ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2000
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α.Π. 169
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ   24-11-2000(π.ἡ.)

ΠΡΟΣ
τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχεπίσκποπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος
κ. ΑΝΔΡΕΑΝ  Πρόεδρον τοῦ Δ.Σ. ΙΦΣΚΑΕ καί τά μέλη αὐτοῦ.

[ ΘΕΜΑ: Ἀπάντησις εἰς ἀντικαταστατικάς ἐνεργείας τοῦ Προέδρου τοῦ ΙΦΣΚΑΕ 'Αρχιεπισκόπου Ἀνδρέου.]

Μακαριώτατε Πρόεδρε, ὁ Χριστός εἴη ἐν τῷ μέσω ἡμῶν.
Εἰς ἀπάντησιν τῶν: α) ῾Υπ᾿ ἀριθμ. 224/22-11-2000, δι᾿ οὗ  "ἐντέλλεσθε" ἡμῖν "ὅπως ἐντός εἰκοσιτετραώρου  ἐπιστρέψω τό βιβλίον τῶν Πρακτικῶν εἰς τό Γραφεῖον τοῦ Συνδέσμου" καί β) ῾Υπ᾿ ἀριθμ. 225/22-11-2000, δι᾿ οὗ καλεῖτε διά τήν μεθεπομένην, ἤτοι τό προσεχές Σάββατον (26-11-2000), διά πέμπτην φοράν ἐντός ἑνός μηνός τό Δ.Σ., μέ τά ἀναφερόμενα θέματα, ἐνῶ συνεχίζετε νά παραθεωρῆτε τά ἀπό ἔτους ἐκκρεμοῦντα ἰδιαιτέρως σοβαρά θέματα, σᾶς γνωρίζομεν τά κάτωθι:
Α) ᾿Επί τοῦ πρώτου ἐγγράφου σας, πρέπει νά γνωρίζετε ἡ Μακαριότης σας, ὅτι βάσει τοῦ Καταστατικοῦ, τό βιβλίον τῶν Πρακτικῶν, τό Πρωτόκολλον καί ἡ σφραγίς φυλάσσονται ὑπό τήν εὐθύνην τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως, εἰς τά Γραφεῖα τοῦ Συνδέσμου καί κακῶς ἐχρησιμοποιήθη ἐν ἀγνοίᾳ μου τό Πρωτόκολλον καί ἡ σφραγίς τοῦ Συνδέσμου. Ταῦτα πάντοτε εὑρίσκοντο εἰς τά Γραφεῖα, ὅπου καί νῦν εὑρίσκονται, καί χρησιμοποιοῦνται μέ τήν ἰδικήν μου εὐθύνην, διότι εἶμαι ὁ νόμιμος Γενικός Γραμματεύς. ῾Ως ἐκ τούτου κάκιστα μοῦ ἀποδώσατε τήν μομφήν ὅτι  ἀναχωρώντας ἀπό τήν συνεδρίαν, παρέλαβα μαζί μου καί τό βιβλίο τῶν Πρακτικῶν! ῎Οχι, Μακαριώτατε, δέν ἔγινε οὕτως. Τό βιβλίον τῶν Πρακτικῶν εὑρίσκεται ἐν τοῖς Γραφείοις, ὅταν μάλιστα ἀποχωρήσαμε, εἶχα τήν πρόνοια νά σᾶς ἐρωτήσω, ἄν θά ὁρίσετε Γραμματέα, διά νά τοῦ παραδώσω προσωρινῶς τό βιβλίο τῶν Πρακτικῶν, καί κάποιος ἀπό σᾶς πού παραμείνατε, μοῦ εἶπε: "Αὐτό εἶναι δική μας δουλειά".
Λυποῦμαι, Μακαριώτατε Πρόεδρε, ἀλλά πρέπει νά σᾶς τό γράψω, διότι τά λόγια μας ἀπό πολύ καιρό δέν τά λαμβάνετε καθόλου ὑπ᾿ ὄψιν. ῾Ωδηγήσατε εἰς ἀδιέξοδα καί ὅ,τι ἀφορᾶ τόν ΙΦΣΚΑΕ καί ὅ,τι ἀφορᾶ τήν ῾Ιεράν Σύνοδον. Τό περιβάλλον Σας, τοῦ ὁποίου φέρεσθε ὡς ἀπολύτως δέσμιος, ἐπέτυχεν δι᾿ ῾Υμῶν ὅ,τι δέν ἐπέτυχε κανείς ἐκ τῶν μέχρι σήμερον πολεμίων τῆς ᾿Εκκλησίας.
᾿Επανέρχομαι, διά νά διατυπώσω καί τήν ἄποψίν μου, ὅτι μέ τό νά ἔχετε χρησιμοποιήσει, ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως, τό Πρωτόκολλον καί τήν σφραγίδα, ἐδημιουργήσατε ἕνα ἀκόμη νομικόν πρόβλημα. ῎Ετσι τά ἔγγραφα πού ὑπεγράψατε δέν πάσχουν ἁπλῶς ἀκυρότητος, ἀλλά καί ἐπιτείνουν τά νομικά ἀδιέξοδα, καί σκόπιμα ἐπιδιώκουν τόν διχασμόν, γεγονός πού  ἔχει καί σοβαράς ἐκκλησιαστικάς προεκτάσεις. Γνωρίζομεν, ὅτι δέν εἶναι αὐτά ἔργα τῆς ἰδκῆς σας ἐλευθέρας βουλήσεως καί ἐπιλογῆς, ἀλλά τρίτων, ὡς ἤδη εἶναι γνωστόν,  γεγονός, τό ὁποῖον ἐγείρει ἄλλα σοβαρά θέματα.
Σᾶς γνωρίζω λοιπόν, ὅτι, βάσει τοῦ Καταστατικοῦ, δέν μοῦ ἐπιτρέπεται νά παραδώσω εἰς οὐδένα τό βιβλίον τῶν Πρακτικῶν, παρά μόνον κατά τήν συνεδρίασιν τοῦ Δ.Σ. διά νά ἐλεγχθοῦν καί ὑπογραφοῦν τά ἐκκρεμοῦντα Πρακτικά. ᾿Εκτός ἄν παράνομα καί πραξικοπηματικά ἐπεκτείνετε τάς παρανομίας καί ἀντικανονικότητας ἐκ τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου καί εἰς τόν ΙΦΣΚΑΕ, ὅπου ὁ νόμος ἀπαιτεῖ σεβασμόν καί δέν ἀστειεύεται.
Β.  ᾿Επί τοῦ δευτέρου ἐγγράφου σας, ἐκφράζων ἀπολύτως καί  τά μέλη τοῦ Δ.Σ: α) Τόν ῾Ιερομόναχον π. ᾿Αμφιλόχιον Ταμπουρᾶν καί β) Τόν θεολόγον κ. ᾿Ελευθέριον Γκουτζίδην, ἀπαντῶμεν ὡς κάτωθι:
α) ῾Ο ἀπολογισμός τόν ὁποῖον ζητεῖτε νά ἐγκρίνῃ τό Δ.Σ. δέν νοεῖται, ὅτι μπορεῖ νά γίνῃ πρίν κλείσῃ τό οἰκονομικόν ἔτος. Οὔτε νοεῖται Γενική Συνέλευσις, ᾿Απολογισμός κλπ. χωρίς νά ἐπιληφθῇ τοῦ ἔργου τοῦ Δ.Σ. ἡ ᾿Εξελεγκτική ᾿Επιτροπή.
β) ῾Ημερησία Διάταξις καί νέα Γενική Συνέλευσις δέν νοεῖται, ὅταν ἡ ὑφ᾿ ῾Υμῶν, καί μετά τήν ἀποχώρησιν τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως καί δύο μελῶν ὁρισθεῖσα παρανόμως Γενική Συνέλευσις, διά τήν προσεχῆ Δευτέρα 28-11-2000, δέν ἔχει πραγματοποιηθεῖ. Καθ᾿ ἡμᾶς, μετά τήν Γ.Σ. πού ὡρίσατε, μπορεῖ νά συνέλθῃ τό Δ.Σ. καί νά ἀσχοληθῇ μέ ὅ,τι θά ἀποφασίσῃ ἡ Γενική Συνέλευσις καί συγχρόνως ἀφοῦ κλείσῃ τό Οἰκονομικόν ἔτος νά κάνῃ ᾿Απολογισμό καί νά μελετήσῃ τόν Προϋπολογισμό τοῦ 2001, ὅπως καί τάς ἀρχαιρεσίας.
γ) ῾Η ἡμερομηνία, τήν ὁποίαν ὡρίσατε διά νά συνεδριάσωμεν, ὡς Διοικητικόν Συμβούλιον, προκειμένου, ὅπως γράφετε, νά προσδιορισθῇ νέα Γενική Συνέλευσις δέν εἶναι καθ᾿ ἡμᾶς ἡ ἁρμόζουσα, ἀλλά τελείως ἀκατάλληλος καί ἐκ τῶν πραγμάτων ἀδύνατος. Διότι πῶς εἶναι δυνατόν μόλις δύο ἡμέρας πρό τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, τήν ὁποίαν ἤδη "ὡρίσατε", νά εἰδοποιῆτε πάλιν διά Διοικητικόν Συμβούλιον, μέ θέμα νέαν Γενικήν Συνέλευσιν; Αὐτό εἶναι ἀπό τά ἀκαταλαβίστικα. Καθ᾿ ἡμᾶς, ἐφ᾿ ὅσον πραγματοποιηθῇ ἡ Γενική Συνέλευσις τῆς Δευτέρας 28-11-2000, πρέπει νά ἐρωτηθοῦν περί τούτου τά μέλη τοῦ ΙΦΣΚΑΕ, διότι αὐτό ἀπαιτεῖ ἡ ἠθική τάξις καί  διότι εἶναι αὐτονόητον, ὅτι δύο συνεχεῖς Γενικές Συνελεύσεις εἶναι κοπιώδεις. Πάντως πρώτη φορά ὡρίσατε Γενική Συνέλευσι στίς 4 τό ἀπόγευμα. Διά ποίαν σκοπιμότητα; Διά νά δώσουν τά μέλη μόνον ἕνα παρόν καί νά φύγουν; Διερωτώμεθα, μέχρις ἐκεῖ ἔφτασαν οἱ σκοπιμότητες τῶν παρασυνοδικῶν καί παρασυμβούλων.
δ) ῞Ο,τι τυχόν ἔχετε νά παρατηρήσετε ἐπί τῆς ὑπ᾿ ἀριμ. 162/14-11-2000 (π.ἡ.) ἡμετέρας "Πληροφορήσεως -  ᾿Αναφορᾶς" παρακαλεῖσθε νά τό σημειώσετε ἐγγράφως καί νά μᾶς τό ἀποστείλετε.
Πέραν αὐτῶν: ῾Ωρίσατε Δ.Σ. διά τήν 26-11-2000, ἤτοι μόλις δύο ἡμέρας προηγουμένως, καί μόλις 3 ἡμέρες πρίν τήν Γενική Συνέλευσι, καί μάλιστα ἡμέραν Σάββατον. Διατί; Μήπως  ἐσκεμμένως, διά νά μή δυνηθῶμεν νά παρασταθῶμεν, λόγῳ ηὐξημένων ὑποχρεώσεων, κατά τήν περίοδον αὐτήν τῆς Νηστείας, καί ἰδιαίτερα νά μή δυνηθῇ νά παραστῇ τό ἕν μέλος, ὁ π. ᾿Αμφιλόχιος. Διότι πῶς εἶναι δυνατόν νά ἔλθῃ ἀπό τήν Λάρισα (Ραψάνη), ὥστε νά εἶναι παρών  τό Σάββατο στίς 12 ἡ ὥρα, ὅταν τό πρωΐ ἔχει σοβαράς ὑποχρεώσεις ὡς ᾿Εφημέριος; Πῶς εἰς τήν συνέχεια θά φθάσῃ πάλιν εἰς τήν ἕδραν του (στήν ἐπαρχία) διά νά ἱερουργήσῃ τήν ἑπομένην ἡμέραν, Κυριακήν 27-11-2000, διά νά ἔλθῃ καί πάλιν τήν ἄλλην ἡμέραν, Δευτέραν 28-11-2000, καί νά παραστῇ εἰς τήν Γενικήν Συνέλευσιν; Ποιές σκοπιμότητες κρύβουν ὅλα αὐτά;
῞Οσον ἀφορᾶ τήν ἐσκεμμένην παραθεώρησιν τῶν λίαν σοβαρῶν θεμάτων, τά ὁποῖα ἀδικαιολογήτως ἐκκρεμοῦν ἐπί ἕν ἔτος, καί διά τά ὁποῖα δέν κάμνετε κανένα λόγον, μέ ἀποτέλεσμα νά διογκοῦται τό κακόν, ἡ συνέχεια μετά τήν Γενικήν Συνέλευσιν τῆς Δευτέρας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΟΥ ΙΦΣΚΑΕ.
+ Ο ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΗΡΥΚΟΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006