ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2000
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Α.Π.  179
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 28 Δεκεμβρίου 2000 (π.ἡ.)

ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ κ. ΑΝΔΡΕΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΕΒ/ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ

[ ΘΕΜΑ: Τό κατεπεῖγον τῆς συζητήσεως διά τόν Ρουμάνον 'Επίσκοπον Κοσμᾶν.]

Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι ᾿Αρχιερεῖς.
᾿Επί ταῖς ἁγίαις ἑορταῖς Χριστουγέννων, Θεοφανείων καί Νέου ἔτους εὔχομαι ἔτη πολλά, εἰρηνικά, καί μεστά ἔργων καλῶν ἐπ᾿ ἀγαθῷ τῆς ᾿Ορθοδοξίας. ῾Ο ᾿Ενανθρωπήσας Κύριος νά εἶναι πάντοτε ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν. ΑΜΗΝ.

Διά τῆς παρούσης ἀναγκάζομαι  ἐκ τῶν πραγμάτων νά σᾶς ὑπομνήσω, δι᾿ ἄλλην μίαν φοράν, τό κατεπεῖγον νά συζητηθῇ κατ᾿ ἐξαίρεσιν τό θέμα τῆς Ρουμανίας καί νά ἀποφασισθῇ ὑπό τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου "ἡ κοινωνία τῆς ἐν Ρουμανία Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς ἐκπροσωπουμένης ἀπό τόν ᾿Αρχιεπίσκοπον Κοσμᾶν, μετά τῆς ἐν ῾Ελλάδι Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας". ᾿Επίσης θεωρῶ ὡς πολύ κακόν τό ὅτι κατά τήν συνεδρίασιν τῆς ῾Ι.Σ. τῆς ῾Ιεραρχίας τῆς 15/28-12-2000 δέν ἐμελετήθη ὁ πλήρης φάκελλος τοῦ ἐν λόγῳ θέματος, τοῦ ὁποίου τό περιεχόμενον (τά στοιχεῖα) ἦσαν ἅπαντα ἐκ τῶν προτέρων γνωστά εἰς ὅλα τά μέλη τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου.
Πέραν τούτου, τό θέμα τό ἐγνωρίζαμε ἀνεπισήμως μέν ἀπό τόν Μάϊον, ὅτε οἱ Ρουμάνοι ἐδημοσιοποίησαν, μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ, τήν ἀπόφασί τους νά ζητήσουν τήν πνευματικήν κοινωνίαν μεθ᾿ ἡμῶν, ἐπισήμως δέ ἀπό τόν Σεπτέμβριον τοῦ 2000, ὅτε ὁ ῾Ιερεύς π. Εὐστάθιος ἐνημέρωσε σχετικῶς τόν Μακαριώτατον δι᾿ ἐγγράφου του ἀπό 29-9-2000 εἰς τό ὁποῖον ἐπισύναψε ὅλα τά χετικά ἔγγραφα. Καί ἡ ταπεινότης μου ὅμως σᾶς ἀπέστειλε τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 166/18-11-2000 σχετικόν ῾Υπόμνημα, εἰς τό ὁποῖον εἴχομεν ἐπισυνάψει ἐπίσης καί ἄλλα νεώτερα σχετικά ἔγγραφα. ᾿Επίσης ἀναφέρομεν καί τό ὅτι ὁ Μακαριώτατος κατ᾿ ἀρχήν συνεφώνησε νά μεταβῶ ἡ ἐλαχιστότης μου εἰς Ρουμανίαν, καί ἐνέκρινε νά μέ συνοδεύσῃ καί ἕνας ῾Ιερεύς. ᾿Αργότερα ὅμως μοί εἶπεν "νά τό συζητήσουμε εἰς τήν Σύνοδον", εἰς τήν ὁποίαν νά εἶμαι ἔτοιμος νά εἰσηγηθῶ τό θέμα".
Κατόπιν τούτων ἡμεῖς προέβημεν εἰς τήν, ὅσον ἠδυνάμεθα, πληρεστέραν ἑτοιμασίαν. Μέ προσωπικήν μας εὐθύνην καί θυσίαν, ἀπεστείλαμεν εἰς Ρουμανίαν τόν κ. ᾿Αντώνιον Μάρκου, διά τήν συγκέντρωσιν τῶν ἀπαραιτήτων στοιχείων. Πράγματι ὁ κ. Μάρκου μετέβη εἰς Βουκουρέστι καί ἐκεῖθεν, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ συνεργάτου καί Γραμματέως τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου Κοσμᾶ, κ. Φλωριανοῦ Μπισίρ, ἔφθασε καί μέχρι τήν Μολδαβίαν, ὅπου συνήντησε τόν ἀπομονωμένον καί βαρέως ἀσθενοῦντα ᾿Αρχιεπίσκοπον κ. Κοσμᾶν. Τά σχετικά στοιχεῖα σᾶς ἐστάλησαν μέ τό προμημονευθέν ῾Υπόμνημά μας. ᾿Επίσης τά περιελάβομεν καί εἰς τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 174/15/28-12-2000 Εἰσήγησίν μας προσθέσαντες καί τά νεώτερα σοβαρά στοιχεῖα, ἀλλά δυστυχῶς δέν ἠθελήσατε κατά τήν συνεδρίαν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας τῆς 15/28-12-2000 νά τήν ἀνακοινώσω, ἀλλά καί, ὅταν μετά δυσφορίας τήν παρελάβατε, οὐδόλως τήν ἐλάβατε ὑπ᾿ ὄψιν. Αὐτό κατά τήν ταπεινή μας ἄποψιν εἶναι πέραν ἀπό κάθε Κανονικήν, ᾿Εκκλησιαστικήν καί ᾿Ορθόδοξον δεοντολογίαν. Τό γεγονός ὅμως αὐτό δέν ἔμεινε κρυφό, οὔτε εἰς τούς Ρουμάνους ᾿Ορθοδόξους, οἱ ὁποῖοι ἐνῶ ἐναγωνίως ἀνέμενον τήν κατά Θεόν ἀνταπόκρισίν μας, διεπίστωσαν ἀδικαιολόγητον ἀπροθυμίαν  ἤ καί κωλυσιεργείαν , καί προφανῶς διερωτῶνται, διά ποίους ἆραγε λόγους; Σημειώνεται ὅτι οἱ Ρουμᾶνοι, διά νά ἀνακόψουν τόν δρόμον τῶν διαφόρων παλαιοημερολογιτικῶν παρατάξεων, αἱ ὁποῖαι ὀρέγονται "νά βάλουν πόδι" εἰς τήν Ρουμανίαν, ἐδημοσιοποίησαν τό γεγονός, ὅτι προσέφυγον  εἰς τήν ῾Ιεράν Σύνοδον τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος. Κατόπιν τούτων τό γεγονός ὅτι τινές ἐχολώθησαν καί κατά τῆς ἐλαχιστότητός μου καί κατά τοῦ κ. Μάρκου, διότι μέ ἰδικήν μας ἐντολήν μετέβη εἰς Ρουμανίαν καί μᾶς ἔφερε τά στοιχεῖα πού ἐζητήσαμε, διά νά ἔχωμεν πλήρη τήν εἰσήγησιν, μᾶς ἀφήνει κατάπληκτους.
Καί ἄλλο γεγονός εἰς τήν συνέχειαν μᾶς ἐξέθεσε βαρύτατα. ῾Ο ῾Ιερομόναχος π. Παντελεήμων Ντέσκας, ἄγνωστον πόθεν καί διατί κινούμενος, δι᾿ ἐπιστολῆς του μέσω τοῦ ΙΝΤΕΡΝΕΤ, μετέδωκε τήν παραπληροφόρησιν, ὅτι ἡ ῾Ιερά Σύνοδος πού συνεδρίασε τήν 15/28-12-2000 "αἰφνιδιάσθηκε", γιατί δῆθεν "δέν γνώριζε τίποτε" περί τοῦ θέματος τῆς Ρουμανίας! Παράλληλα ἐξέθεσε καί τήν ἐλαχιστότητά μου ἰσχυρισθείς, ὅτι ἡμεῖς ὁ Μητροπολίτης Κήρυκος ἐνεργήσαμεν "αὐτοβούλως", "παρανόμως", κ.λπ.
῾Η ἐνέργεια αὐτή εἶναι ὅλως ἀπαράδεκτος ἀπό πάσης ἀπόψεως καί καταδικαστέα, διότι, ἄσχετα πόθεν ὑπηγορεύθη, εἶναι μία ἐνέργεια ἐπιπολαία, καί δέν μπορεῖ νά ἔχῃ καλήν σκοπιμότητα, διότι ἡ πληροφορία πού μετέδωσε, ὅτι "τίποτα δέν ἐγνώριζε ἡ ῾Ιερά Σύνοδος", εἶναι ἀναληθής, οἱ δέ Ρουμάνοι Γ.Ο.Χ. γνωρίζουν καλῶς, ὅτι καθόλου δέν "αἰφνιδιάσθηκε" ἡ ῾Ιερά Σύνοδος, καί ὅτι εἶναι πολύ καλά πληροφορημένη. ᾿Εξέθεσε τήν ῾Ιεράν Σύνοδον, διότι ἔδωσε σαφῶς τήν είκόνα, ὅτι "κάτι ἄλλο συμβαίνει". ῾Η ἄστοχος καί αὐθαίρετος καί ἑπομένως καί καταδικαστέα αὐτή ἐνέργεια, ἔρριψε φῶς καί εἰς τό γεγονός διατί δέν ἐδέχθητε κἄν νά ἀκούσητε τήν Εἰσήγησίν μου, (τήν ὁποίαν κατ᾿ ἐντολήν τῆς Α. Μακαριότητος τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου ἡτοιμάσαμεν ποιήσαντες πᾶν ὅ,τι ἠδυνάμεθα). καί διατί καί τό ἀποσταλέν ῾Υπόμνημά μου ἀγνοήσατε τελείως. Μακαριώτατε καί Σεβασμιώτατοι ᾿Αρχιερεῖς κανένας λογικός ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά τά ἀντιπαρέλθῃ, καί νά μή καταδικάσῃ αὐτάς τάς ἀντιφατικάς καί διχαστικάς ἐνεργείας.
῾Ο ᾿Αρχιεπίσκοπος κ. Κοσμᾶς καί ὁ ἐκπρόσωπός του εἰς τό Βουκουρέστι κ. Φλωριανός Μπισίρ ἐπειδή ἦσαν πλήρως ἐνημερωμένοι ἀνέμενον ἐναγνωνίως τήν  ἀπόφασιν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, ἡμεῖς δέ τούς ἐνημερώσαμεν περί τῆς ἀποφάσεως νά ἀποσταλῇ εἰς Ρουμανίαν ὁ Σεβ/τος Διαυλείας κ. ᾿Ανδρέας.
Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι, καί ἐπί τῆς οὐσίας θεωρῶ ἀπαραίτητον νά ἐπαναλάβω καί νά ὑπογραμμίσω τά κάτωθι:
- ῾Ο Σεβ/τος ᾿Αρχιεπίσκοπος κ. Κοσμᾶς ἀπό τόν παρελθόντα Μάϊον ζητεῖ τήν πνευματικήν κοινωνίαν μεθ᾿ ἡμῶν.
- ῾Ως πρός τό θέμα τῆς ῾Ομολογίας - ᾿Εκκλησιολογίας ἦτο καί εἶναι σαφέστατα ᾿Ορθόδοξος.  ῎Εχει ἀποκηρύξει τήν Σύνοδον εἰς τήν ὁποίαν ἀνῆκεν, διότι αὕτη παρεξέκκλινε ἀκριβῶς αὐτῆς τῆς ᾿Ορθοδόξου ῾Ομολογίας -᾿Εκκλησιολογίας. Τοῦτο ἔπραξε κατά τόν πλέον Κανονικόν καί ᾿Ορθόδοξον τρόπον, ὁ ὁποῖος, μπορῶ νά ἰσχυρισθῶ ἀποβαίνει καί εἰς ἔλεγχόν μας, διότι ἠμεῖς δέν ἀντιμετωπίσαμε τούς ἰδικούς μας προδότας ἀπό τό 1995, ὅπως ἀντιμετώπισεν ὁ ᾿Επίσκοπος Κοσμᾶς τήν ἐκπεσοῦσαν "Σύνοδον" τοῦ κ. Βλασίου.
- ᾿Αναγνωρίζει τήν ᾿Εκκλησίαν τῆς ῾Ελλάδος ἀνεπιφύλακτα, ὡς  τήν ᾿Αληθῆ καί Γνησίαν ᾿Ορθόδοξον ᾿Εκκλησίαν, καί τήν ῾Ιεράν Σύνοδον Αὐτῆς, ὡς τήν Κανονικήν καί ᾿Ορθόδοξον ῾Ιεράν Σύνοδον.
Κατόπιν αὐτῶν ποίους λόγους ἔχομεν, ὥστε τόσον προκλητικά νά ἀρνούμεθα τήν ἄμεσον ἀνταπόκρισιν, καί πρός τί αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ παραπληροφόρησις; Αἰτία εἶναι ὁ ᾿Επίσκοπος Κήρυκος καί οἱ ἐνέργειές του; Παρακαλῶ νά τά βάλετε εὐθέως μέ τόν ᾿Επίσκοπο Κήρυκο καί ὄχι μέ τήν μαρτυρικήν καί δεινῶς χειμαζομένην ᾿Εκκλησίαν τῆς Ρουμανίας. Καί τοῦτο ἀκόμη ἔστω γνωστόν, ὅπως σᾶς τό εἶπα καί εἰς τήν Σύνοδον, τήν ἐλαχιστότητά μου δέν ἀπασχολεῖ ποῖον ᾿Επίσκοπον θά ἀποστείλωμεν εἰς τήν Ρουμανίαν, ἀλλά δέν δέχομαι νά προφασιζώμεθα "προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις". Μέ ἀπασχολεῖ μόνον, ὅτι ἕνας  ᾿Επίσκοπος καί τό μικρόν "λεῖμμα" πού ἐκπροσωπεῖ καί ἐκφράζει τήν Γνησίαν ᾿Ορθόδοξον ᾿Εκκλησίαν τῆς Ρουμανίας, ἐπί σειράν ἐτῶν στεροῦνται τῆς Θείας Λειτουργίας καί τῆς μυστηριακῆς ζωῆς, διότι ὁ ᾿Επίσκοπος εἶναι παράλυτος καί δέν ἱερουργεῖ καί δέν ὑπάρχει ἄλλος Κληρικός. ῾Η "Σύνοδος" τοῦ κ. Βλασίου, ἡ συνεργαζομένη μετά τοῦ κ. Κυπριανοῦ, ἐκράτησε ὑπό τόν ἔλεγχόν της ὅλον τόν Κλῆρον, ἐνῶ ἐδίωξε καί ἐσυκοφάντησεν τόν ᾿Αρχιεπίσκοπον Κοσμᾶν μέ τάς πλέον εἰδεχθεῖς συκοφαντίας, τοῦτο δέ ἀποκλειστικῶς ἕνεκα τῆς ἐμμονῆς αὐτοῦ εἰς τήν καθαράν ῾Ομολογίαν - ᾿Εκκλησιολογίαν τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς Ρουμανίας.
Μακαριώτατε καί Σεβασμιώτατοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, εὐθαρσῶς σᾶς ἐρωτῶ: Δέν μᾶς ἀπασχολεῖ ὁ διωγμός τῶν ἀδελφῶν μας Ρουμάνων ᾿Ορθοδόξων, ἀπό τήν ἐκπεσοῦσαν "Σύνοδον" τοῦ κ. Βλασίου; Δέν μᾶς ἀπασχολεῖ, ὅτι οἱ ᾿Ορθόδοξοι ἀδελφοί μας τῆς Ρουμανίας ἑώρτασαν καί πάλιν Χριστούγεννα χωρίς νά λειτουργηθοῦν καί χωρίς νά κοινωνήσουν; Μᾶς ἀπασχολεῖ ὅμως ποῖον θά στείλουμε καί τολμῶ εἰπεῖν "παίζουμε ἐν οὐ παικτοῖς" μέσω καί τοῦ ΙΝΤΕΡΝΕΤ. Γιατί μένουμε ψυχροί καί ἀδιάφοροι ἐμπρός εἰς τό μαρτύριον τῶν ἀδελφῶν μας; Μήπως κατακριθῶμεν ἅγιοι ἀδελφοί ὡς "ὁ ἱερεύς καί ὁ λευΐτης" (Λουκ. Ι, 31-32) τῆς Παραβολῆς;
῾Ως ᾿Ορθόδοξος ᾿Επίσκοπος συμπάσχω μέ τόν ᾿Επίσκοπον Κοσμᾶν καί τό μικρόν μαρτυρικόν "λεῖμμα" τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς Ρουμανίας, τό ὁποῖον εὑρίσκεται εἰς ἀπηνῆ διωγμόν, καί δέν μπορῶ νά ἀντιπαρέλθω τό γεγονός, ὅτι κωλυσιεργοῦμε, ἐνῶ οἱ διῶκται τῆς ἀδελφῆς ᾿Εκκλησίας τῆς Ρουμανίας ἀναμένουν νά κοιμηθῇ ὁ ῾Ομολογητής ᾿Αρχιεπίσκοπος Κοσμᾶς, διά νά "κατασπαράξουν" αὐτό τό μικρόν  Ποίμνιον.
Διά τοῦτο ζητῶ νά συγκληθῇ κατεπειγόντως ἡ ῾Ιερά  Σύνοδος τῆς ῾Ιεραρχίας, διά νά συζητήσωμεν κατ᾿ ἐξαίρεσιν τό θέμα τοῦτο καί νά ληφθῇ ἀμέσως ἡ κατά Θεόν

᾿Ελάχιστος ἐν ᾿Επισκόποις
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
ΚΗΡΥΚΟΣ

Υ.Γ. ᾿Ενῶ ἔγραφα τά ἀνωτέρω, ἔλαβα καί κοινοποίησιν σχετικῆς ἐπιστολῆς τοῦ Πανοσιολογιωτάτου ῾Ιερέως π. Εὐσταθίου Τουρλῆ, τήν ὁποίαν ἐπισυνάπτω. ᾿Επίσης ἐπισυνάπτω καί τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 166/18-11-2000 ῾Υπόμνημά μου μέ ὅλα τά στοιχεῖα πού σᾶς ἀπέστειλα καί τό ἀπό 29 Σεπτεμβρίου 2000 ἔγγραφον τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου ῾Ιερέως π. Εὐσταθίου Τουρλῆ πρός τήν ῾Ιεράν Σύνοδον, διά τοῦ Μακαριωτάτου ᾿Αρχιεπισκόπου ἀπό τά ὁποῖα σαφῶς ἀποδεικνύεται, ὅτι ἡ ῾Ιερά Σύνοδος καθόλου δέν "αἰφνιδιάστηκε" καί ὅτι ἦταν τά πάντα εἰς τήν διάθεσίν της.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006