ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2001
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α.  Π.  206
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 12- 6-2001 (π.ἡ.).

ΠΡΟΣ
τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον
᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ. ΑΝΔΡΕΑΝ

Μακαριώτατε, εὐλογεῖτε. ῾Ο Χριστός εἴη ἐν τῷ μέσω ἡμῶν.
Τήν προηγουμένην ἑβδομάδα ἡ Μακαριότης σας μέ εἰδοποιήσατε, ὅτι τήν Πέμπτη 8-6-2001 θά συνεδριάσωμεν ἡ ᾿Ενδημοῦσα - Διαρκής ῾Ιερά Σύνοδος. ῞Ομως τήν Τετάρτη τό ἀπόγευμα μέ ἀνεζήτησε ὁ Σεβ/τος κ. Νικόλαος καί μοῦ εἶπε: "Νά μή κάνουμε αὔριο τήν ᾿Ενδημοῦσα, νά τήν κάνουμε τήν ἄλλη ἑβδομάδα, διότι ἔχω πρόβλημα ὑγείας".  ᾿Απεδέχθην τήν πρότασιν τοῦ Σεβασμιωτάτου.
Χθές εἰς τήν ῾Ιεράν Μονήν "ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ", μοῦ εἴπατε πάλιν ὅτι ἡ ᾿Ενδημοῦσα θά γίνῃ τήν προσεχῆ Τρίτην, ὥραν 9ην πρωϊνήν, καί ἀπεδέχθην τήν νέαν πρότασιν. Σήμερα ὅμως Δευτέρα 12 ᾿Ιουνίου καί περί ὥραν 2.30 μεταμεσημβρινήν μοῦ τηλεφώνησε ὁ αἰδ. π. Δημήτριος Τσαρκατζόγλου καί μοῦ εἶπε, ὅτι δέν θά γίνῃ αὔριο ἡ συνεδρίασις τῆς ῾Ιεραρχίας, ὅταν δέ ἠρώτησα διατί, δέν εἶχε κάτι νά μοῦ ἀπαντήσῃ. Προσέθεσε, ὅμως: "Θά σᾶς εἰδοποιήσουμε πότε θά γίνῃ".
Κατόπιν ὅλων αὐτῶν ἀπευθύνομαι στήν Μακαριότητά Σας, διά νά μέ πληροφορήσετε ἐπί τῶν κάτωθι:
α) ῎Αν ἡ Μακαριότης σας δώσατε ἐντολήν εἰς τόν π. Δημήτριον νά μέ πάρῃ τηλέφωνο καί νά μέ ἐνημερώσῃ διά τήν ματαίωσιν καί τῆς αὐριανῆς συνεδριάσεως, καί ὑπό ποίαν ἰδιότητα ἤ ἁρμοδιότητα ἐνήργησε ὁ αἰδ. π. Δημήτριος; Μήπως ἡ Μακαριότης σας δέν λαμβάνετε ὑπ᾿ ὄψιν ὅτι κατά τῶν ἀποφάσεων σας τῆς 31-1-2001 καί 13-4-2001, περί παύσεώς μου ἀπό τῆς θέσεως τοῦ ᾿Αρχιγραμματέως, ὑπεβλήθη ὑφ᾿ ἡμῶν ἔνστασις ἡ ὁποία ἀκόμη δέν ἐξεδικάσθη, ἐνῶ οὔτε τά Πρακτικά, οὔτε τάς ᾿Αποφάσεις μοῦ ἐδώσατε, καίτοι τά ἐζήτησα Κανονικῶς διά τετάρτην φοράν; Μακαριώτατε, διατί, παρακαλῶ μέ προκαλεῖτε μέ αὐτόν τόν τρόπον πού ἐνεργεῖτε; Γιατί δέν ἐλέγχετε αὐτά πού προφανῶς σᾶς ὑποδεικνύει τό παρασυνοδικόν κατεστημένον; Μέχρι πότε θά συνεχίζεται αὐτή ἡ ὀλέθρια τακτική;
β) Παρακαλῶ νά μοῦ γνωρίσετε τόν λόγο διά τόν ὁποῖο ἐματαιώθη διά δευτέραν φοράν ἡ συνεδρίασις τῆς ᾿Ενδημούσης, διότι νομίζω, ὅτι πρέπει νά γνωρίζω τήν αἰτίαν ἤ ἐνδεχομένως τάς αἰτίας.
γ) ᾿Επίσης παρακαλῶ νά μοῦ γνωρίσετε ἐγκαίρως καί γραπτῶς τήν νέαν ἡμερομηνίαν συγκλήσεως τῆς διά δευτέραν φοράν ἀναβληθείσης ᾿Ενδημούσης, ὡς καί τά θέματα τά ὁποῖα προτείνετε ἡ Μακαριότης σας νά μελετηθοῦν, προκειμένου νά εἰσηγηθῶμεν καί ἡμεῖς, τά καθ᾿ ἡμᾶς, ἐκκρεμοῦντα καί ἐπείγοντα θέματα.

᾿Ελάχιστος ἐν ᾿Επισκόποις
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
Κήρυκος

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007