ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2000
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Α.Π. 165
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 14-11-2000(π.ἡ.)

[ΘΕΜΑ: Ἡ ὑπόθεσις τοῦ Ἐπισκόπου Κοσμᾶ εἰς Ρουμανίαν].

… τέκνον ἐν Κυρίῳ πνευματικόν. Χαῖρε ἐν Κυρίῳ πάντοτε. Εὔχομαι κάθε εὐλογία ἀπό τόν Θεό.  ῎Ελαβα τήν ἐπιστολήν σας καί ἐχάρην. Τά προβλήματα πού καθημερινά συναντᾶμε καί γιά τά ὁποῖα μπορεῖτε νά ἐνημερωθῆτε ἀπό τά κείμενα πού σᾶς ἀποστέλλω, δέν μοῦ ἐπέτρεψαν νά σᾶς γράψω πιό ἔγκαιρα. … ᾿Επίσης δέν εἶχα ψάξει γιά τήν ἀκολουθία τῆς ὁσίας Κασσιανῆς, πού μοῦ ἐζητήσατε. Ρώτησα, ὅμως, τόν ᾿Αντώνιο Μάρκου πού ἀσχολεῖται μέ αὐτά τά θέματα καί μοῦ εἶπε πώς ἔχει ὑπ᾿ ὄψιν του ἕνα βιβλίο ὑπό τόν τίτλο: "Κασσιανή, ἠ Βυζαντινή ἀρχόντισσα καί Ποιήτρια", Β' ῎Εκδοσις Καβάλα 1989, ἀπό τήν Χριστ. ῞Ενωση Καβάλας, 70 σελίδες. Περιέχει τόν βίο καί τήν ᾿Ακολουθία τῆς ὁσίας συνταχθεῖσαν ὑπό Μιχαήλ Ν.. Σάσσου καί ἐγκριθεῖσα ὑπό τοῦ Πατριάρχου ᾿Αλεξανδρείας Σωφρονίου, 1889". Τό ἐζήτησα νά τό φωτοτυπήσω καί θά σᾶς τό ἀποστείλω. Εὐχαριστῶ τόν Εὐσέβιο γιά τό κείμενο ἀπάντησι εἰς τόν π. ᾿Ακάκιο, πού μοῦ ἔστειλε, καταλαβαίνω περίπου τό περιεχόμενο, διότι μοῦ μετέφρασε προφορικῶς μερικά κομμάτια ἡ ἀδελφή Εὐφημία, θά ἦταν ὅμως καλό νά μεταφρασθῆ στά ῾Ελληνικά γιά νά μποροῦμε νά τό παρακολουθήσουμε πιό καλά.
῞Οσον ἀφορᾶ τά ἐδῶ γνωστά ἐκκλησιαστικά προβλήματα, αὐτά συνεχίζονται. Δέν γνωρίζω ποῦ θά καταλήξωμεν. Δυστυχῶς δέν ὑπάρχει πρόθεσις διορθώσεως. Τά πάντα ἀντιμετωπίζονται αὐταρχικά, ἐτσιθελικά, καί ἀσφαλῶς ἀντικανονικά. Τό Συνοδικόν σύστημα διοικήσεως δέν γίνεται σεβαστόν, οἱ ἀποφάσεις λαμβάνονται ἀπό τά παρασκήνια, καί οἱ διαμαρτυρίες δέν γίνονται ἀκουστές. Αἰσθάνομαι σά νά βρίσκωμαι κάτω ἀπό ἕνα τυραννικό καθεστώς. ᾿Εκεῖνο πού μέ παρηγορεῖ, εἶναι ὅτι, ἐνῶ καί στήν Ρουμανία παρόμοια συμβαίνουν, δηλαδή ἐκεῖνοι πού θέλουν νά ὑπερασπισθοῦν τήν ἀλήθεια καί ἀγωνίζονται νά μή περάσῃ ἡ προδοσία, αὐτοί διώκονται καί μπαίνουν στό "περιθώριο", ὅμως μέσα ἀπ᾿ αὐτήν τήν "περιθωριποίησι" κατά τό ἀνθρώπινον, ἐκδηλώνεται ἡ οἰκονομία καί ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ νά διαφυλαχθῇ ἡ πολύτιμος Παρακαταθήκη, ἡ γνησιότης τῆς Πίστεως καί ἡ ἀκεραιότης τῆς ᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς. Δηλαδή μέσα ἀπό τούς διωγμούς, κατά τοῦ ᾿Επισκόπου Κοσμᾶ, καί μέσα ἀπό τίς ἀντίξοες περιστάσεις, βγῆκε κάτι πολύ σημαντικόν, γνωρίσαμε πώς τό "μικρόν ποίμνιον", τό "λεῖμμα τῆς Χάριτος" δέν  συνεβιβάσθη στήν προδοσία, παρέμεινε στίς ἐπάλξεις, καί ὡς ὁ Δαυίδ ἀπέναντι στόν Γολιάθ ἀγωνίσθηκε μέ τήν "σφενδόνη" καί τελικά νίκησε. Μέ παρηγορεῖ πάντως, διότι βλέπω πώς, ὅπως λέγει ὁ ῞Αγιος ᾿Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος "ὁ Θεός ἀνώτερος ὤν τῆς φύσεως" "καί δι᾿ αὐτῶν τῶν κωλυόντων, τά πράγματα αὐξάνεσθαι παρασκευάζει" δηλαδή καί μέσα ἀπό διωγμούς καί μέσα ἀπό τά δυσάρεστα γεγονότα, κάμνει νά προχωρῇ τό ἔργον τῆς ᾿Εκκλησίας. 
Στήν περίπτωσι τοῦ ᾿Επισκόπου Κοσμᾶ, ὑπάρχει κάτι πολύ σημαντικό, ὅτι ὁ πρῶτος χειροτονήσας ᾿Επίσκοπος Γαλακτίων ἐπέστρεψε ἐκ τοῦ νέου ῾Ημερολογίου καί ἔγινε δεκτός ἀπό τήν Γνησία ᾿Ορθόδοξο ᾿Εκκλησία (Κλῆρο καί Λαό), καί ἀπεκατεστάθη, ὅσον ἀφορᾶ τήν ῾Ομολογία, ἦτο ὅμως χειροτονημένος πρό τοῦ 1924. Μέχρι σήμερα βέβαια δέν γνωρίζαμε πότε εἶχε χειροτονηθῇ ὁ ᾿Επίσκοπος Γαλακτίων. ῞Ενα μόνον γνωρίζαμε μετά βεβαιότητος. ὅτι οἱ Ρουμάνοι ᾿Ορθόδοξοι ποτέ δέν ἐδέχθησαν καί οὔτε δέχονται Κληρικούς χειροτονηθέντας εἰς τό νέον ἡμερολόγιον. Τοῦτο βέβαια ὁδηγεῖ στό συμπέρασμα, ὅτι ὁ ᾿Επίσκοπος Γαλακτίων πρέπει νά εἶχε χειροτονηθεῖ πρό τοῦ νεοημερολογιτικοῦ σχίσματος στήν Ρουμανία.
Αὐτό ἐπιβεβαιώνεται καί ἀπό μία πληροφορία πού μπόρεσε νά ἀποσπάσῃ ὁ ᾿Αντώνιος Μάρκου, ὅτι ὁ ᾿Επίσκοπος Γαλακτίων εἶχε χειροτονηθῇ ῾Ιερεύς τό 1916, ὡς ᾿Αρχιμανδρίτης ἔκαμε ἀγῶνα κατά τῆς εἰσαγωγῆς πού νέου ἡμερολογίου, διότι ἀπό τότε συνεζητεῖτο στήν Ρουμανία, ἡ χειροτονία του δέ εἰς ᾿Επίσκοπον ἐντοπίζεται μέ πᾶσαν πιθανότητα εἰς τό ἔτος 1921. Δηλαδή παρουσιάζεται στήν Ρουμανία ἕνα φαινόμενο ἀντίστοιχο πρός τήν ῾Ελλάδα, μέ τήν μόνη διαφορά, ὅτι οἱ πρό τοῦ 1924 χειροτονηθέντς ᾿Αρχιερεῖς ἦσαν δύο, (χειροθέτησαν τόν τρίτο πού εἶχε χειροτονηθῇ μέ τό νέο). ῎Εχομεν μίαν σειρά χειροτονιῶν, αἱ ὁποῖαι προέρχονται ὑφ᾿ ἑνός, χειροτονηθέντος πρό το0 Νεοημερολογιτικοῦ σχίσματος.
Τό ἄλλο σημαντικόν εἶναι ὅτι ὅτι ὁ Μητροπολίτης Γλυκέριος, εἶχε ὀρθόδοξον ῾Ομολογίαν, πλήν  ἔπεσε θῦμα τοῦ Κυπριανοῦ Κουτσοῦμπα. Παγιδεύθηκε, ἐνῶ ἀγνοοῦσε τήν πραγματικότητα. Δέχθηκε τόν τότε Κορινθίας Κάλλιστο, νομίζοντας, ὅτι εἶναι διάδοχος τοῦ ᾿Επισκόπου Ματθαίου.
Τό 1979, λαϊκός τότε ὤν, μέ κάλεσε στήν Μονή τῶν ῾Αγίων Κυπριανοῦ ἔνας Ρουμάνος Κληρικός, Βασίλειος Πατρατσέσκου, ὁ ὁποῖος ἤθελε νά ἐπισκεφθῇ τά δύο μεγάλα Μοναστήρια, καί μᾶς εἶπε, ὅτι ὁ Γλυκέριος σάν ῾Ιερομόναχος εἶχεν ἔλθει τό 1935 στήν ῾Ελλάδα, καί ἔμεινε μία ἑβδομάδα στό Μοναστήρι. Εἶχε προγραμματισθῇ νά χειροτονηθῇ ᾿Επίσκοπος ἀπό τούς τρεῖς ἐπιτρέψαντας ᾿Αρχιερεῖς, πλήν ὅμως τόν ἀπέλασαν καί δέν ἔγινε αὐτή ἡ χειροτονία. ᾿Από τήν ὅλη συζήτησι εἶχα καταλάβει, ὅτι ὁ Γλυκέριος νόμιζε πώς ἐπικοινωνώντας μέ τόν Κυπριανό - Κάλλιστο ἐπικοινωνεῖ μέ τούς διαδόχους τοῦ ᾿Επισκόπου Ματθαίου. Γι  αὐτό τότε εἶχα ἑτοιμάσει μία ἐπιστολή νά τήν ἀποστείλω στόν Μητροπολίτη Γλυκέριο, διά νά τόν ἐνημερώσω περί τῆς ἐδῶ καταστάσεως, ἀλλά δέν τήν ἔστειλα, διότι δέν εἶχα μεταφραστή. Τελικά μετά ἀπό 20 χρόνια βλέπω νά ἐνεργῇ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ μέσω τοῦ ᾿Επισκόπου Κοσμᾶ. Βέβαια ἀκόμη δέν ἔγινε ἐπίσημη ἀναγνώρισις τῆς κοινωνίας μέ τόν ᾿Επίσκοπο Κοσμᾶ. ῾Απλῶς ἐγώ μέ δική μου πρωτοβουλία, ἔστειλα τόν ᾿Αντώνιο Μάρκου στήν Ρουμανία ὅπου συνάντησε τόν ᾿Επίσκοπο Κοσμᾶ καί τόν ἀντιπρόσωπό του καί γραμματέα του Φλωριανό, ἀνταλλάξαμε κάποιες ἐπιστολές, καί τό θέμα πρόκειται νά τό εἰσηγηθῶ στήν ῾Ιερά Σύνοδο. ῎Εχω μόνον ἕνα φόβο, μήπως τά παρασκήνια δουλέψουν καί αὐτή τήν φορά καί δέν ἀφήσουν νά προχωρήσῃ αὐτό τό πολύ σημαντικό ἔργο. Μέχρις ἐδῶ πάντως βλέπω τήν οἰκονομία τοῦ Θεοῦ, διότι ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ διωκομένου ᾿Επισκόπου Κοσμᾶ διεφυλάχθη τό κῦρος τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς Ρουμανίας (῾Ομολογία καί ᾿Αποστολική Διαδοχή)….
Μετά τῶν ἐν Κυρίῳ εὐχῶν
+  Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
Κήρυκος

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006