ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2001
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α.Π.  194                                                                    
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 4-4-2001

ΠΡΟΣ
τήν Α. Μ. τόν ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ. ΑΝΔΡΕΑΝ,
Πρόεδρον τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας.

Κοινοποίησις: Τούς Σεβ/τους ᾿Αρχιερεῖς: 1) Πειραιῶς καί Νησων κ. Νικόλαον, 2) ᾿Αργολίδος κ. Παχώμιον, 3) Περιστερίου κ. Γαλακτίωνα, 4) Κίτρους καί Κατερίνης κ. Γοργόνιον,  5) Βερροίας καί Ναούσης κ. Ταράσιον, 6) Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Πανάρετον , 7) Διαυλείας κ. ᾿Ανδρέαν καί 8) Φιλίππων κ. Χρυσόστομον.

Μακαριώτατε, Χριστός ᾿Ανέστη.
῎Ισως καί αὐτό τό ἔγγραφό μας ἀγνοηθῇ, ὅπως ἠγνοήθησαν καί τά δεκάδες προηγούμενα.  Αὐτό δέν μᾶς ἀπελπίζει, διότι ἡμεῖς πιστεύομεν, ὅτι καί δι᾿ αὐτοῦ τοῦ ἐγγράφου ποιοῦμεν ἀγάπην πρός τήν Μακαριότητά σας, καί τούς Σεβασμιωτάτους ᾿Αρχιερεῖς, πρό πάντων δέ ὑπηρετοῦμεν τήν ᾿Αλήθεια. ῾Η ἀγάπη τοῦ ᾿Αναστάντος Χριστοῦ  "πάντα στέγει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει, ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει". ῾Η ἀγάπη ἐπιβάλλει ἐν προκειμένῳ νά μή κολακεύωμεν, ἀλλά νά λέγωμεν πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν τήν ἀλήθειαν καί νά ὑπερασπιζώμεθα τήν Κανονικήν τάξιν καί τό δίκαιον πού συντελοῦν εἰς τό ἔργον τῆς Μητρός μας ᾿Εκκλησίας. Πιστεύω πώς τίποτα πού γράφεται δέν πάει χαμένο, ὅταν γράφεται ἀπό τήν ἀγωνία διά τήν διαφύλαξι τῆς ἑνότητος τοῦ πληρώματος τῆς ᾿Εκκλησίας. Βεβαίως, ὅταν ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι ἀποδεικνυώμεθα ἀδύναμοι ἐμπρός εἰς τό ὠργανωμένον κακόν, τότε ἐπεμβαίνει ᾿Εκεῖνος. Πιστεύω, ὅτι θά ἐπέμβῃ (νομίζω ὅτι ἤδη ἐπενέβη) μέ τόν τρόπον πού Αὐτός γνωρίζει. Εἶναι βέβαιον, ὅτι θά δοκιμασθῇ ἀκόμη ἡ πίστις μας, ὁ ζῆλος καί ἡ ἀγωνιστικότης μας, ἀλλά εἶναι περισσότερον βέβαιον, ὅτι ἡ ᾿Εκκλησία Του δέν θά πάθη τίποτε, ἡμεῖς ὅμως, καί πρῶτος ἐγώ, πρέπει νά προσέξωμεν νά μή κολασθῶμεν.
Γράφω ταῦτα, διότι, ἐνῶ παρατηρεῖται τό φαινόμενο νά ἔχουν ὑπερπερισσεύει ἐσχάτως τό κακόν καί οἱ ἀμαρτίες μας ἔναντι τῆς Κανονικῆς τάξεως, ἔναντι τῆς ᾿Αληθείας καί τῆς Δικαιοσύνης, καί παρεχώρησεν ὁ Θεός νά πέσωμεν καί εἰς συγκεκριμένας ἀτυχεῖς ἐνεργείας Κανονικῆς φύσεως καί δικαιοσύνης, διότι ἐμφανῶς ἐνεργοῦμε ὄχι κατά τό "ἔδοξε τῷ ἀγίῳ Πνεύματι καί ἡμῖν", ἀλλά κατά τό "ἔδοξεν ἡμῖν". Δέν εἶναι ὅμως μόνον αὐτό τό κακόν, κατά τήν ταπεινήν μου ἄποψιν, ἔχομεν καλλιεργήσει καί τήν ψευδαίσθησιν, ὅτι εἴμεθα ἄγιοι, ὅτι ἀγωνιζόμεθα διά τήν Κανονικήν τάξιν, ὅτι θυσιαζόμεθα διά τήν ᾿Εκκλησίαν, καί ὅτι διά τό κακόν πού συμβαίνει πταίουν κάποιοι δῆθεν "ἀσεβεῖς" πού τολμοῦν καί ἐλέγχουν, ἐνῶ ἡ ταπεινότης μου καί ἐπ᾿ αὐτοῦ φρονεῖ οἱ πρῶτοι πού πταίομεν εἴμεθα ἡμεῖς, οἱ ὁποῖοι παρασυρόμεθα, καί εἰς τήν οὐσίαν ἐκτελοῦμε σχέδια τρίτων.
Ταῦτα φρονοῦσα ἡ ἐλαχιστότης μου, ἀνησυχῶ καί κατά ᾿Αρχιερατικόν χρέος καί καθῆκον, δέν θά παύσω νά ὑπενθυμίζω τό καθῆκόν μας ἔναντι τῆς Κανονικῆς τάξεως, ὄχι ἀντιδικῶν (βλέπετε σχετικόν ἄρθρον τῆς "᾿Ορθοδόξου Πνοῆς", μηνός Μαρτίου), ἀλλά ἀπό ἀγάπην καί ἐνδιαφέρον διά τήν ἀλήθεια καί τήν σωτηρίαν μας ἐν τῇ ᾿Εκκλησίᾳ. Καί ἐπειδή τό κακόν ἔναντι τῆς Κανονικῆς τάξεως, τῆς ᾿Αληθείας καί τῆς Δικαιοσύνης, ἐσχάτως ἔχει λάβει διαστάσεις καί ὡδηγήθημεν εἰς ἀδιέξοδον , συγχωρεῖστέ με, ὅπως εὐσεβάστως θέσω ὑπ᾿ ὄψιν Σας μόνον τό τελευταῖον "κακόν" , τό ὁποῖον διεπράξαμεν τήν Τρίτην 21-3-2001, τό ὁποῖον "συνελήφθη καί ἐκυοφορήθη" πρίν τήν 17-3-2001, ἀλλ᾿ ἐγεννήθη κατά τήν ὡς ἄνω ἡμερομηνίαν.
Ποῖον τό κακόν αὐτό καί τί συνεπάγεται;
1) Τήν Παρασκευήν 17-3-2001, ἡ Μακαριότης σας εἰς τηλεφωνικήν ἐπικοινωνίαν μετά τῆς ἐλαχιστότητός μου μέ ἐνημερώσατε ὅτι ἀπεφασίσατε νά συγκαλέσητε τήν ῾Ιεράν Σύνοδον τῆς ῾Ιεραρχίας, τήν Τρίτην 21-3-2001. ᾿Αμέσως σᾶς εἴπομεν, ὅτι θά ἔδει κανονικῶς προηγουμένως νά συνεκαλεῖτο ἡ ᾿Ενδημοῦσα ῾Ιερά Σύνοδος, ἡ ὁποία θά προσδιώριζε καί τά θέματα, καί ἀμέσως θά προσεκαλοῦντο καί τά μέλη τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου.  ᾿Ελάβομεν τήν ἀπάντησιν ὅτι "ἡ ῾Ιεραρχία εἶναι ἔκτακτος καί δέν χρειάζεται ἡ ᾿Ενδημοῦσα, τό δέ θέμα αὐτῆς τῆς ἐκτάκτου Συνόδου εἶναι ἕνα καί μοναδικόν". ᾿Εζητήσαμε νά πληροφορηθοῦμε ποῖον εἶναι τό θέμα καί συγχρόνως ἐρωτήσαμε, ἄν αὐτό τό ἕνα θέμα, εἶναι τό ἐπεῖγον θέμα τῆς Ρουμανίας, δεδομένου ὅτι ἤδη εἶχεν ἐπιστρέψει ἡ ἁρμοδία ᾿Επιτροπή ἀπό τήν ῾Ιεραποστολή. ᾿Ελάβομεν πάλιν τήν ἀπάντησιν "ὄχι (σ.σ. δέν εἶναι τό θέμα τῆς Ρουμανίας) εἶναι τό δικό σου θέμα" καί ἔκλεισε ἡ τηλεφωνική μας ἐπικοινωνία.
2) Αὐθημερόν, μέσω τοῦ ΦΑΧ ἀπεστείλαμεν εἰς τήν Μακαριότητά σας τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 191/17-3-2001 ἔγγραφόν μας, διά τοῦ ὁποίου ἐπαναλαμβάναμε ὅτι: "...δέον προηγουμένως νά συγκληθῇ ἡ ᾿Ενδημοῦσα ῾Ιερά Σύνοδος, ἡ ὁποία θά ἐγκρίνῃ τήν ἔκτακτον σύγκλησιν τῆς ῾Ιεραρχίας καί θά προσδιωρίσῃ καί τά θέματα τῆς ῾Ημερησίας Διατάξεως, τά ὁποῖα μετά τῆς εἰδοποιήσεως θά κοινοποιηθοῦν κανονικῶς εἰς τά μέλη τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου..."
3) Τήν ἑπομένην (Σάββατον 18-3-01) εὕρομεν εἰς τήν ἐν ῾Ηλιουπόλει κατοικίαν μας τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 1314/17-3-2001 ἔγγραφον, τό ὁποῖον ἔλεγε;
"Σεβασμιώτατοι ᾿Αρχιερεῖς, Καλεῖσθε νά συμμετάσχετε εἰς ἔκτακτον συνεδρίασιν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τήν 21 Μαρτίου 2001, ἡμέραν Τρίτην καί ὥραν 9ην πρωϊνήν...πρός συζήτησιν τῶν κάτωθι θεμάτων: 1) Δημοσιεύματα περιοδικοῦ "᾿Ορθόδοξος Πνοή" τεύχους μηνός ᾿Ιανουαρίου, 2) ῾Υπόθεσις Ρουμανίας".
᾿Αναλυόμενο τό ἀνωτέρω ἔγγραφόν σας, κατά τήν ταπεινήν ἄποψίν μου, λέγει:
α) ῞Οτι "ἐσύρθητε", δι᾿ ἄλλην μίαν φοράν, ἀπό τό περιβάλλον σας, εἰς μίαν ἄστοχον καί ἀντικανονικήν ἐνέργειαν, ἐνῶ τό ὅλον ὕφος τῆς ἐπιστολῆς ἀπάδει, ἀφοῦ ὡς Πρῶτος  καλεῖτε ἐσπευσμένα τούς Σεβ/τους εἰς ἔκτακτον ῾Ιεραρχίαν, ὡς νά ἀπευθύνεσθε εἰς ὑπαλλήλους σας καί δή καί κατά τήν Τρίτην πρό τῆς Μεγάλης ῾Εβδομάδος. Συγχωρεῖστε μου τήν παρατήρησιν, ἀλλά οἱ ᾿Επίσκοποι δέν εἶναι ὑφιστάμενοι τοῦ Πρώτου.
β) Καλεῖτε τούς ᾿Αρχιερεῖς "πρός συζήτησιν"(!), ὅπως γράφει τό ἔγγραφον, ὄχι πλέον ἐπί ἐνός θέματος, ἀλλά ἐπί δύο. Τί θά πῇ ὅμως συζήτησις; Συζητήσεις γίνονται συνεχῶς τά τελευταῖα χρόνια, αἱ δέ ἀποφάσεις εἶναι μηδενικαί ἤ καί ἀρνητικαί, λαμβάνονται δέ, ὅπως σεῖς καλύτερα γνωρίζετε, ἐκ τῶν προτέρων καί ἐξωσυνοδικῶς μέ ἀποτέλεσμα νά ἐκτιθέμεθα καί ὡς ᾿Επίσκοποι καί ὡς ῾Ιερά Σύνοδος. ᾿Εν προκειμένῳ, ὅμως,  ποῖος ἀπεφάσισε τήν σύγκλησιν αὐτῆς τῆς Συνόδου καί ποῖος προσδιώρισε καί τά θέματα καί πῶς ἀπό ἕνα θέμα τήν προηγουμένην, ἔγιναν δύο τήν ἑπομένην, καί τελικά δέν συνεζητήθη κανένα; Μπορεῖτε, Μακαριώτατε, νά ἀποφασίζετε  ἀγνοῶν τὀν  ᾿Αρχιγραμματέα τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, ἤ θεωρεῖτε αὐτόν, βάσει ἄλλης προηγουμένης "συζητήσεως", ὡς ἐκπεπτωκότα τῆς διακονίας; ᾿Εάν ἔχητε τοιαύτην ἀπόφασιν παρακαλῶ νά μοῦ κοινοποιηθῇ χωρίς καμμίαν καθυστέρησιν.
γ) Εἰς ποῖα δημοσιεύματα τῆς "᾿Ορθοδόξου Πνοῆς", τεύχους μηνός ᾿Ιανουαρίου ἀναφέρεται ἡ πρόσκλησίς Σας; Διατί δέν γίνονται σαφῆ, ὥστε νά ἐτοιμασθοῦν οἱ Σεβ/τοι ᾿Αρχιερεῖς; Παρεγράφησαν ὅλα τά προηγούμενως προκύψαντα θέματα, ὡς τοῦ ὑπ᾿ ἀριθμ. 149/ 15/28-12-2000, ἐγγράφου μας, ἤ καί αὐτό πού προέκυψε ἀπό τό τεῦχος τῆς "Ο.Π." μηνός Δεκεμβρίου; Τί ἀπέγινε μέ τήν "ἀπόφασιν" περί "καθαιρέσεως" μας ἐκ τῆς θέσεως τοῦ ᾿Αρχιγραμματέως κατά τήν Σύνοδον τῆς 31-1-2001, διατί ἐκκρεμεῖ ἡ ὑπ᾿ ἀριθμ. 186/31-1-2001 σχετική ᾿Αναφορά μου;  ῾Οποία ἀδιανόητος ἀκαταστασία!...
δ) Τί θά "συζητήσουν" τά μέλη τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου καί περί τοῦ θέματος τῆς Ρουμανίας; Ποῦ εἶναι ἡ ῎Εκθεσις τῆς Συνοδικῆς ᾿Επιτροπῆς, σχετικά μέ τήν ἀποστολή της εἰς τήν Ρουμανίαν; ᾿Αποφασίζει καί ἐπ᾿ αὐτοῦ τοῦ θέματος ἡ ῾Ιερά Σύνοδος, ἤ ὁ Ρουμάνος "Μητροπολίτης" Βλάσιος μέ τούς "ἐνισταμένους" τῆς Φυλῆς;
Μακαριώτατε.῾Ενός κακοῦ δοθέντος "μύρια ἕπονται", ἤ κατά τό ἐκκλησιαστικώτερον "ἡ μία ἀμαρτία γεννᾶ ἄλλην ἁμαρτίαν" καί ἰδού, ὅτι ἡ μία ἐνέργεια ἐντός τριημέρου ὠδίνησεν καί ἔτεκεν ἄλλην μείζονα τήν 21-3-01.
Περί τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας (21-3-2001)
Σεῖς, Μακαριώτατε, μέ τό περιβάλλον σας ἀποφασίσατε τήν ἔκτακτον σύγκλησιν τῆς ῾Ιεραρχίας, καί τά θέματα, Σεῖς πάλιν τήν ματαιώσατε καί διαγράψατε τά πάντα, προσβάλοντας καί τούς Σεβ/τους ᾿Αρχιερεῖς, ἀλλά καί τόν Συνοδικόν θεσμόν. ῾Η λαϊκή παροιμία: "᾿Εγώ σέ ἔκτισα φοῦρνε, ἐγώ θά σέ χαλάσω" δέν μπορεῖ νά ἰσχύῃ, Μακαριώτατε, καί ἐπί τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου. Δυστυχῶς ὅμως, τήν Τρίτη 21-3-01 (π.ἡ.) αὐτό ἔγινε! Τήν τελευταίαν μόλις στιγμήν ἐπροφασίσθητε ἔλλειψιν "ἀπαρτίας", καί ἐματαιώσατε τήν συνεδρίασιν! Ναί τήν ἐματαιώσατε, ὅταν (καταχρηστικῶς τό συζητῶ) ἐπί συνόλου ὀκτώ ᾿Αρχιερέων πού τακτικῶς συμμετέχουν εἴμεθα παρόντες οἱ πέντε, ὁ δέ ἕκτος, ὁ Σεβ/τος Λαρίσης κ. Πανάρετος συμμετεῖχε κανονικῶς δι᾿ ἀντιπροσώπου του, ἤτοι τοῦ Σεβ/του Βερροίας κ. Ταρασίου.
᾿Αναφέρομεν ὀκτώ ᾿Αρχιερεῖς, ἐνῶ ὁ ἀκριβής ἀριθμός εἶναι δέκα, διότι ὁ μέν Σεβ/τος Φιλίππων δέν συμμετέχει ποτέ εἰς τάς ῾Ιεράς Συνόδους, ὡς ἀσθενῶν καί μονίμως διαμένων εἰς ᾿Αμερικήν, ὁ δέ Σεβ/τος Κίτρους κ. Γοργόνιος, ἐπίσης διά σοβαρούς λόγους ὑγείας συνήθως ἀδυνατεῖ πραγματικά νά παρίσταται εἰς τάς συνεδριάσεις. ῾Ωστόσον ἐφιστᾶται ἡ προσοχή ὅτι ἡ ῾Ιερά Σύνοδος δέν εἶναι "Διοικητικόν Συμβούλιον" ἑνός συλλόγου καί δέν ρυθμίζεται ἀπό Καταστατικά Πρωτοδικείων. Καί Σεῖς μέν ῞Αγιε Πρόεδρε, ἔχετε τήν ἰδικήν σας εὐθύνην, διά τό πρωτάκουστον αὐτό γεγονός, νά διαλύσετε καί νά ματαιώσετε τήν συγκληθεῖσαν ῾Ιεράν Σύνοδον, μέ τόν ἀδιανόητον καί ὅλως ἀπαράδεκτον ἰσχυρισμόν, περί "μή ἀπαρτίας", ἀλλά καί ἡμεῖς οἱ ὁποῖοι μέ τόν τρόπον μας ἐνδώσαμε, ἔχομεν ἐπίσης ἀμέριστον τήν ἰδίαν εὐθύνην. Εἰς τήν ᾿Ορθοδοξίαν, δέν ἀποφασίζει ὁ Πρῶτος μόνος του, ἀλλά μετά τῶν μελῶν. Οὔτε ὁ Πρῶτος ὑπάρχει χωρίς τά μέλη, οὔτε τά μέλη χωρίς τόν Πρῶτον.
Εἰς τήν ἀπόφασίν σας αὐτή, ἡ ἐλαχιστότης μου εἰσηγήθην καί πάλιν νά συνεδριάσωμεν κανονικῶς, ὡς "ὑπερπλήρης" ἐνδημοῦσα Σύνοδος, ἀλλά καί πάλιν μόνη ἡ Μακαριότης Σας ἀπερρίψατε τήν πρότασίν μου, καίτοι  αὕτη ὑπεστηρίχθη καί ὑπό τῆς "πλειοψηφίας" τῶν παρόντων ᾿Αρχιερέων.
Ληφθήτω, παρακαλῶ ὑπ᾿ ὄψιν καί τοῦτο, ὅτι ὁ Σεβ/τος κ. Ταράσιος μέ ἰδιαιτέραν θυσίαν ἔφθασε ἀπό τήν Βόρειο ῾Ελλάδα, ἀλλά καί οἱ λοιποί ᾿Αρχιερεῖς, προσήλθομεν ὡς μέλη τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου διά νά συνεδριάσωμεν καί ὄχι τήν τελευταία στιγμή νά μᾶς ἀνακοινώσετε "ἔλλειψιν ἀπαρτίας", τό ὁποῖον ἑρμηνευόμενον ἐσήμαινεν "ἄλλαξα γνώμην, δέν βγαίνουν ὅπως τά προγραμμάτισα, λοιπόν φύγετε καί θά σᾶς ξανακαλέσω, ὅταν...θά εἶναι τά πράγματα, ὅπως τά θέλω ἐγώ". ῎Οχι, Μακαριώτατε,  οἱ ᾿Αρχιερεῖς δέν εἴμεθα "μωρά παιδία...", οὔτε "ὄρνιθες" νά τίς "μαζεύετε καί νά τίς ξαποστέλλετε". Οἱ ᾿Αρχιερεῖς δέν εἶναι οὔτε ὑπάλληλοι, οὔτε διακοσμητικά στοιχεῖα τοῦ Πρώτου.
Δέν μέ ἀπησχόλησε καθόλου ἡ ἀπουσία τῶν δύο ᾿Αρχιερέων (τοῦ Σεβ/του ᾿Αργολίδος κ. Παχωμίου καί τοῦ Σεβ/του Διαυλείας κ. ᾿Ανδρέου), οἱ ὁποῖοι ἐδήλωσαν εἰς ῾Υμᾶς προσωπικά, ὅτι  κωλύονται διά λόγους ὑγείας, οὔτε ἔχω λόγους νά τό ἐξετάσω. Σέβομαι τό δικαίωμα νά ἀπουσιάσουν, ἐφ᾿ ὅσον ἦσαν ἀσθενεῖς καί ἡ κατάστασίς τους ἦτο τοιαύτη πού δέν ἠδύναντο νά παραστοῦν, οὔτε ἔχουν αὐτοί τήν εὐθύνη διά τήν ματαίωσιν τῆς συνεδριάσεως τῆς Ι.Σ. τῆς ῾Ιεραρχίας.
᾿Επίσης δέν ἐπηρεάζετο ἡ ἐξέτασις καί ἡ λῆψις ἀποφάσεων ἐπί τῶν συγκεκριμένων θεμάτων ἐκ τῆς μή παρουσίας τῶν δύο ᾿Αρχιερέων. ᾿Ακόμη καί αὐτό τό θέμα τῆς ῾Ιεραποστολῆς εἰς τήν Ρουμανία, καίτοι ἀπουσίαζε ὁ Σεβ.  Πρόεδρος, ἠδύνατο καί ἡ Μακαριότης σας νά μᾶς ἐνημερώσετε, ὡς γνώστης τοῦ θέματος, ἀλλά καί νά δώσετε ἀπαντήσεις σέ καίρια σημεῖα τοῦ ὅλου θέματος. ᾿Ηδύνατο νά ἀναγνωσθῇ ἡ ῎Εκθεσις τῆς ᾿Επιτροπῆς (ἡ ὁποία κατά παράλειψιν, λίαν κακῶς δέν μᾶς ἀπεστάλη ἀκόμη...), ἀλλά πέραν ὅλων αὐτῶν ἦτο παρόν καί τό μέλος τῆς ᾿Επιτροπῆς ὁ ῾Ιεροδ. Μεθόδιος, ὁ ὁποῖος καθ᾿ ἡμᾶς ἦτο λίαν ἱκανός νά μᾶς ἐνημερώσῃ πλήρως, ἐνῶ εἴχομεν ὅλον τό κανονικόν δικαίωμα νά ἀποφασίσωμεν, ἤ ἠτιολογημένα νά ἐπιφυλαχθῶμεν καί νά ὁρίσωμεν νά ἐπιληφθῇ ἄμεσα ἡ ᾿Ενδημοῦσα. Πάντως, ἐνῶ ἡ Συνοδική ᾿Επιτροπή δέν μᾶς ἐνημέρωσε ἀκόμη, ὅμως ὁ "Μητροπολίτης" τῶν παλαιοημερολογιτῶν εἰς τήν Ρουμανίαν, ὁ κ. Βλάσιος, ὁ ὁποῖος εἶναι ἑνωμένος μετά τῶν ἐν ῾Ελλάδι "ἐνισταμένων" τῆς Φυλῆς, ἐφρόντισε νά μᾶς ἐνημερώσῃ διά πολλά πράγματα, διά τά ὁποῖα ἀναμένομεν νά ἴδωμεν ἐπειγόντως καί τήν ῎Εκθεσιν τῆς Συνοδικῆς ᾿Επιτροπῆς. Παρακαλῶ νά μᾶς ἀποσταλῇ ἡ ῎Εκθεσις τό ταχύτερον, διότι τό ὅτι μέχρι σήμερον δέν μᾶς ἀπεστάλη ἀποτελεῖ παράλειψιν οὐσιαστικήν. Δέν μπορεῖ νά ἀποστέλλεται Συνοδικῶς ἡ ᾿Επιτροπή, καί ἐν συνεχείᾳ νά μήν ἐνημερώνεται καί νά μή ἀποφασίζῃ ἡ ῾Ιερά Σύνοδος, ἀλλά ἡ ᾿Επιτροπή ἤ ὁ κ. Βλάσιος.
῞Ολα αὐτά, Μακαριώτατε, μᾶς ἐπιτρέπουν νά ἀμφισβητήσωμεν, ὡς μή πραγματικήν, τήν αἰτίαν τῆς μή συνεδριάσεως, ἤτοι τήν "μή ἀπαρτίαν" καί νά θεωρήσωμεν ταύτην ὡς ἀντικανονικήν καί καταχρηστικήν πρόφασιν ἐκ μέρους Σας, ἐνῶ ὁ πραγματικός λόγος τῆς μή συνεδριάσεως ἦτο ἡ εἰκονική σύγκλησις αὐτῆς τῆς Συνόδου εἰς τήν ὁποίαν ἐπιστεύατε, ὅτι δέν θά προσήρχοντο, ἐκτός τῶν δύο καί ἄλλοι ᾿Αρχιερεῖς, ὀπότε ἡ Μακαριότης σας θέ ἐθεωρούσατε τόν ἑαυτόν σας τυπικά ὡς καλυμμένον διότι συνεκαλέσατε τήν Ι.Σ.Ι. Κατέστη πλέον καταφανές, ὅτι δέν ἐπιτρέψατε νά συνεδριάσῃ ἡ συγκληθεῖσα ῾Ιερά Σύνοδος, διότι δέν ἠθέλατε νά ἐξετασθῇ τό θέμα τῆς Ρουμανίας, ἐνῶ καί τό πρῶτο, τό ὁποῖον ἀφεώρα τό τεῦχος τοῦ ᾿Ιανουαρίου τῆς "᾿Ορθοδόξου Πνοῆς" ἦτο πάρα πολύ δυσχερές νά τό ἀντιμετωπίσετε, καί πέραν ἀπό ὅλα αὐτά θά προέκυπτον, πρό ῾Ημερησίας Διατάξεως, ὅλα τά ἐκκρεμοῦντα θέματα. (Βλέπ. τό συνημμένον ὑπ᾿ ἀριθμ. 185/31-1-2001 ἡμέτερον ῾Υπόμνημα πρός τήν συνεδριάζουσαν τήν 31-1-2001 ῾Ιεραρχίαν, τό ὁποῖον τότε δέν ἐγένετο δεκτόν).
Μακαριώτατε, ἀπεφασίσατε μόνος τήν ματαίωσιν, καί δέν ἀκούσατε κάποιες ἀντιρρήσεις καί ἰδού τώρα τό ἀποτέλεσμα: Τό θέμα τῆς Ρουμανίας ἀνεπιτρέπτως παραμένει ἐκκρεμές, ἐνῶ ἡ ᾿Εγκύκλιος ἐπιστολή τοῦ Ρουμάνου "Μητροπολίτου" κ. Βλασίου, περί ἐπισκέψεώς του εἰς τήν Μακαριότητά σας, καί περί τῆς συζητήσεως πού εἴχατε μετ᾿ αὐτοῦ, ὅπως τουλάχιστον τήν παρουσιάζει ἐκεῖνος)σᾶς ἐκθέτει ἀπό πάσης ἀπόψεως. Κατόπιν ὅλων αὐτῶν ἔχετε καθῆκον νά συγκαλέσητε ἐπειγόντως τήν ᾿Ενδημοῦσαν ῾Ιεράν Σύνοδον, διότι δένν νοεῖται περαιτέρω ἐσκεμμένη κωλυσιεργία, ἀλλά οὔτε καί νά αἰωρῆται ἡ φήμη, ὅτι τό μόνο πού ἔκανε ἡ Συνοδική μας ᾿Επιτροπή, πηγαίνοντας στήν Ρουμανία, ἦτο νά συστήσῃ τήν ἀποκατάστασιν τῶν σχέσεων τοῦ ᾿Επισκόπου Κοσμᾶ μετά τοῦ Μητροπολίτου Βλασίου. ῎Αν ταῦτα ἀληθεύουν, τότε ἐγείρεται τό ἐρώτημα:  Η Συνοδική ᾿Επιτροπή πού ὡρίσαμε, πῆγε νά ἐνεργήσῃ ᾿Ορθόδοξον ῾Ιεραποστολήν, ἤ ὡς νά ἐνήργησαν κατ᾿ ἐντολήν τοῦ "Μητροπολίτου" Βλασίου; Θεωροῦμεν ἀδιανόητον καί ἀσυγχώρητον "ἔγκλημα", νά μή δεχώμεθα κατά τούς λόγους τοῦ Κυρίου, "τόν ἐρχόμενον πρός με οὐ μή ἐκβάλλω ἔξω. Δυστυχῶς ἀπό ὅσα ἔχομεν ὑπ᾿ ὄψιν μας νομίζω, ὅτι ἡμεῖς τόν ᾿Αρχιεπίσκοπον κ. Κοσμᾶν ἐρχόμενον εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, τόν ἀπομακρύνομεν, καί τόν ἀποστέλλομεν εἰς τούς ἐκτός ᾿Εκκλησίας!...
Μακαριώτατε ἡ ἐλαχιστότης μου, καί ὅπως πιστεύω, καί ἄλλοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί καί ὅλον τό πλήρωμα τῆς ᾿Εκκλησίας διαφωνοῦμε καί κατακρίνομεν τάς γνωστάς μεθοδείας καί ἐν κατακλεῖδι παρακαλῶ, ὅπως, μετά τήν Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ συγκαλέσητε ἔκτακτον ῾Ιεράν Σύνοδον διά νά ἐνημερωθῶμεν ἐπισήμως περί τῆς ῾Ιεραποστολῆς εἰς Ρουμανίαν, καί ἀναλόγως νά ποιήσωμεν τό ἱεραποστολικόν μας καθῆκον, διότι δέν ἐννοοῦμε, τόν ἐρχόμενον πρός τόν Κύριον (τήν ᾿Εκκλησίαν Του) νά ἐμποδίσωμεν μέ ὁποιαδήποτε πρόφασιν.
  Συνημμένως ἀποστέλλομεν καί τά κάτωθι ἔγγραφα: α) Τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 191/17-3-2001 ἡμέτερον ἔγγραφον πρός ῾Υμᾶς. β) Τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 1314/17-3-2001 ῾Υμέτερον ἔγγραφον, ἀπάντησις εἰς τό προηγούμενον. γ) Τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 192/21-3-2001 ἡμέτερον ἔγγραφον, τό ὁποῖον εἶχεν ἑτοιμασθεῖ νά κατατεθῇ καί ἀναγνωσθῇ ἐνώπιον τῆς ἐκτάκτου συνεδριάσεως, τῆς 21-3-01, καί δ) Τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 185/31-1-2001 ἡμέτερον ῾Υπόμνημα, τό ὁποῖον ὑπεβλήθη μέν εἰς τήν συνεδριάσασαν ῾Ιεραρχίαν τῆς 31-1-2001, δέν ἐγένετο ὅμως δεκτόν. 
Κλείομεν δέ τήν παροῦσαν ἐπιστολήν μέ τόν ἀναστάσιμον καί ἐλπιδοφόρον χαιρετισμόν ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ - ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ

᾿Ελάχιστος ἐν ᾿Επισκόποις
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
Κήρυκος

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007