ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2001
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α.  Π.  203
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 12-6-2001 (π.ἡ.).
 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ
 
(ΘΕΜΑ: Τά δημοσιεύματα τοῦ Κ.Γ.Ο. ᾿Ιουλίου 220, Αὐγούστου 2000,
καί ᾿Ιαν.- Φεβρ. 2001, καί ἕτερα θέματα Πίστεως καί ῾Ομολογίας,
ὡς καί Κανονικῆς Τάξεως).
 
ΠΡΟΣ
τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον κ. ᾿Ανδρέαν, καί τούς Σεβ/τους ᾿Αρχιερεῖς,  μέλη τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος.
 
Μακαριώτατε καί Σεβασμιώτατοι ᾿Αρχιερεῖς, ἐν συνεχείᾳ τῆς προηγουμένης μου ἐπιστολῆς (ὑπ᾿ ἀριθμ. Πρωτ.  202), μέ τήν ὁποίαν διά τετάρτην φοράν ἐζήτησα Πρακτικά καί ᾿Αποφάσεις τῶν δύο τελευταίων συνεδριάσεων τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου (31-1-2000 καί 24-4-2001), διότι μέ ἀφοροῦν ἄμεσα, ἐπανέρχομαι, διότι πρέπει νά ἐπιστήσω τήν προσοχήν ἐπί τῶν εὐθυνῶν μας πού βαρεῖαι προκύπτουν καί ἐκ τῶν προκλητικῶν δημοσιευμάτων τοῦ  "Κ.Γ.Ο. ᾿Ιουλίου 2000, Αὐγούστου 2000, καί ᾿Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2001[1].
Μέ τά ἐν λόγῳ δημοσιεύματα πρέπει νά ἀσχοληθοῦμε, νά προβληματισθοῦμε καί νά ἀποφασίσουμε τήν ἀνάκλησίν των, ἐνῶ ὀφείλουμε  νά ζητήσουμε καί τόν λόγον διά τό κατάντημα τοῦ ἐπισήμου δημοσιογραφικοῦ ᾿Οργάνου, τοῦ "ΚΗΡΥΚΟΣ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ". Τοῦτο, καθ᾿ ἡμᾶς, μετετράπη εἰς εὐτελές συκοφαντικόν ὄργανον  καί ἐτέθη ἀποκλειστικῶς εἰς τήν διάθεσιν τοῦ κ. Κάτσουρα κλπ.  μεθ᾿ ὧν συνεργάζεται. Διό καί πάλιν θέτομεν θέμα ἀμέσου ἀπαλλαγῆς τοῦ κ. Δ. Κατσουρα ἀπό τῆς θέσεως τοῦ Διευθυντοῦ, διότι, ὅσον παραμένει εἰς τήν θέσιν αὐτήν, ἐπιτείνονται τά εἰς βάρος του Κανονικά καί Νομικά ἀδιέξοδα, ἐνῶ ἡ ποιότητα τοῦ περιοδικοῦ προκαλεῖ ἐντροπήν καί θά ἔχῃ εἰς τό μέλλον ἀνυπολογίστους συνεπείας διά τήν ᾿Εκκλησίαν.
Πέραν τούτου μόνον ὄργανον τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου δέν μπορεῖ νά εἶναι, ὅταν κυκλοφορῇ σύμφωνα μέ τάς περιστάσεις καί τήν δεοντολογίαν τῶν ἐξωεκκλησιαστικῶν, ἤ ὅταν δέν ἔχῃ καμμίαν ἀπολύτως ἐπικαιρότητα, ἀλλά ἀφήνεται νά περάσουν  6 καί 7 μῆνες, ἤ καί περίπου ἔτος, νά ἔχουν ἐξελιχθεῖ κάποια γεγονότα, καί τότε ἐκτός τόπου καί χρόνου καί ἀνεπίκαιρα κυκλοφορεῖ, παντοτε, ὅμως, διά νά συκοφαντήσῃ καί κυρίως διά νά ἐξυπηρετήσῃ τόν παλαιοημερολογιτικόν Οἰκουμενισμόν,
Παρακολουθεῖστε, παρακαλῶ, τήν χρονολογική τους σειρά καί τήν καθυστέρησι τῶν τευχῶν: α) Τοῦ ᾿Ιουλίου ἐκυκλοφορήθη τήν 27 Σεπτεμβρίου 2000 β) Τοῦ Αὐγούστου ἐκυκλοφορήθη. τόν Φεβρουάριον, ἐνῶ ἐγκατελείφθησαν τῶν μηνῶν Σεπτεμβρίου-᾿Οκτωβρίου, Νοεμβρίου καί Δεκεμβρίου 2000 καί κυκλοφορεῖ τήν Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ - ῾Αγίου Γεωργίου (23-4-2001) τό τεῦχος τοῦ ᾿Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2001, δ) Τά τεύχη Σεπτεμβρίου, ᾿Οκτωβρίου, Νοεμβρίου καί Δεκεμβρίου τυπώνονται, κατά τό "ἅρπα κόλα", κατά μῆνα Μαϊο - ᾿Ιούνιο τοῦ 2001, καί δέν ἔχουν κυκλοφορηθῇ ἀκόμη.
Διερωτῶμαι: Δέν ἐνδιαφερόμεθα καθόλου, δέν αἰσθανόμεθα ἐντροπήν διά τό κατάντημα;  Διότι κατάντημα εἶναι τό γεγονός, ὅτι τό ἱστορικόν καί λαμπρόν Δημοσιογραφικόν ῎Οργανον τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας, ὁ "ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ" κατήντησεν ἔνα ἀνυπόληπτον, ταπεινόν ὄργανον  τοῦ κ. Κάτσουρα καί ὅλου τοῦ παρασυνοδικοῦ κατεστημένου, ἀλλά καί τοῦ ἐξωεκκλησιαστικοῦ τοιούτου. Αὐτή ἡ διάλυσις πού παρουσιάζεται καί φαίνεται πρός τά ἔξω, δυστυχῶς, εἶναι πολύ μεγαλυτέρα εἰς τήν πραγματικότητα. Παρακαλῶ νά ἴδωμεν εἰς τήν συνέχεια τό κατάντημά μας μέσα ἀπό τά δημοσιεύματα τοῦ "Κήρυκος":

Α
Τό δημοσίευμα τοῦ "Κ.Γ.Ο." μηνός ᾿Ιουλίου 2000
 
Τό δημοσιευθέν εἰς τό τεῦχος τοῦ ᾿Ιουλίου 2000 ρεπορτάζ, ἀποδεδειγμένως, ἀπετέλεσε τήν πλέον ἀτυχῆ ἐνέργειαν τοῦ κ. Κάτσουρα, ἡ ὁποία ὅπως καί αἱ λοιπαί θά τοῦ στοιχίσουν πολύ, ἔστω καί ἄν εἰς αὐτάς ἐνθαρρύνεται ἀπό ἐλάχιστα Συνοδικά μέλη. Παρακαλῶ νά παρακολουθήσουμε αὐτό τό ἀτυχές ρεπορτάζ, αὐτόν τόν "σαπρόν καρπόν", ὅπως τόν ἐχαρακτηρίσαμε, διά νά ἴδωμεν καί τάς ἰδικάς μας βαρυτάτας εὐθύνας καί ὡς ἄτομα καί ὡς ῾Ιερά Σύνοδος:
α) Εἰς αὐτό τό ρεπορτάζ τό ὁποῖον δημοσιεύεται τόν Σεπτέμβριον - ᾿Οκτώβριον τοῦ 2000 παρουσιάζεται ὁ Παν/τος ῾Ιερ/χος  π. ᾿Αμφιλόχιος, ὅτι διέκοψε τό μνημόσυνον τοῦ ᾿Επισκόπου Λαρίσης κ. Παναρέτου, καί ὅτι κατ᾿  αὐτοῦ ἐκινήθη τό Α'βάθμιον Συνοδικόν δικαστήριον κλπ.  ῾Η ᾿Ενδημοῦσα  Ι. Σύνοδος τῆς 26-8-2000 ἐγνώριζεν , ὅτι ἅπαντα τά ἀνωτέρω εἶναι ΑΝΑΛΗΘΕΣΤΑΤΑ, διότι ἤδη ἀπό τήν 29 ᾿Ιουνίου 2000, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης κ. Πανάρετος εἶχεν ἀνακαλέσει ὅλους τούς λόγους πίστεως καί ἰδιαίτερα τήν καταχθόνιον σκευωρίαν τῶν μ. Μαξίμου καί Δ. Κάτσουρα, ἤτοι τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 15/7-9-99 παράνομον, ἀντικανονικήν καί ἄκυρον πράξιν "ἀργίας", κλπ. Τήν 29 πρός 30 ᾿Ιουνίου ἐγένετο μικρά Πεντηκοστή εἰς τό ἐν Ραψάνῃ Πυργετοῦ ῾Ησυχαστήριον τῶν ῾Αγίων ᾿Αποστόλων τῆς Μητροπόλεως Λαρίσης. ῾Ο ῾Ιερομόναχος μετά τῆς συνοδείας του καί οἱ Γ.Ο.Χ.  Λαρίσης, χάρις εἰς τήν ἐν ταπεινώσει καί ἀγάπῃ ᾿Ορθόδοξον ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ τοῦ ᾿Επισκόπου, τόν ἐδέχθησαν, ὅπως ἀκριβῶς ἠγωνίζοντο καί προσδοκοῦσαν νά τόν ἴδουν, ὡς γνήσιον Ποιμένα καί Πατέρα. Πρός τί λοιπόν ἡ ὑστερόβουλος καί ἐκτός τόπου καί χρόνου ψευδής καί συκοφαντική δημοσίευσις  - παραπληροφόρησις μέ αὐτό τό ρεπορτάζ;
Τό θέμα γίνεται ἰδιαίτερα σοβαρόν, ἄν ληφθῇ ὑπ᾿ ὄψιν, ὅτι τήν 26-8-2000, ὁ ᾿Επίσκοπος Λαρίσης σᾶς παρέδωκε δι᾿ ἀντιπροσώπου του τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 19/24-8-2000 ἱστορικόν καί ὁμολογιακόν ἔγγραφόν Του. Εἰς αὐτό ἐπισυνάπτετο καί ἡ σχετική δήλωσις ἀνακλήσεως τῶν ἐπιληψίμων, ἡ καλή ῾Ομολογία καί ἡ ἀνάκλησις τῆς κατάφωρα ἀντικανονικῆς πράξεως (15/7-9-99). Πῶς ἡ ἀντικανονικῶς συνελθοῦσα ᾿Ενδημοῦσα Σύνοδος τήν 26-8-2000 παραθεωρεῖ ὅλα αὐτά τά ὁποῖα ἔγιναν τήν 29 ᾿Ιουνίου, καί τόν Σεπτέμβριον κυκλοφορεῖ τόν ΚΗΡΥΚΑ τοῦ ᾿Ιουλίου μέ τά ἐν αὐτῷ ψευδῆ, συκοφαντικά καί παραπλανητικά στοιχεῖα; Διατί ἡ ᾿Ενδημοῦσα (τῆς 26-8-2000) δέν ἐσεβάσθη τήν ἁγίαν ἐν Χριστῷ καί ἐν τῇ ᾿Εκκλησίᾳ θεοπρόβλητον βούλησιν τοῦ Μητροπολίτου Λαρίσης, καί ἐνέκρινε τά "πονηρά ἔργα" τοῦ κ. Κάτσουρα;
᾿Επίσης σήμερα πού γράφομεν τό παρόν ῾Υπόμνημα εἶναι  20-6-2001(π.ἡ.). Ποῦ εἶναι τά "Πρωτοβάθμια Δικαστήρια" πού ἀνεβλήθησαν τρεῖς φορές; Ποῦ εἶναι τά Κατηγορητήρια κατά τοῦ ῾Ιερομονάχου; Ποῦ εἶναι οἱ "δικασταί" καί  αἱ "ἀποφάσεις" των; ᾿Ιδού ὁ εὐτελισμός μας, ἰδού τό κατάντημα εἰς τό ὁποῖον μᾶς ὡδήγησεν ὁ παλαιοημερολογιτικός Οἰκουμενισμός καί ὁ ἀποδειχθείς μέσα ἀπό τό νέο θεολογικό διἀλογο φιλοφλωρινισμός ὡρισμένων. ᾿Ιδού ἡ ἀξιοπιστία τοῦ "Κήρυκος", ἰδού καί ἡ ἰδική μας. Πρός χάριν καί πρός εὐόδωσιν τοῦ Παλαιοημερολογιτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τόν ὁποῖον διά τῶν ἐπιστολῶν του κατήγγειλε πρῶτος ὁ ῾Ιερομόναχος π. ᾿Αμφιλόχιος, κατελύθη ἡ Κανονική Τάξις, τό δίκαιον, καί ἐστράφητε κατ᾿ αὐτοῦ πρίν ἐξετασθοῦν αἱ Καταγγελίαι του καί πρίν κἄν ἐπιληφθῇ ἡ ῾Ιερά Σύνοδος τῶν συγκεκριμένων θεμάτων Πίστεως καί ῾Ομολογίας. Τί σημαίνει καί αὐτό ἀπό Κανονικῆς ἀπόψεως;
῾Ο σχετικός μέ τά ἀνωτέρω εἰδικός Α' Τόμος "ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ" ἐξ᾿ 180 σελίδων μεγάλου μεγέθους, ὀ ὁποῖος ἐκυκλοφόρησε ἀπό τάς ᾿Εκδόσεις τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Μητροπόλεως, τόν Δεκέμβριο τοῦ 2000, περιλαμβάνει ὅλα ἐκεῖνα τά στοχεῖα, τά ὁποῖα πρέπει νά μελετηθοῦν καί νά ληφθοῦν ὑπ᾿ ὄψιν, ὥστε νά ἀποφασίσουμε κατά Θεόν καί πρός τό ἴδιον ἑκάστου τῶν ἐμπλεκομένων, ἀλλά καί πρός τό γενικόν ᾿Εκκλησιαστικόν συμφέρον. ῾Ωστόσον περιττόν νά ἐπαναλάβωμεν ὅτι ἡ ἐλαχιστότης μας οὐδέν ἀπολύτως ἐγκρίναμεν, ἐκ τῶν ὅσων ἐσκευωρήθησαν κατά τοῦ ῾Ιερομονάχου,  ἐνῶ ἐπιδοκιμάζομεν ὅ,τι ἐπεσημάνθη εἰς τάς ἐπιστολάς τοῦ ῾Ιερομονάχου ἀπό τό 1998, ὅτε καταφανῶς ἤλλαξεν ἡ στάσις τινῶν ἔναντι τῶν πέντε καί ἔναντι τοῦ πλαιοημερολογιτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ. ᾿Εννοεῖται ὅτι δέν παραγράφεται τίποτε ἐκ τῶν ὅσων ἐσκευωρήθησαν κατ᾿ αὐτοῦ, ἐνῶ ὅλα, ἄν εἴμεθα ἐλεύθεροι, μποροῦν νά διορθωθοῦν. ᾿Ιδού νά σταθοῦμε πρό τῶν εὐθυνῶν μας.
Μακαριώτατε, καί Σεβασμιώτατοι ᾿Αρχιερεῖς, τά γεγονότα κραυγάζουν, ὅτι εἴμεθα πολύ ἐκτεθειμένοι καί ἔναντι τοῦ Θεοῦ καί ἔναντι τῶν ἀνθρώπων. Εἴμεθα ἐκτεθειμένοι μέ τάς παραλείψεις μας εἰς θέματα ῾Ομολογίας, Κανονικῆς τάξεως καί δικαιοσύνης, καί ἀντιμετωπίσεως ἐσωτερικῶν προβλημάτων.
᾿Εκατηγορήθη ψευδῶς, ἐσυκοφαντήθη, ἠπειλήθη, ἐδιώχθη καί ἐξυβρίσθη ὁ Παν/τος ῾Ιερομ. π. ᾿Αμφιλόχιος ἀπό τό 1998 διά τάς πολύ γνωστάς ἐπιστολάς του. Δηλαδή ἐδιώχθη, διότι πολύ σωστά ἔθεσε θέματα καθαρᾶς ῾Ομολογίας, καί προπάντων ὅτι τινές τῶν ᾿Επισκόπων ὄχι μόνον δέν ἐβοηθήθησαν πρός τήν κατεύθυνσιν αὐτήν, ἀλλ᾿  ἐξωθήθησαν πρός τήν μή καθαράν ῾Ομολογίαν. ῎Εθεσε θέμα λειτουργίας τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου. Θέμα ἀδικαιολογήτου καί λίαν ὑπόπτου ἀδρανείας ἔναντι τῶν πέντε σχισματοαιρετικῶν.  ᾿Εζήτησε τήν ἀνάδειξιν 12μελοῦς Συνόδου, καταδίκης τοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ - Οἰκουμενισμοῦ, καί τέλεσιν ῾Αγίου Μύρου! ῎Εθεσε θέματα φλέγοντα  καί ἐξέφρασε τήν ἀγωνίαν του. Τί ἐπηκολούθησεν; ῾Ως τρικυμιῶσα θάλασσα ὕψωσαν τήν μῆνίν των οἱ σύμβουλοι τοῦ Μακαριωτάτου, καί παρέσυραν καί ἄλλους ᾿Αρχιερεῖς καί ἠθέλησαν ὅ,τι δέν ἐπέτυχον οἱ πέντε πρώην Μητροπολῖται, νά τό ἐπιτύχῃ ἡ ἰδική των "διάδοχος", ὡς φαίνεται, κατάστασις, ἡ ὁποία ὡς συνεχίζουσα τήν γραμμήν τῶν πέντε, ἔχει τούς ἰδίους στόχους καί διά τοῦτο κλυδωνίζει πάλιν τήν ᾿Εκκλησίαν. Διερωτώμεθα:
Ποῖα σκοτεινά κέντρα ἐκκινοῦσαν τούς πέντε καί, κατά τήν ἰδικήν μας ᾿Αρχιερατικήν κρίσιν, συνεχίζει νά κινῇ καί σήμερον τό περιβάλλον τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου, συνεργούντων καί τῶν Σεβ/των κ. Νικολάου (ἀπό τόν ᾿Ιούνιο τοῦ 1999), ὅπως καί τοῦ Σεβ/του κ. ᾿Ανδρέου; Ποῖον τό ἀποτέλεσμα τῶν κατάφωρα ἀντικανονικῶν, ἀδίκων ἔγγράφων, ἀορίστων κατηγοριῶν,  καί κατηγορητηρίων, καί τῶν ἀδιανοήτων "Συνοδικῶν δικαστηρίων"; 
῎Αν, Μακαριώτατε καί Σεβασμιώτατοι ᾿Αρχιερεις, δέν ληφθοῦν ὑπ᾿ ὄψιν, ὅσα ἀπό τό 1998 μέ προσωπικάς καί ἀπορρήτους ἐπιστολάς μᾶς ὑπέμνησεν ὀ ῾Ιερομόναχος, ἰδιαίτερα τά περί Κανονικῆς τάξεως καί καθαρᾶς ῾Ομολογίας, καί ἐάν δέν ἀνακληθοῦν αἱ ἀντικανονικότητες καί αἱ ἀδικίαι εἰς βάρος του, καί εἰς βάρος ἄλλων, φοβοῦμαι πώς δέν θά παύσῃ ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ, καί τά σκάνδαλα θά εἶναι καί εἰς τήν συνέχεια ἀναπόφευκτα ὡς καρποί αὐτῶν τῶν ἁμαρτιῶν κατά τῆς Κανονικῆς τάξεως καί τῆς Πίστεως.
β) ῞Οσον ἀφορᾶ τόν ἐλλογιμώτατον κ. ᾿Ελευθέριον Γκουτζίδην καί ἐπ᾿ αὐτοῦ τό δημοσίευμα τοῦ ᾿Ιουλίου εἶναι ἐπίσης ἀναληθές, συκοφαντικόν καί ἄκρως προσβλητικόν τῆς τιμῆς καί ὑπολήψεως τοῦ ἰδίου, ἀλλά καί τῆς οἰκογενείας του. Δέν ἐδίστασε τό παρασυνοδικόν κατεστημένον, καί οἱ δύο τρεῖς ᾿Αρχιερεῖς τῆς ἀντικανονικῶς συγκληθείσης ᾿Ενδημούσης Συνόδου τῆς 26-8-2000, νά παραπληροφορήσουν καί νά συκοφαντήσουν  παγκοσμίως τόν ἐλλογ/τον  θεολόγον, ὡς δῆθεν "συκοφάντην" τοῦ κ. Δ.  Κάτσουρα, καί προπάντων ὅτι "κακοδοξεῖ", διότι, κατά τό ρεπορτάζ τοῦ κ. Κάτσουρα, καί κατά τόν κ. Καλλίνικον καί τόν κ. ᾿Αθ.  Σακαρέλλον κηρύσσει θεολογικάς θέσεις, αἱ ὁποῖαι εἶναι δῆθεν "πατερικῶς ἀμάρτυροι" καί ἀποτελοῦν "καινοτομίαν"!  ῾Η κατηγορία αὐτή διετυπώθη ἀπό τόν γνωστόν σχισματικόν κ. Καλλίνικον Σαραντόπουλον καί προωθήθη ἀπό τό παρασυνοδικόν μας κατεστημένον  τόν κ. Δ. Κάτσουρα καί μ. Μάξιμο καί λοιπούς.
᾿Ερωτῶ πότε οἱ κατήγοροι ἀπέδειξαν τήν κατηγορίαν των καί πότε ὁ Μακαριώτατος ἤ κάποιοι Συνοδικοί κατενόησαν περί τίνος πρόκειται καί πότε ἐβεβαιώθησαν περί τοῦ δῆθεν "ἀμαρτύρου" καί τῆς δῆθεν "καινοτομίας"; Τήν 13-4-2001, ὅτε συνεδρίαζεν ἡ ῾Ι. Σ. τῆς ῾Ιεραρχίας, ᾿Αρχιερεύς ἐφωράθη νά ἀγνοῇ παντελῶς τό θέμα καί νά λέγῃ ἄλλα ἀντί ἄλλων, ἐνῶ ὑποτίθεται ὅτι ὁ ᾿Αρχιερεύς αὐτός τήν 17 καί 18 Μαΐου 2000 ἐμελέτησε τό θέμα καί ἐν ἐπιγνώσει του ἀπεφάνθη, τήν δέ 26-8-2000 ἐνέκρινε καί τήν δημοσίευσιν! ῎Εχομεν συνείδησιν τοῦ ὀλισθήματος, τόσον τοῦ Μακαριωτάτου, ὁ ὁποῖος ὑπέγραψεν καί ἐπ᾿ αὐτοῦ σειράν ἐγγράφων, τά ὁποῖα ὀφείλει νά ἀνακαλέσῃ, ἐν ὅσῳ ζῇ, ἀλλά καί τοῦ ὀλισθήματος τῆς 17 καί 18 Μαίου 2000, ὅτε συνεδρίασεν ἡ ῾Ιεραρχία καί ἰδιαίτερα τῆς 26-8-2000, ὅταν ὑπό ἀντικανονικῆς ἐνδημούσης Συνόδου, ἐνεκρίνετο ὁ "σαπρός καρπός" τοῦ κ. Κάτσουρα, ὡς δῆθεν Συνοδικός;
Διατυπώνεται εἰς τό ἴδιον δημοσίευμα καί ἡ κατηγορία ὅτι "δέν ἀπέδειξεν", (ὁ κ. Γκουτζίδης) ὡς ὀρθήν τήν θεολογικήν θέσιν του: "Δέν θά ὁμιλήσω σήμερον διά τήν πρώτην ῎Αναρχον, αἰωνίαν καί ἀόρατον ᾿Εκκλησίαν, διότι αὐτή εἶναι ἡ κοινωνία τῶν τριῶν θείων προσώπων τοῦ ἐνός Θεοῦ".  Δέν ἦτο ὑποχρεωμένος ὁ κ. Γκουτζίδης νά ἀποδείξῃ τίποτε, διότι:
α) ᾿Απ᾿ ἀρχῆς ἐδέχθη, ὅτι ἐνδεχομένως νά σφάλῃ, διό καί παρεκάλεσε τούς κ.κ. Κάτσουρα καί Μάξιμο "νά προβοῦν εἰς τήν διατύπωσιν τοῦ ὀρθοῦ καί νά δημοσιεύσουν τήν διόρθωσιν, τοῦ κατ᾿  αὐτούς ἐσφαλμένου, εἰς τόν ΚΗΡΥΚΑ, χωρίς ἀκόμη καί νά λάβῃ γνῶσιν τῆς διορθώσεως ὁ ἴδιος".
β) ῾Ως κατήγοροι, αὐτοί ἔπρεπε νά ἀποδείξουν τήν κατηγορίαν των ὡς ἀληθῆ καί ἄν δέν τήν ἐδέχετο ὁ κ. Γκουτζίδης, τότε τόν λόγον θά εἶχεν ἡ ῾Ιερά Σύνοδος. ᾿Αφοῦ, ὅμως, ποτέ δέν τήν ἀπέδειξαν, εἶναι οἱ ἴδιοι συκοφάνται καί κατά τόν ΣΤ' Κανόνα τῆς Β᾿ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἡ κατηγορία ἔπεσεν ἐπί τῶν κεφαλῶν των  καί ἐφ᾿ ὅσον παραμένουν ἀμετανόητοι πρέπει νά ἐφαρμοσθῇ ὁ Κανών καί νά τιμωρηθοῦν ὡς συκοφάνται καί καινοτόμοι. Πῶς εἰσηκούσθησαν, ἀλλά καί ἐκαλύφθησαν οἱ ψευδοκατήγοροι συκοφάνται; ᾿Επί ποίας λογικῆς, ποίας ἠθικῆς ἤ Κανονικῆς καί Νομικῆς βάσεως ἐκινήθη τό ὅλον θέμα;
γ) Πότε ἐκλήθη ὁ κ. Γκουτζίδης εἰς τήν ῾Ιεράν Σύνοδον διά τό ἐν  λόγῳ θέμα; Διατί δέν ὑλοποιήθη ἡ πρότασις μου τήν ὁποίαν διετύπωσα τήν 17-5-2000 , νά κληθῇ  ἐνώπιον τῆς Συνόδου, πρότασιν τήν ὁποίαν μέ τήν στάσιν σας ἐδείξατε ὅτι συμμερισθήκατε, ἀφοῦ δέν τήν ἀπορρίψατε; Ποῖοι δάκτυλοι παρενέβησαν καί δέν προσεκλήθη ; Πόσες φορές ἀκόμη τό προέτεινα; Διατί καί μόνον ἐπί τῷ ἀκούσματι τοῦ ὀνόματός του τινές ἐνοχλοῦνται καί παννικοβάλλονται; ῏Ητο "κατηγορούμενος" καί δέν ἐκλήθη; ῾Υπῆρξαν κατήγοροί του καί δέν ὑπεχρεώθησαν νά ἀποδείξουν ὡς ἀληθῆ τήν κατηγορίαν των; Συνειδητοποιοῦμε τάς παρανομίας μας; Συνειδητοποιοῦμε, ὅτι δέν λειτουργεῖ τίποτε κανονικά καί παίζουν ὡρισμένοι "ἐν οὐ παικτοῖς";
δ) Ποία εἶναι ἡ θέσις τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου καί μετά τήν Κυριακή τῆς ᾿Ορθοδοξίας, καθ᾿ ἥν ὁ θεολόγος κ. ᾿Ελευθέριος Γκουτζίδης ἀπέδειξεν ὅτι ἡ θεολογική του θέσις - διατύπωσις καί Πατερικῶς μεμαρτύρηται καί ὀρθόδοξος εἶναι; Ποία εἶναι μετά ἀπό αὐτό ἡ θέσις της ῾Ιερᾶς Συνόδου εἰς τήν ἀναπόδεικτον ψευδῆ, συκοφαντικήν καί βλάσφημον κατηγορίαν;  Πλανῶνται ὡρισμένοι, ἄν νομίζουν, ὅτι κάποια ευτελῆ - δικολαβικά καί ἄκρως συκοφαντικά δημοσιεύματα τῶν κ.κ. Σαραντοπούλου - Σακαρέλλου εἰς τήν "Φωνήν τῆς ᾿Ορθοδοξίας" τούς καλύπτουν. ΠΛΑΝΩΝΤΑΙ ΠΛΑΝΗΝ ΟΙΚΤΡΑΝ, διότι τά δημοσιεύματα τοῦ Φλωρινικοῦ περιοδικοῦ "Φωνή τῆς ᾿Ορθοδοξίας" πέραν τοῦ ὅτι εἶναι γελοῖα καί ἔχουν γραφεῖ ἔτσι ὡς νά ἀπευθύνωνται εἰς δευτέρας κατηγορίας ἀνθρώπους, αὐτά ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ τήν σύνθετον σκευωρίαν τῶν ἡμετέρων μετά τῶν ἰδίων τῶν Φλωρινικῶν.
Δυστυχῶς ἡ ῾Ιερά Σύνοδος, (ἡ "πλειοψηφία" ἤ ἡ "μειοψηφία", δέν ἔχει σημασίαν), ὡς παραπλανηθεῖσα ὑπό τοῦ κ. Κάτσουρα καί μ. Μαξίμου ἐπιτρέπει, εἰς ἕνα τρίτον, νά βγάζῃ τό συμπέρασμα ὅτι ἄφησε νά προχωρήσουν σχέδια τῶν Φλωρινικῶν κ.κ. Σαραντοπούλου καί Σακαρέλλου, ὁ δέ Διευθυντής τοῦ "ΚΗΡΥΚΟΣ", ὅπως ὁ ἴδιος ἔγραψεν εἰς ἐπιστολήν του πρός τήν ἐλαχιστότητά μου: "δέν ἐλέγχεται ἀπό τήν ᾿Εποπτεύουαν, οὔτε διευθύνεται ἀπό τήν Συντακτική, ἀλλά....διευθύνει..". Παρακαλεῖσθε νά παρακολουθήσετε τόν ΕΛΕΓΧΟΝ καί τήν ΣΥΝΤΡΙΒΗΝ τῆς σκευωρίας ἀπό τήν σχετική στήλη τῆς "ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΝΟΗΣ" ὑπό τόν τίτλον: "᾿ΕΠΙ ΕΝΟΣ ΑΤΥΧΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΗΡΥΚΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ- ᾿Αριθμ.  τεύχους 269/᾿Ιουλίου 2000).
᾿Εκατηγορήθη, λοιπόν, ἐσυκοφαντήθη καί διεβλήθη καί ὁ  ἀπό τριακονταετίας πιστός ἔντιμος, ἀνιδιοτελής καί γνήσιος συνεργάτης, ὁ θεολόγος κ. ᾿Ελευθ.  Γκουτζίδης! Εἰς τί παρακαλῶ ἔπταισεν, εἰς τί ἤλλαξεν, ποίαν ἀσέβειαν, ποίαν παρέκκλισίν του διαπιστώσατε προσωπικά ὡς ᾿Αρχιερεῖς, ποίαν ἰδιοτέλειαν, ποίαν ὑστεροβουλίαν, ποίαν συκοφαντίαν καί ποίαν καινοτομίαν; Συνειδητοποιοῦμεν ποῖος, πῶς καί διατί ἐσυκοφαντήθη;
῞Ενα εἶναι τό "κακόν" τοῦ ἐλλογιμωτάτου θεολόγου καί πιστοῦ συνεργάτου, ἤ ἐπί τό ὀρθώτερον ἐν πολλοῖς καί πρωτεργάτου εἰς τόν ᾿Αγῶνα! Ποῖον; ῞Οτι ἀγωνίζεται ἐπί τῆς ἰδίας γραμμῆς Πίστεως, πού εὑρῆκε ἀπό τό 1960, καί τό 1924, καί ὅτι αὐτήν τήν ἐσυστηματοποίησεν, τήν προέβαλε καί παραμένει ἀμετακίνητος εἰς τήν ῾Ομολογίαν - ᾿Εκκλησιολογίαν τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας. ῞Οτι μάχεται ἀποκαλύπτων καί συντρίβων  τά καταχθόνια σχέδια  ἡμετέρων καί ξένων, οἱ ὁποῖοι θέλουν νά προσβάλουν τήν ᾿Αποστολικήν Διαδοχήν τῶν ᾿Επισκόπων καί πρεσβυτέρων τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας[2]. Τό "ἔγκλημα" του εἶναι ὅτι ἀπό τό 1980 δέν ἐδέχθη νά ἀναγνωρισθῇ ἡ ᾿Εκκλησία τῶν Γ.Ο.Χ. καί νά ὑπαχθῇ τό πλήρωμά της εἰς τό Πατριαρχεῖον ῾Ιεροσολύμων, ὅπως ἐπεδίωκεν ὁ ἐσχάτως ἀποθανών πρώην ᾿Αττικῆς Ματθαῖος Μακρῆς καί ἄλλοι.
῎Αλλο "ἔγκλημά" του , ὅτι ἀπεκάλυψε καί κατήλεγξε  τό κίνημα τῶν πέντε, ἔχει δέ ἀπό τόν ἀνωτέρω ἀποθανόντα πρώην ᾿Αττικῆς καί τό παράσημον τοῦ "τριετοῦς ἀφορισμοῦ νά μή κοινωνῇ καί νά μήν ὁμιλῇ", διότι ὁ θεολόγος, τόν ᾿Οκτώβριο τοῦ 1993, τόν "ἀπεκήρυξε" ἐν Συνόδῳ, διότι ὁ τότε ᾿Αττικῆς Ματθαῖος ὡμολόγησε ὅτι θεωρεῖ τόν ἐαυτόν του ὡς χειροθετημένον!!
Τό τελευταῖον "ἔγκλημά" του εἶναι...ὅτι δέν συνεμάχησε καί δέν συνήργησε στά σχέδια τῶν ἀδελφῶν Τσακίρογλου μέ πρῶτον τόν μ. Μάξιμον καί τόν κ. Δ.  Κατσουρα[3] καί δι᾿ αὐτῶν μέ ὅλους τούς μεθ᾿ ὧν συνεργάζονται.  "Εγκλημάτισε", διότι ἔγραψε... ἀπεκάλυψε καί συνεχίζει νά γράφῃ καί νά ἀποκαλύπτῃ τήν προδοσία καί μέσα ἀπό τόν δῆθεν διάλογο τοῦ κ. Κάτσουρα μετά τῶν Φλωρινικῶν. Παρακαλῶ νά ἀναγνώσετε τάς πρώτας ἐπιστολάς του, μέ ἡμερομηνίας 26-9-99 καί 20/13-9-99, καί ἰδιαίτερα τήν ἀκροτελεύτειον παράγραφον τῆς δευτέρας ("ΠΡΟΣΧΩΜΕΝ", σελ. 47), ἀλλά καί ὅλας ὅσας ἠκολούθησαν μέ ἀφορμή καί αἰτία τόν ἀποκλεισμόν τοῦ β' ἀπαντητικοῦ ἄρθρου τοῦ κ. Γκουτζίδη ἀποκλειστικῶς διά νά μή ἐκτεθῇ ὁ κ. Καλλίνικος.  Βλέπομεν, ἀπό 30ετίας, ὅτι ὁ δοκιμασμένος θεολόγος καί Σύμβουλος τοῦ Μακαριωτάτου καί "τό δεξί χέρι" τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, δέν προσωποληπτεῖ, δέν κολακεύει, δέν ἐπηρεάζεται, δέν εἶναι ὑστερόβουλος, ἀλλά ἐργάζεται καί ἀγωνίζεται ἀνιδιοτελῶς, δέν ἔγινε ποτέ ὄργανον κανενός, καί δέν ἔπαιξε ποτέ τόν ρόλο "διπλωματία".
Γνωρίζετε πολύ καλά, Μακαριώτατε καί Σεβασμιώτατε ᾿Αρχιερεῖς, ὅτι ὁ θεολόγος αὐτός, ὁ πρῶτος ἐπιστήμων θεολόγος μας, δέν διεπραγματεύθη ποτέ τά τῆς Πίστεως, ἐνῶ εἰς προσωπικά καί ἄλλα δευτερεύοντα θέματα, ὑπῆρξεν πάντοτε διακριτικός καί ὑποχωρητικός. Καί σήμερον παραμένει ὁ ἴδιος, δηλαδή ὑποχωρητικός εἰς τά δευτερεύοντα καί ἀνθρώπινα, δέν διαπραγματεύεται ὅμως καί δέν ὑποχωρεῖ εἰς τά τῆς Πίστεως καί διευκρινίζω: ῾Υπῆρξεν εὐθύς καί ἔναντι τῶν πέντε, καί ἔναντι τῶν Φλωριναίων καί ἔναντι τῶν νεοημερολογιτῶν. ᾿Αλλά καί πρός τάς ἰδικάς μας ἐσκεμμένας (ἤ μή) παραλείψεις, ἀντικανονικότητας, ἀδικίας, ἀδράνειαν καί τήν ἀδικαιολόγητον ἀβελτηρίαν εἰς τά τῆς Κανονικῆς τάξεως καί πίστεως θέματα, ἴσταται εὐθύς. Ποῖον τό κακόν πού διέπραξεν οὗτος καί κατά τά ἔτη μετά τό 1995; Ποῖον συκοφάντησε; Ποίαν "καινοτομίαν" διεκήρυξεν; Διατί πολεμεῖται καί ἀπό Φλωριναίους καί ἀπό ἡμετέρους; ᾿Ιδού τά πρός ἀπάντησιν σκληρά ἐρωτήματα.

Β
Τό δημοσίευμα τοῦ "Κ.Γ.Ο." μηνός Αὐγούστου 2000
 
Μετά τήν δημοσίευσιν τοῦ ἀπαραδέκτου, συκοφαντικοῦ, ἀδίκου δημοσιεύματος εἰς τόν Κ.Γ.Ο. τοῦ μηνός ᾿Ιουλίου, παρουσιάσθη καί νέον κροῦσμα αὐθαιρεσίας τοῦ κ. Διευθυντοῦ. Εἰς τόν "Κήρυκα" τοῦ μηνός Αὐγούστου 2000, σελ. 195-196, ὁ ὁποῖος ὅμως καί πάλιν ἐπισημαίνομεν, ἐκυκλοφορήθη τήν 8 Φεβρουαρίου 2001[4], μέ καθυστέρησιν 7 μηνῶν, ὁ κ. Κάτσουρας, μέσω νέου ρεπορτάζ, ἐπίσης στρεβλοῦ, ἀναληθοῦς καί παραπλανητικοῦ,  διέπραξε νέον ἀδίκημα. Τοῦτο εἶχεν, ὡς σκοπόν τήν κάλυψιν τῶν εὐθυνῶν του. αἱ ὁποῖαι ἀπορρέουν ἀπό ἐκεῖνο τό ρεπορτάζ τοῦ ᾿Ιουλίου, ἀλλά μᾶλλον, ὅπως ὁ ἴδιος πρέπει νά ἀντιλαμβάνεται, ἀπέτυχεν.
Εἰς αὐτό ἐμφανίζεται ὅλως ἀναληθῶς, ὅτι  ἡ ᾿Ενδημοῦσα Σύνοδος τῆς 26-8-2000[5] , ἠσχολήθη "μέ τήν προετοιμασία τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας (ὁρισμός -  ἡμερομηνίας καί θεμάτων ἡμερησίας διατάξεως ), ἐνῶ μεταξύ ἄλλων ἐνέκρινε καί τήν  ὕλην τοῦ προηγουμένου τεύχους τοῦ "Κήρυκος", μηνός ᾿Ιουλίου, περί τοῦ ὁποίου (καί συγκεκριμένως περί τοῦ ρεπορτάζ τῶν ἐργασιῶν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας) ὁρισμένοι ἀνευθύνως καί ἐπιπολαίως ἐπικρίνουν τήν Διεύθυνσιν τοῦ "Κήρυκος", ὅτι δῆθεν ἐνήργησεν αὐθαιρέτως καί ἄνευ ἐνημερώσεως καί ἐγκρίσεως τῶν ἁρμοδίων".
 Συνεχίζων δέ γράφει εἰς τό ἴδιον κείμενον ὅτι: "Τό ἐν λόγῳ ρεπορτάζ ἀνεγνώσθη ἐνώπιον τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, ὡς ἀκριβῶς ἐδημοσιεύθη, ἐνεκρίθη καί ἀποδίδει μέ ἀκρίβεια τά ἀφορῶντα τίς ἐργασίες τῆς συγκεκριμένης Συνεδριάσεως τῆς ῾Ιεραρχίας.  ῾Ως ἐκ τούτου δέν ὑπάρχει καμμία αὐθαιρεσία, ἡ ὁποία νά βαρύνῃ τήν Διεύθυνσι[6] τοῦ "Κήρυκος", οἱ δέ διαφωνίες τῶν ἐπικριτῶν οὐσιαστικῶς στρέφονται κατά τῶν ἀποφάσεων τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, μέ τίς ὁποῖες οἱ ἀσκοῦντες τήν ἐν λόγῳ ἀρνητικήν κριτικήν, προφανῶς, διαφωνοῦν".
Εἶναι τῆς ἰδικῆς σας εὐθύνης, Μακαριώτατε καί Σεβασμιώτατοι, νά κατανοήσετε, ὅτι τά ἀνωτέρω, τά ὁποῖα ἐδημοσιεύθησαν, ἀποτελοῦν (διά νά τά χαρακτηρίσωμεν μέ τόν ἐπιεικέστερον χαρακτηρισμόν) αὐθαιρεσίαν, διότι τῇ ἀληθείᾳ πρόκειται περί ἀπάτης, καί ἰδού διατί:
1) Εἶναι ἀναληθές, εἶναι ἀπολύτως ψευδές, ὅτι ἡ ᾿Ενδημοῦσα Σύνοδος (26-8-2000) ἠσχολήθη μέ τόν προγραμματισμόν συγκλήσεως τῆς ῾Ιεραρχίας καί τῶν θεμάτων αὐτῆς, καθώς καί ὅτι "ἐνέκρινε καί τήν ὕλην τοῦ προηγουμένου τεύχους τοῦ "Κήρυκος" μηνός ᾿Ιουλίου 2000. ῾Η ᾿Ενδημοῦσα ῾Ιερά Σύνοδος  τῆς  26-8-2000, δέν ἠσχολήθη οὔτε μέ τήν "προετοιμασίαν τῆς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας", οὔτε μέ "ὁρισμόν ἡμερομηνίας καί θέματα τῆς ῾Ημερησίας Διατάξεως" αὐτῆς, ἀλλά καί δέν ἤλεγξε καί δέν "ἐνέκρινε τήν ὕλη τοῦ προηγουμένου τεύχους τοῦ Κ.Γ.Ο. μηνός ᾿Ιουλίου". Τό μόνον τό ὁποῖον ἔγινε κατ᾿ αὐτήν τήν ᾿Ενδημοῦσαν, καί εἶναι ἀληθές γεγονός, εἶναι ὅτι ὁ κ. Κάτσουρας ἀνέγνωσε τό ρεπορτάζ, ἐπί τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου τῆς 17ης καί 18ης Μαΐου 2000, τό ὁποῖον ὁ ἴδιος συνέταξε, καί  ἀφοῦ τό ἐπροπαγάνδισε, ὡς δῆθεν ὀρθόν καί ἐπιβεβλημένον νά δημοσιευθῇ, κατά τά προσυμπεφωνημένα, "ἐνεκρίθη" τοῦτο, καί ἐν τέλει εἶδε τό φῶς τῆς δημοσιότητος μέ τό τεῦχος τοῦ "Κήρυκος" (μηνός ᾿Ιουλίου) κυκλοφορηθέν τήν 27ην Σεπτεμβρίου κατά τόν γνωστόν ἀήθη τρόπον. (Βλέπε "Ο.Π." . 107, σελ. 111-116) 
2) ᾿Επίσης εἶναι ἀπολύτως ἀναληθές αὐτό πού πειρᾶται νά ἀποδώσῃ εἰς τήν ἰδίαν ᾿Ενδημοῦσαν Σύνοδον, ὅτι δηλαδή αὕτη τήν 26-8-2000 ὡμίλησε περί "ἀνευθύνων καί ἐπιπολαίων" προσώπων, τά ὁποῖα δῆθεν τήν 26-8-2000, "ἐπικρίνουν τήν διεύθυνσι τοῦ Κήρυκος, ὅτι δῆθεν ἐνήργησεν αὐθαιρέτως...", σχετικῶς μέ τό "ρεπορτάζ" τοῦ μηνός ᾿Ιουλίου 2000. Εἶναι ἀπολύτως ψευδές ὅτι συνέβη τοιοῦτόν τι  τήν 26-8-2000, διότι εἶναι σαφές, ὅτι ὅταν συνεδρίαζεν ἡ "᾿Ενδημοῦσα ῾Ιερά Σύνοδος" (τήν 26-8-2000), οὐδείς ἄλλος ἐγνώριζε αὐτό τό ρεπορτάζ, ἐκτός ἀπό τόν ἴδιον καί τούς μεθ᾿ ὧν συνεργάζεται, καί οὐδείς εἶχε γράψει κατ᾿ αὐτοῦ τοῦ "σαπροῦ καρποῦ". Πῶς ἀφήνεται νά νοηθῇ ὅτι ὡρισμένοι (δηλαδή ἡμεῖς ὁ ᾿Επίσκοπος Κήρυκος καί οἱ συνεργάται μας) τήν 26-8-2000 ἐπεκρίθημεν, ὡς "ἀνεύθυνοι καί ἐπιπόλαιοι"; ῾Ημεῖς, κατά τήν ἡμερομηνίαν αὐτήν πού συνεκλήθη ἡ ᾿Ενδημοῦσα Σύνοδος (26-8-2000), ὄχι μόνον ἀπουσιάζαμε εἰς τό ἐξωτερικόν καί ἀγνοούσαμε παντελῶς τά κατ᾿ αὐτήν, ἀλλά καί ὅταν  μετ᾿ ὀλίγας ἡμέρας ἐπιστρέψαμε, καί μέχρι τήν 27ην Σεπτεμβρίου, ἀγνοούσαμε αὐτό τό ψευδές καί συκοφαντικόν κείμενον- ρεπορτάζ, διότι ὅλα ἐγίνοντο ἐν τῷ σκότει. ῾Ημεῖς ἐγράψαμε τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 149 ἔγγραφόν μας κατά τοῦ ρεπορτάζ, τήν 27ην Σεπτεμβρίου, ὅταν διά πρώτην φοράν τό εἴδομεν, δηλαδή ἀκριβῶς ἕνα μῆνα ἀργότερον. Πῶς νοεῖται ὅτι ἡ ᾿Ενδημοῦσα τῆς 26-8-2000 ἐμφανίζεται ὅτι ἀσχολῆται καί ἀποφαίνεται διά γεγονότα πού θά ἀκολουθήσουν ἀκριβῶς ἕνα μῆνα μετά; Μήπως προορατικῶς εἶδε τήν 26 Αὐγούστου τάς ἀντιδράσεις πού θά ἀκολουθοῦσαν τήν 27 Σεπτεμβρίου;
Τί λέγουν, ὅμως, τά Πρακτικά τῆς 26-8-2000, βάσει τῶν ὁποίων ὑποτίθεται ὅτι ὁ κ. Κάτσουρας ἐδημοσίευσε τό δεύτερο ρεπορτάζ εἰς τό τεῦχος τοῦ μηνός  Αὐγούστου 2000, προκειμένου νά "καλύψῃ" τόν ἀκάλυπτον κακόν ἑαυτόν του; Κατά τήν συγκεκριμένην ἀντικανονικήν σύγκλησιν τῆς ᾿Ενδημούσης Συνόδου (τῆς 26-8-2000) ἐκλήθη ὁ κ. Κάτσουρας[7] καί "ἔκανε μάθημα" εἰς τούς ᾿Αρχιερεῖς τί ἀπό τάς ἐργασίας τῶν Συνόδων δημοσιεύεται καί τί δέν δημοσιεύεται. Προκειμένου δέ νά περάσῃ, εἰς τό τεῦχος τοῦ ᾿Ιουλίου, τό πρῶτο ρεπορτάζ περί τῶν ἐργασιῶν τῆς Ι.Σ.Ι. τῆς 17 καί 18 Μαΐου 2000,  ἐδελέασε τά μέλη  τῆς ᾿Ενδημούσης, ὅτι κάποιο δικαστήριο πού ἀφοροῦσε τήν ὑπόθεσιν τῆς Κατερίνης, "ἔβγαλε θετικήν ἀπόφασιν, μόνον ἐπειδή ὑπῆρχε αὐτό τό ρεπορτάζ[8]ἀλλοιῶς θά τό χάναμε" καί συνεχίσας εἶπε: "Τά διάφορα θέματα πού συζητήθηκαν στήν τελευταία ῾Ιεραρχία πρέπει νά δημοσιευθοῦν γιά νά δείξῃ στόν λαό, ὅτι ἡ ῾Ιεραρχία ἔχει κῦρος, ὅτι ἐνεργεῖ  ὅπως πρέπει". Δηλαδή ὅ,τι ἐξυπηρετεῖ τόν κ. Κάτσουρα καί τούς Φλωρινικούς. Μέ τέτοια ρεπορτάζ, Μακαριώτατε καί Σεβασμιώτατοι, τί  ἀπέδειξεν, ἡ ῾Ιερά Σύνοδος,  τό "κῦρός" της, ἤ κάτι ἄλλο καί ὅτι ἐνεργεῖ τά θελήματα τρίτων;
᾿Ανέφερε παραδείγματα καί συνέχισε: "Τόν Μαϊο δέν δημοσιεύθηκε τό ρεπορτάζ, διότι ὁ  Ελ.  Γκουτζίδης δέν μᾶς[9]  ἔστειλε ἀπάντησιν, ὅταν τοῦ ἐδόθη 20 ἡμερῶν προθεσμία νά δώσῃ λόγον γι᾿ αὐτά πού ἔλεγε καί ἔγραφε. ῞Ομως ἡ ἀπάντησίς του ἦτο μία ἀπειλή γιά νά συμμορφωθοῦμε ἡμεῖς ἐντός 40 ἡμερῶν καί νά τοῦ ἀπαντήσουμε ἡμεῖς..." ῾Η δημοσίευσις τοῦ ρεπορτάζ θά δείξῃ ἠθικότητα.[10]. Δέν θά γράψουμε γιά τίς φιλονεικίες[11], θά γράψουμε τά καλά, ἐνῶ τά δυσάρεστα θά τά ἀναφέρωμεν πιό ἤπια, πιό μαλακά...". Μετά ἀπό αὐτήν τήν προπαγάνδα ἀνέγνωσε τό κείμενον τοῦ ρεπορτάζ, τό ὁποῖον ὁ ἴδιος συνέταξε, μεθ᾿ ὅ ἡ Μακαριότης Σας, κατά τά Πρακτικά, φέρεσθε εἰπών: : "Συμφωνεῖτε μέ τό περιεχόμενον τοῦ ρεπορτάζ;". Καί οἱ παριστάμενοι τρεῖς ᾿Αρχιερεῖς, οἱ Σεβ/τοι Πειραιῶς κ. Νικόλαος, Περιστερίου κ. Γαλακτίων καί  Διαυλείας κ. ᾿Ανδρέας,...ΣΥΝΕΦΩΝΗΣΑΝ! 
Εἰς τά Πρακτικά αὐτῆς τῆς ᾿Ενδημούσης, ἀλλά καί εἰς τό "ἐγκριθέν" ρεπορτάζ δέν γίνεται λόγος οὔτε περί ὕλης τοῦ "Κήρυκος", οὔτε περί ῾Ιεραρχίας καί περί θεμάτων, οὔτε περί ἐπικριτῶν πού, ὅπως προκύπτει ἀπό τό νέο κείμενο, ἡ ᾿Ενδημοῦσα τούς θεωρεῖ  "ἀνευθύνους καί ἐπιπολαίους", οὔτε ἄλλο τι σχετικόν. Δυστυχῶς ὅμως ὁ εὐτελισμός προσώπων, θεσμῶν καί τοῦ δημοσιογραφικοῦ ὀργάνου "Κ.Γ.Ο." συνεχίζεται  ὑπό τοῦ κ. Κάτσουρα καί ὅσων κρύπτονται ὀπίσω αὐτοῦ, εἴτε ὀνομάζονται "ἀδελφοί Τσακίρογλου", εἴτε "Χένρι", εἴτε "Καλλίνικος",, εἴτε "Σακαρέλλος", εἴτε ἐνδεχομένως καί ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι ἐπιμελῶς ὑποκρίνονται, κρύπτονται καί νομίζουν ὅτι παραμένουν ἄφθαρτοι.                                                   

Γ
Τό δημοσίευμα τοῦ Κ.Γ.Ο. μηνός ᾿Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2001
 
Τό τεῦχος τοῦτο ἐξεδόθη ἐσπευσμένα, ( ἐνῶ δέν ἐξεδόθησαν  τά προηγούμενα 4 τεύχη τῶν μηνῶν: Σεπτεμβρίου, ᾿Οκτωβρίου, Νοεμβρίου καί Δεκεμβρίου 2000), μέ ἀποκλειστικήν δεοντολογίαν νά συνεχίσῃ τήν σκευωρίαν ἐναντίον μας, καί νά καλύψῃ δῆθεν τάς ἐργασίας τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς 31-1-2001. Καί εἰς τό τεῦχος αὐτό, καί εἰς τάς σελίδας 7 ἕως 12, (τό ὁποῖον ἐτυπώθη τήν Μεγάλην ῾Εβδομάδα καί ἐκυκλοφορήθη  τήν Κυριακήν τοῦ Παραλύτου 23-4-2001) συνεχίζεται ἀπεγνωσμένως ἡ ἰδία προσπάθεια. Μέ βαρυτάτας συκοφαντίας, ὕβρεις, παραπληροφόρησιν, ἀπειλάς κλπ., εὐτελίζεται περαιτέρω ὁ Συνοδικός θεσμός, ἀφοῦ κραυγαλέως καταπατεῖται ἡ Κανονική τάξις, ἡ ᾿Αλήθεια, τό Δίκαιον καί παραβλάπτεται τό ἔργον τῆς ᾿Εκκλησίας. Καί αὐτό εἶναι κατόρθωμα τοῦ κ. Κάτσουρα καί ὁλοκλήρου τοῦ παρασυνοδικοῦ κατεστημένου, τό ὁποῖον παρασύρει τήν Μακαριότητά Σας καί τούς Σεβ/τους Πειραιῶς καί Νησων κ. Νικόλαον καί Διαυλείας κ. ᾿Ανδρέαν πρός δόξαν τοῦ Παλαιοημερολογιτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Καί μέ τόν νέον αὐτό δημοσίευμα, κατ᾿ ἀρχήν κατηγορεῖται ἡ "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΝΟΗ", διότι εἰς τά ἄρθρα της "ἀναφέρεται ἐπικριτικῶς εἰς τό ἔργον καί τάς ἀποφάσεις τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου", τό δέ περιεχόμενόν της εἶναι δῆθεν "διαστροφικόν τῆς ἀληθείας καί συκοφαντικόν", καί ὡς ἐκ τούτου τά δημοσιεύματά της εἶναι "ἀπαράδεκτα", διότι "σκανδαλίζουν", καί "διασύρουν τήν ῾Ιεράν Σύνοδον"!
῾Επομένως ὁ διωγμός ἀρχίζει ἐναντίον τοῦ π. ᾿Αμφιλοχίου, στρέφεται εἰς τήν συνέχεια κατά τοῦ κ. Γκουτζίδη, καί ἐν τέλει καταλήγει κατά τῆς "ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΝΟΗΣ" καί τοῦ ᾿Επισκόπου Κηρύκου. 
᾿Ερωτῶμεν, ὅμως:
Ποίαν ἐπίκρισιν κάμνει ἡ "Ο.Π.", ποῦ ἀναφέρεται, τί ἀκριβῶς λέγει; Ποίαν ἀλήθειαν διαστρέφει, καί ποία συκοφαντία διετυπώθη εἰς αὐτήν; Διατί δέν κατωνομάζεται ἡ "διαστροφή", ἔστω καί μιᾶς "ἀληθείας", καί διατί δέν ἀποκαθίσταται μέ τό δημοσίευμα τοῦ "ΚΗΡΥΚΟΣ";
Ποῖα τά "ἀπαράδεκτα", ποῖα τά "σκανδαλιστικά" καί ποίους σκανδαλίζουν; Ποῦ καί μέ ποίαν διατύπωσιν διασύρεται ἡ ῾Ιερά Σύνοδος; Τί σημαίνει αὐτή ἡ συκοφαντική ἀοριστολογία; Καθ᾿ ἡμᾶς εἶναι ἄηθες, καί ὅλως ἀνεπίτρεπτον, δι᾿ ἕνα δημοσιογραφικόν  καί Συνοδικόν-᾿Εκκλησιαστικόν ὄργανον νά προβαίνῃ εἰς τοιαύτας δημοσιεύσεις, μέ τάς ὁποίας εὐτελίζεται τό ἴδιον τό δημοοσιογραφικόν ὄργανον καί ὅ,τι αὐτό ἐκπροσωπεῖ.
 ῾Η ῾Ιερά Σύνοδος τῆς ῾Ιεραρχίας τῆς 31-1-2001, περί τῆς ὁποίας κάμνει λόγον τό νέο δημοσίευμα τοῦ Κ.Γ.Ο. (᾿Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2001), καί ἡ ὁποία συνεκλήθη χωρίς καμμίαν ἀπολύτως ἐπίσημον Κανονικήν καί οὐσιαστικήν διαδικασίαν καί προετοιμασίαν (Κοινοποίησις θεμάτων, εἰσηγηταί, μελέτη φακέλλων κλπ.) δέν ἐλειτούργησε Κανονικά, ἐνῶ αἱ ἀποφάσεις της εἴχον ληφθεῖ ἐκ τῶν προτέρων ὑπό τῶν Συμβούλων τοῦ Μακαριωτάτου. Κατ᾿  αὐτάς ἡ ῾Ιερά Σύνοδος "ἐπέκρινεν ἐντόνως καί κατεδίκασε τήν "ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΝΟΗΝ", ἐνῶ ὁ ἐκδότης αὐτῆς, ὁ Μητροπολίτης Κήρυκος, ἐπαύθη προσωρινῶς ἐκ τῆς θέσεως τοῦ ᾿Αρχιγραμματέως τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου". Διά ποῖον συγκεκριμένον καί ἀποδεδειγμένον λόγον, ἐπαύθη ἐκ τοῦ ἔργου τοῦ ᾿Αρχιγραμματέως τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου ὁ ᾿Επίσκοπος Κήρυκος καί ἀντεκατεστάθη προσωρινῶς ὑπό τοῦ Αἰδ/του ῾Ιερέως π. Δημητρίου Τσαρκατζόγλου, δέν λέγει. Τότε τί λέγει;
Παραλλήλως εἰς ἄλλο ρεπορτάζ  τοῦ ἰδίου τεύχους, ἡμεῖς ὁ Μητροπολίτης  Μεσογαίας Κήρυκος καί τό ἐπιτελεῖον τῆς "Ο.Π.", ἀλλά καί ὁ Παν/τος ῾Ιερομόναχος π. ᾿Αμφιλόχιος καί ὁ Σεβ/τος Μητροπολίτης Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Πανάρετος, τοῦ ὁποίου κείμενα ἐδημοσιεύθησαν εἰς τήν "Ο.Π." συκοφαντούμεθα, ὅτι δῆθεν "προσπαθοῦμε νά προκαλέσουμε τεχνητό σάλον, νά διεγείρουμε τούς πιστούς ἐναντίον τῶν ποιμένων των, ἀλλά καί αὐτῆς τῆς ἀνωτάτης ᾿Εκκλησιαστικῆς ἀρχῆς πού εἶναι ἡ ῾Ιερά Σύνοδος"! ᾿Ερωτῶμεν, ἔχει έπίγνωσιν ὁ κ. Κάτσουρας τί δημοσιεύει; ῎Εχει ἐπίγνωσιν ποίας συνεπείας ἔχουν ὅλα αὐτά διά τόν ἴδιον; ᾿Αντιλαμβάνεσθε, καί ῾Υμεῖς Μακαριώτατε καί Σεβασμιώτατοι, ποῦ Σᾶς ὡδήγησε τό παρασυνοδικόν κατεστημένον;
Καί ἡ ἀποκορύφωσις τῆς διαστροφικῆς συκοφαντίας εἶναι ὁ ἴσχυρισμός τοῦ συντάκτου, ὅτι ἡμεῖς ἔχομεν "προφανῆ σκοπόν τήν ἐπιβολήν συγκεκριμένων ἀπόψεων, τήν ἐξυπηρέτησιν ἰδιοτελῶν στόχων καί σκοπιμοτήτων καί ἐν τέλει τήν χειραγώγησιν τοῦ ᾿Εκκλησιαστικοῦ Πληρώματος καί τήν καθοδήγησίν του, δίκην ὁπαδῶν ὀπίσω αὐτῶν", δι᾿ αὐτό καί "ὑστεροβούλως παραπληροφοροῦμεν"! ᾿Εδῶ ἔχομεν τήν ἀποκορύφωσιν τῆς συκοφαντίας, ἡ ὁποία πλήν τῶν Κανονικῶν ᾿Εκκλησιαστικῶν συνεπειῶν, ἔχει καί τεραστίας ποινικάς συνεπείας. Θά ὑποχρεωθῇ νά ἀποδείξῃ ὅσα γράφει καί δημοσιεύει ὁ κ. Διευθυντής, δηλαδή καί τήν "ἰδιοτέλεια" μας καί τήν "ὑστεροβουλίαν" καί τάς "ἀπόψεις", "στόχους", σκοπιμότητας", τήν "χειραγώγησιν", τήν "καθοδήγησιν" "τοῦ ᾿ἐκκλησιαστικοῦ πληρώματος, δίκην ὁπαδῶν". Οἱ ἠθικοί καί πραγματικοί αὐτουργοί καί αὐτοῦ τοῦ ρεπορτάζ νομίζομεν, ὅτι πρέπει νά ἔχουν τάς παντός εἴδους συνεπείας των.
῞Οσα ἐν τέλει εἰς τό ἴδιο ρεπορτάζ  φέρεται, ὅτι εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, καί ἄλλα ἐπιλήψιμα, ἀλλά καί ἠ "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ", ἡ ὀποία παρατίθεται εἰς τάς σελίδας 10, 11 καί 12 τοῦ "ΚΗΡΥΚΟΣ" (᾿Ιαν. - Φεβρ. 2001) καί φέρεται ὡς ἐκδοθεῖσα "ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ", εἶναι ἔργα τοῦ κ. Δ. Κάτσουρα καί τῶν λοιπῶν συμβούλων τῆς Μακαριότητός Σας, τά ὁποῖα δέν θά ἀναλύσωμεν, διότι ἐν τῷ συνόλῳ τους ἀποτελοῦν δεινήν καί ἀήθη συκοφαντικήν ἀοριστολογίαν, καί διότι ἄν θελήσωμεν νά ἀναλύσωμεν ἐδῶ τά ὅσα ψευδῆ καί συκοφαντικά περιελήφθησαν, θά χρειασθῇ νά γράψουμε δεκάδες ἀκόμη σελίδες[12], ἄλλωστε τόν λέοντα ἐκ τοῦ ὄνυχος γνωρίζομεν. Κατόπιν αὐτῶν τόσον ἡ Μακαριότης σας, ὅσον καί ἡ ῾Ιερά Σύνοδος εὐσεβάστως παρακαλεῖσθε, νά ἐξετάσετε τί ἐδημοσιεύσατε καί ἀναλαμβάνοντες τάς εὐθύνας Σας νά τά ἀνακαλέσητε. ᾿Επίσης παρακαλεῖσθε ὡς Πρόεδρος καί ὡς Συνοδικά μέλη, ὅ,τι ἔχετε νά εἴπητε κατά τῆς ἐλαχιστότητός μας καί τῶν λοιπῶν, ὅ,τι ἔχετε νά εἴπητε κατά τῆς "ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΝΟΗΣ", εἴτε ἕκαστος προσωπικῶς, εἴτε ἀπό κοινοῦ ὡς "πλειοψηφία" ἤ μειοψηφία" νά τό εἴπητε ἁρμοδίως, Κανονικῶς καί προπάντων νά τό στοιχειοθετήσητε καί νά τό ἀποδείξητε μέ σαφήνειαν καί ἀκρίβειαν καί σᾶς διαβεβαιοῦμεν ὅτι θά ἀνταποκριθῶμεν μέ ᾿Αρχιερατικήν συνέπειαν.
῾Ημεῖς καταγγέλλομεν τό γεγονός, ὅτι ἀμέσως ἡ Μακαριότης Σας, καί ὡς ἐκδότης καί ὡς Πρόεδρος τῆς ᾿Εποπτευούσης ᾿Επιτροπῆς καί ὁ Σεβ/τος κ. Νικόλαος, ὡς μέλος, μέ τάς παρασκηνιακάς ἐνεργείας σας, περιθωριποιήσατε ἡμᾶς τόν ᾿Επίσκοπον Κήρυκον, τόν δέ "ΚΗΡΥΚΑ" παρεδώσατε εἰς τόν κ. Κάτσουρα, ὁ ὁποῖος τόν μετέτρεψεν εἰς ὄργανον παραπληροφορήσεως, συκοφαντίας, ὕβρεων, καί βλασφημιῶν, ἐνῶ ὀ ἴδιος ἐκμεταλλευόμενος τήν ὅλην κατάστασιν, ἀνήγαγε τόν ἑαυτόν του εἰς τιμητήν τῶν πάντων!
Τό ἀνεκδιήγητον ἐν προκειμένῳ εἶναι, ὅτι οὗτος εἰς τό τεῦχος τοῦ ᾿Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2001 καί εἰς τήν σελίδα 12 θέτει τόν ἐαυτόν του παράλληλα πρός τήν ᾿Εκκλησίαν ἐξαρτῶν τήν σωτηρίαν μας ἀπό τήν "εἰλικρινῆ καί ὑγειᾶ ἀγάπην μας καί πρός τόν ἀδελφόν μας, καί πρός τήν Μητέρα ᾿Εκκλησία, ἀγωνιζόμενοι μετ᾿ αὐτοῦ διά τήν ἐκπλήρωσιν τοῦ καθήκοντός μας καί τήν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς μας" !!! 
Δηλαδή ἡμεῖς, ὁ ᾿Επίσκοπος Κήρυκος, ὁ ᾿Επίσκοπος Πανάρετο,ς  ὁ ῾Ιερομ.  ᾿Αμφιλόχιος, ὁ θεολόγος ᾿Ελευθ.  Γκουτζίδης καί ὁ Διευθυντής τῆς "Ο.Π." κ. ᾿Αντώνιος Μάρκου καί λοιποί, θά σωθῶμεν ὑπό τάς προϋποθέσεις: 1) ῎Αν δείξουμε εἰλικρινῆ καί ὑγιειᾶ ἀγάπην πρός τόν ἀδελφόν μας, (τόν κ. Κάτσουρα;), ὁποίαν καί πρός τήν Μητέρα ᾿Εκκλησίαν! ῞Οποιος γνωρίζει "γραφήν καί ἀνάγνωσιν" ἀντιλαμβάνεται τήν παραφροσύνην καί ἀπορεῖ... 2) ᾿Επίσης θά σωθῶμεν μόνον ἄν ἀγωνισθοῦμε μετ᾿ αὐτοῦ, (τοῦ κ. Δ. Κάτσουρα;), διά τήν ἐκπλήρωσιν τοῦ καθήκοντός μας πού εἶναι ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς μας. Δηλαδή ἄν εὐθυγραμμισθῶμεν καί δέν παρακωλύωμεν τά σχέδια καί τάς πράξεις τοῦ κ. Κάτσουρα! Ποῦ ἐφθάσαμε! 
Λυπούμεθα, διότι ὁ συντάκτης αὐτῆς τῆς "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΣ", κρίνεται ἐκ τῶν γραπτῶν του, ῾Υμεῖς, ὅμως,  Μακαριώτατε καί Σεβασμιώτατοι, πῶς δέχεσθε αὐτό τό κατάντημα εἰς τό ὁποῖον ἔφθασε ὁ "Κ.Γ.Ο." καί μέ τά ἀνωτέρω τολμηρά, τά ὁποῖα σημειώνει ἡ "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ" ἡ ἐκδοθεῖσα, δῆθεν, καί "ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ";  ᾿Ιδού ὁ εὐτελισμός τοῦ Συνοδικοῦ θεσμοῦ. Τήν ἐλαχιστότητά μου παρηγορεῖ  μόνον τό γεγονός, ὅτι αὐτή ἡ ᾿Ανακοίνωσις δέν ἀνεγνώσθη ἐν σχεδίῳ ἐνώπιον τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, καί ἐπομένως δέν ἐνεκρίθη τό περιεχόμενόν της, δέν ὑπεγράφη, καί κατόπιν τούτου ὑπάρχει κάποια ἐλπίς νά μελετηθῇ τό θέμα Κανονικῶς καί νά διορθωθῇ τό κακόν.
῾Ημεῖς θεωροῦμε ὡς ἠθικόν καί πραγματικόν αὐτουργόν  δι᾿ ὅλα αὐτά τόν Διευθυντήν τοῦ περιοδικοῦ, ἐνῶ δέν ἀπαλλασσόμεθα καί ἡμεῖς τῶν εὐθυνῶν μας, διότι παραμένει εἰσέτι διευθυντής μέ ὅ,τι μπορεῖ νά σημαίνῃ τοῦτο διά τούς καλύπτοντας αὐτόν. ῾Ωστόσον ὁ κ. Διευθυντής ἔχει ἐπιδείξει καί ἄλλα ἀνησυχητικά δείγματα. ᾿Ιδού μερικά πού διετύπωσε προσφάτως εἰς ἐπίσημον κείμενόν του πρός ἡμᾶς: "...᾿Οφείλω νά Σᾶς ἐνημερώσω πώς δέν "διευθύνεται" ὁ Διευθυντής ἀπό τήν συντακτική ᾿Επιτροπή, ἀλλά ἡ Συντακτική ᾿Επιτροπή ἀπό τόν Διευθυντή!". "᾿Οφείλω ὅμως...νά διευκρινίσω ὅτι δέν συνιστᾶ "παράλειψίν" μου "ὅσον ἀφορᾶ τήν σύνταξιν τοῦ Κ.Γ.Ο. τό γεγονός, ὅτι δέν ὑπεβάλαμε "κανονικῶς(ΣΙΓ) εἰς τήν ᾿Εποπτεύουσαν ᾿Επιτροπήν πρός ἔλεγχον καί ἔγκρισιν" τήν ὕλην τοῦ περιοδικοῦ, ὅπως μέ κατηγορεῖτε, διότι ἁπλούστατα δέν ὑποχρεοῦμαι γιά κάτι τέτοιο"! (᾿Από ἐπιστολή τοῦ κ. Δ. Κάτσουρα πρός τόν Μητροπολίτη Κήρυκο μέ ἡμερομ. 20-2-2000).
Αὐτή εἶναι, ῞Αγιε Πρόεδρε καί ῞Αγιοι Συνοδικοί, ἡ εἰκών τοῦ κ. Διευθυντοῦ τοῦ Κ.Γ.Ο. Θέλετε πλείονα περί τῆς "μεγαλωσύνης" αὐτοῦ; ῎Ανοῖξτε τόν Τόμον τοῦ Κ.Γ.Ο. τοῦ ἔτους 1995 εἰς τάς σελίδας 207 καί 208, διά νά ἴδητε καί νά  θαυμάσετε, ὅτι ἡ ᾿Εποπτεύουσα ᾿Επιτροπή εἶναι ἀπό τότε ὑφιστάμενον ὄργανον τοῦ νέου καί νεαροῦ Διευθυντοῦ κ. Δ. Κάτσουρα, ὁ ὁποῖος συγκεντρώνει, κατά τά ἴδια γραφόμενά του ὅλες τίς ἰδιότητες, ὅλα τά προσόντα, ὅλες τίς ἐξουσίες!...
Τά ἀνωτέρω δέν ἐγράφησαν δι  ἄλλον λόγον, ἀλλά διά τόν μοναδικόν, ὅτι κατελύθη κάθε μέτρον, καί κατεξευτελίσθημεν, ὡς πρόσωπα καί κατεξευτελίσαμε καί τούς θεσμούς, καί διότι ἐκτελοῦνται σχέδια κατά τοῦ ᾿Αγῶνος, μέ τά ὁποῖα συντελεῖται προδοσία. Γράφονται διά νά ληφθοῦν ἀμέσως ὑπ᾿ ὄψιν, ἄν βεβαίως, προτιθέμεθα νά συνεχίσωμεν τήν διακονίαν μας εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν, καί ὄχι νά "διακονῆται" δι᾿ ἡμῶν τό παρεκκλησιαστικόν κατεστημένον καί νά περνοῦν τά σχέδια  - ἐντολαί τοῦ κ. Καλλινίκου, ἤ τοῦ κ. Σακαρέλλου[13] καί ἀκόμη τοῦ κ. Χριστοδούλου..
Μακαριώτατε καί Σεβασμιώτατοι, εἴτε ἔχει δίκαιον ὁ συνεπίσκοπός Σας, ἤ μᾶλλον οἱ Συνεπίσκοποί Σας καί λοιποί, εἴτε ἐνδεχομένως κάπου νά σφάλλουν, ὀφείλετε ῾Υμεῖς καί εἰς τάς δύο περιπτώσεις, ὡς ἐν Χριστῶ ἀδελφοί καί ᾿Αρχιερεῖς, καί ἰδιαιτέρως ὡς Συνοδικά μέλη, νά λαμβάνετε ὑπ᾿ ὄψιν τήν φωνήν τῆς ἀγωνίας Των. Εἴμεθα ὑποχρεωμένοι ἐκ τῆς Κανονικῆς καί ᾿Ηθικῆς τάξεως νά διαλεγώμεθα, νά συζητῶμεν καί νά ἀποφασίζωμεν κατά τό "ἔδοξε τῷ ἁγίῳ Πνεύματι καί ἡμῖν". Αὐτό εἶνα τό πρώτιστον καθῆκον καί τοῦ Προέδρου καί ὅλων τῶν Σεβασμιωτάτων Συνοδικῶν. Αὐτό εἶναι τό Συνοδικόν σύστημα, κάθε δέ παρέκκλισις ἀπό αὐτό ὁδηγεῖ ἀλλοῦ... ῎Αλλωστε εἶναι σαφές ὅτι οἱ Συνεπίσκοποί Σας, καί οἱ λοιποί, οἱ ὁποῖοι γράφομεν, ἀγωνιζόμεθα διά τήν Κανονικήν τάξιν, τήν ᾿Αλήθειαν καί τό Δίκαιον, δέν ἀντιδικῶμεν, δέν ἐρίζομεν, οὔτε ἐνεργοῦμε ἀπό "ἰδιοτέλειαν", ἤ ἀπό "ὑστεροβουλίαν", ἤ δι᾿ ἄλλην αἰτίαν, ὅπως  ὁ κ. Δημ.  Κάτσουρας συκοφαντικῶς δημοσιεύει καθ᾿ ἡμῶν μέσα ἀπό τό δημοσιογραφικόν ὄργανον τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, τόν "ΚΗΡΥΚΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ".
῞Ολα τά ἔγγραφα καί ὅλαι αἱ παρεμβάσεις τῶν Συνεπισκόπων Σας καί λοιπῶν εἶναι Κανονικαί  καί ἀφοροῦν σοβαρά θέματα ΠΙΣΤΕΩΣ, ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΕΩΣ καί ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. Βεβαίως τόν Σεβασμιώτατον ᾿Επίσκοπον Πανάρετον, καί τήν ταπεινότητά μου, τόν ᾿Επίσκοπον Κήρυκον, καί τούς λοιπούς Κληρικούς καί Λαϊκούς, ἄν ἐπιτρέψῃ ὁ Θεός, εἶναι δυνατόν, τό ἐσωτερικόν καί ἐξωτερικόν "ἰσχυρόν" κατεστημένον, νά μᾶς περιθωριποποιήσῃ, καί νά ἐπιχειρήσῃ καί κάτι ἀκόμη περισσότερον, ὅμως, ὅσον θά ζῶμεν, δέν θά μᾶς φιμώσῃ. Τήν ᾿Αλήθεια, τήν Δικαιοσύνη καί ὅλα τά ᾿Εκκλησιαστικά θέματα, τά ὁποῖα σοβοῦν καί ἀπειλοῦν, δέν εἶναι δυνατόν νά τά περιθωριοποιήσῃ κανείς. ᾿Αντιθέτως, ὅσον περισσότερον ταῦτα στραγγαλίζονται καί σοβοῦν, τόσον δυνατώτερα βοοῦν καί ἀπειλοῦν νά ἀποκόψουν καί χωρίσουν ἀπό τήν ᾿Εκκλησίαν αὐτούς πού προκαλοῦν τάς ἀντικανονικότητας, καί ἀδικοῦν τήν ᾿Αλήθεια μέ ποικίλους τρόπους. Τό ὅτι, ὅλα αὐτά τά τελευταῖα ἔτη, ὁ ὕψιστος καί πρῶτος θεσμός τῆς ᾿Εκκλησίας, ἡ ῾Ιερά Σύνοδος, δέν λειτουργεῖ κανονικῶς, ἀλλ᾿ ἐπηρεάζεται ἐξωσυνοδικῶς, καί δέν ἐπιλύει κανένα ἐκ τῶν θεμάτων, ἀλλ᾿ εὐνοεῖ σκάνδαλα μέ τάς δῆθεν ἀποφάσεις" της καί τά δημοσιεύματα, αὐτό, εἶναι ἡ μοναδική αἰτία τῆς κακοδαιμονίας, ἡ ὁποία ἀπειλεῖ καί ἐγκυμονεῖ κακά χειρότερα ἀπό ἐκεῖνα τοῦ 1995.    

Δ
Αἱ σκευωρίαι ἔλαβον καί "Συνοδικόν" μανδύα
 
᾿Ενῶ ἐπεβάλετο, Μακαριώτατε καί Σεβ/τοι ᾿Αρχιερεῖς, νά μελετηθοῦν ὅλα τά ἔγγραφα, τά ὁποῖα ὑπεγράψατε κατά τοῦ π. ᾿Αμφιλοχίου καί κατά τοῦ κ. ᾿Ελευθερίου Γκουτζίδη, ἀλλά καί ὅσα ἀναληθῆ καί συκοφαντικά ρεπορτάζ ἐδημοσιεύθησαν ἀπό τάς στήλας τοῦ Κ.Γ.Ο., ὥστε νά κατανοηθῇ, διατί οἱ σύμβουλοί Σας, μετά τῶν Φλωρινικῶν, μαίνονται κατά τοῦ ῾Ιερομ. π. ᾿Αμφιλοχίου καί τοῦ θεολόγου κ. ᾿Ελευθερίου Γκουτζίδη, τοῦ ᾿Επισκόπου Κηρύκου καί τῆς "ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΝΟΗΣ". Σεῖς Μακαριώτατε, μετά τῶν Σεβ/των Πειραιῶς κ. Νικολάου καί Διαυλείας κ.᾿Ανδρέου ἡγεῖσθε  καί ἐνεργεῖτε κατ᾿ αὐτῶν, καί ἀπροκαλύπτως μᾶς διώκετε, κατά χειρότερον τρόπον καί ἀπό ἐκεῖνον τῶν πέντε, τόν ὁποῖον, ΠΡΟΣΟΧΗ! πρῶτος ἐδοκιμάσατε ῾Υμεῖς Μακαριώτατε.. Οὕτω αἱ σκευωρίαι ἐναντίον προσώπων λαμβάνουν καί "Συνοδικόν μανδύαν". Κατά τήν Ι.Σ.Ι. τῆς 17 καί 18-5-2000, ἐνῶ δέν ἐτηρήθη ἡ Κανονική διαδικασία, καί δέν ἐλήφθησαν Κανονικαί ἀποφάσεις, ὅμως, μέ δόλιον τρόπον ὑπεκλάπησαν αἱ ὑπογραφαί ἐνίων ᾿Αρχιερέων, διά νά συκοφαντηθοῦν εἰς τήν συνέχεια δημοσίως, μέσω τοῦ ρεπορτάζ τοῦ Κ.Γ.Ο. μηνός ᾿Ιουλίου 2000, ὁ Παν/τος ῾Ιερ/χος π. ᾿Αμφιλόχιος, καί ὁ θεολόγος κ. ᾿Ελευθέριος Γκουτζίδης, ὁ μέν ὡς δῆθεν "ἀσεβής", ὁ δέ ὡς δῆθεν "συκοφάντης" καί "καινοτόμος". Ταῦτα κατηγγείλαμε μέ τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 147/17/30-8-2000 ἔγγραφόν μας, τό ὁποῖον σᾶς ἔχομεν ἀποστείλει καί παρακαλῶ νά τό ἀναζητήσετε καί νά τό μελετήσετε.
Σημειώνω, ὅτι ἐνῶ κατά τά τελευταῖα 2-3 ἔτη ἐγένοντο πολλά παρόμοια διαβήματα καί παρεμβάσεις κατά τάς συνεδριάσεις τῶν Ι.Σ., καί προφορικῶς, ἀλλά καί γραπτῶς, οὐδέν ἐλήφθη ὑπ᾿ ὄψιν, χωρίς νά ἔχετε αὐτό τό δικαίωμα, τό δέ ρεπορτάζ τοῦ κ. Κάτσουρα εἰς τόν Κ.Γ.Ο. ᾿Ιουλίου 2000, τό ἀναφερόμενον εἰς τήν ἐν λόγῳ συνεδρίασιν τῆς ῾Ιεραρχίας, αὐτός ὁ "σαπρός καρπός", παραμείνας ἐσάπισε περισσότερον,, ἐνῶ προεκάλεσε καί ἄλλους παρομοίους "σαπρούς καρπούς".
Παρακαλῶ, ἐν Χριστῷ ἀδελφοί καί συλλειτουργοί, ἄς διερωτηθῶμεν, μήπως εἰς ἐνίους ἐξ ἡμῶν συμβαίνει τό ρηθέν "Μῖσος οὐκ οἶδε προτιμᾶν τό συμφέρον";  ῾Υπενθυμίζω, ὅτι ἡ ἐλαχιστότης μου, μετά καί τήν λάθρᾳ ἐκτύπωσιν τοῦ τεύχους τοῦ ᾿Ιουλίου (27-9-2000), καί ἐνῶ τοῦτο διεκπεραιώνετο, προσπαθήσαμε νά περισώσωμεν τό κῦρος τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου καί κατηγγείλαμεν τοῦτο μέ τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 149/28-9-2000 ἔγγραφόν μας. ᾿Αντί ὅμως τοῦτο νά ληφθῇ ὑπ᾿ ὄψιν καί νά ἀναζητηθῇ ἡ θεραπεία τοῦ κακοῦ, ἐγιγαντώθη ἡ ἐναντίον μας μῆνις τοῦ παρασυνοδικοῦ κατεστημένου, μετά τοῦ ὁποίου  συνεργάζονται τόσον ὁ Μακαριώτατος, ὅσον καί οἱ Σεβ/τοι κ. Νικόλαος καί κ. ᾿Ανδρέας. Μέ εὐθύνη τῶν ὡς ἄνω ᾿Αρχιερέων ὁ "Κ.Γ.Ο." οὐσία ἐκλάπη ἐκ τῆς αἰθούσης, ὅπου τόν ἠσφαλίσαμεν, μετεφέρθη, καθ᾿ ἅ ἐπληροφορήθημεν, εἰς τήν Μητρόπολιν Πειραιῶς καί ἐκεῖθεν ἐταχυδρομήθη πρός σκανδαλισμόν συνειδήσεων καί εὐφορίαν καί ἱκανοποίησιν τῶν Φλωρινικῶν!. ᾿Αντί νά προβληματισθοῦν ὡρισμένοι διά τήν ὅλην ληστρικήν ἐνέργειαν,  ἠνωχλήθησαν, διότι, ὀρθά καί ἀντικειμενικά, κατωνομάσαμεν καί ἐχαρακτηρίσαμεν αὐτό τό ρεπορτάζ ὡς "σαπρόν καρπόν". Δηλαδή δέν ἠνωχλήθησαν, διότι εἶναι "σαπρός καρπός", ἀλλά διότι εἴπαμε αὐτό πού εἶναι. Καί ὄχι μόνον αὐτό. Τινές προκειμένου δῆθεν νά ἀπαλλάξουν ἐκ τῶν πάσης φύσεως Νομικῶν καί Κανονικῶν εὐθυνῶν του, τόν κ. Κάτσουρα θέλουν αὐτό τό ρεπορτάζ καί ὡς ῾Ιεροσυνοδικόν! ῞Οπως, ὅμως, καί ἄν  τόν θέλῃ ὁ καθένας[14], (ἡμεῖς πάντως δέν τόν θεωροῦμε Συνοδικόν), δέν παύει νά εἶναι ἕνας "σαπρός καρπός" πού κάθε ἡμέραν ἀναδίδει βαρυτέραν τήν δυσοσμίαν τῆς συκοφαντίας καί τοῦ μίσους. Νομίζω καί ὡς ἁπλοῖ  ἄνθρωποι θά πρέπει καί νά ἐντρεπώμεθα, διότι αὐτά δέν τά ἀποτολμοῦν οὔτε οἱ "κοινοί θνητοί", οἱ ὀποῖοι διακρίνονται ἀπό κάποιες κοινωνικές εὐαισθησίες καί ἀναστολές...
Δέν εἶναι δυνατόν νά ἀγνοηθοῦν περαιτέρω ὅσα καί ὅπως συνέβησαν ἐντός καί ἐκτός Συνόδων, ἰδιαίτερα κατά τά τελευταῖα ἔτη, διότι, ταῦτα συνιστοῦν ἀφ᾿ ἑαυτῶν ΚΑΤΕΓΝΩΣΜΕΝΑΣ πράξεις, αἱ ὁποῖαι μέσω τοῦ Κ.Γ.Ο. διεδόθησαν καί διεχύθησαν παγκοσμίως! Εἶναι λοιπόν ἐπιβεβλημένον νά μελετήσετε, ὅ,τι ἐδημοσιεύθη μέσα ἀπό τό ἐπίσημον δημοσιογραφικόν ὄργανον, τόν "ΚΗΡΥΚΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ", ἀλλά καί εἰς ἄλλα περιοδικά εἰδικώτερα πρός κατανόησιν εἰς βάθος τῆς φοβερᾶς σκευωρίας ἡμετέρων καί ξένων:
Παρακαλεῖσθε λοιπόν νά μελετήσετε τά κάτωθι:
Α) Τά Φλωρινικά περιοδικά:
1) "ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ, 1) ᾿Αρ.  τ.  17/ 1997, σελ. 12-16, καί  2) ᾿Αριθμ, τ. 24/1999, σελ. 43-45,
2) "Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ",,
1) ᾿Αρ. τ. 900/1999, σελ. 6-9, 2) ᾿Αρ. τ. 902/..., σελ...., 3) ᾿Αριθμ. τ. 906/2000, σελ. 11-12, 4) ᾿Αρ. τ.  908, σελ. 19-21 καί 5) ᾿Αριθμ. τ. 909, σελ.. 6-10.  Μέσα εἰς αὐτά ὑπάρχουν ὅλαι αἱ  "ἐντολαί" τῶν Φλωρινικῶν, τάς ὁποίας ἐφρόντισε καί ἐπεμελήθη ὁ κ. Κάτσουρας καί ἡ παρέα του, νά ἐκτελεσθοῦν "Συνοδικῶς", ἀλλά μέσα εἰς τά ἴδια περιοδικά ὑπάρχουν καί μεγάλαι ἀποκαλύψεις, τάς ὁποίας οἰκονόμησεν ὁ Θεός, διά νά ἀνοίξωμεν ἡμεῖς τούς ὀφθαλμούς μας καί νά ἴδωμεν τήν προδοσίαν πού ἐπιχειρεῖται, καί ὅτι ἐγίναμε "παίγνιον" τῶν ἐχθρῶν τῆς ᾿Εκκλησίας.
Β) Τά τεύχη τοῦ "ΚΗΡΥΚΟΣ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ".
1): ᾿Ιουλίου 2000, σελ. 155-157, , 2): Αὐγούστου 2000, σελ. 195-196, καί  3): ᾿Ιανουαρ. -  Φεβρ. 2001, σελ. 7-12. Τά μεταξύ αὐτῶν καίτοι ἐτυπώθησαν δέν ἐκυκλοφορήθησαν εἰσέτι...Μέσα ἀπό αὐτά, καθ᾿ ἡμᾶς, προκύπτει ὅτι ἡ ῾Ιερά Σύνοδος ἔγινε ἐκτελεστικόν ὄργανον τῶν "ἐντολῶν" καταγγελιῶν τῶν Φλωρινικῶν καί εὐρύτερον τοῦ παλαιοημερολογιτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
Γ) Τά τεύχη τῆς "ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΝΟΗΣ":
1): ᾿Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2000, σελ. 83-91, 2): Δεκεμβρίου  2000, σελ. 111-116 καί 120-133, 3): ᾿Ιανουαρίου 2001, σελ. 138-146 καί 151-159, 4): Φεβρουαρίου 2001, σελ. 179-188, 5): Μαρτίου 2001, σελ. 206-208 καί σελ. 217-225, καί 6): ᾿Απριλίου 2001, σελ. 11-24, 7) Καί Μαΐου 2001, σελ 37 - 58.
 
Μέσα ἀπό τά ἀνωτέρω κείμενα βγαίνει ἀβιάστως τό συμπέρασμα, ὅτι αἰτία τοῦ κακοῦ δέν εἶναι ἡ "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΝΟΗ", ἡ ὁποία ἀντιμετωπίζει καί ἀποκαλύπτει τήν εὑρεῖαν σκευωρίαν, ἀλλά τό κατάντημα εἰς τό ὁποῖον ὡδηγήθη ὁ "ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ". Πιό συγκεκριμένα, μέσα ἀπό αὐτά τά κείμενα προκύπτει ὅτι αἰτία τοῦ κακοῦ δέν εἶναι ὁ ὑπό τῆς "ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΝΟΗΣ" ἀναληφθείς εὐθύς καί τίμιος ἀγών νά ἀντιμετωπίσῃ τήν σκευωρίαν τοῦ ἐσωτερικοῦ καί ἐξωτερικοῦ παρεκκλησιαστικοῦ κατεστημένου, τό ὁποῖον ἀπό μακροῦ δρᾶ κατά συγκεκριμένων προσώπων. Δέν εἶναι αἰτία τοῦ κακοῦ ὁ ἀγών τῆς "Ο.Π." κατά τῆς ἐπιχειρουμένης προδοσίας, στόχος τῆς ὁποίας εἶναι νά ἐξαρτηθῇ καθ᾿ οἱονδήποτε δόλιον τρόπον, ἔμμεσον ἤ ἄμεσον, ἡ ᾿Αποστολική Διαδοχή ἐκ τοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ. Αἰτία τοῦ κακοῦ εἶναι ἡ ἴδια ἡ σκευωρία, ἡ ἴδια ἡ προδοσία, ἡ ὁποία δέν ἀντιμετωπίσθη καί δέν ἐπατάχθη μέσα ἀπό Κανονικάς καί ὀρθοδόξους διαδικασίας Κανονικῶν ῾Ιερῶν Συνόδων, ἀλλά καί ηὐνοήθη μέ ἀντικανονικάς, ἀδίκους, συκοφαντικάς μέχρι καί ληστρικάς καί βλασφήμους ἐξωσυνοδικῶς προειλημμένας ἀποφάσεις, αἱ ὁποῖαι ὅμως παρουσιάσθησαν ὡς δῆθεν Συνοδικαί καί ἐδημοσιεύθησαν.
Πιστεύομεν, ὅτι ἡ "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΝΟΗ" εἰς τήν πορείαν της δέν ἐδημοσίευσε ἀπολύτως τίποτε τό ἀναληθές, τό συκοφαντικόν, τό σκανδαλιστικόν, ἀλλά καθηκόντως ἠναγκάσθη καί ἀναγκάζεται νά ἀντιμετωπίσῃ, ἀλλά καί νά ἀποκαλύψῃ τάς ἀναληθείας, τάς ἀντικανονικότητας, τήν σκευωρίαν. ᾿Αναγκάζεται νά θέσῃ ὅλους μας πρό τῶν ἱστορικῶν εὐθυνῶν μας. ᾿Εάν ὅμως ὡς ἄνθρωποι, ἡμεῖς καί οἱ συνεργάτες μας, κάπου παρεσύρθημεν ἐξ ἀνθρωπίνης ἀδυναμίας, δηλώνουμε ὅτι θά χαροῦμε νά μᾶς ὑποδειχθῇ καί ἀποδειχθῇ τό σφάλμα ἤ τά σφάλματα καί θά ἀποκαταστήσωμεν καί θά ζητήσωμεν δημοσίως συγγνώμην, διότι αὐτό εἶναι καί καθῆκον χριστιανικόν, ἀλλά καί τό καλῶς νοούμενον συμφέρον μας. ῾Ωστόσον, ὅμως, Σᾶς διαβεβαιῶ, ὅτι χάριτι Χριστοῦ, δέν θά ὑποχωρήσωμεν, καί δέν θά ὑποστείλωμεν τόν ᾿Αγῶνα, διότι δέν πρόκειται δι᾿ ἀγῶνα δικαιώσεως ἤ ὑπεροχῆς, ἀλλά δι᾿ ἀγῶνα ὑπέρ τῆς διωκομένης ᾿Αληθείας, τῆς καταπατουμένης Κανονικῆς ᾿Εκκλησιαστικῆς Τάξεως, τοῦ στραγγαλιζομένου Δικαίου, καί τῆς ᾿Ηθικῆς, ὑπό τήν εὐρεῖαν αὐτῆς ἔννοιαν. ΕΙΝΑΙ ΑΓΩΝ ΤΙΜΙΟΣ, ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΗΣ καί ΑΝΥΣΤΕΡΟΒΟΥΛΟΣ. Εἶναι ᾿Αγών ὑπέρ τῆς ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ καί τῆς ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ, ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ.
Δυστυχῶς, ὅσον καί ἄν δέν τό ἐπιθυμῶ ὅμως θά προχωρήσω, διότι οἱ ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι σᾶς ἐνεγκλώβισαν  μέ τάς ἀντικανονικάς ἀποφάσεις κλπ. πλέον χαιρέκακα συνεχίζουν νά σᾶς ἐγκλωβίζουν θανάσιμα.. καί σαρκάζουν καί γελοῦν μέ τάς παγίδας εἰς τάς ὁποίας σᾶς ἐπαγίδευσαν.  ῾Ο Φλωριναῖος ᾿Επίσκοπος κ. Καλλίνικος, εἰς ἕν ἐκ τῶν τελευταίων του ἄρθρων, δέν ἀφήνει καμμίαν ἀμφιβολίαν πλέον, ὅτι ἀπαιτεῖ ὅπως:  "Συμβούλιον λάβωσιν οἱ ᾿Αρχιερεῖς, ἵνα τόν ...᾿Επίσκοπον Κήρυκον ἀποκτείνωσιν". Παρακαλῶ νά μελετήσωμεν ἰδιαίτερα τό ἄρθρον τοῦ κ. Καλλινίκου, εἰς τήν "Φωνήν τῆς ᾿Ορθοδοξίας", ἀριθμ. φύλ. 908[15], σελ. 19-21, διά νά διαπιστώσωμεν πολλά καί νά διορθώσωμεν, ἐάν ἀκόμη εἶναι καιρός.
᾿Εκεῖ θά ἴδητε ὅτι ὁ κ. Καλλίνικος, (μέ τόν Σύμβουλόν του, κ. Σακαρέλλο), λέγουν τά κάτωθι:
1) ῾Εστιάζουν πλέον τά πυρά των κατά τοῦ ᾿Επισκόπου Κηρύκου καί Σᾶς ἐκβιάζουν ὅπως καί μέ ὅλα τά προηγούμενα ἄρθρα τους, ὅπως: "νά κάμετε Συμβούλιον" καί "νά πάρετε ἀπόφασιν νά ἀποκτείνετε τόν ᾿Επίσκοπο Κήρυκο, διότι φρονεῖ  ὅσα ὁ  ᾿Ελευθ.  Γκουτζίδης, καί ἑπομένως εἶναι αὐτός πού ἐμποδίζει νά "δολοφονήσετε" πνευματικά καί ἠθικά τόν κ. Γκουτζίδη", διά νά ἀνοίξῃ ὁ δρόμος τῆς παρωδίας τοῦ διαλόγου καί τῆς προδοσίας μέσω τῆς "ΑΛΛΗΛΟΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ" τῶν "᾿Επισκοπικῶν" "χειροτονιῶν" "χειροθεσιῶν".
2) ῎Εχουν "ἀνωνύμους", "ἀγνώστους" εἰς αὐτούς, οἱ ὁποῖοι, ποιοῦν ἔργον πρακτόρων, ἤ ἐγκαθέτων εἰς τόν χῶρον τῆς ᾿Εκκλησίας. Αὐτή εἶναι ἡ προσωπική μας κρίσις. Αὐτοί λοιπόν οἱ ἀνώνυμοι καί ἄγνωστοι εἰς τόν κ. Καλλίνικον τούς προωθοῦν διάφορα ἔγγραφα πού ἄφοροῦν τήν ῾Ιεράν Σύνοδον καί τήν ᾿Εκκλησία, καί προφανῶς τούς ὑποδεικνύουν νά γράφουν ὅσα οἱ ἴδιοι δυσκολεύονται νά γράψουν, ἐνῶ δέν δυσκολεύονται νά τά προπαγανδίζουν μέσω τῶν ψιθύρων των. Εἶναι τῆς ἰδικῆς Σας ἐλευθερίας, ἀλλά καί ἐξαιρετικῆς εὐθύνης νά ἔχετε ὁποιαδήποτε ἄλλην προσωπικήν ἄποψιν καί κρίσιν, ἐπί τοῦ γελοίου, ἀλλά καἰ ἀπατηλοῦ δημοσιεύματος.
3) Τό ἄλλοτε "Μακαριώτατε, ὁ Κύριος εἴη ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν" τοῦ κ. Χρυσοστόμου Κιούση (Α.Π. 641/24-7-99) καί τό "Μακαριώτατε εὐλογεῖτε..." τοῦ κ. Καλλινίκου (Αὔγουστος 99), τώρα εἰς αὐτό τό ἄρθρον, ἔγινε "᾿Ανδρεϊκή ὁμάδα τῆς Ματθαιϊκῆς παρατάξεως"! Τί μπορεῖ νά σημαίνῃ καί αὐτό καί  τί ἀποκαλύπτει διά τό "παραμύθι" τοῦ δολίου κινήματος περί δῆθεν διαλόγου; ῾Ο κ. Καλλίνικος "ἐκόπτετο" νά κάνῃ διάλογο μέ τούς κ.κ. Κάτσουρα καί ἀδελφούς Τσακίρογλου, οἱ ὁποῖοι ἐκπροσωποῦν τήν "᾿Ανδρεϊκή ὁμάδα τῆς Ματθαιϊκῆς παρατάξεως"! ᾿Ιδού ὁ Διάλογος τοῦ κ. Κάτσουρα πού ἀνεκίνησε ἀπό τό τέλος τοῦ 1997, παράλληλα μέ τάς καταγγελίας πού ἐκίνησε ὁ κ. Καλλίνικος.
4) Γράφει, ὅτι "῾Η ὁμάδα αὐτή τῆς Ματθαϊκῆς παρατάξεως" μαστίζεται ὄχι μόνον ἀπό τίς "καταγγελθεῖσες κακοδοξίες τοῦ γνωστοῦ Ματθαιϊκοῦ θεολόγου κ. ᾿Ελ.  Γκουτζίδη", ἀλλά καί ἀπό "γενικώτερη κρίση πού τό τελευταῖο καιρό ταλαιπωρεῖ τήν ὁμάδα τῆς Ματθαιϊκῆς παρατάξεως". ᾿Απολαῦστε τόν σαρκασμόν, καί τήν χαιρεκακία, τήν εἰρωνεία τοῦ κ. Καλλινίκου, ἀφοῦ τοῦ ἐδόθη αὐτό τό "δικαίωμα"...
5) Γράφει ἀνεπίτρεπτα καί ἀνόητα περί Καλλίστου.
6) Γράφει, ὅτι εὐθύνεται ὅλη "ἡ ῾Ιεραρχία τῆς ᾿Ανδρεϊκῆς ὁμάδος ἐπειδή δέν κατεδίκασε, ὅπως ὤφειλε, τόν ἐκπεσόντα ἀπό τήν ὀρθή πίστη θεολόγο της" κλπ. καί "δικαιολογεῖ" ὅτι ἡ "ἀνδρεϊκή ὁμάδα" ἐκωλύθη νά κηρύξῃ ὡς αἱρετικόν τόν ὀρθοδοξώτατο καί ἀγωνιστή θεολόγο τῆς ᾿Εκκλησίας κ. ᾿Ελ.  Γκουτζίδη, διότι ἔχει τά ἴδια φρονήματα καί ὁ ᾿Επίσκοπος Κήρυκος.
Λοιπόν πρῶτα τήν κεφαλήν τοῦ ᾿Επισκόπου Κηρύκου καί μετά τοῦ Γκουτζίδη! ᾿Ερωτῶ ὅμως ποῦ διαφωνεῖτε Σεῖς καί μέ τήν ῾Ομολογίαν αὐτοῦ;
Μελετῆστε τό κείμενόν του διά νά ἴδητε ὄχι μόνον τόν πραγματικόν Καλλίνικον, ἀλλά κυρίως τάς προθέσεις καί τούς στόχους του. Νά ἐννοήσετε τήν προδοσία, πού ἐπεδιώκετο μέ τό νέο κίνημα περί δῆθεν "θεολογικοῦ διαλόγου". Μελετῆστε καί τό νέον του ἄρθρον εἰς τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 909/2001 τεῦχος τῆς "Φ.Ο.".
 
Ε
᾿Επί τῆς συνεδριάσεως τῆς τελευταίας ῾Ιεραρχίας 13 καί 14 -4-2001. 
 
Παρακαλῶ, ὁπωσδήποτε, νά ἴδητε αὐτό τό νέον ἄρθρον τῶν Φλωρινικῶν (κ. Καλλινίκου Σαραντοπούλου καί ᾿Αθ.  Σακαρέλλου) καί ἀμέσως νά ἐνθυμηθῆτε καί νά λάβητε ὑπ᾿ ὄψιν σας καί τά κάτωθι, τά ὁποῖα ἀπετόλμησαν ῾Υμέτεροι!!!. ῎Ετσι θά ἑρμηνεύσετε ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς καί τήν ἀπαίτησιν τοῦ Σεβ/του κ. Νικολάου, τήν ὁποίαν τήν 13-4-2001ἀπηύθυνε πρός τήν ἐλαχιστότητά μου εἰπών: "Πρέπει νά ἀνακαλέσῃς τήν διατύπωσιν περί ᾿Ανάρχου ᾿Εκκλησίας, διότι εἶναι αἵρεσις"[16], καί τό ἐπίσης ἀπαράδεκτον, τό ὁποῖον λέγει στά πνευματικά του παιδιά: "Εἶναι θέμα Πίστεως, καί ἄν δέν ἀνακαλέσῃ ὁ Κήρυκος θά χωρίσωμεν"[17].!
Μήπως, Μακαριώτατε καί Σεβασμιώτατοι,  εἴμεθα ἐκτός ἑαυτοῦ; Μήπως παραλογιζόμεθα; Ποῖος πρέπει νά ἀνακαλέσῃ καί νά ζητήσῃ δημοσίως συγγνώμην; ῾Ο θεολόγος κ. ᾿Ελευθέριος Γκουτζίδης, τοῦ ὁποίου ἡ θεολογική διατύπωσις ἀπεδείχθη καί μεμαρτυρημένη καί συνάδουσα πρός τήν διδασκαλίαν τῶν ῾Αγίων Πατέρων τῆς ᾿Εκκλησίας; Θά κάμῃ τοῦτο ὁ ᾿Επίσκοπος Κήρυκος, ὀ ὁποῖος ἐνυπογράφως ἐδήλωσε ὅτι ἐγκρίνει ἀπ᾿ ἀρχῆς μέχρι τέλους τό β' ἀπαντητικόν ἄρθρον τοῦ κ. Γκουτζίδη, μέ τό ὁποῖον κατελέγχει τόν κ. Καλλίνικον, καί τό ὁποῖον ἀπέρριψεν ὁ...Διευθυντής Σας, ἤ ἐκεῖνοι πού παρέσυραν τήν πλειοψηφία τῶν Σεβ/των ᾿Αρχιερέων μετά τοῦ Μακαριωτάτου καί σέ ἀδιέξοδα δογματικά; Μά ἀφρονήσαμεν παντελῶς, καί ἀντί νά ἐπιβληθοῦν παραδειγματικαί κυρώσεις εἰς αὐτούς, οἱ ὀποῖοι Σᾶς παρεπλάνησαν καί Σᾶς ἔφεραν  εἰς τήν φοβεράν θέσιν τοῦ πλάνου, τοῦ συκοφάντου καί τοῦ βλασφήμου, ζητοῦμεν νά ἀνακαλέσουν οἱ λέγοντες τήν ἀλήθειαν καί ἐμμένοντες εἰς αὐτήν; Παίζομεν ἐν οὐ παικτοῖς; ῎Αν, ἐν προκειμένῳ ὁ Σεβ/τος κ Νικόλαος δέν ἀνακαλέσῃ τά ἀνωτέρω, καί τά ὅσα βλάσφημα εἶπεν καί ἐδημοσίευσεν εἰς τό παρελθόν, τά ὁποῖα ἔχουν καταγγελεθεῖ  ἀκόμη καί Συνοδικῶς, λυπούμεθα, ἀλλά αὐτά καί τόν ἴδιον, ἀλλά καί ἡμᾶς πού τά ἀνεχόμεθα καί παραμένουν, ἀπειλοῦν νά διακόψουν τόν σύνδεσμον μας μετά τῆς ἀληθείας.
Τό εὗρος καί τό βάθος τῆς ὅλης σκηνοθετημένης ἀπειλῆς διαφωτίζεται καί ἑρμηνεύεται καί ἀπό τήν ὑπερφίαλον συμπεριφοράν - ἀπειλήν τοῦ κ. Δ. Κάτσουρα ἐν τῇ ἰδία Συνόδῳ, ὁ ὁποῖος μᾶς εἶπεν: "Θέλω νά κάνω μία ἐρώτησι εἰς τόν Σεβασμιώτατο Κήρυκο: Μετά τήν δημοσίευσιν τῆς ὁμιλίας τοῦ κ. Γκουτζίδη εἰς τήν "᾿Ορθόδοξον Πνοήν" τοῦ Φεβρουαρίου 2001, παραμένει στήν θέσιν πού εἶχε διατυπώσει ἀπό τήν ἀρχή;"[18]. ῾Ο κ.  Κάτσουρας ἐρωτῶν μέ χαρακτηριστικό ὕφος, ἀνεφέρετο εἰς τήν θέσιν μας, τήν ὁποίαν διετυπώσαμεν εἰς τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 77/4-9-99 ἐπίσημον ἔγγραφόν μας. ᾿Ιδού ἡ θέσις μας:  "῾Η ἰδική μας ὑπεύθυνος γνώμη ὡς ᾿Αρχιερέως καί Θεολόγου εἶναι ὅτι ἐγκρίνομεν ἀπ᾿ ἀρχῆς μέχρι τέλους τό ἄρθρον τοῦ κ. Γκουτζίδη καί δέν ἔχομεν καμμίαν ἐπιφύλαξιν νά δημοσιευθῇ".   Αὐτό τό ἄρθρον τοῦ κ. Γκουτζίδη, τό ὁποῖον, ὡς γνωστόν, ἦτο ἡ Β' ἀπάντησις του πρός τόν κ. Καλλίνικον, ἠρνήθη νά τό δημοσιεύσῃ ὁ κ. Κάτσουρας εἰς τόν "ΚΗΡΥΚΑ", ὡς  δῆθεν περιέχον "κακοδοξίαν"!!! ᾿Ασφαλῶς ἠρνήθημεν νά ἀπαντήσωμεν εἰς τόν κ. Κάτσουραν, διότι ἡ ἐρώτησίς του ἦτο ἐκ τοῦ πονηροῦ, ὅπως τοῦ εἶπα, ἀλλά καί δι᾿ ἄλλους εὐνοήτους λόγους.  Οὗτος ὅμως προκλητικῶς καί ἀναιδῶς συνέχισεν νά παριστάνῃ τόν τιμητήν καί "προστάτην" μας λέγοντας: "Θέλω νά σᾶς προφυλάξω[19], διότι μετά δύο τρεῖς μέρες θά γράψω καί δέν θέλω νά γράψω καί ἐναντίον σας".
᾿Ενῶ δέ ταῦτα ἐλέγοντο, ἐν τῇ Συνόδῳ τήν 13-4-2001, ὑπό τοῦ Σεβ/του κ. Νικολάου καί τοῦ κ. Δ. Κάτσουρα,  ὁ κάλαμος τοῦ κ. Σακαρέλλου ἔγραφε αὐτό πού ἀνακριτικῶς ἠρώτα ὁ κ. Κάτσουρας! ῎Ετσι πρίν  "γράψῃ" ὁ κ. Κάτσουρας ἤδη ἔγραψεν καί ἐδημοσίευσεν ὁ κ. Καλλίνικος εἰς τό περιοδικόν του "Φ.Ο." ᾿Ιαν. - Φεβρ. ἀριθμ. τεύχ. 908, σελ. 19-21). Καί πάλιν ὁ κ. Καλλίνικος συνεχίζει νά γράφῃ καί εἰς τό μόλις κυκλοφορῆσαν νέο τεῦχος "Φωνή τῆς ᾿Ορθοδοξίας" (᾿Αριθμ. τεύχους  909, σελ. 6-10).  ῾Η συμπαιγνία αὐτή τῶν κ.κ. Κάτσουρα, Καλλινίκου, Σακαρέλλου, ἀλλά καί τοῦ Σεβ/του κ. Νικολάου (διατί;), μᾶς ἀφήνει κατά βάθος ἀδιαφόρους.
Τό πρόβλημα διά τήν ἐλαχιστότητά μας δέν εἶναι τί λέγουν καί τί γράφουν οἱ κύριοι αὐτοί, ἀλλά τί θά κάνετε Σεῖς Μακαριώτατε καί Σεβασμιώτατοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, μετά ἀπό τήν ἀπάντησιν, τήν ὁποίαν σᾶς ἔδωσε τήν Κυριακή τῆς ᾿Ορθοδοξίας ὁ θεολόγος κ. ᾿Ελευθέριος Γκουτζίδης[20] ἐπί τῶν συκοφαντιῶν περί "ἀμαρτύρου" καί "καινοτομίας" καί πῶς θά ἀντιμετωπίσῃ τούς σκευωρούς ἡ ῾Ιερά Σύνοδος;
῾Ο κ. Καλλίνικος μετά τοῦ κ. Σακαρέλλου[21], "συμμαχήσαντες" μετά τῶν ἡμετέρων κ. Δ. Κάτσουρα καί μ. Μαξίμου ὤρυξαν λάκκον βαθύν διά νά ρίψουν τόν θεολόγο κ. ᾿Ελευθέριο Γκουτζίδη, ἀλλά ἔρριψαν καί συνεχίζουν νά ρίπτουν βαθύτερα ἑαυτούς,  θέλουν, ὅμως, νά ρίψουν καί ῾Υμᾶς μετά τοῦ Σεβ/του κ. Νικολάου καί ἄν δυνηθοῦν  καί ὅλους μας.

ΣΤ
Ποῖος ὀφείλει νά ἀνακαλέσῃ;
 
Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι, ἕνας συγγραφεύς θεολόγος γράφει χαρακτηριστικά: "Οἱ ῾Ιεροί Κανόνες εἰς ἐκείνους πού εἶναι "ὑπό κατηγορίαν", δέν ἐπιτρέπουν νά εἶναι κατήγοροι, πολλῷ μᾶλλον νά δικάζουν ἐν Συνόδῳ ᾿Επισκόπους". Καί αὐτό τό στηρίζει εἰς τόν ΣΤ' Κανόνα τῆς Β' Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ὁ ὁποῖος διαγορεύει: "Τούτους μή πρότερον εἶναι δεκτούς εἰς ᾿Επισκόπου κατηγορίαν ἤ ἑτέρων Κληρικῶν, πρίν ἄν ἀθώους ἑαυτούς τῶν ἐπαχθέντων (καταγγελθέντων) αὐτοῖς (ἐναντίον των) ἀποδείξωσιν ἐγκλημάτων". Καί παραθέτει καί τήν ἑρμηνείαν τοῦ Ζωναρᾶ ὁ ὀποῖος λέγει: "Τούς ὑπό κατηγορίας ὄντας τινά καθαπτομένην τῆς αὐτῶν καταστάσεως, μή προσίεσθαι (νά μή γίνωνται δεκτοί) διακελεύεται (διατάσσει) ὁ Κανών, κατηγοροῦντας ᾿Επισκόπων ἤ Κληρικῶν, εἰ μή ἑαυτούς  τῶν ἐπαχθέντων αὐτοῖς ἐγκλημάτων ἀθωώσουσιν" (Ζωναρᾶ Σ.Ι.Κ.2,183). Καί τοῦ Βαλσαμῶνος λέγοντος, ὅτι  "οἱ προκατηγορηθέντες ὁπωσδήποτε, οὐ δύνανται κατά ᾿Επισκόπου ἤ Κληρικοῦ κατηγορίαν εἰσάγειν, εἰ μή ἑαυτούς ἀθωώσουσι τῆς κατηγορίας", (Σ.Ι.Κ. 2,184). Καί τοῦ ῾Ιεροῦ Νικοδήμου τοῦ  ῾Αγιορείτης: "καί ἐκεῖνοι, ὅπου ἤδη ἔφθασαν νά κατηγορηθοῦν ἀπό ἄλλους, δέν εἶναι δεκτοί εἰς κατηγορίαν ᾿Επισκόπου ἤ ἄλλων Κληρικῶν, πρίν νά ἀθωώσουν τόν ἑαυτόν τους ἀπό τά ἐπιφημισθέντα αὐτοῖς ἐγκλήματα" ("Πηδάλιον", σ. 161).
῾Η ἐλαχιστότης μου κατά τά τρία τελευταῖα ἔτη ἀπέστειλα εἰς τήν ῾Ιεράν Σύνοδο ἑκατοντάδες σελίδες ἔγγραφα, μέ τά ὁποῖα ἐπεσήμανα καί κατήγγειλα τήν, συνεπείᾳ παρεμβάσεων ἐξωεκκλησιαστικῶν καί παρασυνοδικῶν παραγόντων, κατάλυσιν τῆς Κανονικῆς καί Συνοδικῆς τάξεως, τήν παρατηρουμένην αὐταρχικήν συμπεριφοράν ἐνίων ᾿Αρχιερέων, καί τάς παραλείψεις ἐπί θεμάτων Πίστεως καί ῾Ομολογίας. Οἱ Σεβασμιώτατοι, ὅμως, ἀδελφοί καί συλλειτουργοί, ἀντί νά μεριμνήσουν νά "ἀθωώσουν ἑαυτούς" , ἤτοι νά ἐπιλύσουν τά καταγγελθέντα καί ἐκκρεμοῦντα ἀπό ἐτῶν ταῦτα θέματα, διά τά ὁποῖα ἐν πολλοῖς εἶναι ὑπεύθυνοι, καί νά σταματήσῃ τέλος πάντων αὐτή ἡ "αὐταρχική καί ἀλαζονική κατάχρησις ἐξουσίας", ἐπεδόθησαν εἰς πρωτοφανεῖς διωκτικάς μεθοδεύσεις ἐναντίον μου, καί ἐναντίον ὅσων ἀγωνιοῦν καί ἀγωνίζονται διά νά ἐπανέλθῃ ἡ Κανονική Τάξις καί νά ἠρεμήσῃ τό σκάφος τῆς ᾿Εκκλησίας.
Εἰδικώτερα ὁ Σεβασμιώτατος ἐν Χριστῷ ἀδελφός καί συλλειτουργός κ. Νικόλαος, χωρίς νά λάβῃ ὑπ᾿ ὄψιν τήν ἀνωτέρω Κανονικήν Τάξιν, τήν ὁποίαν ἄλλωστε γνωρίζει πολύ καλά, παρεσύρθη ὑπό τοῦ παρασυνοδικοῦ κατεστημένου, καί πρωτοστάτησε  μετά πρωτοφανοῦς μένους (διατί;) εἰς τάς ἐναντίον μου, καί ἐναντίον τοῦ ῾Ιερομ. π. ᾿Αμφιλοχίου καί τοῦ θεολόγου κ. ᾿Ελευθ. Γκουτζίδη, διώξεις. ῞Ομως πέραν τῶν ἀνωτέρω ἀναφερθέντων πού ἀφοροῦν ὅλους μας, ὑπενθυμίζεται καί ἐν ταυτῷ καταγγέλλεται καί τοῦτο: ῞Οτι εἰς τά βιβλία τοῦ Σεβ. κ. Νικολάου δέν ὑπάρχει μόνον ἡ ἐξ  ἀντιγραφῆς κακοδοξία πού ἐπέλεξεν καί τό κατήγγειλε δημοσίᾳ ὁ Φλωριναῖος ᾿Επίσκοπος κ. Καλλίνικος [22] καί οἱ λοιποί κρυπτόμενοι, καί τήν ἀπέδειξεν κατά τό "ἅμ᾿ ἔπος, ἅμ᾿  ἔργον" ὁ κ. Κάτσουρας εἰς τήν Σύνοδον τῆς 24-6-1998, ἀλλά ὑπάρχει καί σωρεία ἄλλων κακοδοξιῶν καί παραχαράξεων καί παρερμηνειῶν Πατερικῶν κειμένων. ᾿Επ᾿ αὐτοῦ, ὅπως καί ὅλων τῶν θεμάτων, χρειάζεται νά μελετηθῇ τό θέμα καί νά γίνῃ σχετική Εἰσήγησις. ῎Αν ἀρνοῦνται οἱ Σεβ/τοι ἀδελφοί καί οἱ θεολόγοι νά καταθέσουν Εἰσήγησιν περί τῶν βιβλίων καί περιοδικῶν τοῦ Σεβ/του κ. Νικολάου, καί ἐπί τῶν ἄλλων θεμάτων, ἠμεῖς δέν ἀρνούμεθα νά τό πράξωμεν, ὄχι ἀντιδικοῦντες πρός τόν Σεβασμιώτατον, ἤ διά νά ζητήσωμεν "τήν κεφαλήν του ἐπί πίνακι", ὅπως κάμνει ἡ Σεβασμιότης του δι᾿ ἄλλους, χωρίς νά ἔχῃ αὐτό τό δικαίωμα, ἀλλά διά νά ἐπανορθώσῃ, διότι ἄλλως περιττόν νά εἴπω, ὅτι τά θέματα αὐτά, ἔχουν σοβαράς συνεπείας.
᾿Επίσης, καταγγέλλεται ὅτι πρέπει νά θέσῃ ὁ Σεβασμιώτατος κ. Νικόλαος ὑπό τήν κρίσιν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 54/75 ἀπαλλακτικόν Βούλευμα τοῦ Συμβουλίου τῶν Πλημμελειοδικῶν Πειραιῶς, μέ τό ὁποῖον ἀπηλλάγη τῆς Κατηγορίας "ἐπί ἀντιποιήσει ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς", λόγῳ τῆς λεγομένης "χειροθεσίας" τοῦ 1971, καί νά δώσῃ ἐπαρκεῖς ἐξηγήσεις εἰς τήν ῾Ιεράν Σύνοδον, διατί ἀπό τό 1975 δέν τό ἐκανε. Διότι τό βούλευμα δέχεται, ὅτι ὁ ᾿Επίσκοπός μας εἶναι Κανονικός καί δέν ἀντιποιεῖται τό ᾿Επισκοπικόν ἀξίωμα μετά τήν "χειροθεσία" τοῦ 1971. Κατά τό βούλευμα ὁ Σεβ.  Πειραιῶς κ. Νικόλαος τίθεται παράλληλα, ὡς πρός τήν ᾿Αποστολικήν Διαδοχήν, πρός τόν τότε Πειραιῶς (τῶν Φλωρινικῶν) Γερόντιον!!! Νά καταθέσῃ, λοιπόν, ὁ Σεβ/τος κ. Νικόλαος ἀμέσως εἰς τήν πρώτην ῾Ιεράν Σύνοδον τῆς ῾Ιεραρχίας τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 54/75 Βούλευμα, ὅπως καί τό ἀπολογητικό του ῾Υπόμνημα, ἤ τί κατέθεσε προφορικά, διότι ἔχει σημασίαν ποῦ ἐβασίσθη διά τήν ἔκδοσιν τοῦ ἐν λόγῳ ἀπαλλακτικοῦ βουλεύματος τό Συμβούλιον ἐκεῖνο, τό ὁποῖον ναί μέν φαινομένικά ἐταπείνωσε τόν νεοημερολογίτη Μητροπολίτη τότε Πειραιῶς Χρυσόστομο Ταβλαρουδάκη, μέ τό νά ἀπορρίψῃ τήν προσφυγήν του κατά τοῦ Σεβ/του κ. Νικολάου ἐπί "ἀντιποιήσει ἀρχῆς", ὅμως ἐπρόσβαλε, ὅσον ἐξηρτᾶτο ἀπό αὐτό, τήν ᾿Αποστολική Διαδοχή τοῦ Σεβ/του.κ. Νικολάου, ὅπερ ἐμμέσως ἀφορᾶ καί ὅλους ἡμᾶς... Τό γεγονός, πρίν ἀπό ἡμᾶς κατήγγειλεν ὁ Παν/τος π. ᾿Αμφιλόχιος. Διατί οὐδείς ἔδειξεν ἐνδιαφέρον ἤ ἀνησυχίαν δι᾿ ἕνα τόσον σοβαρόν θέμα, τό ὁποῖον ἀφορᾶ τήν ᾿Αποστολικήν Διαδοχήν; Μήπως καί αὐτό δέν τό ἐπιτρέπει ὁ παλαιοημερολογιτικός Οἰκουμενισμός;
᾿Επίσης πρέπει νά ἐξετασθῇ καί ἡ δημοσιευθεῖσα ἄποψις τοῦ Σεβ/του Πειραιῶς κ. Νικολάου, καθ᾿ ἥν τό κυοφορούμενον ἀνθρώπινον ἔμβρυον λαμβάνει ψυχήν κατά τήν 40ήν ἡμέραν ἀπό τῆς συλλήψεως του. Διατί, ἐνῶ ὅλοι οἱ ᾿Αρχιερεῖς ἐν Συνόδῳ πρό τεσσάρων ἐτῶν, κατεδίκασαν τήν θέσιν αὐτήν, καί τό φρόνημα, ὁ Σεβ/τος κ. Νικόλαος, ἄν καί ὑπεσχέθη ὅτι θά μελετήσῃ τό θέμα καί θά ἀπαντήσῃ, δέν τό ἔπραξε ἀκόμη; ῾Υπογραμμίζω δέ ὅτι τοῦτο δέν εἶναι ἁπλοῦν θέμα, εἶναι σοβαρώτατον δογματικόν πού θίγει ὅρους Οἰκουμενικῶν Συνόδων,  πού ἀφοροῦν τό χριστολογικόν δόγμα.
᾿Επίσης πρέπει νά ἀνακαλέσῃ τό φρόνημά του, καθ᾿ ἥν ἡ τεκμηριωμένη ἀπό σωρείαν πατερικῶν μαρτυριῶν γνώμη, ὅτι ,εἰς τήν φιλοξενίαν τοῦ ᾿Αβραάμ παρίστανται δύο ῎Αγγελοι καί μέσῳ αὐτῶν ὁ μεγάλης Βουλῆς ῎Αγγελος, ὁ ἄσαρκος Λόγος,  εἶναι δῆθεν ἄποψις "τῶν αἱμοβόρων χιλιαστῶν"! [23] ῎Απαγε τῆς τοιαύτης βλασφημίας.!!!.
῾Ομοίως πρέπει νά ἀνακληθοῦν κανονικά καί ὅσα ἔγραψεν ὁ Σεβ/τος κ. Νικόλαος τόν Μάϊον τοῦ 1999 διά τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον, τάς ἀπειλάς, ἐκβιασμούς, αἱ ὁποῖαι δέν παρεγράφησαν, οὔτε μέ τήν τότε δήλωσίν του, ἡ ὁποία ἐξέτρεπε τό θέμα, οὔτε καί μετά τόν ᾿Ιούνιον τοῦ 1999, ἀφ᾿ ὅτου "τά βρῆκε" μετά τοῦ μ. Μαξίμου καί τοῦ κ. Κάτσουρα..
᾿Αλλά καί ὅποιος καθ᾿ οἱονδήποτε τρόπον ἔσφαλε, νά διορθώσωμεν, καί νά μάθωμεν πρῶτα νά βγάζουμε τά δοκάρια ἀπό τά ἰδικά μας μάτια καί μετά νά ψάχνουμε, ἄν ὑπάρχῃ καί κάποιο σκουπιδάκι εἰς τό μάτι τοῦ ἀδελφοῦ μας. ῾Επομένως πρέπει νά μᾶς ἀπασχολήσουν πολύ σοβαρά αἱ παραλείψεις μας εἰς θέματα ᾿Εκκλησιαστικῆς Τάξεως καί Δικαιοσύνης καί ἰδιαιτέρως τῆς ῾Ομολογίας.
῾Ημεῖς, Μακαριώτατε, παρ᾿ ῾Υμῖν ἐμαθητεύσαμεν, ἀλλά τοιαύτας συμπεριφοράς ἐπί θεμάτων Πίστεως δέν ἐδιδάχθημεν...῞Οθεν δέν νοοῦμεν διά τόν κακῶς νοούμενον σεβασμόν, ἤ νοσηράν ἀγάπην νά περιθωριοποιοῦνται στελέχη τῆς ᾿Εκκλησίας, μέ τά ὁποῖα συνεργασθήκατε τριάντα χρόνια, ὅταν μάλιστα αὐτή ἡ περιθωριοποίησις ἐπιχειρεῖται διά νά προχωρήσουν τά σχέδια τῆς προδοσίας τῶν Φλωρινικῶν κατά τῆς ᾿Αποστολικῆς μας Διαδοχῆς; Διατί αὐτή ἡ ἀλλαγή; Ποῦ ὀφείλεται; Ποῖοι ἤλλαξαν καί διατί; ῎Ας δώσωμεν ἔκαστος πρός ἑαυτόν τήν ἀπάντησιν καί μετά καί ἀπό κοινοῦ ἐν Συνόδῳ νά προβληματισθῶμεν καί νά διορθώσωμεν.
῾Η ἐλαχιστότης μας ἕνα μόνον θά εἴπῃ εἰς τό σημεῖον αὐτό.  Πρέπει νά γνωρίζωμεν ὅλοι πολύ καλά ὅτι οὐσιαστικά δέν περιθωριοποιεῖται ΚΑΝΕΙΣ,  ἄν ἴσταται εἰς τήν ΚΑΝΟΝΙΚΗΝ ΤΑΞΙΝ, καί ἐάν ἔχῃ τόν σύνδεσμον μετά τῆς ᾿Αληθείας πού εἶναι ὁ Χριστός καί ἡ ᾿Εκκλησία Του. Περιθωριοποιοῦνται αὐτοί οἱ ὁποῖοι, ὁπόσοι καί ἄν εἶναι, καταλύουν τήν Κανονικήν τάξιν  καί  κόπτουν τόν μετά τῆς ἀληθείας σύνδεσμόν των. ᾿Αλλοίμονον, λοιπόν,  εἰς ἐκείνους οἱ ὁποῖοι διασαλεύουν καί καταλύουν τήν Κανονικήν τάξιν, ἀρνοῦνται τήν ᾿Αλήθειαν, ἐπιβάλλουν τήν ἀδικία, διχάζουν καί  εὐνοοῦν τά σχέδια τοῦ παλαιοημερολογιτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τά ὁποῖα κινοῦν οἱ ἐχθροί καί πολέμιοι τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας.
 
Ζ
Διηκονήσαμεν τήν ᾿Εκκλησίαν, ὄχι πρόσωπα
 
Καί ἐπειδή κατά τήν τελευταίαν ῾Ιεράν Σύνοδον τῆς ῾Ιεραρχίας (14-4-2001), χωρίς νά μοί ἐπιτραπῇ νά ὁμιλήσω, ἔστω καί ἀπολογητικῶς, (ὅπερ δικαιοῦνται καί οἱ ἐγκληματίες, ὅπως εἶπε ὁ Σεβ. Παχώμιος), ἐλήφθη καταδικαστική κατ᾿ ἐμοῦ ἀπόφασις, περί ὁριστικῆς παύσεώς μου ἐκ τῆς ᾿Αρχιγραμματείας, ἐδῶ πρός ἀποφυγήν πάσης παρεξηγήσεως, σημειώνουμε ὅτι τήν ἐλαχιστότητά μας δέν μᾶς ἐνδιαφέρει ἄν θά παραμείνωμεν ᾿Αρχιγραμματεύς, ἤ ὄχι. Διηκονήσαμεν ἀπό τῆς θέσεως αὐτῆς ἐπί 20 ἔτη τήν ῾Ιεράν Σύνοδον καί γενικώτερον τήν Μητέρα ᾿Εκκλησίαν. Δέν ἔχομεν τήν αἴσθησιν ὅτι διηκονήσαμεν πρόσωπα, οὔτε ὅτι ἐκολακεύσαμεν κανένα διά νά μᾶς ἀνατεθῇ αὐτή ἡ διακονία. Μέ τήν Χάριν τοῦ Θεοῦ, αὐτήν τήν θέσιν, εἰς τήν ὁποίαν κυριολεκτικά ἐπεστρατεύθημεν, δέν τήν ἐξελάβομεν ποτέ ὡς ἀξίωμα, ἀλλ᾿ ὡς διακονίαν, διά τήν ὁποίαν ποτέ δέν ἠξιώσαμεν ἀναγνώρισιν.
Δέν εἶναι δυνατόν, ὅμως, νά ἀναγνωρισθῆ καί ὁ ληστρικός καί ἀντιδεοντολογικός τρόπος ἀπαλλαγῆς μας ἐξ᾿ αὐτῆς τῆς διακονίας, οὔτε νά ἐφησυχάσωμεν διά τήν σκοτεινήν σκοπιμότητα αὐτῆς τῆς παρά τρίτων ἐπιβληθείσης ἀποφάσεως. 
Λυπούμεθα καί διότι εὑρέθη εἷς ῾Ιερεύς, ὁ ὁποῖος ἀπεδέχθη τόν διορισμόν του εἰς ἀντικατάστασίν μας, μάλιστα ὑπό τοιαύτας συνθήκας. ῾Ετέρωθεν ἡ "ἀπαλλαγή" μας αὐτή θά μᾶς δώσῃ μεγαλυτέραν δυνατότητα νά ἀσχοληθῶμεν καί μέ ἄλλους τομεῖς τοῦ ᾿Εκκλησιαστικοῦ ᾿Αγῶνος, καί τῆς ῾Ιεραποστολῆς, ἀλλά καί μέ τό ἔργον ἐντός τῆς ἐκ τοῦ μηδενός συσταθείσης ῾Ιερᾶς Μητροπόλεώς μας.
Μᾶς ἐνδιαφέρει καί μᾶς ἀπασχολεῖ  πρωτίστως καί ἀποκλειστικῶς τό ἔργον τῆς ᾿Εκκλησίας, τό ὁποῖον αὐξάνει μόνον, ἐάν ὑπηρετῆται ἡ ᾿Αλήθεια, τό Δίκαιο καί τηρῆται ἀπαρασαλεύτως ἡ Κανονική τάξις, διά τῶν ὁποίων καί ἡ ἐν Χριστῷ ἀγάπη προάγεται, καί ἡ ἐν τῇ ῾Αγίᾳ Του ᾿Εκκλησία ἑνότης διασφαλίζεται. Δι᾿ αὐτά, μέ τήν Χάριν τοῦ Θεοῦ, δέν θά παύσωμεν νά ἐργαζώμεθα, ἔστω καί διωκόμενος[24].  

Η
῎Οχι εἰς τήν αὐθαιρεσίαν καί τήν ἀλαζονείαν τῆς ἐξουσίας
 
Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι ᾿Αρχιερεῖς
᾿Από Σᾶς ἐξαρτᾶται νά ἐπιτρέψετε, ἤ μή, νά παραβιάζεται ἡ Κανονική τάξις καί τό δίκαιον, ἀλλά καί νά τραυματίζεται ἡ ἀγάπη καί ἡ ἐνότης.  ῾Η "αὐθαιρεσία", ἡ "ἀλαζονεία" καί ὁ "αὐταρχισμός", ὅπως αὐτά παρουσιάσθηκαν καί δημοσίως κατά τήν ὁμιλίαν τοῦ κ. Κάτσουρα εἰς τό Πνευματικόν Κέντρο τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς τοῦ Τυφλοῦ 14-5-2001 (π.ἡ.) δέν ἔχουν θέσι στήν ᾿Εκκλησία.
 
Νά ἐξετάσετε παρακαλῶ ποῦ πράγματι σημειώνονται τά ἀνησυχητικά "φαινόμενα τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀνταγωνισμῶν, τά ὁποῖα συμβαίνουν εἰς τόν χῶρόν μας, ἡ ποῦ ἡ ἀντιεκκλησιαστική τακτική ὡρισμένων Κληρικῶν καί λαϊκῶν, ὡς καί φαινόμενα παρόμοια μέ τούς πέντε", τά ὁποῖα εἰς τήν ὁμιλίαν του ὁ κ. Κάτσουρας ἀπέδωσεν εἰς ἡμᾶς.
᾿Επίσης ποῦ ἀπαντῶνται οἱ "ἐπιπολαιότητες καί οἱ "ἀνευθυνότητες", (Κ.Γ.Ο., Αὔγουστος 2000), ἤ "ἡ ἐξυπηρέτησις ἰδιοτελῶν στόχων καί σκοπιμοτήτων καί ἐν τέλει ἡ χειραγώγησις τοῦ ᾿Εκκλησιαστικοῦ Πληρώματος καί ἡ καθοδήγησίς του, δίκην ὁπαδῶν ὀπίσω αὐτῶν", καί ποῦ  "ἡ ὑστερόβουλος παπαπληροφόρησις". Δέν θά ἐπικαλεσθῶ τό τοῦ ῾Ιεροῦ Χρυσοστόμου: "Αἱ πόρναι προλαμβάνουσι τάς τιμίας ἀποκαλοῦσαι αὐτάς πόρνας, ἵνα μή ἔχουσιν ἐκεῖναι τί ἀνθυβρίσωσιν", ἀλλά θά ἐρωτήσω, μήπως συμβαίνει ὅ,τι συνέβη μέ τούς πέντε, οἱ ὁποῖοι ἀπ᾿ ἀρχῆς ὅσα ἐσχεδίαζαν, ὅσα ἐνεργοῦσαν, μέχρι καί τό σχίσμα τους, τά ἀπέδιδον εἰς ἡμᾶς, μέχρι πού ἀπεκαλύφθησαν, ὁπότε ὅμως ἦτο ἀργά;  ᾿Εκεῖνοι, ἐνῶ κατ᾿ οὐσίαν εἶχον ἀποκοπεῖ ἀπό τήν ᾿Εκκλησία, διότι εἶχον χάσει τόν σύνδεσμο μετά τῆς ᾿Αληθείας, ὡμίλουν διά σχίσμα, τό ὁποῖον ἀπέδιδον εἰς ἡμᾶς, μέχρι πού ἐπνίγησαν μέσα εἰς αὐτό, μᾶς ἀπεκάλουν "εικονομάχους", ἐνῶ οἱ ἴδιοι ἦσαν εἰκονομάχοι, λόγῳ τῆς ἀμαθείας των, ἀλλά καί τῆς γνωσιμαχίας των...
Δέν κατηγορούμεθα καί σήμερον ἀπό τό περιβάλλον τοῦ Μακαριωτάτου ὅτι "θά κάνῃ σχίσμα ὁ τάδε", "θά κηρύξῃ τήν Κυριακή τῶν Μυροφόρων τό σχίσμα του ὁ Κήρυκος", "ἀπεκόπη ἀπό τόν ᾿Αρχιεπίσκοπο ἡ Λάρισα", "ἔκοψε ὁ Λαρίσης", "εἶναι καινοτόμος" ὁ τάδε; Μήπως καί σήμερα ὡρισμένοι "ἐξομολογοῦνται" δημοσίως αὐτά πού σχεδιάζουν καί ποθοῦν νά κάνουν, ἀλλά δέν τούς βγαίνουν;
Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι,  δεινόν ἡ ἐμμονή εἰς τό κακόν καί τήν ραθυμίαν, ΜΕΓΑΛΗ Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ δι᾿ ὅλους μας. Δεῦτε νά ἐξέλθωμεν τοῦ "πτώματος" καί νά ἀναζητήσωμεν τό ἔλεος τοῦ μακροθυμοῦντος Χριστοῦ, ἕως καιρόν ἔχομεν. Δεῦτε νά ἐξέλθωμεν ἐκ τοῦ τάφου. ῾Ο Κύριος τείνει τήν χεῖρά Του. ῎Ας μήν ἀρνηθῶμεν νά ἀπλώσωμεν καί ἡμεῖς τήν χεῖρά μας ὡς ὁ Πέτρος, ἵνα σωθῶμεν καί παύσῃ ὁ κλύδων.
῾Η ᾿Αλήθεια, ἡ Κανονική Τάξις, τό Δίκαιον, ὅταν βουτηχθοῦν μέσα εἰς τήν Κολυμβήθρα τῆς γνησίας χριστιανικῆς ἀγάπης, ὅλα τά θεραπεύουν, ὅλα τά διορθώνουν καί τότε ὡς γνήσια μέλη τῆς ᾿Εκκλησίας, μέσα ἀπό τό ἕνα καί ἀδιαίρετο Σῶμα τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ζοῦμε τό μυστήριον τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν!
Εἴμεθα ἐλεύθεροι νά τό πράξουμε; Μποροῦμε νά σπάσουμε τά δεσμά μέ τά ὁποῖα ὁ πονηρός ἔδεσε μερικούς; "Πάντα χορηγεῖ" ὁ Παράκλητος, ὅταν εὕρῃ θέσιν εἰς τάς καρδίας μας. ΑΜΗΝ. ΓΕΝΟΙΤΟ.
 
᾿Ελάχιστος ἐν ᾿Επισκόποις
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
Κήρυκος
 
Υ.Γ. Τό παρόν ῾Υπόμνημα  εἶχεν ἑτοιμασθεῖ διά νά κατατεθῇ εἰς τήν ᾿Ενδημοῦσαν ῾Ιεράν Σύνοδον, ἡ ὀποία ἐπρόκειτο νά συγκληθῇ τήν 8-6-2001, προκειμένου νά καταχωρηθῇ εἰς τά θέματα τῆς ῾Ημερησίας Διατάξεως τῆς ῾Ιεραρχίας.  ᾿Επειδή, ὅμως, ἡ ᾿Ενδημοῦσα ἀνεβλήθη ἡτοιμάσθη διά τήν σύγκλησιν τῆς 13-6-2001, ἡ ὁποία καί πάλιν διά δευτέραν φοράν ἀνεβλήθη. Διά τοῦτο, καί ἐπειδή δέν προσδιωρίσθη ἡ ἡμερομηνία διά τήν νέαν σύγκλησιν ἀναγκαζόμεθα νά τό ἀποστείλωμεν ταχυδρομικῶς εἰς ἄπαντας τούς ᾿Αρχιερεῖς παραθέτοντες καί τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 206/12-6-2001 σχετικόν .εγγραφόν μας πρός τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον:
 
Α.  Π.  206
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 12- 6-2001 (π.ἡ.).
 
ΠΡΟΣ
τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον
᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ. ΑΝΔΡΕΑΝ
 
Μακαριώτατε, εὐλογεῖτε. ῾Ο Χριστός εἴη ἐν τῷ μέσω ἡμῶν.
Τήν προηγουμένην ἑβδομάδα ἡ Μακαριότης σας μέ εἰδοποιήσατε, ὅτι τήν Πέμπτη 8-6-2001 θά συνεδριάσωμεν ἡ ᾿Ενδημοῦσα - Διαρκής ῾Ιερά Σύνοδος. ῞Ομως τήν Τετάρτη τό ἀπόγευμα μέ ἀνεζήτησε ὁ Σεβ/τος κ. Νικόλαος καί μοῦ εἶπε: "Νά μή κάνουμε αὔριο τήν ᾿Ενδημοῦσα, νά τήν κάνουμε τήν ἄλλη ἑβδομάδα, διότι ἔχω πρόβλημα ὑγείας".  ᾿Απεδέχθην τήν πρότασιν τοῦ Σεβασμιωτάτου.
Χθές εἰς τήν ῾Ιεράν Μονήν "ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ", μοῦ εἴπατε πάλιν ὅτι ἡ ᾿Ενδημοῦσα θά γίνῃ τήν προσεχῆ Τρίτην, ὥραν 9ην πρωϊνήν, καί ἀπεδέχθην τήν νέαν πρότασιν. Σήμερα ὅμως Δευτέρα 12 ᾿Ιουνίου καί περί ὥραν 2.30 μεταμεσημβρινήν μοῦ τηλεφώνησε ὁ αἰδ. π. Δημήτριος Τσαρκατζόγλου καί μοῦ εἶπε, ὅτι δέν θά γίνῃ αὔριο ἡ συνεδρίασις τῆς ῾Ιεραρχίας, ὅταν δέ ἠρώτησα διατί, δέν εἶχε κάτι νά μοῦ ἀπαντήσῃ. Προσέθεσε, ὅμως: "Θά σᾶς εἰδοποιήσουμε πότε θά γίνῃ".
Κατόπιν ὅλων αὐτῶν ἀπευθύνομαι στήν Μακαριότητά Σας, διά νά μέ πληροφορήσετε ἐπί τῶν κάτωθι:
α) ῎Αν ἡ Μακαριότης σας δώσατε ἐντολήν εἰς τόν π. Δημήτριον νά μέ πάρῃ τηλέφωνο καί νά μέ ἐνημερώσῃ διά τήν ματαίωσιν καί τῆς αὐριανῆς συνεδριάσεως, καί ὑπό ποίαν ἰδιότητα ἤ ἁρμοδιότητα ἐνήργησε ὁ αἰδ. π. Δημήτριος; Μήπως ἡ Μακαριότης σας δέν λαμβάνετε ὑπ᾿ ὄψιν ὅτι κατά τῶν ἀποφάσεων σας τῆς 31-1-2001 καί 13-4-2001, περί παύσεώς μου ἀπό τῆς θέσεως τοῦ ᾿Αρχιγραμματέως, ὑπεβλήθη ὑφ᾿ ἡμῶν ἔνστασις ἡ ὁποία ἀκόμη δέν ἐξεδικάσθη, ἐνῶ οὔτε τά Πρακτικά, οὔτε τάς ᾿Αποφάσεις μοῦ ἐδώσατε, καίτοι τά ἐζήτησα Κανονικῶς διά τετάρτην φοράν; Μακαριώτατε, διατί, παρακαλῶ μέ προκαλεῖτε μέ αὐτόν τόν τρόπον πού ἐνεργεῖτε; Γιατί δέν ἐλέγχετε αὐτά πού προφανῶς σᾶς ὑποδεικνύει τό παρασυνοδικόν κατεστημένον; Μέχρι πότε θά συνεχίζεται αὐτή ἡ ὀλέθρια τακτική;
β) Παρακαλῶ νά μοῦ γνωρίσετε τόν λόγο διά τόν ὁποῖο ἐματαιώθη διά δευτέραν φοράν ἡ συνεδρίασις τῆς ᾿Ενδημούσης, διότι νομίζω, ὅτι πρέπει νά γνωρίζω τήν αἰτίαν ἤ ἐνδεχομένως τάς αἰτίας.
γ) ᾿Επίσης παρακαλῶ νά μοῦ γνωρίσετε ἐγκαίρως καί γραπτῶς τήν νέαν ἡμερομηνίαν συγκλήσεως τῆς διά δευτέραν φοράν ἀναβληθείσης ᾿Ενδημούσης, ὡς καί τά θέματα τά ὁποῖα προτείνετε ἡ Μακαριότης σας νά μελετηθοῦν, προκειμένου νά εἰσηγηθῶμεν καί ἡμεῖς, τά καθ᾿ ἡμᾶς, ἐκκρεμοῦντα καί ἐπείγοντα θέματα.
 
᾿Ελάχιστος ἐν ᾿Επισκόποις
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
Κήρυκος
 
῾Ο ἴδιος


 
[1] Μέ τά δημοσιεύματα τοῦ Κ.Γ.Ο. Νοεμβρίου 2000 καί Δεκεμβρίου 2000 θά ἀσχοληθῶμεν εἰς ἕτερον ῾Υπόμνημά μας.
[2] ᾿Εκτός ἄν, ὅπως ἰσχυρίζεται, ἀνοήτως καθ᾿ ἡμᾶς, ὁ κ. Καλλίνικος,"ἔχει ἄλλην ὁμολογίαν ὁ κ. Γκουτζίδης", τήν ὁποίαν Σεῖς δέν υἱοθετεῖτε! Προσοχή, εἴπομεν, ὅτι μέσα ἀπό τά ἀνόητα καί ἀτυχῆ τοῦ κ. Καλλινίκου προβάλλουν καί μεγάλαι ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ. Δηλαδή αὐτοί πού προεκάλεσαν τό κίνημα τῶν πέντε, ὅπως καί τόν νέον θεολογικόν διάλογον...ἔχουν νέαν ἀντίληψιν περί ᾿Ορθοδοξίας. ᾿Αλλά καί  τινες ἡμέτεροι ἔχουν ἐφεύρει πλέον, ὅτι ὑπάρχει "στενή" καί "εὐρεῖα" ἀντίληψις περί ᾿Ορθοδοξίας...
[3] Πῶς ὁ κ. Κάτσουρας, ὁ ὁποῖος παλαιότερα καί πάντως πρίν ἀπό τό 1997, μέ ἐπανειλημμένας παραστάσεις του μετ᾿ ἀγανακτήσεως μᾶς κατήγγειλεν,  ὅτι τό πᾶν ἀπώλυται ἐκ τῆς συμπεριφορᾶς τῆς δυναστείας τῶν Τσακίρογλου (ἀνδρῶν καί γυναικῶν), κατόπιν δέ  συνεπορεύθη καί συμπορεύεται "ἀγαλλομένῳ ποδί"; Ποῖοι ἤλλαξαν, οἱ ἀδελφοί Τσακίρογλου ἤ ὁ κ. Κάτσουρας;
[4] ῞Οπως ἤδη προεσημειώθη δέν ἐνοχλούμεθα, δέν μᾶς ἀπασχολεῖ καί δέν ἐντρεπόμεθα διά τό φαινόμενον, διατί τό τεῦχος τοῦ ΚΗΡΥΚΟΣ τοῦ Αὐγούστου 2000 κυκλοφορεῖ τόν Φεβρουάριο τοῦ 2001; Καί μόνον δι᾿ αὐτό τό ἀνησυχητικόν κατάντημα, θά ἔπρεπε νά εἶχεν ἀπαλλαγῇ τῶν καθηκόντων του ὁ κ. Διευθυντής, ἀλλά δυστυχῶς ἔτσι λειτουργοῦμε....
[5] ῎Οχι 25-8-2000, ὅπως λάθος ἀνέγραψεν.
[6] Αὐτό τόν ἀπασχολεῖ καί τά ὑπόλοιπα "γαῖα πυρί καυθήτω".
[7] Καθ᾿ ἡμᾶς ὁ ἴδιος συνεκάλεσε αὐτή τήν Σύνοδο, ὁ ἴδιος ἐπέλεξε τόν χρόνον συγκλήσεως (ἐν τῇ ἀπουσίᾳ μας) καί ὁ ἴδιος μέ τήν συνδρομήν τῆς Μακαριότητός Σας καί τοῦ Σεβ/του κ. Νικολάου προετοίμασε τάς ἀποφάσεις...
[8] Προφανῶς ἀνεφέρθη ἐπακριβῶς εἰς κάποιο σχετικό ρεπορτάζ προηγουμένων ἐτῶν τό ὁποῖον, ὅμως, δέν ἐσημειώθη ὑπό τοῦ Πρακτικογράφου εἰς τά Πρακτικά.
[9] Δηλαδή ἀποκαλύπτεται, ὅτι ὁ ἴδιος μέ τήν παρέα του ἐνεργεῖ τήν σκευωρία κατά τοῦ κ. Γκουτζίδη, διότι καθ᾿ ἡμᾶς, αὐτό λέγουν τά: "δέν μᾶς ἔστειλε ἀπάντησιν", "νά συμμορφωθοῦμε ἡμεῖς", "νά τοῦ ἀπαντήσουμε ἡμεῖς". Ταυτίζει τόν ἐαυτόν του ὁ κ. Κάτσουρας μέ τά μέλη τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου! ῞Οπως Σᾶς εἶναι γνωστόν μέ τά ὑπ᾿ ἀριθμ. 3120 καί 3121/1-6-2000 ἔγγραφα, ὁ Μακαριώτατος, "κατ᾿ ἀπόφασιν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου" καλοῦσε τόν κ. Γκουτζίδη νά ἀνακαλέσῃ ἐντός 20 ἡμερῶν τήν "συκοφαντία" καί τήν γνωστή θεολογική του θέσι περί ῾Αγίας Τριάδος καί  ᾿Εκκλησίας, ὡς δῆθεν "ἀμαρτύρου" οὔσης καί ὡς ἀποτελούσης "καινοτομίαν".  Μέ τήν ἀπό 5/18-7-2000 ἀπαντητικήν ἐπιστολήν του ὁ κ. Γκουτζίδης, ἀπολύτως δικαιολγημένα, ἠμφισβήτησε τήν γνησιότητα καί τήν ὀρθότητα τῆς ὡς Συνοδικῆς φερομένης ἀποφάσεως, διότι: - ῾Η ῾Ιερά Σύνοδος δέν ἐμελέτησε τό θέμα καί δέν ἀπεφάσισεν μετ᾿ ἐπιγνώσεως,, ἀλλά τῆς ἐπέβαλον αὐτήν τήν ἀπόφασιν τρίτοι.. - Δέν προσεκλήθη οὐδέποτε εἰς τήν Σύνοδον διά νά ὁμιλήσῃ ἐπί τῆς θεολογικῆς θέσεως καί ὅτι ἡ πλειοψηφία τῶν Σεβ/των ᾿Αρχιερέων παρεσύρθη ὑπό τῆς Μακαριότητός Σας καί τοῦ Σεβ/του κ. Νικολάου. Τέλος λέγει ὅτι παρέχει εἰς τήν ῾Ιεράν Σύνοδον χρόνον 2 μηνῶν, προκειμένου οἱ ᾿Αρχιερεῖς νά προσευχηθοῦν, νά μελετήσουν καί νά ἀναθεωρήσουν...τήν στάσιν των, ἐπικαλεῖται δέ πρός μίμησιν τό φωτεινόν παράδειγμα τοῦ Σεβ/του κ. Παναρέτου. Καί εἰς τήν ἀκροτελεύτειον παράγραφον γράφει: "...ἐφ᾿ ὅσον οἱ κατήγοροί μου δέν ἀπέδειξαν καί δέν ἀποδεικνύουν τίποτε ἀπό ὅσα μέ κατηγοροῦν, ὥστε ἠτιολογημένα νά διορθώσω, δέν μοῦ ἐπιτρέπει ἡ συνείδησίς μου νά ἀναθεωρήσω ἐκ τῶν κειμένων μου οὔτε ἕνα "ἰῶτα", οὔτε μίαν "κεραίαν"...
[10] Μέ τό ψευδές συκοφαντικόν καί βλάσφημον ρεπορτάζ, ἡ ῾Ιερά Σύνοδος "θά δείξῃ ἠθικότητα", κατά τήν διατύπωσιν τοῦ κ. Κάτσουρα.  ᾿Ερωτοῦμε, μέ τίς ἀνακοινώσεις 126 καί 1345 "δείξαμε ἠθικότητα;", ἤ δείξαμε ὅτι "φερόμεθα καί ἀγόμεθα" ὑπό τρίτων, οἱ ὁποῖοι δέν σέβονται τίποτε;
[11] Γιά ποιές "φιλονεικίες" ἐπίσης ὁμιλεῖ; Γι  αὐτές πού ἐκ τῶν παρασκηνίων ἐχάλκευσε ἡ παρέα του εἰς τό Δ.Σ., ὅπως καί τά περί δῆθεν "χειροδικίας" καί "βιαιοπραγίας", αἱ ὀποῖαι τελικῶς ἀπέβησαν εἰς βάρος των; ῎Η ἐννοεῖ φιλονεικίες τά ἐντός τῆς ῾Ι.Σ.Ι. τῆς 17 καί 18 Μαΐου 2000;
[12] Δυστυχῶς διά νά καθαρίσῃ μιά εἰκόνα εἰς τήν ὁποίαν ἐρρίφθησαν ρύπη ξένων χρωμάτων καί βρώμικης λάσπης, θέλει πολύν κόπον νά καθαρίσῃ, αὐτό ἔγινε πάλιν μέσω τοῦ συγκεκριμένου τεύχους τοῦ "ΚΗΡΥΚΟΣ".
[13] ῾Ο κ. Σακκαρέλλος, γνωστός διά τήν πολεμικήν του ἐναντίον μας ἀπό τῶν στηλῶν τοῦ "ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ" κατά τάς δεκαετίας πρίν καί μετά τό 1980, μᾶς εἶναι συμπαθής, διότι μέ τήν πολεμικήν του δέν μᾶς ἔβλαψε, τοὐναντίον, ὅπως λέγει ὁ ἱερός Χρυσόστομος, καί μέσα ἀπό τόν διωγμόν του, ὠφέλησε τόν ῾Ιερόν ᾿Αγῶνα. ῾Ωστόσον πρέπει νά εἴπωμεν, ὅτι οὗτος "ἐκάλυψε" νομικῶς καί θεολογικῶς τόν ἐκπεσόντα τότε Μητροπολίτην Κάλλιστον, συνέταξε μάλιστα τό "ἀποκηρυκτήριον" ἔγγραφον τοῦ Καλλίστου, μέ τό ὁποῖον ἀπεκάλεσε τούς ᾿Αρχιερεῖς τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου ὡς "σχισματοαιρετικούς". ῾Ο ἴδιος ὑπηρέτησε ὡς Σύμβουλος σέ Συνοδική ᾿Επιτροπή τοῦ νέου ῾Ημερολογίου, καί δή εἰς τόν τομέα πού ἀφορᾶ τήν ὑπαγωγήν Μοναστηρίων καί Ναῶν τῶν παλαιοημερολογιτῶν εἰς ἕνα τῶν παλαιφάτων Πατριαρχείων κλπ. Μάλιστα θεωρεῖται ἐπίτευγμά του, ὅτι ὑπήγαγε εἰς τό Σινᾶ τόν  ναό τῆς ῾Αγίας Βαρβάρας (πού βρίσκεται στόν Κόκκινο Μῦλο). Οὗτος ἔχει, κατά πληροφορίας μας, τό καλύτερο ᾿Αρχεῖο γιά τούς "ἄθλους" τῶν παλαιοημερολογιτῶν, τούς ὁποίους κάθε τόσο τούς ἔβγαζε στήν ἐπιφάνεια, μέσω τοῦ ᾿Ορθοδόξου Τύπου, (βλ. ἐπιστολή παπά Γρηγόρη Βλάχου περί τῆς Σιμωνιακῆς χειροτονίας τῶν Φλωρινικῶν εἰς τήν ᾿Αμερική),. Τό 1980 μέσα ἀπό τόν "᾿Ορθόδοξο Τύπο" μᾶς ἠπείλησε μέ "μηνύσεις". Μετ᾿ αὐτοῦ "συνεργάζεται" ἐπί δεκαετίες ὁ κ. Κάτσουρας. Τό 1995 μάλιστα καταλλήλως τόν ἔφερε στά Γραφεῖα, γιά "νά μᾶς βοηθήσῃ στά Νομικά Κανονικά θέματα", ἀφοῦ προσεποιήθη, ὅτι μετενόησε, δι᾿ ὅσα ἔχει γράψει ἐναντίον μας, καί "ἀπεδέχθη", ὅτι ἔχουμε δίκιο στίς ἐκκλησιολογικές μας θέσεις. Κατ᾿ αὐτήν τήν περίοδον μοῦ προέτεινε νά γράψῃ ἀνωνύμως στόν "᾿Ορθόδοξο Τύπο" ἐναντίον τῆς Α᾿ ᾿Εγκυκλίου μέ σκοπό νά προκληθῇ σάλος καί νά ἀναγκασθοῦν οἱ ᾿Αρχιερεῖς νά τήν ἀνακαλέσουν. ᾿Επίσης τήν ἰδίαν περίοδον μᾶς ἔλεγε, "πρέπει νά ἑνωθῆτε μέ τούς Φλωριναίους. Πές τοῦ κ. Γκουτζίδη νά ρίξῃ λίγο νερό στό κρασί του" κλπ.κλπ. ᾿Ενῶ ἀπό τότε καί μετά πού ἔγινε Φλωριναῖος συνεχίζει νά βρίσκεται σέ "ἀνοιχτή ἐπικοινωνία" καί συνεργασία μέ τόν μ. Μάξιμο καί τόν κ. Κάτσουρα. Τά ὑπόλοιπα ἀς τά φαντασθοῦν οἱ ἀναγνῶστες....Μή θεωρηθῇ οτι αὐτά τά λέω ἀπό προσωπική ἐμπάθεια πρός τόν ἄνθρωπο, ὄχι,  γνωρίζει καί ὁ ἴδιος ὅτι σάν ἄνθρωπο τόν ἐκτιμῶ, ἀλλά ὅταν πρόκειται διά ἐκκλησιαστικά θέματα,  δέν δύναμαι νά μήν πῶ κριτικῶς ἤ ἐπικριτικῶς αὐτά πού πιστεύω.
[14] ῾Ημᾶς δέν μᾶς ἀπασχολεῖ, διότι ἐγράψαμεν σχετικῶς καί ὅταν ἀναπόφευκτα θά ἔρθῃ ἡ ὥρα, ἄλλοι θά κρίνουν ἄν εἶναι τοῦ κ. Κάτσουρα ἡ εὐθύνη, ἤ τῶν ᾿Επισκόπων πού τό ἐνέκριναν.
[15] ῎Ηδη ἐκυκλοφόρησε καί τό τεῦχος 909, τό ὁποῖον ὅπως προσημειώσαμε ἀποτελεῖ "ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΝ" ἑστιάζουν δέ εἰς τόν κ. Γκουζτίδην καί τόν Παν/τον ῾Ιερομ.  π. ᾿Αμφιλόχιον.
[16] ῎Ε ὄχι Σεβασμιώτατε καί συνήγορος τοῦ κ. Καλλινίκου! ῎Οχι νά πέφτετε στήν ἴδια βλασφημία μέ τόν κ. Καλλίνικο καί τούς κ.κ. Κάτσουρα καί Μάξιμο! Τόσον μέ μισεῖτε; Διατί ἀγαπητέ ἐν Χριστῷ ἀδελφέ; ῾Ημεῖς μέν, ὡς γνωστόν, δέν συνεμερίσθημεν τάς ἀπόψεις (γράφε καί νόει σκευωρίαν) τῶν κατηγόρων κατά τοῦ ἐλλογίμου θεολόγου κ. ᾿Ελευθερίου Γκουτζίδη καί ἐγκρίναμεν ἀπ᾿ ἀρχῆς μέχρι τέλους τό β' ἀπαντητικόν ἄρθρον του πρός τόν κ. Καλλίνικον, ἐζητήσαμεν ὅμως καί ἀκόμη ζητοῦμεν τάς ἀποδείξεις δι᾿ ὅσα ἰσχυρίζονται, τάς γνωματεύσεις τῶν θεολόγων κλπ. Σεῖς ἀποτολμᾶτε νά ἀποκαλέσετε αἵρεσιν ὅ,τι εἶπεν ὁ κ. Γκουτζίδης   περί τῆς ῾Αγίας Τριάδος, ὡς πρώτης τελείας καί ᾿Ανάρχου ᾿Εκκλησίας; Δέν εἴδατε ὅτι αὐτή ἀκριβῶς εἶναι ἡ κοινή ὀρθόδοξος διδασκαλία τῶν Πατέρων; Μά εἶναι δυνατόν; ᾿Ιδού, Σεβασμιώτατε, ἀποδεῖξτε τήν "αἵρεσιν" πού τόσον εὔκολα ἐζητήσατε νά ἀνακαλέσωμεν. Παρακαλῶ διατυπῶστε ποίαν "αἵρεσιν" νά ἀνακαλέσωμεν. ῎Ετσι ὅπως πᾶνε ὡρισμένοι θά ξεπεράσουν καί τούς πέντε.
[17] ᾿Ωχριοῦν τά λεγόμενα καί γραφόμενα τοῦ κ. Κάτσουρα, καί τῶν κ. Καλλινίκου καί Σακαρέλλου, μπροστά σέ αὐτά πού ἰσχυρίζεται ἐσχάτως ὁ Σεβασμιώτατος ἐν Χριστῷ ἀδελφός. Λυπούμεθα πού θά τό εἴπομεν, ἀλλά ἄν δέν ἀνακαλέσῃ, ἔστω τά μή μετ᾿ ἐπιγνώσεως ρηθέντα ὑπ᾿ αὐτοῦ δέν θά μπορῶ νά τόν θεωρῶ εἰς τήν συνέχεια ὡς ὀρθόδοξον ἐν Χριστῷ ἀδελφόν, καί δι᾿ αὐτόν τόν λόγον, ἀλλά καί δι᾿ ἄλλους τούς ὁποίους προφορικῶς τοῦ ἐπισημάναμε κατά τήν τελευταίαν συνεδρίασιν τῆς ῾Ιεραρχίας (13-4-2001).
[18] ᾿Αποφεύγομεν νά χαρακτηρίσωμεν τόν ἄνθρωπον καί διά τόν χαρακτηριστικόν ...τρόπον, μέ τόν ὁποῖον εἶπε τό ἀνωτέρω, διότι ὅ,τι καί ἄν εἴπωμεν θά εἶναι μικρόν ἔναντι τοῦ ἐπιδειχθέντος θράσους, ἀλλά καί ἐπί τῆς οὐσίας, διότι ὁ κ. Γκουτζίδης ἀπέδειξεν τήν δογματικήν θεολογικήν ἀλήθειαν καί οὗτος μετά τοῦ Σεβ/του κ. Νικολάου προσπαθεῖ  νά μᾶς "ἐκφοβίσῃ" καί νά μᾶς φιμώσῃ, διότι ἤδη ὁ κ. Κάτσουρας θά γράψη, καί ἄκουσον- ἄκουσον καί περί ῾Ομολογίας τοῦ κ. Γκουτζίδη μέ τήν ὁποίαν δέν συμφωνεῖ ἡ... ῾Ιερά Σύνοδος!!!!
[19] Εἶναι πράγματι φοβερός, εἶναι ἀσυναγώνιστος εἰς τήν ὑποκρισίαν, ἡ ὁποία ὅμως καταντᾶ καί ἐμετική καί ἀποκαλυπτική τῆς "ἀφροσύνης" του, ἤ τοῦ μεγάλου φρονήματος περί ἑαυτοῦ.
[20] ῾Η ἀπάντησις ὡς γνωστόν, ἐδημοσιεύθη εἰς τήν "ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΝΟΗΝ" τοῦ μηνός Φεβρουαρίου 2001 καί εἰς τάς σελίδας 179-188.
[21] Δέν ἔχει δι᾿ ἡμᾶς σημασίαν μέ ποῖον ἄμεσα συνεργάζεται ὁ κ. Κάτσουρας καί ὁ μ. Μάξιμος, ἄν δηλαδή τό πρόσωπον μέ τό ὁποῖον προωθοῦνται ταῦτα εἶναι ὁ κ. Καλλίνικος, ἤ ὁ Σύμβουλός του κ. ᾿Αθαν.  Σακαρέλλος.
[22] ῎Αν τό ἐπέλεξε μόνος του ἤ μετά τρίτων εἶναι ἕνα σοβαρό θέμα. Μήπως ὁ Μακαριώτατος γνωρίζει καί μπορεῖ νά πληροφορήσῃ τήν ῾Ιεράν Σύνοδον ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς; ᾿Εάν πάλιν ὁ Μακαριώτατος δέν ἐνθυμεῖται (ἔχει πάντως ἰσχυράν μνήμην), μποροῦμε νά θυμήσουμε εἰς τήν Μακαριότητά του ἡμεῖς καί ὁ κ. Γκουτζίδης μερικάς ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ καί βασικάς λεπτομερείας.
[23] Κατ᾿ ἄλλους ἐπί ἄλλου δογματικοῦ θέματος, αἱ πατερικαί καί δογματικαί μαρτυρίαι πού προσεκομίσθησαν, εἶναι...τῶν σχισματικοῦν Νεοημερολογιτῶν καί διά τοῦτο δέν ἰσχύουν.
[24] Σκεφθῆτε καί τοῦτο ἀκόμη, ὅτι ἐνῶ οἱ πέντε, καίτοι πολλάκις τό ἐπεχείρησαν, δέν κατώρθωσαν νά μᾶς "καθαιρέσουν" ἀπό ᾿Αρχιγραμματέα, οὔτε νά φιμώσουν τόν θεολόγον κ. ᾿Ελευθέριον Γκουτζίδην, διότι προσέκρουσαν καί εἰς τήν Μακαριότητά σας, ἀλλά καί εἰς τούς Σεβ/τους Πειραιῶς καί ᾿Αργολίδος, τώρα σεῖς Μακαριώτατε καί ὁ Σεβ/τος Πειραιῶς, "ἀποφασίζετε καί διατάσσετε" τήν παῦσίν μου, διότι κάμνω ὅ,τι κάμνατε ᾿Εσεῖς τότε, τότε πού ἀναδειχθήκατε πράγματι ὑπερασπισταί τῆς Κανονικῆς τάξεως, τοῦ δικαίου καί τῆς ἀληθείας.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007