ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2001
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
       
Α.Π. 200Α
Μάιος 2001

Μέ τόν ἀνωτέρω ἀριθμόν Πρωτοκόλλου κατεχωρήσαμεν εἰς τό ἐν συνεχείᾳ σύντομον ἀλλά εὔγλωττον σχόλιον, τό ὁποῖον ἀναφέρεται εἰς τά ἀπαράδεκτα δημοσιεύματα τοῦ Κ.Γ.Ο. τοῦ Αὐγούστου 2000,  καί εἰς τήν αὐθαιρεσίαν, ἀλαζονείαν καί ἐπιπολαιότητα τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Κ.Γ.Ο.                             

«Διά τό κείμενον πού ἐδημοσιεύθη εἰς τόν Κ.Γ.Ο. μηνός Αὐγούστου 2000, καί είδκώτερα διά τήν θέσιν ὅτι "οὐδεμία αὐθαιρεσία ἐγένετο ἐκ μέρους τῆς Διευθύνσεως", ὅσον ἀφορᾶ τό συγκεκριμένον ρεπορτάζ (᾿Ιουλίου 2000), "ὅπως ὑποστηρίζουν τινές ἐπιπόλαιοι" παρατηροῦμεν ὅτι ἡ αὐθαιρεσία, ἡ ἀλαζονεία καί ἡ ἐπιπολαιότης τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Κ.Γ.Ο. ἔχει φθάσει εἰς τό κατακόρυφον. Αὐτός ἐπιβάλλει ἐκ τῶν παρασκηνίων τήν ἄποψίν του είς τήν Σύνοδον, αὐτός ἑτοιμάζει τά κείμενα καί τίς ἀποφάσεις, αὐτός κατήργησε τήν ᾿Εποπτεύουσαν ᾿Επιτροπήν, αὐτός δημοσιεύει ὅ,τι θέλει στόν Κ.Γ.Ο. καί ἀπορρίπτει ὅ,τι θέλει, καί στό τέλος ὑποκρινόμενος λέγει: «Αὐτά πού δημοσιεύονται δέν εἶναι δικά μου, εἶναι τῆς Συνόδου. Καμμία αὐθαιρεσία δέν ἐσημειώθη ἐκ μέρους τῆς Διευθύνσεω». Καί ὅταν τοῦ εἴπομεν ὅτι ἡ "᾿Ανακοίνωσις πού ἐδημοσιεύθη συνετάχθη ἀπό σέ», ἀπήντησε: «Τί σχέσιν ἔχω ἐγώ μέ τήν ᾿Ανακοίνωσι. Μοῦ τήν ἔδωσε ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος καί ἐγώ τήν δημοσίευσα". ῏Ω τῆς ὑποκρισίας καί τῆς αὐθαιρεσίας!  ᾿Αλλά τί νά τοῦ κάνουμε, ἀφοῦ τόν καλύπτει ὀ Μακαριώτατος καί τινές τῶν Σεβ/των ᾿Αρχιερέων, διά τούς ἰδικούς του ἕκαστος σκοπούς;

+Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
Κήρυκος»

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007