ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2000
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Α.Π. 173
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ   11-12-2000 (πολ.ἡμερ.)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

[ ΘΕΜΑ: Στηλίτευσις τῶν ψιθύρων καί τῆς προπαγάνδας κατά τήν ὀνομαστικήν ἐπέτειον τοῦ Μακαριωτάτου ὅτι δῆθεν ὁ Μεσογαίας ἔκανε σχίσμα.]

Σεβαστοί Πατέρες καί ἀγαπητοί ἀδελφοί.

῾Εωρτάσαμεν καί ἐφέτος εἰς τόν ῾Ιερόν Ναόν ῾Αγίας Τριάδος Κάτω ῾Ηλιουπόλεως τήν μεγάλην πανήγυριν τοῦ ἁγίου ᾿Αποστόλου ᾿Ανδρέου, τοῦ Πρωτοκλήτου, καί ἐτιμήσαμεν διά πανδήμου σχεδόν Συνάξεως Κλήρου καί λαοῦ καί τόν Πρωτόκλητον μαθητήν καί ᾿Απόστολον ΑΝΔΡΕΑΝ, ἀλλά καί τόν Σεπτόν Προκαθήμενον τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας, τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος καί συνέωνυμον τοῦ Πρωτοκλήτου. ῞Απαντες Κλῆρος καί Λαός ηὐχήθημεν ἐκ βαθέων τό "ἐν πρώτοις μνήσθητι Κύριε τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου  καί Πατρός ἡμῶν ᾿Ανδρέου, ὅν χάρισαι ταῖς ἁγίαις σου ᾿Εκκλησίαις ἐν εἰρήνῃ σῶον, ἔντιμον, ὑγιᾶ, μακροημερεύοντα καί ὀρθοτομοῦντα τόν λόγον τῆς Σῆς ᾿Αληθείας", (τῆς ᾿Αληθείας τοῦ Χριστοῦ)", καί ἐψάλαμεν τό "Πολυχρόνιον ποιῆσαι Κύριος ὁ Θεός τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον καί Πατέρα ἡμῶν κύριον κύριον ᾿Ανδρέαν.
Καί ἐνῶ τά πάντα ἐφαίνοντο πανηγυρικά καί εὐχάριστα, καί ἐγίνοντο πιό ἑορταστικά μέ τήν ὡραία ψαλμωδία καί τήν μυσταγωγία τῆς θείας Λειτουργίας, ὅμως τά πάντα ἐπεσκίασεν καί ἠμαύρωσε ἡ ὠργανωμένη προπαγάνδα καί συκοφαντία, ὅτι δῆθεν ἡμεῖς ὁ ᾿Επίσκοπος Κήρυκος, θά κάνωμεν σχίσμα καί θά φύγωμεν ἀπό τόν ᾿Αρχιεπίσκοπον. Καί αὐτή ἡ προπαγάνδα ἐκδηλώθηκε, ὅπως ἐπληροφορήθημεν καί ἐσεῖς ὅπως διαπιστώσατε, μέ κατ᾿ ἰδίαν συζητήσεις καί ψιθύρους, καί ἐν καιρῷ θείας Λειτουργίας, μέ ὑπονοούμενα εἰς τά κηρύγματα, καί μέ ἐκδηλώσεις ὁμαδοποίησης καί "προσωπολατρείας" πρός τόν Μακαριώτατον, (ὀργανωσιακῆς μεθοδεύσεως καί τακτικῆς) πράγματα τά ὁποῖα εἶναι ξένα πρός τήν ᾿Ορθοδοξίαν καί ἀπαράδεκτα..
᾿Αγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.
᾿Επληροφορήθημεν τήν πικρίαν πού ἐδοκιμάσατε καί τήν ἀνησυχίαν διά τό τί πρόκειται νά συμβῇ, ἀλλά καί τήν ἀγανάκτησιν ἐκείνων πού γνωρίζουν τά πράγματα. ῞Ολα αὐτά εἶναι δικαιολογημένα. Διότι πράγματι αὐτά πού συνέβησαν ἀμαύρωσαν τήν πανήγυριν, καί ἀσφαλῶς ἐχάρη ὁ διάβολος τῆς διαιρέσεως. Εἶναι δικαιολογημένη δέ ἡ ἀγανάκτησίς σας, διότι πράγματι δέν ὑπάρχει μεγαλύτερη συκοφαντία ἀπό αὐτήν, καί μεγαλύτερο ψεῦδος, ἀλλά καί μεγαλύτερη ἀδικία. ᾿Αντιλαμβάνεσθε νομίζω, τί σημαίνει νά ἀγωνίζεταί τις μέ ὅλας του δυνάμεις νά μή φθάσουν τινές εἰς τό σχίσμα, στό ὁποῖο τούς παρασύρει ὁ ἔξωθεν ἐκκινῶν "παλαιοημερολογιτικός οἰκουμενισμός", πού εἶναι χειρότερος ἀπό τόν νεοημερολογιτικόν, καί νά σοῦ ἀποδίδουν τήν πρόθεσιν τοῦ σχίσματος;  Πρόκειται περί τῆς χειροτέρας μορφῆς προπαγάνδας, πρόκειται περί φαιᾶς προπαγάνδας, ἀλλά καί περί ἀδικίας, τήν δέ ἀδικίαν βδελύττεται ὁ Θεός.
Περί ὅλων ὅμως αὐτῶν τῶν θεμάτων κάμετε ὀλίγην ὑπομονήν. Θά ἀναλυθοῦν ἀπό τίς στῆλες τῆς ᾿Ορθοδόξου Πνοῆς εἰς συνεχείας. ᾿Επί τοῦ παρόντος τοῦτο μόνον σᾶς λέγομεν. Μήν ἀκοῦτε αὐτές τίς διαδόσεις. Εἶναι συκοφαντίες. Εἶναι σκόπιμα κατασκευάσματα διά νά ρίψουν λάσπη εἰς τόν ᾿Επίσκοπον Κήρυκον, διότι χαλάει μερικῶν τά σχέδια. Πρόκειται περί καθαρᾶς προπαγανδιστικῆς τακτικῆς, τήν ὁποίαν ὑπεκίνησαν ἀπό μακροῦ χρόνου τό παρασυνοδικόν κατεστημένον, αὐτοί δηλαδή πού θέλουν νά περιθωριποποιήσουν κάποιους διά νά κάμουν Θεολογικό διάλογο μέ Φλωριναίους μέ τούς ὅρους τῶν Φλωριναίων, καί ὄχι μέ τούς ὅρους πού θέλει ἡ ᾿Ορθοδοξία. Οἱ ἐνεργοῦντες ὡς παρασυνοδικόν κατεστημένον μ. Μάξιμος καί Δ. Κάστουρας καί ἄλλοι μέ ψιθύρους καί προπαγάνδα, μεταξύ τῶν μοναχῶν κατ᾿ ἀρχήν, καί μεταξύ τῶν "ὁπαδῶν" τἠς ὁμάδος των (ναί ὅπως τό ἀκοῦτε, ὁπαδῶν τῆς ὁμάδος του), μέ ὑπονοούμενα καί ἐννοούμενα ἀπ᾿ ἄμβωνος τοῦ Ι.Ν. ῾Αγίας Τριάδος, καί μέ ἄλλοτυς τρόπους,  ἐδημιούργησε αὐτό τό ἀπαράδεκτον φαινόμενον, τό ὁποῖον τόν μέν ᾿Επίσκοπον Κήρυκον σαφῶς ἀδικεῖ, χωρίς βεβαίως νά τόν ἐπηρεάζει καί νά τόν ἀπομακρύνει ἀπό τάς ἀρχάς του, καί ἀπό τόν ἀγῶνά του διά τήν ᾿Αλήθεια, τόν δέ Μακαριώταττο θίγει ἀφάνταστα, διότι παρά τό γεγονός, ὅτι τοῦ ἔχομεν ὑπομνήσει πολλάκις, ὅτι "κάτι δέν πάει καλά", κάποιοι ἐργάζονται ἐν συγχορδίᾳ μέ τούς Φλωριναίους ἐναντίον τῆς ᾿Ορθοδοξίας, δέν λαμβάνει τά μέτρα του νά ἀναχαιτίσῃ τό κακόν.
Τό φαινόμενον τοῦτο πάντως ἐνθυμίζει τόν μῦθον μέ τούς "ψιττακούς τοῦ ᾿Αψέθου" τόν ὁποῖον ἀναφέρει ἕνας ᾿Εκκλησιαστικός συγγραφεύς τῶν πρώτων αἰώνων. Τούς φιττακούς (παπαγάλους) τούς εἶχαν ἐκπαιδεύσει νά λένε "ὁ ῎Αψεθος εἶναι Θεός", (σημ. ὁ ῎Αψεθος ἦταν βασιλεύς μιᾶς χώρας τῶν Αἰγυπτίων), καί τούς ἐξαπέστειλαν παντοῦ νά διαλαλήσουν αὐτήν τήν ἀναλήθειαν, διά νά πιστεύουν οἱ ἄνθρωπιοι καί νά τόν τιμήσουν σάν Θεό. Πράγματι οἱ ἄνθρωποι ἐπίστευσαν τούς παπαγάλους καί ἄρχισαν νά λατρεύουν τόν ῎Αψεθο σάν Θεό. ῞Ομως τούς παπαγάλους τοὐς ἐξαπέστειλαν καί ἐκτός τῆς χώρας των. ῏Ηλθαν λοιπόν καί ἐδῶ στήν ᾿Αθήνα καί ἔλεγαν τά ἴδια. Οἱ φιλόσοφοι, ὅμως, τῶν ᾿Αθηνῶν, ἔξυπνοι ὄντες, κατάλαβαν τήν σκευωρίαν, ἔπιασαν τούς παπαγάλους καί τούς ἔμαθαν νά λένε τήν ἀλήθεια, ὅτι, δηλαδή "ὁ ῎Αψεθος δέν εἶναι Θεός" καί τούς ἔστειλαν πίσω στήν χώρα τους. Τό ἀποτέλεσμα ἦτο ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖ κατάλαβαν τήν σκευωρίαν καί ξεσηκώθηκαν κατά τοῦ βασιλιᾶ ᾿Αψέθου.
῾Η προπαγάνδα, ὅτι δῆθεν ὁ ᾿Επίσκοπος Κήρυκος θά κάνει σχίσμα, θά φύγει ἀπό τόν ᾿Αρχιεπίσκοπο κλπ,. μετεδόθη συστηματικά ἀπό ἀνθρώπους καλά "ἐκπαιδευμένους",καί ἔγινε πιστευτή ἀπό τούς περισσοτέρου, καί αὐτό ἦταν τό λυπηρό σημεῖο πού πραγματικά ἐπεσκίασε καί ἀμαύρωσε, θά ἔλεγα, τήν λαμπρότητα τῆς πανηγύρεως. Καί ἐπειδή ἡ προπαγάνδα, τά ὑπονοούμενα, καί αἱ συζητήσεις (καί ἐν ὥρα θείας λειτουργίας) ἐλάμβανον προσωπικό (προσωπολατρικό χαρακτῆρα) καί ἐστρέφετο σαφῶς ἐναντίον τοῦ ᾿Επισκόπου Κηρύκου, καί μοί ἐπέρριπτε τήν ψευδῆ κατηγορίαν, ὅτι εἶμαι κατά τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου, ἐνῶ ὅλοι εἶναι ὑπέρ τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου, θεωρῶ χρέος μου νά εἴπω καί τοῦτο. Πραγματική ἀγάπη πρός τόν Μακαριώτατον  ᾿Αρχιεπίσκοπον, καί πρός κάθε πνευματικό Πατέρα δέν εἶναι ἡ κολακεία, ἀλλά ἡ ἀγωνία νά παραμείνῃ οὑτος ἑνωμένος μέ τήν ᾿Αλήθεια, νά παραμείνῃ, ἐν προκειμένῳ ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος, ὅπως πάντοτε μέχρι σήμερον εἰς τάς ἐπάλξεις τῆς ᾿Ορθοδοξίας, ἤτοι εἰς τήν διατράνωσιν καί διαφύλαξιν καί μετάδοσιν γνησίας ἀκαινοτομήτου καί "ἀμειώτου" τῆς ᾿Ορθοδόξου ῾Ομολόγίας - ᾿Εκκλησιολογίας καί τῆς ᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς καί νά στερεώνῃ καί ἐμᾶς. Καί εἰς αὐτήν τήν προσπάθειἀν μας, εἰς αὐτόν τόν ἀγῶνά μας ἠναγκάσθημεν νά ὁμιλήσωμεν, καί νά κρούσωμεν τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου, καί συνεχίζομεν νλα τόν κρούωμεν ἐγγράφως καί προφορικῶς, διότι ἔχομεν ὑπ᾿ ὄψιν μας τί λέγουν οἱ ῞Αγιοι Πατέρες διά τήν σιωπή, πράγμα τό ὀποῖο ἐδιδάχθημεν ἀπό τόν ἴδιο τόν Μακαριώτατο, ὅτι δηλαδή "τό τήν ἀλήθειαν σιγᾶν κίνδυνος ὄντως μέγας, καί κόλασις αἰώνιος, καί βόθρος ἀπωλείας· οὐ δίκαιον, οὐ θεμιτόν, οὐ πρέπον εὐσεβέσιν, ὅλως σιγᾶν, ἔνθα Θεοῦ, τούς νόμους ἀθετοῦσι, οἱ τήν ἀπάτην σπεύδοντες συστῆσαι καί τήν πλάνην". ῎Ισως ἐλυπήθη ὁ Μακαριώτατος διότι ἐχρησιμοποιήσαμε σκληράν γλῶσσαν, ἀλλά είχαμεν ὑπ᾿ ὄψιν μου, ἀφ᾿ ἑνός τήν κρισιμότητα τῶν καιρῶν, ἀφ᾿ ἐτέρου ὅτι "ἀξιοπιστότερα τραύματα φίλων, ἤ φιλήματα ἐχθρῶν". Πιστεύομεν, ὅτι τό νά λέγῃ τις τήν ἀλήθεια σέ κάποιον, ἔστω καί ἄν τόν στενοχωρήση, τοῦτο εἶναι ἐκδήλωσις πραγματικῆς ἀγάπης, ἐνῶ ἡ κολακεία καί ἡ ἀπόκρυφις τῆς ᾿Αληθείας εἶναι ἀπόδειξις ὅτι δέν ὑπάρχει ἡ πραγματική ἐν Χριστῷ ἀγάπη.
Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
Κήρυκος

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006