ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2001
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α.Π.  200
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 25-5-2001(π.ἡ.).
 
κ. ᾿Ασημίνα Γκιόκα
Εἰς Μελβούρνη Αὐστραλίας
 
᾿Αδελφή ᾿Ασημίνα. Χαῖρε ἐν Κυρίῳ πάντοτε. Σᾶς εὔχομαι τήν κατ᾿ ἄμφω ὑγείαν. ῾Ο Θεός νά σᾶς χαρίζῃ κάθε ἀγαθόν καί νά σᾶς εὐλογῇ πάντοτε. ᾿Ελάβαμε, ὅπως σᾶς εἶπα καί τηλεφωνικῶς, τό δῶρό σας καί τήν ἐπιστολή σας. Εὔχομαι ὁ Θεός νά σᾶς ἀνταποδίδῃ ἑκατονταπλασίονα τήν προσφορά σας, καί προπάντων νά σᾶς χαρίζῃ πλούσια τά πνευματικά ἀγαθά. Σκέφτομαι πόσον στενοχωρεῖσθε μέ τήν ἐκεῖ κατάστασι τῆς ᾿Εκκλησίας καί ἤθελα μέ αὐτή τήν ἐπιστολή νά σᾶς στείλω ἕνα παρηγορητικό μήνυμα.  Βέβαια ἐκεῖ ἔχετε τόν π. Εὐστάθιο, πού σᾶς παρηγορεῖ, ἄν καί βρίσκεται καί ἐκεῖνος κάπως μακριά. ῾Υπάρχει ὅμως ἕνα παρηγορητικό μήνυμα πού μποροῦμε νά τό ἔχουμε πάντα κοντά μας, ὅπου καί ἄν βρισκώμαστε. Εἶναι τά λόγια τοῦ Χριστοῦ γιά τό πῶς πρέπει νά ἀντιμετωπίζουμε τίς θλίψεις καί τούς διωγμούς. "᾿Εν τῷ κόσμῳ τούτῳ θλίψιν ἕξετε, ἀλλά θαρσεῖτε ἐγώ νενίκηκα τόν κόσμον". Τά προβλήματα, οἱ πειρασμοί καί τά σκάνδαλα δέν θά λείψουν ποτέ. ῾Η ἐλπίδα μας πρέπει νά εἶναι πάντα ὁ Θεός.
Δέν πρέπει, λοιπόν, νά θλιβώμεθα ὑπερβολικά, οὔτε νά στενοχωρούμεθα καί νά ἀνυπομονοῦμε, ἀλλά νά ὑπομένουμε μέ χαρά ὁτιδήποτε κι᾿ ἄν συναντήσουμε. Καί ἀκόμη δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε, πώς μέσα στίς δοκιμασίες καί στούς πειρασμούς πού μᾶς συμβαίνουν, ὅπως μᾶς λένε οἱ Πατέρες, κρύπτεται ἡ ἀγάπη καί τό ἐνδιαφέρον τοῦ Θεοῦ γιά μᾶς, γιά τήν σωτηρία μας. Γι  αὐτό σ᾿ αὐτές τίς περιπτώσεις πρέπει πρωτίστως νά χαίρωμε καί νά εὐγνωμονοῦμε τόν Θεόν, διότι μέσα ἀπό αὐτούς τούς πειρασμούς, δομικάζονται οἱ ἀληθινοί ἐργάτες τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ ὑφαίνεται τό θέλημα τοῦ Θεοῦ στήν ζωή μας.  ῞Οπως ἔγινε μέ τόν πολύαθλο ᾿Ιώβ.  ῾Ο ἅγιος ᾿Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος, μᾶς συνιστᾶ σέ αὐτές τίς περιπτώσεις νά κάμνουμε ὑπομονήν, διότι μέσα ἀπό τούς πειρασμούς καί τίς δοκιμασίες, ἀκόμη καί μέσα ἀπό τούς διωγμούς κατά τῶν εὐσεβῶν, ἡ θεία Πρόνοια κατευθύνει τά πάντα. Καί ἀσφαλῶς πρέπει νά δοξάζουμε τό ὄνομά του, καί νά ζητᾶμε τήν φώτισί του γιἀ νά βαδίζουμε τόν δρόμο τῆς ἀλήθειας, καί τῆς ᾿Ορθοδοξίας. Δέν γράφω περισσότερα δικά μου, μόνο ἀντιγράφω ἕνα κομμάτι ἀπό ὁμιλία τοῦ ἁγίου ᾿Ιω.  τοῦ Χρυσοστόμου, λόγια πολύ παρηγορητικά γιά ὅλους μας, σ᾿ ὁποιαδήποτε θέσι  κι᾿ ἄν βρισκώμαστε, ὁποιεσδήποτε δοκιμασίες κι᾿ ἄν περνᾶμε.  ᾿Ιδού τί ἀκριβῶς μᾶς συνιστᾶ ὁ ἅγιος:
"῾Υπομείνατε, διότι εἶναι θέλημα Θεοῦ. Ποῖος ἠξεύρει ἐάν αἱ θλίψεις σας δέν ὑπηρετοῦν τά σχέδια Του περί τῆς ἠθικῆς τάξεως τοῦ κόσμου; ῎Η ἐάν ὁ διωγμός, ὁ ὁποῖος σείει κατά τήν στιγμήν αὐτήν τάς ᾿Εκκλησίας μας, δέν εἶναι δι᾿ αὐτάς, εἰς τά βάθη τῶν θείων προβλέψεων, ὅ,τι ἡ θύελλα διά νά καθαρίσῃ τόν ἀέρα τόν μολυσμένον ἐκ τῆς ἀκινησίας, ὅ,τι ὁ χειμών διά νά ὡριμάσῃ τό σπέρμα ὑπό τήν γῆν, ἤ ἡ νύξ διά νά ἀναζωογονήσῃ τά σώματά μας; ῾Υπό τάς διαταγάς καί τήν διακυβέρνησιν τῆς θείας Προνοίας ὁ διώκτης καθίσταται ὄργανον εἰς τάς χεῖρας τοῦ Θεοῦ, ἵνα δοκιμάζωνται οἱ δίκαιοι καί καταρτίζωνται εἰς ὑπομονήν·  ὁ διωκόμενος δέ ὁμοιάζει πρός τόν ἐργάτην τόν εὐπειθῆ εἰς ἔργον ἄγνωστον, εἰς τό ὀποῖον ἐργάζεται ὑπό τό βάρος τῆς ἡμέρας καί μετά τήν ἀποπεράτωσιν τοῦ ὁποίου θά λάβῃ τόν μισθόν του. Πρέπει λοιπόν νά βαδίζωμεν μέ ὠρθωμένον τό μέτωπον εἰς τάς δυσχερείας τῆς ζωῆς καί οὐχί μόνον μετ᾿ αὐταπαρνήσεως, ἀλλά καί μετά φαιδρότητος (χαρᾶς), μετ᾿ εὐγνωμοσύνης πρός τήν θείαν Πρόνοιαν, ἡ ὁποία μᾶς ὁδηγεῖ πάντοτε εἰς τήν εὐτυχίαν, ὅταν ἡμεῖς ἀγαπῶμεν τό ἀγαθόν".
Εὔχομαι ὁ Θεός νά δίνει κουράγιο καί δύναμι καί σέ σᾶς, καί σέ ὅλους ἐκεῖ τούς χριστιανούς, καί σέ ὅλο τόν κόσμο. Καί προπάντων ἐλπίδα, ὅτι μετά τόν χειμῶνα τῶν θλίψεων θά ἔλθῃ ὁπωσδήποτε καί ἡ ῎Ανοιξι τῆς χαρᾶς.
᾿Ελάχιστος ἐν ᾿Επισκόποις
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
Κήρυκος

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007