ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2000
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α.Π. 175
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ   15/28-12-2000

ΠΡΟΣ

τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί Πάσης ῾Ελλάδος
κ. ᾿Ανδρέαν

[ ΘΕΜΑ: "Ἡ δοίκησις τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι πάρεργον"]

Κοινοποίησις: Σεβασμιωτάτους ᾿Αρχιερεῖς

τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας
 
Μακαριώτατε Πρόεδρε, ὁ Χριστός ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν.
῞Υστερα ἀπό τήν συνεδρίασιν τῆς ᾿Ενδημούσης τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς 8/21-12-2000 (π.ἡ.) κρίνω ἀπαραίτητον νά θέσω ὑπ᾿ ὄψιν ῾Υμῶν τά κάτωθι:
1) Δέν νοεῖται νά παραθεωροῦνται ὅσα  ἡ ταπεινότης μου, ἔχω γράψει κατά τά τελευταῖα ἔτη. Τά ἔγγραφα τά ὁποῖα κατά τά δύο τελευταῖα ἔτη διετύπωσα καί ὑπέγραψα, καί τά ὁποῖα εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἀγωνίας μου διά τό ποῦ βαίνομεν, δέν ἔχει δικαίωμα νά τά παραθεωρῇ, οὔτε ὁ συντάκτης καί ἀποστολεύς των, οὔτε ἡ Μακαριότης σας, οὔτε ἄλλος ᾿Αρχιερεύς. Δέν ἐγράφησαν διά ἀντιδικίαν, οὔτε διά "χαρτοπόλεμο". ᾿Εγράφησαν, διότι κατά τά τελευταῖα δύο ἔτη, καί πρίν ἀπό  αὐτά, ἀνεβίωσεν ἕνα ὕπουλον καί δόλιον κίνημα προδοσίας, εἴτε αὐτό ἐκφράζεται μέ τόν παλαιοημερολογιτικόν οἰκουμενισμόν (ἀπό τήν δεκαετία τοῦ 1970), εἴτε μέ τήν ἀναβίωσιν ἐλαφρῶς παρηλλαγμένου, ἀλλά βαρέως δολίου κινήματος τῶν πέντε, εἴτε μέ τήν παρωδία τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου κλπ., καί τήν ἐν γένει συμπεριφοράν τῶν συμβούλων Σας.
῞Οσα πληθωρικῶς ἐγράφησαν ἐπ᾿ αὐτῶν ζητοῦμεν, ὡς Κανονικός καί ᾿Ορθόδοξος ᾿Αρχιερεύς (ἔστω ὁ ἐλάχιστος πάντων), νά τεθοῦν ἐπί τάπητος. Ζητοῦμεν νά λειτουργήσῃ κανονικῶς ὁ ὕψιστος καί ἱερώτατος θεσμός τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, διότι οὗτος ἔχει ἀφ᾿ ἑαυτοῦ δογματικόν χαρακτῆρα, καί δέν πρέπει νά ξεχνῶμεν ὅτι ἡ καταπάτησίς του εἶναι ὁ πρῶτος καί βασικός λόγος τοῦ Παπικοῦ σχίσματος.
Διεχώρισα τάς εὐθύνας μου καί ἐπί τῆς δυσλειτουργίας καί ὑπολειτουργίας τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, τῶν ἀντικανονικῶν ἐνεργειῶν καί ἀποφάσεων, τήν ὀλιγωρία καί ἀβελτηρία, μέχρις ἀδιαφορίας - κουκουλώματος καί παραγραφῆς σοβαρῶν ᾿Εκκλησιαστικῶν ἐκκρεμούντων θεμάτων, ἐπί παραπληροφορήσεων, συοκοφαντιῶν,ἀποτολμηθεισῶν ἀκόμη καί ἀπό τῶν στηλῶν τοῦ ἐπισήμου δημοσιογραφικοῦ ὀργάνου τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, ἤτοι τόν Κ.Γ.Ο. Εἰρήσθω ὅτι ὁ "Κ.Γ.Ο." ἀπό διετίας, ἐσκεμμένα, καθ᾿ ἡμᾶς, ἐκυκλοφέρειπάντοτε "ἐτεροχρονισμένος" καί μέ καθυστερήσεις μέχρι 4 ἤ 5, καί τελευταῖα καί ἕξι μηνῶν, πού σημαίνει ΔΙΑΚΟΠΗΝ αὐτοῦ ἀπό τόν ᾿Ιούλιο τοῦ 2000, λόγῳ ἀδιεξόδων, πού οἱ παρεκκλησιαστικοί καί παρασυνοδικοί μηχανισμοί ὑπό τοῦ μ. Μαξίμου καί Δ. Κάτσουρα καί τῶν συνεργαζομένων μετ᾿ αὐτῶν  προεκάλεσαν.
2. ῾Η διοίκησις τῆς ᾿Εκκλησίας δέν εἶναι πάρεργόν μας, οὔτε ἐννοοῦμε νά τήν παραδώσουμε εἰς τούς ἀνωτέρω, (μέ ὁποιαδήποτε θυσίαν μας), διότι ὁ Μακαριώτατος Πρόεδρος δέν ἀντιλαμβάνεται μερικά πράγματα πού συμβαίνουν, ἤ τά ἀντιλαμβάνεται, ἀλλά εἶναι ἐγκλωβισμένος ὑπ᾿ αὐτῶν, τινές δέ ἐκ τῶν Σεβασμιωτάτων ᾿Αρχιερέων ἐδέχθησαν ἐπιρροήν ἀπό πρόσωπα αὐτοῦ τοῦ μηχανισμοῦ, ἄλλοι δέ ἐκ προσωπικῆς εὐλαβείας - σεβασμοῦ πρός τόν Μακαριώτατον Πρόεδρον, καί καθ᾿ ἡμᾶς, ἐκ κακῶς νοουμένης ὑπακοῆς, συνεργοῦν εἰς αὐτό  πού ἡμεῖς, (συγχωρεῖστέ μου διά τήν εἰλικρίνειαν καί τό θάρρος νά λέγω αὐτό πού πιστεύω), θεωροῦμε προδοσίαν κατά τῆς ᾿Εκκλησίας.
3. Ταῦτα προεσημείωσα μέ ἀφορμήν τήν συνεδρίασιν τῆς ᾿Ενδημούσης ῾Ιερᾶς Συνόδου, κατά τήν 8/21-12-2000, κατά τήν ὁποίαν ἐλυπήθην μέ ὅσα πάλιν συνέβησαν, διεμαρτυρήθην καί πάλιν ἐπαναλαμβάνω: ῾Η ῾Ιερά Σύνοδος, Μακαριώτατε, εἴτε ᾿Ενδημοῦσα εἶναι, εἴτε ῾Ιεραρχία, δέν εἶναι μόνο ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος. Οἱ ὑπόλοιποι ᾿Αρχιερεῖς δέν εἴμεθα "ἄβουλα" ἤ "διακοσμητικά" στοιχεῖα γιά νά λέμε μόνο "μάλιστα" καί "νἆναι εὐλογημένο" ἤ νά δημοσιεύωνται ἀπλῶς αἱ φωτογραφίαι μας. Τά μέλη τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου εἶναι ἰσότιμα μέ τόν πρῶτον τῇ τάξει, καί ὁ λόγος των ἔχει ἴσην βαρύτητα μέ αὐτήν τοῦ Προέδρου.῞Οπως δέν ὑπάρχει Σύνοδος χωρίς τόν Πρῶτον, ἔτσι καί χωρίς τούς ᾿Επισκόπους δέν ὑπάρχει Σύνοδος.
Καί κατά τήν παρελθοῦσαν συνεδρίασιν τῆς ᾿Ενδημούσης (8-12-2000) ὡς ἀπό "καθέδρας" ἀνακοινώσατε θέματα καί ἡμερομηνία συγκλήσεως τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας, χωρίς ἀπολύτως νά δεχθῆτε καμμίαν ἄποψιν πρότασιν ἤ διαφωνίαν!  ῞Οσον καί ἄν λυπᾶμαι καί παρά τήν ἀγάπην καί σεβασμόν εἰς τό πρόσωπόν Σας, ὡς ᾿Αρχιερεύς, ὀφείλω νά σᾶς ἐπιστήσω τήν προσοχήν, ὅτι μετά ἀπό τάς συσσωρευθείσας ἁμαρτίας, ἀναγκαστικά θά ἔλθουν μεγάλα σκάνδαλα, "οὐαί δέ τῷ ἀνθρώπῳ, δι᾿ οὗ τά σκάνδαλα ἔρχονται".
4. Οἱ σύμβουλοί σας ἀπό διετίας λόγῳ τῶν ἀντικανονικοτήτων, σοβούντων βλασφήμων φρονημάτων ἐν τισι τῶν Σεβ/των ᾿Αρχιερέων, πονηρῶν τεχνασμάτων ἐπί τοῦ θεολογικοῦ διαλόγου, παραπληφορορήσεων, συκοφαντιῶν καί ἄλλων προκλήσεων, προσδοκοῦσαν, "ἀποτειχίσεις" καί "ἀποκηρύξεις" διά νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τήν παρουσία ἀνεπιθυμήτων προσώπων, εἴτε αὐτά εἶναι ὁ π. ᾿Αμφιλόχιος, εἴτε ὁ θεολόγος ᾿Ελευθέριος Γκουτζίδης, εἴτε εἶναι ὁ ᾿Επίσκοπος Κήρυκος[1] εἴτε εἶναι ὁ ᾿Επίσκοπος κ. Πανάρετος, ὁ ὁποῖος ἀπό τόν παρελθόντα ᾿Ιούνιον ἔπεσεν εἰς τήν δυσμένειαν, διότι "παρεσπόνδισεν", δηλαδή ἔσπασε τά δεσμά καί ἀπεγκλωβίσθη ἀπό τόν κλωβόν τοῦ μηχανισμοῦ καί οὐσιαστικά, περισσότερον παντός ἄλλου, ἐχάλασε τά σχέδια ἐξοντώσεως ἀνεπιθυμήτων προσώπων.
Μακαριώτατε, μέ τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ καί μέ τήν ἰδικήν μας ἐλευθέραν καί ὑπεύθυνον στάσιν, οὔτε σχίσμα μπορεῖ νά γίνῃ, ἀλλά καί ἡ ἑνότητα, ἄν θελήσωμεν νά ἀναλάβωμεν ὅλοι τάς εὐθύνας μας, θά ἐνισχυθῇ καί θά σταθεροποιηθῇ. ᾿Εν προκειμένῳ δέν φοβοῦμαι κανένα σχίσμα  εἰς τήν ᾿Εκκλησία, ἀντιθέτως φοβοῦμαι μόνον τίς ἀντικανονικότητες, τίς βλασφημίες καί τίς ἀδικίες. Φοβοῦμαι, τό ὅτι δέν κηρύσσομεν μέ συνέπειαν τήν ῾Ομολογίαν μας. Φοβοῦμαι, διότι ὅταν δέν ἔχουμε στήν ψυχή καί στήν πρᾶξι τήν ἀλήθεια αὐτό κόβει καί τήν ἑνότητα ἀπό τόν Χριστό. Αὐτήν τήν προσωπικήν διακοπήν μετά τῆς ᾿Αληθείας καί τοῦ Χριστοῦ φοβοῦμαι. Εἰς ὅποιον, μή γένοιτο, συμβεῖ τοῦτο, ὅσον καί ἄν φαινομενικά θεωρεῖται ἐν τῇ ᾿Εκκλησίᾳ, ὅμως ἤδη εἶναι ἐκτός Αὐτῆς. Αὐτό σημαίνουν οἱ λόγοι τοῦ θείου Εὐαγγελιστοῦ ᾿Ιωάννου: "ἐξ᾿ ἡμῶν ἐξῆλθον, ἀλλ᾿ οὐκ ἦσαν ἐξ᾿ ἡμῶν". Αὐτά ἄς λάβουν ὑπ᾿ ὄψιν καί ὅλοι οἱ ἄφρονες, οἱ ὁποῖοι χειρότερα ἀπό τούς πέντε προπαγανδίζουν νέον σχίσμα, ἀποδίδοντες τοῦτο εἰς ἄλλους, ἐνῶ οἱ ἴδιοι τό προγραμματίζουν καί τά ἰδικά τους σχέδια ἐξυπηρετεῖ ἡ προπαγάνδα τους.
5. ῞Οσον ἀφορᾶ δέ τήν ἐπιστολήν σας πού μοῦ ἐστείλατε (ἀριθμ. Πρωτ. 1305/29-11-2000), τήν ὁποία θεωρεῖτε ὡς ἀπάντησιν εἰς τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 149/15/28-9-2000, θά ἀπαντήσω εἰς τόν συντάκτην, διότι δέν θέλω νά προσβάλλω τό σεβαστόν εἰς ἐμέ Πρόσωπόν σας, τό ὁποῖον ὅμως ἐσπίλωσε δι᾿ ἄλλην μίαν φοράν ὁ μ. Μάξιμος καί ἐνδεχομένως καί ἔτεροι πού ἴσως νά ἔλαβον μέρος εἰς τήν σύνταξιν αὐτοῦ τοῦ κειμένου. ᾿Εδῶ σημειώνω μόνον τοῦτο: ῾Ο συντάκτης ξεπέρασε κάθε ὅριο γελοιότητος, ἀλλά αὐτόν τόν φαρισαϊσμόν, τήν ὑποκρισίαν καί τήν γλοιώδη φρασεολογίαν, νά τά χρησιμοποιῇ εἰς τά ὑπ᾿ αὐτοῦ ὑπογραφόμενα κείμενα καί ὄχι, εἰς τά τοῦ Μακαριωτάτου ᾿Αρχιεπισκόπου.
Δέν θά μακρυγορήσω, ἀλλά θέλω νά τονίσω:  ῞Οσον παραμένει "ὁ τελευταῖος σαπρός καρπός" ἤ "ἡ τορπίλλη κατά τοῦ σκάφους τῆς ᾿Εκκλησίας", ὅπως χαρακτηρίζω, εἰς τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 149/15/28-9-2000 ἐπιστολήν μου, τό ἀνακοινωθέν, δηλαδή ὅσον δέν ἀνακαλεῖται αὐτό τό ψευδές καί συκοφαντικόν ἀνακοινωθέν, ὅσον δέν ἀντιμετωπίζεται ἡ μακρά σειρά ἀντικανονικῶν πράξεων καί ἐνεργειῶν, μέσα ἀπό τίς ὁποῖες προέκυψε, τόσον περισσότερα σκάνδαλα θά προκαλέσῃ τοῦτο. ἐνῶ ἤδη ἀπέβη εἰς βάρος τοῦ Μακαριωτάτου καί τῆς πλειοψηφίας τῶν Σεβ/των ᾿Αρχιερέων, καί θά ἀποβῇ ἀκόμη περισσότερον εἰς βάρος των, ἄν τελικῶς δέν διαχωρίσουν τάς εὐθύνας των καί δέν πάρουν ἀνάλογον ἀπέναντι αὐτοῦ καί τῶν σκευωρῶν του θέσιν.
6. Πρέπει ἔστω τώρα, σήμερον, νά λειτουργήσῃ κανονικά καί οὐσιαστικά ἡ ῾Ιερά Σύνοδος τῆς ῾Ιεραρχίας, καί ὄχι ἁπλῶς νά χρεωθῆ μία ἀκόμη Σύνοδος, διά νά λέγωμεν ὅτι συνεκλήθη δύο φορές κατά τό ἔτος 2000 ἡ Ι.Σ. τῆς ῾Ιεραρχίας. Σημειώνω, δέ καί τό ὅτι εἰς τήν σημερινήν συνεδρίασιν δέν προσεκλήθησαν Κανονικῶς τά μέλη τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, δέν ἐκοινοποιήθησαν τά θέματα, οὔτε ἐζητήθη νά προταθοῦν ὑπό τῶν Σεβ/των ᾿Αρχιερέων θέματα.
῞Οθεν ἡ ἐλαχιστότης μου προτείνω εἰς τήν σήμερον συνεδριάζουσαν ῾Ιεράν Σύνοδον τά κατά τήν κρίσιν μου ἐπείγοντα καί σοβαρά θέματα καί παρακαλῶ νά ἐγκριθοῦν καί περιληφθοῦν εἰς τήν ῾Ημερησίαν Διάταξιν:
α) ᾿Εκτός ἡμερησίας διατάξεως ὡς ἄκρως ἐπεῖγον καί σοβαρόν προτείνω τό θέμα τῆς ἐν Ρουμανίᾳ Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας. ῎Ηδη ἔχω ἐνημερώσει τήν Μακαριότητά σας καί ἅπαντας τούς Σεβ/τους ᾿Αρχιερεῖς καί ἐντός τῶν πλαισίων τῆς Κανονικῆς τάξεως  καί τῆς ᾿Εκκλησιαστικῆς καί ῾Ιεραποστολικῆς δεοντολογίας παρακαλῶ νά ληφθῇ ἀπόφασις καί νά ἐνεργήσωμεν ὡς "Σαμαρείτης" εἰς τήν ἀδελφή ᾿Εκκλησία, ἄσχετα ἄν μετ᾿ οὐ πολύ ἐνδεχομένως θά εὑρεθῶμεν ἡμεῖς εἰς τήν ἰδίαν κατάστασιν, διότι ὅ,τι ἔγινε εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν Γ.Ο.Χ. Ρουμανίας, διαισθάνομαι ὅτι θά γίνῃ καί ἐδῶ, ἀφοῦ ἤδη συμβαίνουν περίπου τά ἴδια. ᾿Επ᾿ αὐτοῦ τοῦ θέματος παρακαλῶ νά θέσω ὑπ᾿ ὄψιν ῾Υμῶν τό σχετικόν ῾Υπόμνημα.
β) ῞Ετερον θέμα προτεραιότητος. Αἱ ἐπιστολαί τοῦ π. ᾿Αμφιλοχίου καί αἱ Καταγγελίαι κατ᾿ αὐτῶν, καθώς καί ὅλα τά κείμενα πού ἠκολούθησαν, διότι ἄν δέν ἐξετασθοῦν καί δέν ἀναζητηθῇ κανονική καί ὀρθόδοξος καί δικαία λύσις, ἡ εὐθύνη ὅλων θά παραμείνῃ. ῾Υπενθυμίζω, ὅτι ἡ ῾Ιερά Σύνοδος τῆς ῾Ιεραρχίας 20-10-99 "...διά τήν ἀπαγγελίαν οἱασδήποτε κατηγορίας κατά τῶν καταγγελλομένων προσώπων ἀπεφάσισε τήν σύστασιν ἐξεταστικῆς ᾿Επιτροπῆς συγκροτουμένης ὑπό τῶν: α) Σεβ/του Μητροπ. Πειραιῶς καί Νησων κ. Νικολάου, ὡς Προέδρου β) Παν/του Καθηγουμένου Γέροντος Στεφάνου, ὡς μέλους καί γ) Αἰδεσιμ. ῾Ιερέως π. Εὐσταθίου, προκειμένου αὕτη νά ἐξετάσῃ τάς ὡς ἄνω Καταγγελίας καί εἰσηγηθῇ σχετικῶς εἰς τήν ῾Ιεράν Σύνοδον". Ζητῶ ἀπό τήν ῾Ιεράν Σύνοδον νά ἐξετάσῃ τό θέμα: Διατί ἀφοῦ παρητήθη ἡ ὡς ἄνω ᾿Επιτροπή[2], δέν ὡρίσθη ἄλλη , ἀλλ᾿ οὔτε κἄν εἰσηγητής ὡρίσθη, οὔτε κἄν ἠνοίγει ἐν Συνόδῳ ὁ σχετικός φάκελλος. Τήν 17 Μαΐου, μετά τήν λῆξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου , ξεφύτρωσεν ἡ "παραπομπή" καί μιά σειρά ἄλλων δῆθεν ἀποφάσεων! Ποῖος ὥρισε τό δικαστήριον καί ποία εἶναι ἡ σύνθεσίς του; ῾Υπάρχει ἀπόφασις ὑπογεγραμμένη ὑπό τῶν Σεβασμιωτάτων ᾿Αρχιερέων; Μέ ποῖον δικαίωμα οἱ προκύψαντες νέοι μηχανισμοί κατεξευτελίζουν τούς θεσμούς; Πρέπει νά ἀνοίξῃ ὁ ὀγκώδης φάκελλος καί θά ζητήσω τήν ἔγκρισιν νά εἰσηγηθῶ τό θέμα, ἐφ᾿ ὅσον δέν ἐπιθυμεῖ ἕτερος ᾿Αρχιερεύς νά ἀναλάβῃ αὐτό τό ἔργον.
γ) Θέμα φλέγον, ὡς θέμα Πίστεως καί ῾Ομολογίας,, θέτω τήν ἀπό τό 1995, καί ἰδιαίτερα ἀπό τό 1997 μή ἐφαρμογήν τῆς Κανονικῆς Τάξεως εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τούς πέντε σχισματοαιρετικούς, οἱ ὁποῖοι ἀντιποιούμενοι τήν ᾿Εκκλησία καί τήν ῾Ιεράν Σύνοδον βλασφημοῦν, καλύπτουν τήν προδοσίαν τους, καί πλανοῦν. Θεωρῶ τήν ἐπιδειχθεῖσαν ὀλιγωρίαν καί ἀβελτηρίαν ἐσκεμμένην καί ἔξωθεν ἐπιβαλλομένην, ἐνῶ αὐτό ἀκριβῶς τό γεγονός, ἀπειλεῖ καί τήν ἑνότητα, ἀφοῦ θἰγει καί τήν καθαράν μας ῾Ομολογίαν, ἐνῶ ἡ σιωπή μας δέν ἀπέχει πολύ ἀπό τό νά χαρακτηρισθῇ καί ὡς κάλυψις τῆς προδοσίας των.
δ)  Θέμα: Θεολογικός Διάλογος. Καί ἐπ᾿ αὐτοῦ κατεξευτελίσθημεν πρός χάριν καί πάλιν τοῦ ἰδίου μηχανισμοῦ. Τήν συζήτησιν ἐπ᾿ αὐτοῦ τοῦ θέματος τήν θεωρῶ ἐξαιρετικῆς σημασίας, καί δι᾿ ὅσα ἔχω γράφει ἐν ῾Υπομνήμασι καί ἐπιστολαῖς πρός τήν ῾Ιεράν Σύνοδον, ἀλλά καί διότι, ὡς ἐπληροφορήθην ἀπό καλῶς ἐξηκριβωμένας πηγάς, ὁ νεοημερολογίτης ᾿Αρχιεπίσκοπος κ. Χριστόδουλος, εἶπεν εἰς Σύναξιν Κληρικῶν του περίπου τά ἑξῆς: "Τό θέμα τοῦ διαλόγου μέ τούς Παλαιοημερολογῖτες, εὑρίσκεται σέ καλό δρόμο. Κάμνουμε προσπάθειες νά ἑνωθοῦν νά ἔχουμε νά κάνουμε μέ μιά ἑνωμένη Παράταξι, καί νά ἐνωθοῦν μέ τήν ᾿Εκκλησία. Μέ τούς Φλωριναίους δέν ὑπάρχει πρόβλημα, βρισκώμαστε στό στάδιο τῆς συμπροσευχῆς καί λειτουργικῆς ἐπικοινωνίας. ῾Υπάρχει μόνον πρόβλημα μέ τούς Ματθαιϊκούς, διότι ἀντιδροῦν δύο πρόσωπα, κάποιος Γκουτζίδης καί κάποιος Κήρυκος Κοντογιάννης". Παρακαλῶ τούς Σεβασμιωτάτους ῾Ιεράρχας νά λάβουν τοῦτο σοβαρῶς ὑπ᾿ ὄψιν, διότι λέγει πολλά, καί νομίζω πώς χρέος τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου εἶναι νά διενεργήσῃ ἀνακρίσεις καί νά ἐξετάσῃ μήπως κάποιοι μέσα στόν χῶρό μας εἶναι "ἐγκάθετοι" τοῦ Χριστοδούλου καί ἐργάζονται ἀμέσως ἤ ἐμμέσως "διά λογαριασμόν του". Τό καταθέτω μετ᾿ ἐπιγνώσεως τῶν ᾿Αρχιερατικῶν μου εὐθυνῶν.
ε) Θέματα πού προκύπτουν ἀπό τήν δημοσίευσιν -"ἀνακοίνωσιν"  τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου εἰς τόν Κ.Γ.Ο., μηνός ᾿Ιουλίου 2000.
στ) Βιβλία - ἐπιστολαί κλπ. τοῦ θεολόγου κ. ᾿Ελευθερίου Γκουτζίδη, νά προσδιορισθοῦν καί νά ἀποδειχθοῦν ὅσα οἱ σκευωροί τόν ἐκατηγόρησαν συνευδοκοῦντες μέ τούς ἐχθρούς τῆς ᾿Εκκλησίας καί ὅπου δυστυχῶς παρέσυραν καί τήν πλειοψηφία τῶν ᾿Αρχιερέων.
ζ) Θέμα ἀπαλλαγῆς τοῦ κ. Κάτσουρα ἀπό τήν Διεύθυνσι τοῦ Κ.Γ.Ο. καί διατί διεκόπη ἡ ἔκδοσις τοῦ περιοδικοῦ. Ποῖος ἐλέγχει; Ποῖος συντάσσει; Ποῖος ἀποφασίζει διά τόν Κ.Γ.Ο. Ποῖος ἔχει τήν εὐθύνη διά τό κατάντημα τοῦ ἐπισήμου Δημοσιογραφικοῦ ᾿Οργάνου.
η) ῞Ολα τά θέματα τά ὁποῖα προέκυψαν ἐκ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως κατά τήν 8/21-12-1999, ἤτοι: (α) Θέμα δικαστηρίων (᾿Ενημέρωσις, ἑρμηνεία καί ἀξιολόγησις ἀποφάσεων) (β) Θέμα ἀνταλλαγῆς οἰκοπέδου μετά τοῦ Δήμου Κατερίνης. Διατί δέν ἐξεδόθη ἐπί δύο ὁλόκληρα ἔτη τό σχετικόν Πληρεξούσιον ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ ῾Ιερομονάχου π. ᾿Αμφιλοχίου ἤ ἄλλου τινός. (γ) Διατί δέν διεκδικοῦμε τούς ῾Ιερούς Ναούς πού κατέχονται ὑπό τῶν πέντε. (δ) Διατί τό Δ.Σ. δέν λειτοὐργησε ἐπί ἔν ἔτος καί ὅταν ἀναγκαστικά συνῆλθε οὐδέν θετικόν προέκυψεν, ἀλλά μόνον ἐρείπια προεκλήθησαν; Ποῖοι οἱ ἔνοχοι καί τί ἐξυπηρετοῦν; (ε) Νά γίνῃ ἔλεγχος οἰκονομικός καί νά ὑπάρξῃ πλήρης διαφάνεια ἐπί τῶν οἰκονομικῶν τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου, τοῦ "Κήρυκος" καί τοῦ Συνδέσμου. ῾Η οἰκονομική διαχείρισις πρέπει καί νά εἶναι καθαρά καί διαφανής καί νά μήν ἐπιτρέπεται εἰς οὐδένα νά ἔχῃ τόν παραμικρόν ἐνδοιασμόν. Διατί ὑπάρχουν παράπονα, ὅτι ἐστάλησαν χρήματα καί δέν ἔλαβον τάς σχετικάς ἀποδείξεις;
θι) ῾Υπάρχει καί μακρά ἄλλη σειρά θεμάτων (Καταγγελίαι κλπ.), τά ὁποῖα ἔχουν καταγραφῇ εἰς ῾Ημερησίας Διατάξεις προηγουμένων συνεδριάσεων καί τά ὁποῖα ὅμως οὔτε συνεζητήθησαν, οὔτε ἀντιμετωπίσθησαν.
 
᾿Ελάχιστος ἐν Χριστῷ ἀδελφός καί συλλειτουργός
+῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
Κήρυκος


[1] ῾Η ἐλαχιστότης μου ὑπέπεσα εἰς τήν δυσμένεια τῶν ἀδελφῶν Τσακίρογλου, καί πρίν, ἀλλά κυρίως μετά τήν ἐκλογήν καί χειροτονίαν μου εἰς τήν Μητρόπολιν Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς. ᾿Αλλ᾿ ἐπ᾿ αὐτοῦ θά ἐπανέλθω.
[2] ῾Ορᾶτε σχετικῶς τήν ἀπό 14-11-99 ἐπιστολήν τοῦ Μακαριωτάτου πρός τόν Πρόεδρον τῆς ᾿Εξεταστικῆς ᾿Επιτροπῆς καί τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 1020/18-11-99 τοῦ Σεβ/του κ. Νικολάου, δι᾿ οὗ παραιτεῖται ἐκ τῆς ἐν λόγῳ ᾿Επιτροπῆς.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006