ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2001
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α.Π.  187                                                                    
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 1-2-2001

Αἰδεσιμολογιώτατον
῾Ιερέα π. Εὐστάθιον Τουρλῆν
Εἰς Σύδνεϋ Αὐστραλίας

᾿Αγαπητέ μοι πάτερ Εὐστάθιε, εὔχομαι ὑμῖν πλουσίαν τήν παρά Θεοῦ εὐλογίαν καί χάριν.
Κατά τήν συνεδρίασιν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας τῆς 31-1-2001 ἁρμοδίως διεβίβασα καί εἰσηγήθην εἰς τήν ῾Ιεράν Σύνοδον, τό ὑπ᾿ ἀριθμ. πρωτ. 3011/30 ᾿Ιανουαρίου 2001 ἔγγραφόν σας, τό ὁποῖον ὅμως ὄχι μόνον δέν ἐξετάσθη ἐπί τῆς οὐσίας, ἀλλ᾿ οὔτε κἄν κατέστη δυνατόν καί νά ἀναγνωσθῇ.
Συγκεκριμένα, ἐπροτείναμεν πρός τήν συνεδριάζουσαν ῾Ιεραρχίαν καί ἐζητήσαμεν μετ᾿ ἐπιμονῆς νά τεθῇ εἰς τήν ῾Ημερησίαν Διάταξιν καί τό θέμα τῆς Αὐστραλίας, διότι "ἔχομεν πολλάς ἐπιστολάς ἀπό τούς χριστιανούς τῆς Αὐστραλίας, αἱ ὁποῖαι πρέπει ὁπωσδήποτε νά ἀναγνωσθοῦν", καί ἀκόμη διότι, "ὅπως προκύπτει ἐξ  αὐτῶν, τό θέμα τοῦ ῾Ιερέως π. Παναρέτου παραμένει φλεγμαίνουσα πληγή εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν τῆς Αὐστραλίας". ᾿Επί τῆς προτάσεώς μου αὐτῆς ἀντέδρασαν τρεῖς ᾿Αρχιερεῖς, ὁ Μακαριώτατος ᾿Αρχιεπίσκοπος κ. ᾿Ανδρέας, ὀ Σεβ/τος Πειραιῶς κ.  Νικόλαος, καί ὁ Σεβ/τος Διαυλείας κ. ᾿Ανδρέας, οἱ ὁποῖοι δέν ἐπέτρεψαν νά τεθῇ τό θέμα εἰς τήν ῾Ημερησίαν Διάταξιν, οὔτε νά ἀναγνωσθοῦν αἱ ἐπιστολαί πρός ἁπλῆν ἐνημέρωσίν των, μέ τό ἐπιχείρημα, ὅτι "ἔπρεπε νά ἀπευθυνθοῦν εἰς τόν Σεβ/τον Κιτίου κ. ᾿Επιφάνειον, ὁ ὁποῖος εἶναι Τοποτηρητής τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς Αὐστραλίας, καί ὄχι εἰς τήν ᾿Ιεράν Σύνοδον τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος, διότι ἐμεῖς δέν ἔχουμε καμμιά δουλειά στήν Αὐστραλία". Τό ἴδιο ἐπιχείρημα ἐλέχθη καί ἐπί τοῦ αἰτήματός μου "νά ἀναγνωσθῇ τουλάχιστον ἡ ἐπιστολή τοῦ π. Εὐσταθίου". ῾Ο Σεβ. Πειραιῶς κ. Νικόλαος διεβεβαίωσεν, ὅτι: "τό θέμα πού θίγει ὁ π. Εὐστάθιος ἔχει τακτοποιηθῇ". Τοῦτο δέ παρά τό γεγονός, ὅτι οἱ ὑπόλοιποι ᾿Αρχιερεῖς πού ἠγνόουν τό περιεχόμενον τῆς ἐπιστολῆς εἶπον: "ἄς τήν ἀκούσουμε". ᾿Ελέχθη μάλιστα, ἀπό τόν Σεβ/το Πειραιῶς, ὅτι "ὁ π. Εὐστάθιος σάν Νομικός ἔπρεπε νά γνωρίζῃ, ὅτι πρέπει νά ἀπευθυνθῇ εἰς τόν Σεβ/τον Κιτίου", παρά τό γεγονός δέ, ὅτι τούς ἐνημέρωσα, ὅτι ὑπάρχουν ἐπιστολαί τοῦ Σεβ/του Κιτίου κ. ᾿Επιφανίου, ὁ ὁποῖος τούς γράφει, ὅτι "εἶναι ἀσθενής καί νά ἀπευθύνωνται στήν ῾Ιερά Σύνοδον", καί πάλιν ἀπεκλείσθη ἡ ἀνάγνωσις τῆς ἐπιστολῆς. ῞Οταν μάλιστα εἷς ᾿Αρχιερεύς εἶπεν, ὅτι "οἱ χριστιανοί διαμαρτύρωνται, ὅτι πῆγε στήν Αὐστραλία ὁ Σεβ/τος Πειραιῶς χωρίς οὐσιαστικόν ἀποτέλεσμα",  ὁ Σεβ/τος Πειραιῶς ἀπήντησε, ὅτι "τά τακτοποιήσαμε ὅλα πολύ καλά". ῞Οταν ἐπίσης κατηγγέλθη, ὅτι οἱ χριστιανοί γράφουν: "῾Ο π. Πανάρετος μένει πάλι στήν φάρμα καί μᾶς  κοροϊδεύει ὅλους", καί ὅτι "μόνον ἄν ἐπιστρέψῃ στήν πρεσβυτέρα του θά τόν δεχθοῦν γιά ποιμένα τους", τότε ὁ Σεβ/τος Πειραιῶς ἐνημέρωσεν, ὅτι ἐπεκοινώνησε μαζί του ὁ Σεβ/τος Κιτίου κ. ᾿Επιφάνειος γι᾿αὐτό τό θέμα, πρίν ἕνα μῆνα περίπου, καί ὁ ἴδιος ἐπεκοινώνησε εἰς τήν συνέχεια μέ τόν ῾Ιερέα Πανάρετο, καί ὑπεσχέθη (ὁ π. Πανάρετος), ὅτι "θά φύγῃ ἀπό τήν φάρμα". ῞Οσον ἀφορᾶ διά τήν ἐπιστροφήν τοῦ ῾Ιερέως Παναρέτου εἰς τήν πρεσβυτέρα του, ὁ Σεβ/τος Πειραιῶς εἶπεν, ὅτι "δέν τό ἀπαιτήσαμε αὐτό, διότι ἡ ἴδια ἡ πρεσβυτέρα δέν θέλει".  Τέλος ὑπεγραμμίσθη, ὅτι "εἰς τούς ῾Ημεροδείκτας τοῦ Σεβ/του Κιτίου, καί τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου ὑπάρχει ἡ διεύθυνσις τῆς φάρμας, ὡς κατοικία τοῦ π. Παναρέτου, πράγμα τό ὁποῖον ἔχει δημιουργήσει νέα σοβαρά προβλήματα".
᾿Επισήμους ἀποφάσεις καί Πρακτικά ἐπ᾿ αὐτῶν εἶναι ἐκ τῶν πραγμάτων ἀδύνατον νά ἔχετε, διότι τά Πρόχειρα Πρακτικά, τά ὁποῖα ἐκράτησαν οἱ ῾Ιερομόναχοι π. ᾿Ανανίας καί π. Παντελεήμων, ὡς Πρακτικογράφοι, αὐτά εἶναι ἀκόμη ἀνυπόγραφα καί δέν παρεδόθησαν εἰς τήν ᾿Αρχιγραμματείαν. Πέραν τῶν ἀνωτέρω κατά τήν ἐν λόγῳ Ι.Σ.Ι. προέκυψε καί θέμα ἐκπτώσεώς μου ἐκ τῆς θέσεως τοῦ ᾿Αρχιγραμματέως, ἡ ὁποία ἐπροτάθη ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου ᾿Αρχιεπισκόπου κ. ᾿Ανδρέου καί ὑπεστηρίχθη ὑπό δύο ἀκόμη ᾿Αρχιερέων, ἐπί ὀκτώ παρόντων. Σχετικῶς σᾶς ἀποστέλλω τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 186/31-1-2001 ᾿Αναφοράν μας.
Τό ἔγγραφον τό ἀποστέλλω μέ Πρωτόκολλον τῆς Μητροπόλεως
δι᾿ εὐνοήτους λόγους
+ Ο ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΗΡΥΚΟΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007