ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2000
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α.Π. 166
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 18-11-2000(π.ἡ.)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΡΟΣ
τήν ῾Ιεράν Σύνοδον τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου
᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος


Θέμα: ῾Ομολογία Πίστεως καί Αἴτησις τοῦ Ρουμάνου ᾿Επισκόπου κ. Κοσμᾶ Λάστουν, περί πνευματικῆς  κοινωνίας μεταξύ τῆς "Γνησίας" ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος καί τῆς "παραδοσιακῆς" ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς Ρουμανίας.

Μακαριώτατε καί Σεβασμιώτατοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, ὁ Χριστός εἴη ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν.
῾Ο Αἰδεσιμολογιώτατος ῾Ιερεύς π. Εὐστάθιος Τουρλῆς κατά τήν τελευταίαν ἐπίσκεψίν του εἰς ῾Ελλάδα, ἔθεσεν ὑπ᾿ ὄψιν τοῦ Μακαριωτάτου καί τῆς ἐλαχιστότητός μου ἔγγραφα τοῦ Ρουμάνου ᾿Επισκόπου κ. Κοσμᾶ Λάστουν, τά ὁποῖα ἐστάλησαν μέσω ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου ἀπό τόν Γραμματέα τοῦ ὡς ἄνω ᾿Επισκόπου, τόν κ. Φλωριανό Μπισίρ, εἰς τόν κ. Σταῦρον Μάρκου, μέλος μιᾶς τῶν ἐνοριῶν μας εἰς Αὐστραλίαν.
Κατά τήν 17 ᾿Οκτ. 2000 (π.ἡ.) καί ἐν τοῖς Γραφείοις τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου ἡ ἐλαχιστότης μου, παρόντος καί τοῦ π. Εὐσταθίου, ὑπέμνησα εἰς τόν Μακαριώτατον τό ἐν λόγῳ θέμα καί ἔλαβον παρά τοῦ Μακαριωτάτου τήν συγκατάθεσιν, ὅπως μεταβῶ εἰς Ρουμανίαν καί ἐρευνήσω τό θέμα, ἐν συνεχείᾳ δέ ὑποβάλω σχετικήν Εἰσήγησιν πρός τήν ῾Ιεράν Σύνοδον.
᾿Επίσης κατά τήν πανήγυριν τοῦ ῾Αγίου Δημητρίου ἔθεσα ὑπ᾿ ὄψιν τοῦ Μακαριωτάτου, παρόντος καί τοῦ Σεβ/του Διαυλείας κ. ᾿Ανδρέου, τό ἐπεῖγον τοῦ θέματος, τόν ἐνημέρωσα δέ, ὅτι ὑπῆρξε τηλεφωνική ἐπικοινωνία τοῦ κ. ᾿Αντωνίου Μάρκου μετά τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ ᾿Επισκόπου Κοσμᾶ, ἤτοι τοῦ κ. Φλωριανοῦ Μπισίρ εἰς Βουκουρέστι, καί ὅτι ἐζητήθη, ὅπως μεταβῶμεν εἰς Ρουμανίαν, ὡς προσκεκλημένος τοῦ ᾿Επισκόπου του. Κατ᾿ αὐτήν τήν συζήτησιν παρέδωσα καί εἰς τόν Σεβ/τον Διαυλείας, κατόπιν αἰτήσεώς του, μίαν σειράν τῶν σχετικῶν ἐγγράφων.
Εἰς ἄλλην συνάντησιν μας, καί ἐνῶ ἡτοιμαζόμην νά μεταβῶ εἰς Ρουμανίαν διά μίαν ἐπικοινωνίαν γνωριμίας καί διά νά συζητήσωμεν μέ τόν ᾿Επίσκοπον, ὁ Μακαριώτατος μοί εἶπεν, ὅτι τό θέμα τῆς μεταβάσεώς μου πρέπει νά τεθῇ ὑπ᾿ ὄψιν τῆς ᾿Ενδημούσης ῾Ιερᾶς Συνόδου, κατά τήν ὁποίαν θά πρέπει νά εἶμαι ἕτοιμος νά εἰσηγηθῶ τό θέμα.
Κατόπιν καί τούτου, ἡμεῖς ἔχοντες ὑπ᾿ ὄψιν καί ἄλλα τινά περί τοῦ ᾿Επισκόπου Κοσμᾶ ἐκ τῆς εἰς Ρωσίαν τελευταίας μου ἐπισκέψεως, καί προκειμένου νά εἰσηγηθῶμεν εἰς τήν ῾Ιεράν Σύνοδον κατά τό δυνατόν πληρέστερα, ἀπεστείλαμεν εἰς Ρουμανίαν τόν κ. ᾿Αντώνιο Μάρκου, μέ συγκεκριμένας ἐντολάς. Οὗτος μεταβάς εἰς Ρουμανίαν ἀπό 9/22 μέχρι 14/27 τρέχοντος μηνός Νοεμβρίου, ἐπεσκέφθη τόν σοβαρῶς ἀσθενοῦντα ᾿Επίσκοπον κ. Κοσμᾶν εἰς τήν διαμονήν του (῾Ιεράν Μονήν Κοιμήσεως Θεοτόκου εἰς Ντόρνελορ Σουτσεάβας), συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γραμματέως (τοῦ ᾿Επισκόπου) κ. Φλωριανοῦ Μπισίρ, καί συνεζήτησε μαζί του τό ὅλον ζήτημα.
᾿Επιστρέψας ὁ κ. ᾿Αντώνιος Μάρκου μᾶς προσεκόμισε τά κάτωθι ἐπίσημα ἔγγραφα, τά ὁποῖα ἐπισυνάπτομεν εἰς τό παρόν ῾Υπόμνημα πρός ἐνημέρωσίν Σας καί λῆψιν τῆς ἐνδεικνυομένης ἀποφάσεως.
α) Τήν ἐπίσημον Δημοσίαν ῾Ομολογίαν- Αἴτησιν τοῦ ᾿Επισκόπου κ. Κοσμᾶ ἀπό 6/19-8-2000.
β) ῞Ενα σύντομον ἱστορικόν σχεδίασμα περί τῶν Γ.Ο.Χ. Ρουμανίας ὑπό τοῦ Γραμματέως τοῦ ᾿Επισκόπου Κοσμᾶ κ. Φλωριανοῦ Μπισίρ.
γ) Τήν ἀπό 11/24 Νοεμβρίου 2000 ἐπιστολήν τοῦ ᾿Επισκόπου κ. Κοσμᾶ πρός τήν ἐλαχιστότητά μου, καί
δ) Τήν ᾿Αναφοράν -  ῎Εκθεσιν τοῦ κ. ᾿Αντωνίου Μάρκου τήν ὁποίαν μᾶς ὑπέβαλεν προκειμένου νά μᾶς ἐνημερώσῃ διά τό ταξείδιόν του εἰς Ρουμανίαν.
Σημειώνομεν, ὅτι τά Πρωτότυπα τῶν ἀνωτέρω ἐγγράφων εὑρίσκονται εἰς τήν ᾿Αρχιγραμματείαν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου.
῾Ημεῖς ἐκτιμήσαντες τό ὅλον θέμα κρίνομεν, ὅτι εἶναι ἀπαραίτητον νά ἐπιληφθῶμεν τοῦ θέματος, χωρίς καμμίαν χρονοτριβήν,  εἰς τά πλαίσια τῆς ἐξωτερικῆς ῾Ιεραποστολῆς, ἡ ὁποία θά ἀποτελῇ φυσικήν προέκτασιν τῆς τοιαύτης εἰς Ρωσίαν καί Οὐκρανίαν. ᾿Επισημειώνομεν, ὅτι ὁ ᾿Επίσκοπος κ. Κοσμᾶς εἶχεν τάς πληροφορίας του περί τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας παρά τῶν πιστῶν τῶν γειτονικῶν πρός τήν Ρουμανίαν χωρῶν, Οὐκρανίας καί Ρωσίας.
Διατελῶ ἐλάχιστος συλλειτουργός σας.
+  Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
Κήρυκος

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006