ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2001
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α.Π.  185                                           
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 31-1-2001
(Τρίτη Διακαινησίμου)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ
ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

(31-1-2001 π.ἡ.)

(Περίληψις: Ἡ κατάλυσις τοῦ Συνοδικοῦ θεσμοῦ μέ προειλημμένας καί αὐθαιρέτους ἀποφάσεις ὡδήγησαν εἰς τό νά ἐκκρεμοῦν τά παρακάτω θέματα: α) ῾Ιεραποστολή εἰς Ρουμανίαν. β) Αἱ ἐπιστολαί τοῦ π. ᾿Αμφιλοχίου, καί αἱ κατ᾿ αὐτῶν Καταγγελίαι, καθώς καί τά ἐπίσημα κείμενα πού ἠκολούθησαν, καί τά ὁποῖα ὑπογράφει ὁ Μακαριώτατος Πρόεδρος. γ) ῾Η μή ἐφαρμογή τῆς Κανονικῆς τάξεως εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τούς πέντε σχισματοαιρετικούς πρώην Μητροπολίτας. δ) ῾Ο Θεολογικός Διάλογος. ε) Θέματα πού προκύπτουν ἀπό τήν δημοσίευσιν -"ἀνακοίνωσιν"  τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου εἰς τόν Κ.Γ.Ο., μηνός ᾿Ιουλίου 2000. στ) Τό φλεγμαῖνον πρόβλημα τῆς Αύστραλίας. ζ) Τά τελευταῖα βιβλία - ἐπιστολαί κλπ. τοῦ θεολόγου κ. ᾿Ελευθερίου Γκουτζίδη. η) Θέμα "Κήρυκος Γνησίων ᾿Ορθοδόξων". θ) Θέμα νέων ταυτοτήτων. ι) Τά θέματα τά ὁποῖα προέκυψαν ἐκ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως κατά τήν 8/21-12-1999. ια) Καταγγελίαι Πειραιῶς κατά θεολόγων καί θεολόγων κατά Πειραιῶς, ιβ) Τό ἀναληθές καί συκοφαντικόν ἀνακοινωθέν περί τῆς Συνόδου τῆς 17 καί 18 Μαΐου 2000, κλπ.)


Μακαριώτατε Πρόεδρε καί Σεβ/τοι ᾿Αρχιερεῖς.
῾Ο Χριστός εἴη ἐν τῷ μέσω ἡμῶν.

῾Η ἐλαχιστότης μου, ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς καί ᾿Αρχιγραμματεύς τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, διά τοῦ παρόντος ῾Υπομνήματος μου, ὑπενθυμίζω εἰς τήν σήμερον (31-1-01) συνεδριάζουσαν ῾Ιεραρχίαν τά κάτωθι:
Α'
῾Υπάρχει σειρά ἐκκρεμούντων θεμάτων, τά ὁποῖα, ὡς ἐκ τῆς φύσεώς των, εἶναι φλέγοντα καί ἐπείγοντα, διό ἀπαιτοῦν ἄμεσον ἀντιμετώπισιν. Τά θέματα αὐτά, τά κατεθέσαμεν ἐπανειλημμένως, τελευταίως δέ καί κατά τήν συνεδρίασιν τῆς ῾Ιεραρχίας τῆς 15/28-12-2000, διά τοῦ ὑπ᾿ ἀριθμ. 175/15/28-12-2000 ἐγγράφου μας.  ᾿Αντί τῆς κανονικῆς ἐξετάσεως - ἀντιμετωπίσεως καί λήψεως κανονικῶν καί ὀρθοδόξων ἀποφάσεων ἐπ᾿ αὐτῶν, κατά τήν ἐν λόγῳ συνεδρίασιν, ἔγινε "ἀσυζητητί" δεκτή ἡ πρότασις (προειλημμένη ἀπόφασις) τοῦ Μακαριωτάτου, νά ἐκδοθῇ "Ανακοινωθέν", διά τοῦ ὁποίου θά κατεδικάζοντο τά κείμενα καί τά ἔγγραφα τοῦ Μητροπολίτου Κηρύκου, καί τοῦ θεολόγου κ. ᾿Ελευθερίου Γκουτζίδη, ὡς "ἀσεβῆ, καί χειρότερα τῶν πέντε". ῾Η ἐλαχιστότης μου, ἐκπροσωπῶν κανονικῶς, καί τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Πανάρετον, διεφωνήσαμεν εἰς τήν ἔκδοσιν τοιούτου "᾿Ανακοινωθέντος", καί διά πολλοστήν φοράν ἐζητήσαμεν νά ἐξετασθοῦν ἐξ  ὑπαρχῆς, καί μέ κανονικάς διαδικασίας, ὅλα τά ἀπό ἱκανοῦ χρόνου ἀνεπιτρέπτως σοβοῦντα σοβαρά ᾿Εκκλησιαστικά θέματα, καθώς καί αὐτά τά ὁποῖα προσφάτως προέκυψαν. ῾Η πρότασίς μας ἀπερρίφθη ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου ᾿Αρχιεπισκόπου καί τῶν Σεβ/των Πειραιῶς κ. Νικολάου καί Διαυλείας κ. ᾿Ανδρέου, ἐνῶ δέν ἐλήφθησαν κἄν ὑπ᾿ ὄψιν αἱ ἐπιφυλάξεις τῶν ὑπολοίπων παρόντων ᾿Αρχιερέων, ἤτοι τῶν Σεβ/των ᾿Αργολίδος κ. Πᾳχωμίου, Περιστερίου κ. Γαλακτίωνος καί Βερροίας κ. Ταρασίου. ᾿Εν τέλει ἀνετέθη εἰς τόν Σεβ/τον Μητροπολίτην Πειραιῶς καί Νήσων κ. Νικόλαον, ἡ σύνταξις τοῦ "᾿Ανακοινωθέντος", διά τοῦ ὁποίου ὡς προελέχθη θά κατεδικάζοντο συγκεκριμένα κείμενά μας.
῞Ενα μῆνα ἀργότερον, τήν Κυριακήν τοῦ Ζακχαίου (15/28-1-2001),  ἐκυκλοφόρησε καί διενεμήθη εἰς ὅλας τάς ἐνορίας, μία "᾿Ανακοίνωσις", μέ ἀριθμόν Πρωτ. 3145/11-1-2001, καί μέ τήν ἔνδειξιν "ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ", χωρίς, ὡς γνωστόν, προηγουμένως νά λάβῃ γνῶσιν αὐτῆς ἡ ῾Ιερά Σύνοδος, καί νά ἀποφασίσῃ ἐπ᾿ αὐτοῦ, ἀφοῦ τό θέμα (τοῦ περιεχομένου τῆς ᾿Ανακοινώσεως) ποτέ δέν ἦλθε εἰς τήν ῾Ιεράν Σύνοδον, δέν ἀνεγνώσθη ὡς σχέδιον, δέν ἐνεκρίθη καί δέν ὑπεγράφη ὑπ᾿ Αὐτῆς, ἀλλ᾿ οὔτε καί ὡς σχέδιον ἐστάλη εἰς τούς ᾿Αρχιερεῖς, ὥστε νά λάβουν γνῶσιν καί νά ἐκφράσουν ἀρμοδίως καί ὑπευθύνως τήν ἄποψίν των. Δέν ἔγινε τίποτε ἐξ ὅλων αὐτῶν, διότι μέσα ἀπό κανονικάς καί ἐντίμους ἐκκλησιαστικάς διαδικασίας, ποτέ δέν θά μποροῦσε νά δῇ τό φῶς τῆς δημοσιότητος αὐτή ἡ "᾿Ανακοίνωσις". Πῶς λοιπόν χαρακτηρίζεται τό κείμενον αὐτό ὡς προερχρόμενον ἐκ τῆς Ι.Σ. καί ὡς ἐκφράζον Αὐτήν; Λυπούμεθα, ἀλλά εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νά καταγγείλωμεν καί αὐτήν τήν ἐνέργειαν ὡς ἀντικανονικήν καί "πραξικοπηματικήν", καί ἐν τέλει ἄκρως ἀντιεκκλησιαστικήν, καί ὡς ἐκ κακίστης σκοπιμότητος προκύψασαν .
Κατόπιν τούτου ἡ ᾿Ανακοίνωσις αὕτη (3145/11-1-2001) μέ ὅ,τι πρός αὐτήν σχετικόν, δέον νά ἐξετασθῇ ἱεροσυνοδικῶς. ῾Ως σχετικά πρός αὐτήν ἐννοοῦνται ἡ προηγηθεῖσα (ὑπ᾿ ἀριθμ. 226/6-11-2000), ἀλλά καί ἡ ὑπ᾿ ἀριθμ. 162/4-11-2000 ἡμετέρα "ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΙΣ".  ᾿Επί πᾶσι τούτοις ὁ συντάκτης τῶν δύο "᾿Ανακοινώσεων", ὅπως καί τά πρόσωπα, τά ὁποῖα ὑπογράφουν τήν "ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΙΝ ΑΝΑΦΟΡΑΝ" ἀπαραιτήτως δέον νά εἶναι παρόντα κατά τήν συγκεκριμένην συνεδρίασιν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου.
᾿Εγράψαμεν ἐπανειλημμένως καί ἐπεστήσαμε τήν προσοχήν ἐπί τῆς λειτουργίας τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, διότι ὅλα τά δεινά εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν, καί κατά τήν πρό, καί τήν μετά τό 1995 περίοδον, καθ᾿ ἡμᾶς, προῆλθον, καί προέρχονται, ἀπό τήν μή κανονική λειτουργία τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου. ῾Η συνείδησίς μας ὡς ᾿Αρχιερέως μᾶς ἐλέγχει, ὅτι ὡς ῾Ιερά Σύνοδος δέν λειτουργοῦμε Κανονικῶς, καί δέν ὑπηρετοῦμε ἀπόλυτα τό συμφέρον τῆς ᾿Εκκλησίας, ὅταν πρίν, ἤ μετά ἀπό τήν συνεδρίασιν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, ἀποφασίζουν ἄλλοι, τούς ὁποίους πολλάκις ἔχομεν κατονομάσει.  ᾿Ασφαλῶς οὐδείς ἐκ τῶν Σεβ/των ᾿Αρχιερέων ἀγνοεῖ ταῦτα, ἐνῶ τινές (τῶν Σεβασμιωτάτων) συμπράττουν ἐξωσυνοδικῶς μετ᾿ αὐτῶν. Τελευταίως ἡ "ἰσχυρά" περί τόν Μακαριώτατον Πρόεδρον "μειοψηφία", ἤτοι τρεῖς ἐν συνόλῳ ᾿Αρχιερεῖς, εἰσηγοῦνται εἰς τήν ῾Ιεράν Σύνοδον, καί "ἀποφασίζουν", ἐνῶ οἱ λοιποί ἤ διότι διαφωνοῦν, ἤ διότι προτείνουν ἄλλους τρόπους ἀντιμετωπίσεως, ἤ διότι ἐπιφυλάσσονται δέν λαμβάνονται καθόλου ὑπ᾿ ὄψιν. ᾿Ας μή διαφεύγῃ ὅμως τῆς προσοχῆς μας, ὅτι μοναδικόν κριτήριον τῆς ἐγκυρότητος μιᾶς ἀποφάσεως τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, εἶναι ἀφ᾿ ἑνός τό ἄν ἐτηρήθη ἡ Κανονική τάξις, καί ἀφ᾿ ἑτέρου ἄν  αὕτη συνάδῃ πρός τήν ᾿Ορθόδοξον Παράδοσιν, τήν ᾿Αλήθειαν καί τό Δίκαιον. ῎Ετσι, κατά τήν προσωπικήν μου γνώμην, τήν ὁποίαν καταθέτω ἐνώπιον τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, καί εὐσεβάστως παρακαλῶ νά ληφθῇ ὑπ᾿ ὄψιν, ὅσαι ἐκ τῶν ἀποφάσεων τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῶν τελευταίων ἐτῶν δέν ἐλήφθησαν κατά τήν Κανονικήν τάξιν καί δέν ὑπηρετοῦν τό Δίκαιον καί τήν ᾿Αλήθεια, ἀφ᾿ ἐνός πάσχουν ἀπό πλευρᾶς κανονικοῦ κύρους, καί ἀφ᾿ ἐτέρου ἐγείρουν τεραστίας εὐθύνας καί θά ἔχουν τάς συνεπείας των διαχρονικῶς. Ναί, διαχρονικῶς, ἀφοῦ καί μετά τόν θάνατόν μας τά ἀδικήματα πού διαπράττομεν εἰς βάρος τῆς ᾿Εκκλησίας, ἄν δέν διορθωθοῦν, θά μᾶς συνοδεύουν καί θά ἔχουν τάς συνεπείας των.
Β'
Διά τοῦτο, ὅσον καί  ἄν τοῦτο ἀποτελεῖ ἐπανάληψιν, ἐφ᾿ ὅσον τά προβλήματα παραμένουν, ἡ ἐλαχιστότης μου καί πάλιν ἐνώπιον τῆς παρούσης ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας καταθέτω δι᾿ ἄλλην μίαν φοράν τά θέματα τά ὁποῖα ἐκκρεμοῦν καί τά ὁποῖα ἀπαιτοῦν ἄμεσον ἀντιμετώπισιν, διότι, ὅσον χρονίζουν τόσον ὀξύτερα καί δυσκολοθεράπευτα γίνονται.
α) ῾Ιεραποστολή εἰς Ρουμανίαν.
῎Εχω καταθέσει τόν σχετικόν φάκελλον μέ ὅλας τάς ἐνεργείας μου, καί τό θέμα μπορεῖ νά θεωρηθῇ ὡλοκληρωμένον ἀπό κάθε ἄποψιν, ὅμως παρατηρεῖται πείσμων ἄρνησις νά ἀσχοληθῇ ἡ ῾Ιερά Σύνοδος ἐπί τῆς οὐσίας καί νά ἀποφασίσῃ. Σημειώνω, πάντως ὅτι δέν δύναμαι νά κατανοήσω, διατί ὁ Μακαριώτατος, ἐνῶ προφορικῶς μᾶς ὥρισεν νά ἐρευνήσωμεν τό θέμα καί νά εἰσηγηθῶμεν ἁρμοδίως, ὅταν κατά τήν συνεδρίασιν ἐζήτησα νά ἀναγνωσθῇ ἡ ὁλοκληρωμένη σχετική Εἰσήγησίς μου, τοῦτο δέν ἐγένετο δεκτόν καί ἐσημειώθη ἄρνησις ἀκόμη καί νά παραληφθῇ αὕτη. ᾿Επί τοῦ θέματος αὐτοῦ ἐρωτῶ καί τοῦτο τόν Μακαριώτατον Πρόεδρον: Μήπως πρόσφατα ἔχει σημειωθεῖ κάποια παρέμβασις τοῦ Ρουμάνου παλαιοημερολογίτου "Μητροπολίτου" Βλασίου, καί ἑτέρων "᾿Επισκόπων", ἐξ  ὧν ὁ εἷς ἐκ τοῦ χώρου τῶν "᾿Ενισταμένων" τοῦ κ. Κυπριανοῦ; Πρέπει νά γνωρίζῃ ἡ ῾Ιερά Σύνοδος κάθε λεπτομέρεια καί νά ἀναλάβῃ τάς εὐθύνας της.
 ᾿Οφείλω ἐν προκειμένῳ νά σᾶς ἐνημερώσω, ὅτι ὅταν ἐπρόκειτο νά φύγω διά Ρωσίαν μοί ἐτηλεφώνησεν ὁ "᾿Επίσκοπος" τοῦ Κυπριανοῦ κ.  ᾿Αμβρόσιος, καί νομίζοντας, ὅτι μεταβαίνω εἰς Ρουμανίαν, μοί εἶπεν περί τοῦ ᾿Επισκόπου Κοσμᾶ, ὅτι δέν πρέπει νά τόν προσλάβωμεν εἰς τήν Σύνοδόν μας, διότι ἦταν "πράκτορας" τῶν Κομμουνιστῶν, εἶναι "ἰσχυρογνώμων" καί "ἀπότομος", καί "δέν ἔχει τήν ἰδίαν ᾿Εκκλησιολογίαν μέ ἡμᾶς", καί "θά μᾶς κάμῃ κακόν", ἐάν τόν προσλάβωμεν. Καθ᾿ ἡμᾶς, μόνον ἡ σπουδή του νά κατηγορήσῃ μέ αὐτόν τόν τρόπο, τόν ᾿Επίσκοπον Κοσμᾶ, λέγει πολλά, διά τοῦτο ἡμεῖς προσωπικῶς δέν ἐλάβομεν καθόλου ὑπ᾿ ὄψιν τά λεγόμενά του. ᾿Επισημαίνομεν, ὅτι τοιαῦται παρεμβάσεις τοῦ ἰδίου προσώπου ἔχουν σημειωθεῖ ἐπανειλημμένως κατά τό παρελθόν. ᾿Ερωτῶ, λοιπόν, μήπως ἔχομεν κάποιαν παρομοίαν παρέμβασιν τοῦ "Μητροπολίτου" Βλασίου, ἡ ὁποία συνέβαλε εἰς τό νά μή ἀντιμετωπίζεται ἀμέσως τό θέμα καί νά μή λαμβάνεται ἀπόφασις;
β) Αἱ ἐπιστολαί τοῦ π. ᾿Αμφιλοχίου, καί αἱ κατ᾿ αὐτῶν Καταγγελίαι, καθώς καί τά ἐπίσημα κείμενα πού ἠκολούθησαν, καί τά ὁποῖα ὑπογράφει ὁ Μακαριώτατος Πρόεδρος.
᾿Επί ὅλων αὐτῶν, καθ᾿ ἡμᾶς, πρέπει νά γίνῃ Κανονική ἐξέτασις καί νά ἀναζητηθῇ ἡ Κανονική καί ὀρθόδοξος καί δικαία λύσις, διαφορετικά ἡ εὐθύνη ὅλων θά παραμένῃ. ῾Υπενθυμίζω, ὅτι ἡ ῾Ιερά Σύνοδος τῆς ῾Ιεραρχίας 20-10-99 "...διά τήν ἀπαγγελίαν οἱασδήποτε κατηγορίας κατά τῶν καταγγελλομένων προσώπων ἀπεφάσισε τήν σύστασιν ἐξεταστικῆς ᾿Επιτροπῆς συγκροτουμένης ὑπό τῶν: α) Σεβ/του Μητροπ. Πειραιῶς καί Νησων κ. Νικολάου, ὡς Προέδρου β) Παν/του Καθηγουμένου Γέροντος Στεφάνου, ὡς μέλους καί γ) Αἰδεσιμ. ῾Ιερέως π. Εὐσταθίου, προκειμένου αὕτη νά ἐξετάσῃ τάς ὡς ἄνω Καταγγελίας καί εἰσηγηθῇ σχετικῶς εἰς τήν ῾Ιεράν Σύνοδον". Ζητῶ ἀπό τήν ῾Ιεράν Σύνοδον νά ἐξετάσῃ, διατί ἀφοῦ ἡ ὡς ἄνω ᾿Επιτροπή παρητήθη, (῾Ορᾶτε σχετικῶς τήν ἀπό 14-11-99 ἐπιστολήν τοῦ Μακαριωτάτου πρός τόν Πρόεδρον τῆς ᾿Εξεταστικῆς ᾿Επιτροπῆς καί τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 1020/18-11-99 τοῦ Σεβ/του κ. Νικολάου, δι᾿ οὗ παραιτεῖται ἐκ τῆς ἐν λόγῳ ᾿Επιτροπῆς), δέν ὡρίσθη ἄλλη, ἀλλ᾿ οὔτε εἰσηγητής ὡρίσθη, οὔτε κἄν ἠνοίγει ἐν Συνόδῳ ὁ σχετικός φάκελλος; Πῶς χωρίς νά γίνουν αἱ προβλεπόμεναι Κανονικαί καί οὐσιαστικαί διαδικασίαι, καί δή, μετά τήν λῆξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς 17-5-2000, ξεφύτρωσεν ἡ "παραπομπή" καί μιά σειρά ἄλλων δῆθεν ἀποφάσεων! Ποῖος ὥρισε τό Συνοδικόν δικαστήριον (παρωδία) καί ποία εἶναι ἡ σύνθεσίς του; ῾Υπάρχει ἀπόφασις ὑπογεγραμμένη ὑπό τῶν Σεβασμιωτάτων ᾿Αρχιερέων; Πρέπει νά ἀνοίξῃ ὁ ὀγκώδης φάκελλος καί ζητῶ τήν ἔγκρισιν νά εἰσηγηθῶ τό θέμα, ἐφ᾿ ὅσον δέν ἐπιθυμεῖ ἕτερος ᾿Αρχιερεύς νά ἀναλάβῃ αὐτό τό ἔργον.
Πάντως τό θέμα τοῦ  ῾Ιερομ.  π. ᾿Αμφιλοχίου δέν ἔκλεισε καί δέν μπορεῖ νά πάῃ ἀρχεῖο. Σχετικά ἐπίσημα ἔγγραφα τοῦ Μακαριωτάτου μέ Πρωτόκολλα, ὑπογραφές του καί σφραγίδες, ἤ εἶναι Κανονικά καί δίκαια καί ἀληθινά καί ἑπομένως θά ἀπαιτήσουν τήν  ἐξ ἀντικειμένου ἀξιολόγησιν καί ὑλοποίησιν, ἤ ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει θά πρέπει νά ἀνακληθοῦν διά νά μήν ἐπικρέμανται ὡς "δαμόκλειος σπάθη" κατά τοῦ ἰδίου τοῦ Μακαριωτάτου καί σήμερον καί εἰς τό μέλλον, καί παραβλάπτουν καί τό ἔργον τῆς ᾿Εκκλησίας. ᾿Επίσης ἀφοῦ συνεστήθη Συνοδικόν Δικαστήριον καί συνεδρίασε ποίας ἀποφάσεις ἔλαβεν; Πότε θά ἐνημερωθῆ ἡ ῾Ιερά Σύνοδος, ἤ πότε θά κοινοποιηθῇ κάτι σχετικόν;
γ) ῾Η μή ἐφαρμογή τῆς Κανονικῆς τάξεως εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τούς πέντε σχισματοαιρετικούς πρώην Μητροπολίτας.
Τοῦτο εἶναι ἕνα ἀπό τά σημαντικώτερα ἐκκρεμοῦντα θέματα, διότι εὐθέως καθάπτεται τῆς Πίστεως μας καί τῆς ῾Ομολογίας - ᾿Εκκλησιολογίας, ἀλλά καί τῆς ᾿Αποστολικῆς μας Διαδοχῆς. Οὗτοι ἐπί ἐπτά ἔτη βλασφημοῦν κηρύσσοντες  γραπτῶς καί προφορικῶς, ὅτι μᾶς "καθήρεσαν", μᾶς "ἀναθεμάτισαν", καί τό μεῖζον ἀντιποιοῦνται τήν ᾿Εκκλησίαν καί τήν ῾Ιεράν Σύνοδον, καί βλασφημοῦν καί καλύπτουν τήν προδοσίαν τους, καί κρατύνουν τήν  πλάνην των καί τάς αἱρέσεις των. ῎Ας προσέξουμε, μή ἀποδειχθῇ ὅτι ἡ ἐπιδειχθεῖσα ἀδικαιολόγητος ὀλιγωρία καί ἀβελτηρία μας εἶναι ἐσκεμμένη, καί ἔχει ἐπιβληθεῖ ἔξωθεν, μέ ὅ,τι μπορεῖ νά σημαίνουν αὐτά.
δ) ῾Ο Θεολογικός Διάλογος.
Τήν διεξοδικήν συζήτησιν ἐπ᾿ αὐτοῦ τοῦ θέματος, τήν θεωρῶ ἐξαιρετικῆς σημασίας, καί δι᾿ ὅσα ἔχω γράψει ἐν ῾Υπομνήμασι καί ἐπιστολαῖς μου πρός τήν ῾Ιεράν Σύνοδον, ἀλλά καί διότι, ὡς ἐπληροφορήθην ἀπό καλῶς ἐξηκριβωμένας πηγάς, καί ὅπως κατέθεσα καί εἰς τήν προηγουμένην συνεδρίασιν, ἀπό νεοημερολογιτικούς παράγοντας φημολογεῖται, ὅτι κατά τόν κ. Χριστόδουλον: "Τό θέμα τοῦ διαλόγου μας, μέ τούς Παλαιοημερολογῖτες, εὑρίσκεται σέ καλό δρόμο. Κάμνουμε προσπάθειες νά ἑνωθοῦν μεταξύ τους οἱ Παλαιοημερολογῖτες, ὥστε νά ἔχουμε νά κάνουμε μέ μιά ἑνωμένη Παράταξι, καί νά ὑπαχθοῦν  στήν ᾿Εκκλησία. Μέ τούς Φλωριναίους δέν ὑπάρχει πρόβλημα, βρισκόμαστε στό στάδιο τῆς συμπροσευχῆς καί λειτουργικῆς ἐπικοινωνίας. ῾Υπάρχει μόνον πρόβλημα μέ τούς Ματθαιϊκούς, διότι ἀντιδροῦν δύο πρόσωπα κάποιος Γκουτζίδης καί κάποιος Κήρυκος Κοντογιάννης". (Σημείωσις: ῎Εχομεν ἐπώνυμον μαρτυρίαν, ὅτι τό ἀνωτέρω ἐλέχθη ἐσχάτως ἀπό τόν κ. Χριστόδουλον εἰς σύναξιν Κληρικῶν τῆς ᾿Αρχιεπισκοπῆς του ὀλίγον πρίν ἤ μετά τάς "λαοσυνάξεις" πού ἐπραγματοποίησεν).
Νομίζω, πώς ἔχει χρέος ἡ ῾Ιερά Σύνοδος, νά λάβῃ ὑπ᾿ ὄψιν καί τό ἀνωτέρω, καί ἄλλα παρόμοια πού ἔχουν γραφεῖ εἰς τόν τύπον, περί "πλησιάσματος τῶν παλαιοημερολογιτῶν ὑπό Νεοημερολογιτικῶν παραγόντων", καί περί "γενικῆς ἐκστρατείας γιά τήν ἔνταξιν τῶν πλαιοημερολογιτῶν εἰς τήν Κανονικήν ᾿Εκκλησίαν" κλπ. Δέν μπορεῖ ἐπ᾿ οὐδενί νά διασκεδασθῇ τό γεγονός, καθ᾿ ὅ, εἴτε καλῶς, εἴτε κακῶς ἀνεκινήθη εἰς τήν συγκεκριμένην στιγμήν θέμα Θεολογικοῦ Διαλόγου, ὁ ὁποῖος ἐν τέλει ἔκλεισε πολύ κακῶς. ῾Η  πορεία τοῦ νέου κινήματος περί Θεολογικοῦ Διαλόγου, καί τά ὀλίγα, ἀλλά ἀποκαλυπτικά σχετικά ἔγγραφα, ἀπαιτοῦν μελέτην καί ἑρμηνείαν, ἄν δέν θέλωμεν νά ἐξαπατώμεθα.
ε) Θέματα πού προκύπτουν ἀπό τήν δημοσίευσιν -"ἀνακοίνωσιν"  τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου εἰς τόν Κ.Γ.Ο., μηνός ᾿Ιουλίου 2000.
Αὐτό τό δημοσίευμα, κατά τήν ἰδικήν μας ἄποψιν, τήν ὁποίαν ἔχομεν ἀναλύσει, πρέπει νά ἀπασχολήσῃ τήν ῾Ιεράν Σύνοδον καί νά ἀποφασίσῃ σοβαρά περί αὐτοῦ.  Μόνον μέ τήν ἀνάκλησιν αὐτοῦ ὡς ἀναληθοῦς, ἀδίκου, καί συκοφαντικοῦ, πιστεύομεν, θά ἀποκατασταθῇ τό δίκαιον καί τό τρωθέν κῦρος τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, ἀλλά καί θά ἐπέλθη εἰρήνη εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν. Εἶναι καί τοῦτο θέμα προτεραιότητος, καί τοῦτο κατόπιν καί τοῦ ἀνεπιτρέπτου γεγονότος, καθ᾿ ὅ κατά τήν συνεδρίασιν τῆς ᾿Ενδημούσης (26-1-2001 π.ἡ.) ὁ κ. Κάτσουρας ἔφερε πρός ἔγκρισιν νέον δημοσίευμα διά τόν Κ.Γ.Ο. τοῦ Αὐγούστου 2000, μέ τό ὁποῖο, καθ᾿ ἡμᾶς, διά καθαρά προσωπικούς λόγους προσπαθεῖ νά "ἐπικυρώσῃ", καί νά χρεώσῃ τό προηγούμενο δημοσίευμα τοῦ ᾿Ιουλίου, ὡς "Συνοδικόν", καί ἐπιρρίπτων ὅλην τήν εὐθύνην ἐκείνου τοῦ δημοσιεύματος εἰς τήν ῾Ιεράν Σύνοδον, ἀπαλλάσσων οὕτω ἑαυτόν.
στ) Τό φλεγμαῖνον πρόβλημα τῆς Αύστραλίας.
῎Εχομεν σωρείαν νεωτέρων ἐπιστολῶν ἀπό Αὐστραλίαν, αἱ ὁποῖαι πρέπει ὁπωσδήποτε νά ἀναγνωσθοῦν καί νά ληφθοῦν ἀποφάσεις Κανονικαί, καί νά ἐκτελεσθοῦν, ἄν δέν θέλωμεν νά ἐκτιθέμεθα περαιτέρω καί νά σκανδαλίζωμεν τόν λαόν τοῦ Θεοῦ.
ζ) Τά τελευταῖα βιβλία - ἐπιστολαί κλπ. τοῦ θεολόγου κ. ᾿Ελευθερίου Γκουτζίδη.
᾿Απαιτεῖται νά ἀσχοληθῇ καί νά ἀποφανθῇ ἡ ῾Ιερά Σύνοδος καί ἐπ᾿ αὐτοῦ τοῦ θέματος. Νά κατατεθοῦν εἰς τήν ῾Ιεράν Σύνοδον αἱ γνωματεύσεις τῶν θεολόγων, καί αἱ ἀποδείξεις "περί ἀμαρτύρου" καί "καινοτομίας", ὥστε νά δοθοῦν καί εἰς τόν κ. ᾿Ελευθέριον Γκουτζίδην, διά νά φέρῃ καί ἐκεῖνος τάς ἀποδείξεις του καί ἔτσι ἡ ῾Ιερά Σύνοδος νά κρίνῃ ὀρθῶς καί δικαίως.  
η) Θέμα "Κήρυκος Γνησίων ᾿Ορθοδόξων".
Ποῖος ἐλέγχει; Ποῖος συντάσσει; Ποῖος ἀποφασίζει διά τόν Κ.Γ.Ο.; Ποῖος ἔχει τήν εὐθύνη διά τό κατάντημα τοῦ ἐπισήμου Δημοσιογραφικοῦ ᾿Οργάνου. Εἰς τί συμβάλλει καί εἰς τί ἐξυπηρέτησε τοῦτο τό ἔργον τῆς ᾿Εκκλησίας κατά τά τελευταῖα ἔτη; Τό αἴτημα τῆς ἀλλαγῆς τῆς Διευθύνσεως τοῦ "Κήρυκος", διατί δέν λαμβάνεται καθόλου ὑπ᾿ ὄψιν. Ποῖες δυνάμεις καλύπτουν τόν κ. Κάτσουρα; Μέ ποῖον κανονικόν καί ἠθικόν ἔρεισμα περιφρονεῖται τό αἴτημα τῆς ἀπαλλαγῆς του ἐκ τῆς θέσεως τοῦ Διευθυντοῦ;
θ) Θέμα νέων ταυτοτήτων.
Τό θέμα τοῦτο, ἐπίσης, πρέπει νά μᾶς ἀπασχολήσῃ, καί γενικώτερον, ἀλλά καί εἰδικώτερον, ὅπως προέκυψεν ἐσχάτως. Δηλαδή  εἶναι δυνατόν οἱ Γ.Ο.Χ. νά ὑπογράψουν τά ἔντυπα τοῦ ἄτυπου Δημοψηφίσματος τοῦ νεοημερολογίτου ᾿Αρχιεπισκόπου κ. Χριστοδούλου; Δέν εἶναι ἐπιτρεπτόν ἄλλοι νά λένε εἰς τούς Χριστιανούς "Νά ὑπογράψετε, δέν μᾶς ζημιώνει στήν Πίστι" , καί ἄλλοι  "῎Οχι μήν ὑπογράφετε" καί ἄλλοι νά λέμε: "Περιμένετε θά ἀποφασίσῃ ἡ Σύνοδος". Προσωπικά ἔχω δηλώσει, καί γνωρίζετε τήν ἀρνητικήν τοποθέτησίν μου.
Γ'
῞Ολα τά θέματα τά ὁποῖα προέκυψαν ἐκ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως κατά τήν 8/21-12-1999.
Ταῦτα δυστυχῶς ὄχι μόνον δέν συνεζητήθησαν καί δέν ἀντιμετωπίσθησαν ἀπό τό Διοικητικόν Συμβούλιον, καί ἀπό τήν ἐφετεινήν (16/29-1-2001) Γενικήν Συνέλευσιν ἀλλά καί ἐκκρεμοῦν μέ ὅ,τι σημαίνει τοῦτο, καί ἀπαιτοῦν ἄμεσον ἀντιμετώπισιν, ἄν δέν εἶναι πλέον πολύ ἀργά. Εἶναι δέ αὐτά:
(α) Θέμα δικαστηρίων.
᾿Ενημέρωσις, ἑρμηνεία, ἀξιολόγησις ἀποφάσεων καί πορίσματα. Δέν δικαιούμεθα νά ἀφήσωμεν αὐτό τό θέμα, διότι ἐξεδόθησαν ἀποφάσεις αἱ ὁποῖαι προσβάλλουν βαρύτατα τήν ᾿Εκκλησίαν, ἐνῶ ἀποκαλύπτουν ὅτι προωθοῦν τόν παλαιοημερολογιτικόν οἰκουμενισμόν.
(β) Θέμα ἀνταλλαγῆς οἰκοπέδου μετά τοῦ Δήμου Κατερίνης.
Διατί δέν ἐξεδόθη ἐπί δύο ὁλόκληρα ἔτη (1998-2000) τό σχετικόν Πληρεξούσιον ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ ῾Ιερομονάχου π. ᾿Αμφιλοχίου ἤ ἄλλου τινός. ῾Η ἐπί τρία χρόνια ἐκκρεμότης τοῦ θέματος ἤγειρεν τεραστίας εὐθύνας καί ἔχει σοβαράς συνεπείας.
γ) ῞Ετερα σοβαρά θέματα - ἐρωτήματα:
-Διατί δέν διεκδικοῦμε τούς ῾Ιερούς Ναούς πού κατέχονται ὑπό τῶν πέντε. Διατί δέν ἐτέθη θέμα καί ἐπομένως δέν ἐδθη ποτέ ἀπάντησις;
-Διατί τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ ΙΦΣΚΑΕ δέν λειτούργησε ἐπί ἔν ἔτος(2000), καί ὅταν ἀναγκαστικά συνῆλθε, οὐδέν θετικόν ἔργον παρήχθη, ἀλλά μόνον ἐρείπια προεκλήθησαν; Ποῖοι οἱ ἔνοχοι καί ποίους ἐξυπηρέτησεν ὁ δεινός σάλος καί ἡ παραπληροφόρησις; Δέν μπορεῖ νά παραγραφῇ καί αὐτό τό γεγονός.
-Διατί δέν ἔγινε ἔλεγχος οἰκονομικός καί νά ὑπάρξῃ πλήρης διαφάνεια ἐπί τῶν οἰκονομικῶν τοῦ "Πνευματικοῦ ᾿Εκκλησιαστικοῦ Κέντρου", τοῦ "Κήρυκος" καί τοῦ "᾿Αγῶνος γενικώτερα", καί ὄχι "κουκούλωμα" τῶν θεμάτων, ὅπως ἔγινε κατά τήν τελευταίαν Γενικήν Συνέλευσιν τοῦ ῾Ιεροῦ Συνδέσμου (16/29-1-2001). ῾Η οἰκονομική διαχείρισις πρέπει νά εἶναι καθαρά καί διαφανής, ὥστε νά μήν ἐπιτρέπεται εἰς οὐδένα νά ἔχῃ τόν παραμικρόν ἐνδοιασμόν. ῾Υπάρχουν παράπονα, ὅτι ἐστάλησαν χρήματα καί δέν ἔλαβον τάς σχετικάς ἀποδείξεις; Κατά τήν Γενικήν Συνέλευσιν κατήγγειλα μίαν τοιαύτην περίπτωσιν, πού ἀφορᾶ χρηματικόν ποσόν πού ἐστάλη ἐπωνύμως πρός ἐπώνυμον παραλήπτην διά τόν "Κήρυκα", ἀλλά ὁ ἀποστολέας καμμίαν ἀπόδειξιν δέν ἔλαβε. Καί ἐπί τοῦ θέματος αὐτοῦ δέν ἐδόθη ἀκόμη καμμία ἀπάντησις.
῾Υπάρχει καί μακρά ἄλλη σειρά θεμάτων:
Καταγγελίαι Σεβ. Πειραιῶς κατά τοῦ κ. Δημητρίου Κάτσουρα καί τοῦ μον. Μαξίμου, κλπ.. ᾿Αντίστοιχοι Καταγγελίαι τῶν θεολόγων κατά τοῦ Σεβ/του Πειραιῶς. Πάντα ταῦτα ἔχουν καταγραφεῖ εἰς ῾Ημερησίας Διατάξεις προηγουμένων συνεδριάσεων, ὡς θέματα, τά ὁποῖα ὅμως οὔτε συνεζητήθησαν, οὔτε ἀντιμετωπίσθησαν κανονικῶς, οὔτε ἠτιολογημένα ἐτέθησαν εἰς τό ᾿Αρχεῖον. ᾿Εξεδόθη ὅμως τό ἀνακοινωθέν περί τῆς Συνόδου τῆς 17 καί 18 Μαΐου 2000, τό ὁποῖον ὅμως εἶναι ἀναληθές καί συκοφαντικόν καί ἤδη ἑτοιμάζεται καί ἄλλο σχετικόν εἰς βάρος τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου.
᾿Εν τέλει θεωροῦμεν ἀπαραίτητον νά διερευνήσῃ ἡ ῾Ιερά Σύνοδος καί νά δώσῃ συγκεκριμένας ἀπαντήσεις εἰς τό ἐρώτημα: Ποῦ εὑρίσκεται  ἡ αἰτία ὅλων τῶν δεινῶν πού προεκλήθησαν; Ποῖοι ἤλλαξαν συμπεριφοράν, καί διατί; Πῶς ἐν τέλει τά μέλη τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου δέν ἀνησυχοῦμε καί δέν ἀναλαμβάνομεν τάς τόσον βαρείας εὐθύνας μας;

Μακαριώτατε ῞Αγιε Πρόεδρε καί Σεβασμιώτατοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί.

Κατά τήν ἐλαχιστότητά μας, πλέον "οὐκ ἔστι καιρός" ἀναβολῆς ἤ σιωπῆς ἐπί τῶν θεμάτων τούτων, διότι ταῦτα ὡς χαίνουσαι πληγαί, κατατρύχουν τό πλήρωμα τῶν πιστῶν, ἀλλά καί διότι αὐτά τά ἴδια τά θέματα τείνουν νά μᾶς "καταργήσουν" ἐάν δέν ἀντιμετωπισθοῦν, ἔστω καί σήμερον Κανονικῶς, ὥστε νά γίνῃ τό θέλημα τοῦ Χριστοῦ..

 ᾿Ελάχιστος ἐν Χριστῷ ἀδελφός καί συλλειτουργός
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
ΚΗΡΥΚΟΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007