ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2001
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α.Π.  196                     
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 13-4-2001(π.ἡ.).
(Μαρτίνου Πάπα Ρώμης)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΑΝΑΦΟΡΑ
Πρός τήν σήμερον συνεδριάζουσαν ῾Ιεράν Σύνοδον

᾿Εν ᾿Αθήναις σήμερον Πέμπτην 13-4-2001 καί ἐν τῇ αιθούσῃ τῶν συνεδριάσεων τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, καταθέτομεν ἐνώπιον τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου καί τῶν μελῶν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, τό παρόν ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΑΝΑΦΟΡΑΝ καί εὐσεβάστως ΖΗΤΟΥΜΕΝ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΘΗ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΗ ΕΠ᾿ ΑΥΤΟΥ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ.

Α'

Εἰς τόν "ΚΗΡΥΚΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ" ᾿Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου , ἀριθμ. τεύχ. 275/2001, ἐδημοσιεύθη Πληροφοριακόν Ρεπορτάζ τοῦ Διευθυντοῦ κ. Δ. Κάτσουρα ἐπί τῶν ἐργασιῶν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς 31-1-2001.
᾿Εν αὐτῷ καί εἰς τήν σελίδα 8 προηγεῖται ἡ ἐνημέρωσις ἐπί τοῦ θέματος τῆς ῾Ιεραποστολῆς εἰς Ρουμανίαν, χωρίς βεβαίως νά προκύπτῃ ἀπολύτως καμμία πρόοδος κατά τό χρονικόν διάστημα ἀπό τήν προηγουμένην ῾Ιεραρχίαν (31-1-01), ἐνῶ τό ἴδιο θέμα ἐξητάσθη καί κατά τήν συνεδρίασιν τῆς ῾Ιεραρχίας τῆς 15/28-12-2000.
Εἰς τό δεύτερον μέρος τῆς αὐτῆς 8ης σελίδος τό ρεπορτάζ γράφει τά ἑξῆς:
"᾿Εν συνεχείᾳ συνεζητήθη τό θέμα, τό ὁποῖον προέκυψεν ἐσχάτως ἐκ τῶν δημοσιευομένων κειμένων εἰς τό ἤδη κυκλοφορηθέν  ὑπ᾿ ἀριθμ. 107 τεῦχος τῆς "ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΝΟΗΣ" (ἐπισήμου δημοσιογραφικοῦ ὀργάνου τῆς ῾Ι. Μητροπόλεως Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς). Κατά τήν γενομένην συζήτησιν  ἐπεκρίθη ἐντόνως καί κατεδικάσθη ὑπό τῆς πλειοψηφίας τῶν ᾿Αρχιερέων, τό περιεχόμενον τοῦ ὡς ἄνω τεύχους τῆς "Ο.Π.", τό ὁποῖον ἀναφέρεται ἐπικριτικῶς εἰς τό ἔργον καί τάς ἀποφάσεις τῆς ῾Ι. Συνόδου, ἀλλά καί προσωπικῶς εἰς τόν Μακ. ᾿Αρχιεπίσκοπον, μέλη τῆς ῾Ι. Συνόδου καί ἄλλα ἐκκλησιαστικά πρόσωπα, ὡς διαστροφικόν τῆς ἀληθείας καί συκοφαντικόν. ᾿Ακόμη ἐζητήθη ἀπό τόν ἐκδότην τοῦ ἐν λόγῳ περιοδικοῦ Σεβ.  Μητροπολίτην Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Κήρυκον ἡ ἀνάκλησις τῶν ἀπαραδέκτων αὐτῶν δημοσιευμάτων, τά ὁποῖα, ὡς ἐτονίσθη, σκανδαλίζουν τούς πιστούς καί διασύρουν τήν ῾Ι. Σύνοδον καί τήν ᾿Εκκλησίαν ἀκόμη καί εἰς αὐτούς τούς κακοδόξους, πρός τούς ὁποίους ἀποστέλλεται τό περιοδικόν. Τελικῶς μετά καί τήν ἄρνησιν τοῦ Σεβ/του κ. Κηρύκου νά ἀνακαλέσῃ τά ἐν λόγῳ δημοσιεύματα ἀπεφασίσθη ἡ προσωρινή ἀντικατάστασις αὐτοῦ εἰς τήν θέσιν τοῦ ᾿Αρχιγραμματέως ὑπό τοῦ Αἰδεσιμωτάτου ῾Ιερέως κ. Δημητρίου Τσαρκατζόγλου, ὡς ᾿Αρχιγραμματεύοντος".

Τό ἀνωτέρω ὑφ᾿ ἡμῶν χαρακτηρίζεται κατ᾿ ἀρχήν, ὡς μία ἀνεύθυνος καί συκοφαντική ἀοριστολογία κατά τοῦ περιοδικοῦ "᾿Ορθόδοξος Πνοή" (ἀριθμ. τ. 107/2000) καί τῆς ἐλαχιστότητός μου.
Εἰς αὐτό ὑπάρχουν οἱ ἀναληθεῖς χαρακτηρισμοί:
α) "᾿Επεκρίθη ἐντόνως καί κατεδικάσθη ὑπό τῆς πλειοψηφίας τῶν ᾿Αρχιερέων τό περιεχόμενον τοῦ ὡς ἄνω τεύχους τῆς "Ο.Π.". Ζητοῦμεν νά γίνῃ σαφές τί "ἐπεκρίθη" καί τί "κατεδικάσθη", καί ὑπό ποίας "πλειοψηφίας";  Ζητοῦμεν νά γίνουν σαφῆ καί διατυπωθοῦν ἐπακριβῶς τώρα ὅσα ἐπεκρίθησαν καί κατεδικάσθησαν. Δέν νοεῖται μέσα ἀπό ἕνα ἐπίσημο ᾿Εκκλησιαστικό Δημοσιογραφικό ῎Οργανο παγκοσμίου ἐμβελείας, νά διατυπώνωνται ἀορίστως κατηγορίαι, ἐπικρίσεις καί καταδῖκαι, ἐνῶ καί τό περί πλειοψηφίας, ὅπως ἀναγράφεται εἰς τό ρεπορτάζ, εἶναι ἐπίσης ἀναληθές..
2) Ποῖον περιεχόμενον τῆς "Ο.Π." "ἀναφέρεται ἐπικριτικῶς εἰς τό ἔργον καί τάς ἀποφάσεις τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, ἀλλά καί προσωπικῶς εἰς τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον, μέλη τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου καί ἄλλα ἐκκλησιαστικά πρόσωπα, ὡς διαστροφικόν τῆς ἀληθείας καί συκοφαντικόν".  Ζητοῦμεν ἡ ῾Ιερά Σύνοδος βάσει τῶν "Πρακτικῶν" καί τῶν "ἀποφάσεών" νά προσδιορίσῃ καί ἀποδείξῃ ποῖαι εἶναι αἱ ἐπικρίσεις μας, αἱ ὁποῖαι "διαστρέφουν τήν ἀλήθεια καί συκοφαντοῦν", καί ποίους καί εἰς τί ἐσκανδάλισαν.
3) Γράφει τό ρεπορτάζ, ὅτι: "...ἀπεφασίσθη ἡ προσωρινή ἀντικατάστασις αὐτοῦ εἰς θέσιν τοῦ ᾿Αρχιγραμματέως ὑπό τοῦ αἰδεσιμωτάτου ῾Ιερέως κ. Δημητρίου Τσαρκατζόγλου, ὡς ᾿Αρχιγραμματεύοντος". ᾿Επειδή ἐπικαλεῖσθε ΑΠΟΦΑΣΙΝ, καί ἐπειδή ἐγράψαμεν εἰς τήν ὐπ᾿ ἀριθμ. 186/31-1-2001 τά κάτωθι: "Κατόπιν τούτου καί ἐπειδή κατ᾿ αὐτήν τήν συνεδρίασιν οὔτε διετυπώθη, οὔτε ὑπεγράφη σχετική ᾿Απόφασις, ἀλλά καί τά πρόχειρα Πρακτικά, οὔτε ἀνεγνώσθησαν, οὔτε ὑπεγράφησαν, ὡς προβλέπει ἡ Κανονική τάξις, καί ἐπειδή αἱ ἀποφάσεις τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου συντάσσονται καί ὑπογράφονται ἐν Συνόδῳ καί κοινοποιοῦνται χωρίς καμμίαν ἀπολύτως καθυστέρησιν, ἐπ᾿ οὐδενί νοεῖται ἡ συγκεκριμένη "ἀπόφασις" νά αἰωρῆται ὡς ἀπειλή, καί νά γίνεται ἀντικείμενον ἀνευθύνων ψιθύρων καί σχολίων, διότι οὕτω πρωτίστως παραβλάπτεται τό ἔργον τῆς ᾿Εκκλησίας καί σκανδαλίζεται τό πλήρωμα Αὐτῆς.
῾Ως ᾿Αρχιερεύς τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, σύμφωνα καί μέ τήν Κανονικήν τάξιν καί τήν ὅλην ᾿Εκκλησιαστικήν δεοντολογίαν, ζητοῦμεν, ὅπως μᾶς κοινοποιήσητε ἀμέσως τήν ἐν λόγῳ "ἀπόφασιν", ἡ ὁποία πρέπει νά εἶναι ὑπογεγραμμένη ὑπό τῶν Σεβ/των ᾿Αρχιερέων, οἱ ὁποῖοι "ἀπεφάσισαν", ἀλλά καί ἀπολύτως καί ἐπακριβῶς ἠτιολογημένη, ὥστε νά προκύπτῃ, διατί παύει ἰσχύουσα ἡ ὑπ᾿ ἀριθμ. 1850/10-9-1982 ὁμόφωνος ῾Ιεροσυνοδική ἀπόφασις, δι  ἧς ὡρίσθημεν ᾿Αρχιγραμματεύς ὑπό τῆς τότε (1982) ῾Ιερᾶς Συνόδου.
Ζητοῦμεν τήν ἐν λόγῳ ἀπόφασιν, ἀφ᾿ ἑνός μέν, διότι βάσει αὐτῆς καί συνωδά τοῖς ῾Ιεροῖς Κανόσι καί τῇ ᾿Εκκλησιαστικῆ τάξει, θά προβῶμεν εἰς τάς δεούσας ἐνεργείας, ἀφ᾿ ἑτέρου δέ διότι ἐν τέλει μία τοιαύτη ἀπόφασις, δύναται νά θεωρηθῇ καί ὡς ἀνύπαρκτος, δεδομένου, ὅτι αὕτη ὑπεστηρίχθη ὑπό τριῶν μόνον ἐκ τῶν ὀκτώ παρόντων ᾿Αρχιερέων. Τό ὅλον δέ φαινόμενον, ἐν συνδυασμῷ καί μέ ὅσα συμβαίνουν εἰς τόν εὐρύτερον ἐκκλησιαστικόν χῶρον, εἶναι ἀπόδειξις, περί τοῦ πῶς καί διατί "δοκιμάζεται καί κλυδωνίζεται" καί σήμερον τό σκάφος τῆς ᾿Εκκλησίας", ΖΗΤΟΥΜΕΝ αὐτήν τήν "ΑΠΟΦΑΣΙΝ" κατά τήν παροῦσαν στιγμήν, διά νά τήν λάβωμεν ὑπ᾿ ὄψιν μας καί νά ἴδωμεν ποῖοι ἐκ τῶν Σεβ/των ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν τήν ὑπέγραψαν, πότε καί ποῦ στηρίζεται ἡ ὑπογραφή των.

Β᾿

Εἰς τό ἴδιον τεῦχος τοῦ Κ.Γ.Ο. καί εἰς τήν ἐπομένην σελίδα εἰς ἄλλο ρεπορτάζ ἐπί τῆς προηγουμένης ῾Ιεραρχίας (15-12-2001) ὁ Διευθυντής γράφει: "῾Η Ιερά Σύνοδος ...ἠσχολήθη μέ ὅσα λαμβάνουν χώραν εἰς τούς κόλπους τῆς ᾿Εκκλησίας τόν τελευταῖο καιρό, ὅπως εἶναι ἡ προσπάθεια ὁρισμένων ἐκκλησιαστικῶν δυστυχῶς, προσώπων νά προκαλέσουν νέον τεχνητόν σάλον καί νά διεγείρουν τούς πιστούς ἐναντίον τῶν ποιμένων των, ἀλλά καί αὐτῆς τῆς ᾿Ανωτάτης ᾿Εκκλησιαστικῆς ᾿Αρχῆς πού εἶναι ἠ ῾Ιερά Σύνοδος".
 ᾿Επειδή εἰς ἕνα ἐπίσημον δημοσιογραφικόν ὄργανον τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου δέν μπορεῖ νά ὑπάρχουν τοιαῦται ἀοριστολογίαι, αἱ ὁποῖαι προκαλοῦν πραγματικά τεχνητά σκάνδαλα, ΖΗΤΟΥΜΕ αὐτή τή στιγμή νά ἀναγνωσθοῦν τά Πρακτικά τῆς ἐν λόγῳ ῾Ιερᾶς Συνόδου (15-12-2000) καί νά ἴδωμεν ποῖοι καί τίνι τρόπῳ δημιουργοῦν "τόν τεχνητόν σάλον" ἤ  "διεγείρουν τούς πιστούς ἐναντίον τῶν ποιμένων των, ἀλλά καί αὐτῆς τῆς ἀνωτάτης ᾿Εκκλησιαστικῆς ᾿Αρχῆς πού εἶναι ἠ ῾Ιερά Σύνοδος". Αὐτή ἡ ἀοριστολογία εἶναι καθ᾿ ἡμᾶς ἀνέντιμος καί ὡς ἐκ τούτου ἀπαράδεκτος δι᾿ ἔνα ἐπίσημον δημοσιογραφικόν ἔργανον τῆς ῾Ι. Συνόδου, ὅπως εἶναι ὁ ΚΗΡΥΚΑΣ. Ζητοῦμε νά κατονομασθοῦν τά πρόσωπα καί αἱ ἐνέργειαί των, ἀπό τάς ὁποίας προκύπτουν οἱ ἀνωτέρω χαρακτηρισμοί, διότι ἄλλως ἀποτελοῦν χειρίστου εἴδους συκοφαντίαν. ᾿Επίσης νά ἀποδειχθοῦν μέσα ἀπό τά Πρακτικά ὅσα εἰς τήν συνέχεια γράφει διά "συστηματικήν παραπληροφόρησιν" καί ὅτι "ἡ προσπάθεια ὁρισμένων...", ἔχει "προφανῆ σκοπόν...τήν ἐξυπηρέτησιν ἰδιοτελῶν στόχων καί σκοπιμοτήτων καί ἐν τέλει τήν χειραγώγησιν τοῦ ᾿Εκκλησιαστικοῦ πληρώματος καί τήν καθοδήγησίν του, δίκην ὁπαδῶν..." καί πάλιν εἰς τήν συνέχειαν διατυπώνεται ἡ κατηγορία περί "ὑστεροβούλου πληροφορήσεως".
᾿Εάν ὑπάρχουν τέτοια πρόσωπα πρέπει νά κατονομασθοῦν, διότι αὐτά εἶναι οἱ μεγαλύτεροι καί οἱ χειρότεροι διῶκται τῆς ᾿Εκκλησίας, εἶναι λύκοι πού λυμαίνονται τά λογικά πρόβατα τῆς μάνδρας τοῦ Χριστοῦ. Γιά νά γίνῃ ὅμως αὐτό πρέπει ἐκτός ἀπό τό νά κατονομασθοῦν, νά γίνῃ σαφής καί ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖον ἐνεργοῦν ταῦτα καί νά ἀποδειχθῇ ὅτι πράγματι παραπληροφοροῦν, δηλαδή ψεύδονται καί ἀποκρύπτουν τήν ἀλήθειαν πρός ἄγραν ὁπαδῶν, ἤτοι ἀσκοῦν δημαγωγίαν..
Ζητοῦμεν ἰδιαιτέρως νά τεκμηριωθῇ πόθεν, κατά τόν συντάκτη, προκύπτει ἡ "ὑστεροβουλία" μας καί ἡ "ἰδιοτέλειά" μας, καί εἰς τί ἀποσκοπεῖ αὕτη. ᾿Εν προκειμένῳ, διεπράχθη βαρύτατον Κανονικόν καί Νομικόν ἀδίκημα, πλανᾶται δέ ὅστις νομίζει ὅτι καλύπτεται ὑπό τῆς "ἀνωνυμίας", καί ἐκ τοῦ ὅτι δέν κατονομάζει πρόσωπα,  ἐνῶ καί εἰς τό ἴδιον τεῦχος κατονομαζόμεθα, ἀλλά καί  τά προηγηθέντα σχετικά δημοσιεύματα τοῦ ΚΗΡΥΚΟΣ, (εἰς τά τεύχη ᾿Ιουλίου καί Αὐγούστου 2000) κατονομάζονται ὁ Παν/τος ῾Ιερομόναχος π. ᾿Αμφιλόχιος Ταμπουρᾶς καί ὁ θεολόγος κ. ᾿Ελευθέριος Γκουτζίδης.
῞Ολα τά ἀνωτέρω εἶναι, ἐκκλησιαστικῶς ἀπαράδεκτα καί βαρύτατα κολάσιμα, ἀλλά, καθ᾿ ἡμᾶς, ὑποπίπτουν καί εἰς τόν νόμον ὡς τετελεσμένα βαρύτατα ποινικά ἀδικήματα, ἐνῶ ἀποκαλύπτεται μία συνεχιζομένη σκευωρία.
Διά ταῦτα
Εὐσεβάστως ζητοῦμεν, κατά τήν παροῦσαν συνεδρίασιν νά ἀποφασίσητε καί νά ὑπογράψετε, εἴτε τήν ἀνάκλησιν αὐτῶν τῶν ρεπορτάζ, εἴτε τήν συγκεκριμένην πλήρη κανονικήν καί ἠτιολογημένην ἐτυμηγορίαν σας. Τά αὐτά ἰσχύουν καί περί τῆς ἐν συνεχείᾳ (ἀπό σελ. 9, σελ. 10,11,καί 12) δημοσιευομένης "᾿Ανακοινώσεως" (3145/11-1-2001), ἡ ὁποία δέν ἔχει ἐλεγχθεῖ  ὡς περιεχόμενον καί δέν ἔχει ὐπογραφεῖ ὐπό τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, ἁπλῶς, φέρει παραπλανητικῶς τήν ἔνδειξιν "᾿Εκ τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου", ὡς δἐ ἀναληθής παραπληροφορεῖ, συκοφαντεῖ καί   καί παραπλανᾶ.

Γ᾿

῾Ομοίως ζητοῦμεν τήν ἀπόφασιν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου ἐπί τοῦ ἄκρως ἀναληθοῦς, ἀδίκου καί συκοφαντικοῦ Ρεπορτάζ, τοῦ δημοσιευθέντος εἰς τό τεῦχος τοῦ Κ.Γ.Ο. μηνός ᾿Ιουλίου,  2000 (σελ. 155-157),τό ὁποῖον ἐκυκλοφορήθη κατά μῆνα ᾿Οκτώμβριον 2000, καθώς καί αὐτό πού ἐδημοσιεύθη εἰς τόν Κ.Γ.Ο., μηνός Αὐγούστου 2000, σελ. 196, τό ὁποῖον ἐκυκλοφορήθη τό 2001.
᾿Εν κατακλεῖδι, κατά τήν στοιχειώδη λογικήν, τήν Κανονικήν τάξιν καί τήν ᾿Εκκλησιαστικήν δεοντολογίαν, ἐφ᾿ ὅσον τό ὑφ᾿ ἡμῶν ἐκδιδόμενον περιοδικόν "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΝΟΗ", κατελέγχει καί ἀποκαλύπτει τά μόλις προαναφερθέντα ψευδῆ καί συκοφαντικά Ρεπορτάζ - ᾿Ανακοινωθέντα, δέν δύναται ἡ ῾Ιερά Σύνοδος νά ἀσχοληθῇ μέ τά δημοσιεύματα τῆς "ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΝΟΗΣ", πρίν ἤ ἀνακληθοῦν τά ἐν λόγῳ δημοσιεύματα, ὡς ἀποδεδειγμένως ἀναληθῆ, συκοφαντικά καί ἀποβάντα εἰς βάρος τοῦ  ἔργου τῆς ᾿Εκκλησίας.  Βλέπετε παρακαλῶ "᾿Ορθόδοξον Πνοήν" τεῦχος 106/2000, σελ. 83 - 91, τεῦχος 107/2000, σελ. 111-116, καί 120-133, τεῦχος 108/2001, σελ. 138-146 καί 151-159, τεῦχος 109/2001, σελ. 176-188, καί τεῦχος 110/2001, σελ. 206-211 καί 217-225.
Σημειώνω δέ καί ὅτι πρέπει νά ληφθῇ σοβαρῶς ὑπ᾿ ὄψιν, ὅτι ἡ ἀπαρχή τῆς "παγκοσμιοποιήσεως" τῶν τεχνητῶν σκανδάλων ἔγινε ἀπό τήν  Διεύθυνσιν τοῦ Κ.Γ.Ο. μέ τό τεῦχος τοῦ ᾿Ιουλίου 2000.

᾿Ελάχιστος ἐν ᾿Επισκόποις
+  ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
Κηρυκος

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007