ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2001
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α.  Π.  205
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 7- 6-2001 (π.ἡ.).

ΠΡΟΣ
τόν κ. Παναγιώτατην ᾿Αλεξόπουλον
Εἰς Πάτρας

᾿Αγαπητέ κ. ᾿Αλεξόπουλε. Εὕχομαι ὑγείαν καί κάθε καλόν. Εἰς ἀπάντησιν τῆς ἀπό 5.5.2001 ἐπιστολῆς σας σᾶς γνωρίζω ὅτι διά τήν διατύπωσιν τοῦ κ. Γκουτζίδη: "Δέν θά ὁμιλήσω διά τήν πρώτην ῎Αναρχον, αἰωνίαν καί ἀόρατον ᾿Εκκλησίαν...", τήν ὁποία ὁ Φλωριναῖος ᾿Επίσκοπος κ. Καλλίνικος Σαραντόπουλος ἐκατηγόρησεν ὡς αἱρετικήν, ὡρισμένοι δέ δικοί μας, ὡς "πατερικῶς ἀμάρτυρον" καί ὡς " "καινοτομίαν", ἔχει δοθῇ ἀπό τόν ἴδιο (τόν κ. Γκουτζίδη) ἀπάντησις μέ τήν ὁμιλία του στήν Λάρισα τήν Κυριακή τῆς ᾿Ορθοδοξίας ἐφέτος. ῾Η ὁμιλία αὐτή ἐδημοσιεύθη εἰς τό τεῦχος τοῦ μηνός Φεβρουαρίου τῆς ᾿Ορθοδόξου Πνοῆς, τό ὁποῖον, μήπως δέν τό ἔχετε λάβει, σᾶς τό ἀποστέλλω. ᾿Επίσης ἡ δική μου ἐπί τοῦ θέματος θέσις ἐγράφη εἰς τά «Πνευματικά Θησαυρίσματα», τεῦχος 452/Φεβρουάριος 2001. Πρόκειται διά δοκίμιο, τό ὁποῖο δέν ἔχει κυκλοφορήσει ἀκόμη καί θέλω νά τό συμπληρώσω ἤ καί νά τό διορθώσω ἀκόμη. Εἶμαι πρόθυμος νά λάβω ὑπ᾿ ὄψιν κάθε καλοπροαίρετον ἐκ μέρους σας ὑπόδειξιν, ἔστω καί ἀντίθετον πρός τήν διατύπωσιν τοῦ κ. Γκουτζίδη καί πρός τήν ἰδική μου ἄποψιν, καί δι᾿ αὐτό θά σᾶς παρακαλέσω ἄν ἔχετε κάποια στοιχεῖα, κάποιες πατερικές μαρτυρίες, νά μοῦ τίς ὑποδείξετε, πρίν κυκλοφορήσῃ εὐρύτερον τό σχετικό τεῦχος.
Διά τά «Πνευματικά Θησαυρίσματα» ἀπό 1-1-2001 πού ἐζητήσατε, σᾶς τά ἀποστέλλω. Σᾶς γνωρίζω, ὅμως, ὅτι δέν ἔχουν κυκλοφορήσει ὅλα. Τά περισσότερα εἶναι δοκίμια καί μέ ἀρκετες διορθώσεις ἔχουν δημοσιευθεῖ εἰς τήν «᾿Ορθόδοξο Πνοή». ᾿Αλλά καί ὅταν ἐνσωματωθοῦν εἰς τόν Τόμο θά διορθωθοῦν καλύτερα. Τώρα ἔχει βγῆ ὁ 7ος Τόμος (κάθε 50 τεύχη γίνεται καί ἕνας Τόμος).  Τώρα ἑτοιμάζω τόν 8ο καί 9ο Τόμο. ῾Η ἔκτακτος ἔκδοσις τῶν «Πνευματικῶν Θησαυρισμάτων», ὅπως ἀντιλαμβάνεστε, ἐξυπηρετεῖ κυρίως τήν ἀρχειοθέτησιν ὡρισμένων κειμένων. Διά τοῦτο καί δέν κυκλοφοροῦν εὐρύτατα ὅλα τά τεύχη, καί δέν ἀποστέλλονται σέ συνδρομητές. Διατίθενται ὅμως οἱ Τόμοι εἰς ὅσους τούς ζητήσουν. Σᾶς στέλνω τόν 6ο καί 7ο Τόμο καί ὅταν ὁλοκληρωθοῦν καί κυκλοφορήσουν καί οἱ 8ος καί 9ος Τόμος θά σᾶς τούς ἀποστείλω καί αὐτούς. Θά προσπαθήσω νά σᾶς ἀποστέλλω καί τά κυκλοφορηθησόμενα τεύχη.

῾Ο ἐν ᾿Επισκόποις ἐλάχιστος
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
Κήρυκος

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007