήν καί ἐν Συνόδῳ, ἀντιμετώπισίν των, τούτων ὅμως ἐκ τῶν πραμάτων προηγεῖτα ἡ ἐκδίκασις τῆς παρούσης Καταγγελίας, ἡ ὁποία ἀφορᾶ τόν ὕψιστον Συνοδικόν θεσμόν.
Παρακαλῶ νά ἐξετασθῇ Κανονικῶς τό θέμα, νά ἐντοπισθοῦν οἱ ἔνοχοι καί νά ἀποδοθοῦν εὐθῦνες.

᾿Ελάχιστος ἐν ᾿Επισκόποις
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
Κήρυκος

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007