ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2001
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α.Π.  192                                                                          
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 21-3-2001

ΠΡΟΣ
τήν ῾Ιεράν Σύνοδον τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας

Μακαριώτατε Πρόεδρε. Σεβασμιώτατοι ᾿Αρχιερεῖς.
῾Υποβάλλομεν ἐνώπιον τῆς σήμερον (Τρίτη 21-3-2001) συνεδριαζούσης ἐκτάκτου ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας, τό συνημμένον ὑπ᾿ ἀριθμ. 185/31-1-2001 ῾Υπόμνημά μας, τό ὁποῖον, κατεθέσαμεν καί κατά τήν προηγουμένην ῾Ιεραρχίαν (τῆς 31-1-2001), ἀλλά δέν ἐγένετο δεκτόν. Τό ἐν λόγῳ ῾Υπόμνημα ἀποτελεῖ συνέχειαν τοῦ ὑπ᾿ ἀριθμ. 175/15/28-12-2000 προηγουμένου ἐγγράφου μας, τό ὁποῖον, κατόπιν ἐπιμονῆς μου, ἀνεγνώσθη μέν, ἐνώπιον τῆς Ι.Σ.τῆς ῾Ιεραρχίας τῆς 15/28-12-2000, δέν ἐλήφθη ὅμως ὑπ᾿ ὄψιν, διότι κατά τόν Σεβ/το Διαυλείας, ἐπί τῶν θεμάτων πού εἰσηγούμεθα "ἀπεφάνθη ἡ ῾Ιερά Σύνοδος, ἔχει λάβει ἀποφάσεις καί ἐτέθησαν τά θέματα εἰς τό ᾿Αρχεῖον".
῞Οπως διά τῆς ὑπ᾿ ἀριθμ. 191/17-3-01 παρεμβάσεώς μας εἰς τήν ἀπόφασιν τοῦ Μακαριωτάτου, ἐζητήσαμεν πρό τῆς ἐκτάκτου ῾Ιεραρχίας νά συγκληθῇ ᾿Ενδημοῦσα, διά νά ἐγκρίνῃ τήν σύγκλησιν τῆς ἐκτάκτου ῾Ιεραρχίας, καί νά προσδιορίσῃ κανονικῶς καί τά θέματα τῆς ῾Ημερησίας Διατάξεως Αὐτῆς, καί πάλιν διά τοῦ παρόντος εἰσηγούμεθα, ὅπως ἡ σημερινή ῾Ιερά Σύνοδος λειτουργήσῃ οὐχί ὡς ῾Ιεραρχία, ἀλλά ὡς ᾿Ενδημοῦσα, ἡ ὁποία κανονικῶς θά προσδιορίσῃ τά θέματα τῆς ῾Ημερησίας Διατάξεως καί θά ὁρίσῃ τήν ἡμερομηνίαν τῆς συγκλήσεως τῆς ῾Ι.Σ. τῆς ῾Ιεραρχίας. Σήμερον δέον  νά ἐνημερωθοῦμε ἀπό τήν ἁρμόδια ᾿Επιτροπή ἐπί τοῦ θέματος τῆς ῾Ιεραποστολῆς εἰς Ρουμανίαν, ἡ ὁποία ἔπρεπε νά εἶχε καταθέσει τήν εἰσήγησιν καί τάς προτάσεις της ἐγγράφως. Εἶναι ἐπεῖγον τό θέμα τοῦτο, καί διότι τό ἐπιβάλλουν οἱ συγκεκριμένοι λόγοι τῆς ῾Ιεραποστολῆς, ἀλλά καί διότι, τά στοιχεῖα καί αἱ πληροφορίαι πού ἔρχονται εἰς φῶς εἶναι πολύ σοβαρά, καί δέν ἐπιτρέπουν τήν παραμικράν ἀναβολήν τοῦ θέματος.  Κατ᾿ αὐτάς εἰς τό ὅλον θέμα ὑπάρχει ξένη πρός τήν ᾿Εκκλησίαν παρεμβολή, ἡ ὁποία ἐπηρεάζει τήν πορείαν τοῦ ὅλου θέματος. ῾Υπό τήν ἀλήθειαν αὐτήν ἡ πληροφόρησίς μας ἀπό τήν ἁρμοδίαν ᾿Επιτροπήν θεωρεῖται ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ καί ἀναμένεται ἐναγωνίως.

᾿Ελάχιστος ἐν ᾿Επισκόποις
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
Κήρυκος

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007