ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2001
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α.  Π.  207
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 14-6-2001 (π.ἡ.).


ΠΡΟΣ
Τήν Α.Μ.  τόν ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν
καί πάσης ῾Ελλάδος κ. ΑΝΔΡΕΑΝ

Μακαριώτατε, εὐλογεῖτε. ῾Ο Χριστός εἴη ἐν τῷ μέσω ἡμῶν.

᾿Εν συνεχείᾳ τοῦ χθεσινοβραδυνοῦ τηλεφωνήματός Σας, σᾶς γνωρίζω τά κάτωθι;
1) Τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 206/12-6-2001 ἔγγραφόν μου (σταλέν διά φάξ) δέν νομίζω ὅτι εἶναι πρόξενον λύπης, ὅπως μοῦ εἴπατε, ἀφοῦ μέ αὐτό σᾶς ἔθεσα τρία θέματα ὑπαρκτά, καί τά ὁποῖα εἶναι τῆς ἰδικῆς σας ἁρμοδιότητος καί ευθύνης.  Μᾶλλον ἐπεδίωξα, ὄχι νά λυπηθῆτε, ἀλλά νά ἀπεγκλωβισθῆτε ἀπό τά ἀδιέξοδα εἰς τά ὁποῖα σᾶς ἐξωθοῦν τά γνωστά πρόσωπα τοῦ περιβάλλοντός σας μέ τούς λάθος χειρισμούς,  τούς ὁποίους σᾶς ὑποδεικνύουν, ἐπί θεμάτων ἐκκλησιαστικῶν.
2) ᾿Αντιθέτως, ἡμεῖς ἐλυπήθημεν σφόδρα, πού ἀρνηθήκατε νά δεχθῆτε νά συζητήσωμεν προσωπικά ἐπί τῶν συγκεκριμένων τριῶν θεμάτων πού σᾶς ἔθεσα, ἀφοῦ, τοιαῦτα θέματα δέν συζητοῦνται ἀπό τηλεφώνου. Μοῦ εἴπατε, βεβαίως, ὅτι θά μοῦ ἀπαντήσετε γραπτῶς, ἀλλά δέν ἐδέχθητε νά ὁμιλήσωμεν. Τοῦτο, ἀκριβῶς εἶναι τό λυπηρόν καί ἀνησυχητικόν εἰς τήν ὅλην ὑπόθεσιν... Δέν δέχεσθε νά συνομιλήσωμεν ὡς ᾿Αρχιερεῖς; Δέν θέλετε νά ἀσχοληθοῦμε μέ τά φλέγοντα θέματα; Δέν θέλετε τήν κανονικήν καί ὀρθόδοξον, ἐν εἰρήνῃ καί ἀγάπῃ, λύσιν τῶν προβλημάτων;  Μήπως θέλετε τήν μέ κάθε τρόπον ἐπιβολήν τῆς ἀντιεκκλησιαστικῆς τακτικῆς τῶν συμβούλων σας;
3) ῾Υπενθυμίζω, ἐπίσης, Μακαριώτατε, ὅτι δύο φοράς κατά τό παρελθόν, ὅταν σᾶς ἐπεσκέφθην εἰς ῞Αγιον Μόδεστον, σᾶς ἐζήτησα νά καλέσετε καί τίς "δύο πλευρές" νά συζητήσωμεν καί μέχρι σήμερον τό ἀρνεῖσθε ἐν τῇ πράξει. Διατί, παρακαλῶ, τό ἀρνεῖσθε; Ποῖοι δέν συμφωνοῦν;
4) Μοῦ εἴπατε ὅτι τήν Παρασκευή θά συνεδριάσῃ ἡ ᾿Ενδημοῦσα, δέν ἐλάβατε, ὅμως, ὑπ᾿ ὄψιν τήν γ' παράγραφο τοῦ ἐγγράφου μου (206/12-6-2001), καθ᾿ ἥν: "᾿Επίσης παρακαλῶ νά μοῦ γνωρίσετε ἐγκαίρως καί γραπτῶς τήν νέαν ἡμερομηνίαν συγκλήσεως τῆς διά δευτέραν φοράν ἀναβληθείσης ᾿Ενδημούσης, ὡς καί τά θέματα, τά ὁποῖα προτείνετε ἡ Μακαριότης Σας νά μελετηθοῦν, προκειμένου νά εἰσηγηθῶμεν καί ἡμεῖς τά, καθ᾿ ἡμᾶς, ἐκκρεμοῦντα καί ἐπείγοντα θέματα".
Κατόπιν αὐτῶν αὖθις ζητῶ νά μοί ἀποσταλοῦν ἐγγράφως καί πρό τῆς συνεδριάσεως τῆς ᾿Ενδημούσης, τά θέματα τά ὁποῖα προτείνετε ἡ Μακαριότης Σας. ῞Οσον ἀφορᾶ δέ τά ὑφ᾿ ἡμῶν προτεινόμενα, παρακαλῶ νά ληφθοῦν ὑπ᾿ ὄψιν, ἐκτός τῶν προταθέντων διά παλαιοτέρων μας ἐγγράφων θέματα, καί ὅσα περιλαμβάνονται καί εἰς τά τελευταῖα δύο ἔγγραφά μας ὑπ᾿ἀριθμ Πρωτ. 202/16-5-01 καί 203/12-6-01.

᾿Ελάχιστος ἐν ᾿Επισκόποις
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
Κήρυκος

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007