ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2001
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α.Π.  180
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 3/16-1-2001
 
Πρός
κ. ᾿Ασημίναν Γκιόκα
Μελβούρνη Αὐστραλίας
 
Εὐλαβεστάτη ἐν Χριστῷ ἀδελφή κ. ᾿Ασημίνα. Εὔχομαι κάθε εὐλογίαν παρά τοῦ ᾿Εναθρωπήσαντος Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ. ῎Ετη πολλά καί εὐτυχές καί εὐλογημένον τό νέον ἔτος. ῎Ελαβα τήν ἐπιστολή σας πού προορίζεται διά τήν ῾Ιεράν Σύνοδον καί σᾶς γνωρίζω, ὅτι θά προωθηθῇ ἁρμοδίως. ᾿Επειδή, ὅμως, ὅπως μοῦ εἴπατε στό τηλέφωνο, περιμένετε μιά ἀπάντησι, θέλετε νά ἀκούσετε μιά λύσι τοῦ προβλήματος, καί ἐπειδή δέν μπορῶ νά ξέρω ἄν θά δοθῇ ἀπάντησις ἀπό τήν Σύνοδο, ἤ νά λυθῇ ἔνα πρόβλημα πού σᾶς ταλαιπωρεῖ καί μᾶς ταλαιπωρεῖ 18 χρόνια, θά σᾶς ἀπαντήσω  μέ ἕνα ἀπόσπασμα πού βρῆκα διαβάζοντας ἕνα θρησκευτικό βιβλίο μέ τόν τίτλον: "῾Οδηγός ᾿Ορθοδοξίας", ῎Εκδοσις ᾿Αθῆναι 1939, διατυπωμένο σέ ἐρωταποκρίσεις: Παραθέτω τό ἀπόσπασμα:
᾿Ερώτησις: Πόθεν ὁρῶμεν τούς πονηρούς καί ἀναξίους εἰς ᾿Αρχιερωσύνην καί ἐξουσίαν λαοῦ προχειριζομένους, καί πολλά ἄτοπα κατεργαζομένους;
᾿Απόκρισις: Οὐ διά τό αὐτούς εἶναι ἀξίους τῆς ἐξουσίας, ὁ Θεός αὐτούς προχειρίζεται εἰς τό ἐξουσιάζειν λαοῦ, ἀλλά διά τό εἶναι τόν λαόν πονηρόν τοιούτους ᾿Αρχιερεῖς καί ῎Αρχοντας παρέχει. Δώσω γάρ ὑμῖν, φησίν ὁ Θεός, ἀρχοντας κατά τάς καρδίας ὑμῶν. (Μεγ. ᾿Αθαν. πρός ᾿Αντίοχον Δοῦκα). Οἱ ἄγιοι Πατέρες προεφήτευσαν, ὅτι ἐν τοῖς τοιούτοις καιροῖς ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν, καί ἔσται θλίψις οὐκ ὀλίγη, ἐθνῶν ἐπιδρομαί, καί λαῶν κινήσεις, βασιλέων ἀκαταστασία, ἱερέων σπατάλη, μοναζόντων ἀμέλεια. ῎Εσονται οἱ ἡγούμενοι καταφρονοῦντες τήν ἐαυτῶν σωτηρίαν καί τοῦ ποιμνίου, πρόθυμοι πάντες καί σπουδαῖοι εἰς τάς τραπέζας, καί μαχιμάριοι, ὀκνηροί εἰς τάς εὐχάς, καί εἰς τάς καταλαλιάς πρόθυμοι. Πρόθυμοι εἰς τό κατακρῖναι τούς βίους τῶν γερόντων καί τούς λόγους αὐτῶν μήτε μιμούμενοι, μήτε ἀκούοντες, ἀλλά μᾶλλον λοιδωροῦντες καί λέγοντες, ὅτι, εἰ ἦμεν καί ἡμεῖς ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν, ἠγωνισάμεθα ἄν καί ἡμεῖς. Οἱ δέ ἐπίσκοποι ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἔσονται αἰδούμενοι πρόσωπα δυνατῶν, κρίνοντες κρίσεις ἐν δώροις, μή ὑπερασπίζοντες πτωχοῦ ἐν κρίματι, θλίβοντες χῆρας, ὀρφανούς καταπονοῦντες. Εἰσελεύσεται καί εἰς τόν λαόν ἀπιστία, ἀσωτία, μῖσος, ἔχθρα, ζῆλος, ἐρίθεια, κλοπαί, μέθαι.
᾿Ερώτησις: Τί οὐν ποιήσει τις ἐν τοῖς καιροῖς καί χρόνοις ἐκείνοις;
᾿Απόκρισις: ᾿Εν ταῖς τοιαύταις ἡμέραις ὁ σώζων, σώζει τήν ἑαυτοῦ ψυχήν, καί μέγας κληθήσεται ἐν τῇ Βασιλείᾳ τῶν Οὑρανῶν. (᾿Εκ τοῦ Εὐεργετινοῦ, ὑπόθεσις ΙΑ, Τόμος Β).
῎Ισως σᾶς φανῇ παράξενος αὐτός ὁ τρόπος ἀπαντήσεως, ἀλλά δέν μπορῶ νά ἐλπίζω σέ μιά δικαία λύσι τοῦ προβλήματος. Προσωπικά πολλά ἔχω πε καί ἔχω γίνει κακός. Θά συνεχίσω καί εὔχομαι ὁ Θεός νά δώσῃ τήν κατά τό θέλημά του λύσιν τοῦ προβλήματος πρός σωτηρίαν ψυχῶν. Εἶναι φοβερόν αὐτό πού μοῦ εἴπατε καί στό τηλέφωνο, ὅτι οἱ χριστιανοί βλέποντες ὅτι τίποτα δέν ἔχει διορθωθῇ, χάνουν τήν ἐλπίδα τους καί φεύγουν εἰς τόν νεοημερολογιτισμόν.
Εἴθε ὁ Πανάγαθος Θεός νά νεύσῃ ἀγαθά εἰς τάς καρδίας ὅλων, σέ σᾶς δέ νά χαρίζῃ πίστιν, ζῆλον ᾿Ορθοδοξίας καί ἐλπίδα μέχρι τέλους.
Πρός κύριον εὐχέτης
῾Ο ἐν ᾿Επισκόποις ἐλάχιστος
+῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
ΚΗΡΥΚΟΣ.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007