ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2000
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α.Π. 162
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 14-11-2000(π.ἡ.)                                

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΙΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ
 
ΤΩΝ
 
+ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΗΡΥΚΟΥ
(῾Ιερά Μητρόπ. Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς, Στρογγύλη 19400 Κορωπί
 + ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ ΤΑΜΠΟΥΡΑ
(῾Ιερόν ῾Ησυχαστήριον ῾Αγίων ᾿Αποστόλων, Ραψάνη Λαρίσης 40007)
ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΚΟΥΤΖΙΔΗ
(Παιωνίου 42, ᾿Αθῆναι 10440)
 
ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ[1] ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ "ΙΕΡΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ" ΑΙΔΕΣΙΜΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΝ π. ΕΥΣΤΑΘΙΟΝ ΤΟΥΡΛΗΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ: ΠΑΝ/ΤΟΝ ΙΕΡΟΜ. π. ΚΥΠΡΙΑΝΟΝ ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΛΟΓΙΜΩΤΑΤΟΝ κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΝ ΛΙΕΠΟΥΡΗΝ, ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΓΑ ΜΕΛΗ ΑΥΤΟΥ
 
 
Οἱ ὑπογραφόμενοι: Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος, ὑπό τήν ἰδιότητα τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ ῾Ιεροῦ Φιλανθρωπικοῦ Συνδέσμου τῶν Κληρικῶν, ῾Ιερομόναχος ᾿Αμφιλόχιος Ταμπουρᾶς, ὑπό τήν ἰδιότητα τοῦ μέλους τοῦ Δ.Σ. καί  Θεολόγος ᾿Ελευθέριος Γκουτζίδης, ὑπό τήν ἰδιότητα τοῦ μέλους τοῦ Δ.Σ.
 
᾿Εξαντλήσαντες ὅλα τά περιθώρια τῆς ἀγάπης, τῆς ὑπομονῆς καί τῆς ἀνοχῆς ΠΡΟΒΑΙΝΟΜΕΝ εἰς τήν παροῦσαν  πληροφόρησιν Σας ἐπί λίαν  σοβαρῶν θεμάτων καί πολύ ἀνησυχητικῶν γεγονότων, τά ὁποῖα συμβαίνουν ἀπό μακροῦ εἰς τόν ῾Ιερόν τῆς ᾿Εκκλησίας ᾿Αγῶνα, καί ἐσχάτως ἐκορυφώθησαν καί κατά τάς συνεδριάσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ΙΦΣΚΑΕ τῆς 30-10-2000,  9-11-2000, 14-11-2000 καί 20-11-2000.
Σκοπός αὐτῆς τῆς ΑΝΑΦΟΡΑΣ μας εἶναι νά πληροφορήσωμεν ῾Υμᾶς τήν ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ, ἀλλά καί τά τακτικά καί ἀρωγά ΜΕΛΗ τοῦ ΙΦΣΚΑΕ διά τάς σημειωθείσας ἀπό ἱκανοῦ χρόνου καί κατ᾿ ἐξακολούθησιν σοβαράς παραλείψεις καί παραβάσεις τοῦ Καταστατικοῦ τοῦ ΙΦΣΚΑΕ ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου καί δύο ἐκ τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.
῾Υπενθυμίζομεν, ὅτι ὁ ῾Ιερός Σύνδεσμος Κληρικῶν μας  ἱδρύθ[2]η μέ ἀπόφασιν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου ἐν ἔτει 1982 διά νά ὑπηρετήσῃ τήν ᾿Εκκλησίαν εἰς τό πολυσχιδές ἔργον Της, καθώς καί εἰς τάς σχέσεις της μέ τήν Πολιτείαν καί τήν ἐκπροσώπησιν ἔναντι τῶν Νόμων τοῦ Κράτους, διοικεῖται δέ ἀπό τό ἐκάστοτε, ἀνά τριετίαν, ὑπό τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἐκλεγόμενον Διοικητικόν Συμβούλιον, τό ὁποῖον ἀνά ἔτος κάμνει ἀπολογισμόν τοῦ ἔργου του, ἐνώπιον τῆς ἐτησίας Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μελῶν τοῦ ΙΦΣΚΑΕ, παρά τῆς ὁποίας λαμβάνονται ἀποφάσεις, τάς ὁποίας ὀφείλει τό Δ.Σ. νά ἐκτελῇ, δεδομένου, ὅτι ἡ Γενική Συνέλευσις ἀποτελεῖ τό ἀνώτατον Διοικητικόν ὄργανον τοῦ "῾Ιεροῦ Συνδέσμου".
 
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΙΦΣΚΑΕ.
 
Τήν 8/21-12-1999 συνεκλήθη  εἰς τήν μεγάλην αἴθουσαν τοῦ ᾿Εκκλησιαστικοῦ Κέντρου εἰς τό Περιστέρι ἡ τελευταία Γενική Συνέλευσις, ἡ ὁποία νομότυπα καί σύμφωνα μέ τό Καταστατικόν τοῦ Συνδέσμου, ἔλαβε συγκεκριμένας ἀποφάσεις, τάς ὁποίας τό νέον Δ.Σ., ἀπαραιτήτως ὤφειλε, νά εἶχε προωθήσει καί νά εἶχε φέρει εἰς πέρας, ἤ ἄλλαι νά εἶχον πρό πολλοῦ δρομολογηθεῖ.
Αἰ ἀποφάσεις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῆς 8/21-12-99 ἦσαν αἱ κάτωθι:
α) Νά δοθῇ ἐντολή ὑπό τοῦ Δ.Σ. εἰς τήν ᾿Επιτροπήν, ἡ ὁποία χειρίζεται τάς δικαστικάς ὑποθέσεις μετά τό 1995, νά προσκομίσῃ,  ἐντός καθωρισμένου χρόνου, εἰς τά Γραφεῖα τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου καί τοῦ Συνδέσμου, ὅλας τάς δικογραφίας καί τάς ἤδη ἐκδοθείσας ἀποφάσεις ἐπί τῶν μέχρι σήμερον Δικαστικῶν ὑποθέσεων, καί νά ὑποβάλῃ σχετικήν ῎Εκθεσιν - ᾿Ενημέρωσιν εἰς τήν ῾Ιεράν Σύνοδον τῆς ῾Ιεραρχίας, παρόντος καί τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΙΦΣΚΑΕ. Κατά τήν ἐν λόγῳ ἀπόφασιν,  τοῦτο θά ἔδει νά εἶχεν πραγματοποιηθεῖ κατά τήν συνεδρίασιν τῆς Ι.Σ. τῆς ῾Ιεραρχίας τῆς 17 καί 18 Μαίου 2000, κατά τήν ὁποίαν ὅμως οὐδέν σχετικόν ἔλαβε χώραν, οὔτε καί μέχρι σήμερον[3]. ῾Ο λόγος διά τόν ὁποῖον ἐζητήθη καί θά ἔπρεπε νά εἶχε γίνει πρό πολλοῦ αὐτή ἡ ἐνημέρωσις ἐπί τῶν δικαστικῶν ὑποθέσεων εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικός, ἄν ληφθῇ ὑπ᾿ ὄψιν ὅτι μέσα ἀπό τάς Δικαστικάς ὑποθέσεις προκύπτει, (πιστεύομεν ὄχι τυχαίως), μία σύμπτωσις ἐπί τῶν διατυπωθεισῶν θέσεων, αἱ ὁποῖαι κυριολεκτικά ἑτοιμάζουν τό ἔδαφος διά τήν ἐπί ἴσοις ὅροις ἕνωσιν (= προδοσίαν) μετά τῶν πέντε, ὅπως καί μετά τῶν Φλωρινικῶν.
β) Νά δοθῇ Πληρεξούσιον εἰς τόν Παν/τον ῾Ιερομ. π. ᾿Αμφιλόχιον διά νά χειρισθῇ τό ἐπεῖγον θέμα τό σχετικόν μέ τήν ἀκίνητον περιουσίαν ἐκ τῆς Κληρονομίας Δασκαλοπούλου εἰς Κατερίνην καί  ἀφορᾶ ἀνταλλαγήν οἰκοπέδου μεγάλης ἀξίας μετά τοῦ Δήμου Κατερίνης. Τό θέμα τοῦτο, ἤδη ἀπό τό 1999, ἐνεκρίθη καί ὑπό τοῦ Δ.Σ., ἀλλά καί ὑπό τῆς ἐν λόγῳ Γενικῆς Συνελεύσεως, ὡς κατεπεῖγον καί διά τόν λόγον, ὅτι διεκδικοῦν τό ἀκίνητον καί οἱ πέντε σχισματοαιρετικοί.
γ) ᾿Επίσης ὑπεγραμμίσθη, ὅτι πρέπει νά ἐξετασθῇ τό θέμα τῶν δεκάδων ἑκατομυρίων δραχμῶν, τά ὁποῖα προήρχοντο ἀπό τήν πώλησιν μέρους ἀπό τήν προαναφερθεῖσαν Κληρονομίαν Δασκαλοπούλου. Τά χρήματα αὐτά προερχόμενα ἀπό ἐκποίησιν μέρους ἐκ τῆς κληρονομηθείσης περιουσίας προωρίζονται διά τήν Μητρόπολιν Κατερίνης καί συγκεκριμένα διά τήν ἀνοικοδόμησιν ῾Ιεροῦ Ναοῦ. ῾Ο π. ᾿Αμφιλόχιος ὡς Πληρεξούσιος, διεχειρίζετο τό ὅλον θέμα (ἐκκαθάρισις τίτλων κυριότητος κ.λ.π), πολύ πρίν ἀπό τό 1990, ἐνῶ ὡς Πληρεξούσιος καί κατόπιν συνεννοήσεως μέ τά ἀρμόδια ὄργανα, ἐκποίησε μέρος ἐκ τῶν ἀκινήτων, μέ πάρα πολύ καλούς οἰκονομικούς ὅρους, καί ἐξησφάλισε τίς καλύτερες προϋποθέσεις νά ἀνεγερθῇ εἰς Κατερίνην μεγαλοπρεπής Ναός. Οἱ πέντε σχισματοαιρετικοί Μητροπολῖται, ὅμως, οἱ ὁποῖοι μέ σατανικόν τρόπον ἐπενόησαν καί ἐκήρυξαν τήν δῆθεν  "εἰκονομαχίαν"[4], ἐσυκοφάντησαν καί ἐδίωξαν τόν ἀκραιφνῶς ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ π. ᾿Αμφιλόχιο, καί μέ αὐθαιρέτους διαδικασίας καί μέ ἀπειλάς περί καθαιρέσεώς του, ἀπήτησαν νά μεταβιβασθοῦν τά χρήματα εἰς τόν τότε Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης κ. Χρυσόστομον, ὁ ὁποῖος καί μετά τό σχίσμα συνέχισε νά τά διαχειρίζεται, εἶναι δέ ἄγνωστον ἄν σήμερον ὑπάρχουν τά χρήματα ταῦτα. Δυστυχῶς, 6 χρόνια μετά τό σχίσμα των δέν διεκδικήσαμε τά χρήματα αὐτά, τά ὁποῖα ἀνέρχονται εἰς πολλάς δεκάδας ἑκατομυρίων, καί ἔτσι ὑποτίθεται, ὅτι τόσον ἡ ῾Ιερά Σύνοδος, ὅσον  καί τά νομικά πρόσωπα τῆς ᾿Εκκλησίας, ὑπερασπίζονται τό συμφέρον τοῦ ᾿Αγῶνος τῆς ᾿Εκκλησίας καί ἰδιαίτερα τῆς Μητροπόλεως Κατερίνης. [5]
δ) Νά μεριμνήσῃ προσωπικῶς ὁ Παν/τος π. Στέφανος Τσακίρογλου νά διαβιβάσῃ, ὁ ἴδιος προσωπικά, πρός τόν ἀπουσιάσαντα ἐκ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως Σεβ. κ. Γοργόνιον, τήν ἀπόφασιν Αὐτῆς, ὅπως ἀνακαλέσῃ ἔγγραφόν του πρός τήν Γενικήν Συνέλευσιν, μέ τό ὁποῖον ἐζήτει νά μή ἀσχοληθῇ ὁ ῾Ιερομ. π. ᾿Αμφιλόχιος μέ τό θέμα τοῦ χειρισμοῦ τῆς Κληρονομίας Δασκαλοπούλου εἰς Κατερίνην, διότι δῆθεν εἶναι "κατηγορούμενος" καί δέν μπορεῖ νά χειρίζεται τήν ὑπόθεσιν αὐτήν. ᾿Εν τέλει ἡ Γενική Συνέλευσις ἀπέρριψε τό ἔγγραφον, καί ἀπεφάσισε νά δοθῇ ἀμέσως τό Πληρεξούσιον εἰς τόν Παν/τον ῾Ιερομόναχον π. ᾿Αμφιλόχιον Ταμπουρᾶν, θεωρήσασα κατεπείγουσαν τήν ὑπόθεσιν, ὡς πράγματι ἦτο.
ε) Νά προωθηθοῦν καί διοργανωθοῦν τά Φιλόπτωχα Ταμεῖα,  ὅπως προβλέπει τό Καταστατικόν, τό ὁποῖον ἐπέχει θέσιν Νόμου, διά τόν ἰδιαίτερον λόγον, ὅτι ὁ ῾Ιερός Σύνδεσμος, ὡς Φιλανθρωπικός δέν ἔχει νά ἐπιδείξῃ ἀνάλογον πρός τήν ἀποστολήν του Φιλανθρωπίαν
στ) Νά προωθηθῇ καί ὀργανωθῇ περαιτέρω ὁ θεσμός τῶν ᾿Αρωγῶν Μελῶν τοῦ Συνδέσμου, ὡς βασικῆς πηγῆς οἰκονομικῆς ἐνισχύσεως, προκειμένου νά δύναται νά ἀνταποκρίνεται εἰς τούς σκοπούς του ὁ ΙΦΣΚΑΕ.
Αὐτά καί ἄλλα δευτερεύοντα ζητήματα προεβλέφθησαν ὑπό τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ ΙΦΣΚΑΕ τῆς 8/21-12-99, τό δέ Διοικητικόν Συμβούλιον ἔλαβε τήν ἐντολήν νά ὑλοποιήσῃ τάς ἀποφάσεις αὐτάς, προβαίνοντας εἰς τάς νομίμους καί Κανονικάς ἐνεργείας, σύμφωνα μέ τό Καταστατικόν τοῦ ΙΦΣΚΑΕ. Τώρα ἄς ἑρμηνεύσῃ ὁ καθείς, διατί ἐπί 11 ὁλοκλήρους μῆνας ἠμποδίσθη ὁ Μακαριώτατατος Πρόεδρος νά συγκαλέσῃ τό Δ.Σ καί ἑπομένως δέν ἔγινε ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΕ ἀπό ὅσα προεβλέφθησαν, ἀλλά οὔτε καί ὑπάρχει ἡ διάθεσις νά γίνῃ! ΔΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ;
 
ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ
Δέν συγκαλεῖται τό Διοικητικόν Συμβούλιον.
 
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον, τό ὁποῖον κατά τό Καταστατικόν συγκαλεῖται τακτικῶς  ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου κάθε μῆνα, (ἄρθρον 13 ` β καί 16 ` α), δυστυχῶς δέν συνεκλήθη ἀπό τήν 8/21-12-99 μέχρι καί τήν 30-10-2000, οὔτε μία φορά ἐνῶ, κατά τό Καταστατικόν, ἔπρεπε νά εἶχε συγκληθεῖ τουλάχιστον 11 φορές. ᾿Αποτέλεσμα αὐτοῦ τοῦ ἀδιανοήτου φαινομένου ἦτο νά μή προωθηθῇ καί νά μή ὑλοποιηθῇ μέχρι σήμερον καμμία ἀπολύτως ἀπό τάς ἀποφάσεις - ἐντολάς τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῆς 8/21-12-99 πρός τό Δ.Σ., μέ ὅ,τι συνεπάγεται τοῦτο.
 
Διατί ὅμως δέν συνεκλήθη τό Διοικητικόν Συμβούλιον;
 
 ᾿Ασφαλῶς τίθεται εἰς ὅλους αὐτή ἡ εὔλογος ἀπορία: Διατί δέν συνεκλήθη τό Δ.Σ. Ποίας οὐσιαστικάς συνεπείας ἔχει τό γεγονός αὐτό εἰδικώτερα διά τόν ῾Ιερόν Σύνδεσμον καί γενικώτερα διά τήν ᾿Εκκλησίαν, τήν ὁποίαν εἶναι τεταγμένος ὁ ῾Ιερός Φιλανθρωπικός Σύνδεσμος νά ὑπηρετῇ; Ποίους καί ποῖα καταχθόνια σχέδια των ἐξυπηρέτησεν αὐτή ἡ ἀδράνεια; Αἱ ἀπαντήσεις πρέπει νά δοθοῦν ἀπό τόν Μακαριώτατον Πρόεδρον καί ἀπό τά μέλη τοῦ Δ.Σ. μέ ἄμεσον κοινήν ἐπίσημον ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΝ.- ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΙΝ, ἡ ὁποία πρέπει νά εἶναι ἀληθής καί νά πείθῃ. ᾿Επειδή, ὅμως, αὐτό ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ νά γίνῃ,
διά τοῦτο
ἡμεῖς ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος, ὁ ῾Ιερομόναχος ᾿Αμφιλόχιος καί ὁ θεολόγος ᾿Ελευθέριος Γκουτζίδης, ὡς μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ΙΦΣΚΑΕ, ἐξαντλήσαντες κάθε ὅριον ἀνοχῆς, καί πρίν ἀπό κάθε ἄλλην Κανονικήν καί νόμιμον ἐνέργειά μας, προσφεύγομεν πρός τήν ᾿Εξελεγκτικήν ᾿Επιτροπήν καί ἅπαντα τά Τακτικά καί ᾿Αρωγά μέλη τοῦ ΙΦΣΚΑΕ, ἀλλά καί πρός πᾶν γνήσιον μέλος τοῦ Σώματος τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, διότι, πιστεύομεν, ὅτι τό φαινόμενον τοῦτο δέν εἶναι τυχαῖον, οὔτε προῆλθε ἀπό ἁπλῆν ἀμέλειαν, ἀλλά εἶναι σκόπιμον, καί εἶχε καί ἔχει  τούς κάτωθι συγκεκριμένους λόγους, ἤ ἐνδεχομένως καί ἄλλους.
α) ῾Ιδιαίτερα σημαντικός λόγος, διά τόν ὁποῖον, καθ᾿ ἡμᾶς,  δέν συνεκλήθη τό Δ.Σ . ἦτο νά μή δοθῇ ἐντολή νά φέρῃ ὁ μοναχός Μάξιμος τό ᾿Αρχεῖον τῶν δικαστικῶν ὑποθέσεων, νά μή ἐνημερωθῇ ἡ ῾Ιερά Σύνοδος καί τό Δ.Σ. τοῦ ΙΦΣΚΑΕ, τό ὁποῖον, σύμφωνα μέ τήν ἀπόφασι τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῆς 8/21-12-99, θά παρίσταται εἰς τήν ἰδίαν ῾Ιεράν Σύνοδον. Καί πάλιν τονίζομεν, διότι ἔχει ἰδιαιτέραν σημασίαν, ὅτι καί κατά τόν Μακαρ. Πρόεδρον, τάς δικαστικάς ὑποθέσεις, αἱ ὁποῖαι σαφῶς δέν ἀφοροῦν μόνον τήν ῾Ιεράν Μονήν, ἀλλά πρώτιστα τήν ᾿Εκκλησίαν, τάς χειρίζεται ἀποκλειστικῶς ὁ μ. Μάξιμος μέ τάς κατά σάρκα ἀδελφάς του καί τόν κ. Δ. Κάτσουρα. ῾Ο μ. Μάξιμος διαχειρίζεται τά πάντα μόνος του, ἤτοι ἐκτιμᾶ τάς διαφόρους ὑποθέσεις, ὁρίζει Δικηγόρους, ἔρχεται εἰς ἐπαφήν μέ αὐτούς, πληρώνει, ἐγκρίνει τάς ἐνεργείας των, καί τά δικόγραφα, "ἀξιολογεῖ" τάς ἀποφάσεις τῶν δικαστηρίων κλπ, μέ ἰδιαιτέραν ἐπιμέλειαν, ὥστε νά μή πληροφορῆται τίποτε οὐδείς ἄλλος. ᾿Επίσης ὁ ἴδιος, κατ᾿ ἀποκλειστικότητα, ἔρχεται εἰς ἐπαφήν καί μέ Πανεπιστημιακούς Καθηγητάς, προκειμένου νά ἐκδοθοῦν εἰδικαί Γνωμοδοτήσεις ἀπό ἁρμοδίους καί ὑπευθύνους ἐπί θεμάτων Κανονικῆς τάξεως καί ᾿Εκκλησιαστικοῦ Δικαίου. Κατά τόν μ. Μάξιμον, λόγῳ τῶν λεπτῶν ὑποθέσεων καί χειρισμῶν, πού ὁ ἴδιος ἐπιλέγει καί ἀξιολογεῖ, δέν πρέπει νά γνωρίζῃ κανείς τίποτα περί αὐτῶν, οὔτε ἀκόμη καί ἡ ῾Ιερά Σύνοδος(!!!), διότι οἱ ᾿Αρχιερεῖς δέν εἶναι σέ θέσιν, ἀλλ᾿ οὔτε καί πρέπει νά παρακολουθήσουν τούς λεπτούς εἰδικούς χειρισμούς τοῦ μον. Μαξίμου. ῾Ο δέ ᾿Επίσκοπος Κήρυκος, ὁ ὁποῖος ἄν καί εἶναι Πρόεδρος τῆς ᾿Επιτροπῆς, διά τά θέματα τῶν δικαστηρίων: "Δέν πρέπει νά ἐνημερώνεται, διότι δέν εἶναι ἐχέμυθος", ὅπως εἶπε ἐπανειλημμένως ὁ ἴδιος εἰς τόν τρίτον ἐξ ἡμῶν "ἀπολογούμενος", τρόπον τινά,  εἰς τάς παρατηρήσεις πού τοῦ ἐγένοντο, διατί δέν ἐνημερώνει οὐδένα, ἀλλά χειρίζεται αὐστηρῶς προσωπικά μόνος του τάς δικαστικάς ὑποθέσεις, καί πρός τί αὐτή ἡ "μυστικοπάθειά" του. Κατά δέ τόν Μακαριώτατον "....εἶναι πολλά μυστικά, καί μόνον ἡ Μονή - ῾Ηγουμενοσυμβούλιον ἤ ὁ Πνευματικός αὐτῆς, πού γνωρίζει τά μυστικά της, ἔχει τό δικαίωμα νά τά δημοσιεύσῃ καί ὄχι ὁ Μεσογαίας...μήπως (σ.σ. ὁ Μεσογαίας) ἔχει τίς σκέψεις τοῦ πρώην ᾿Αττικῆς...Τό ἔργον αὐτό[6] θά τό δείξω  εἰς τούς ἄλλους θεολόγους καί ὅ,τι ἀποφασίσετε θά εἶμαι καί ἐγώ σύμφωνος". (᾿Απόψεις τοῦ Μακαριωτάτου, 20 Σεπτ.1997, ὅτε ἐξεδόθη "δόγμα" παρά τοῦ περιβάλλοντος του καί νά μή ἐκδοθῇ τό βιβλίον "ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝ...", διότι ἀφεώρα καί δικαστικάς ὑποθέσεις, ἀλλά καί διότι ἀπεκάλυπτε καί κατήγγειλε τά "σκοτεινά ἔργα" τοῦ πρώην ᾿Αττικῆς καί τό εὐρύτερον κίνημα τῶν πέντε )[7].
Αὐτά ἀπό μακροῦ μᾶς ἀνησύχησαν καί ἤδη ἀπό δύο ἐτῶν περίπου ζητοῦμε νά ὑπάρξῃ διαφάνεια, δηλαδή νά ἐνημερωθῇ ἡ ῾Ιερά Σύνοδος καί τό Δ.Σ. καί νά ἑρμηνευθοῦν αἱ μέχρι καί  σήμερον δικαστικαί  ἀποφάσεις, διότι μέσα ἀπό αὐτές τίς ἀποφάσεις, καί μέσα ἀπό τά σκεπτικά των, ἀπό τίς νομολογίες καί τά διατακτικά, ἀποκαλύπτεται μία πραγματικότης, ἡ ὁποία ἀφορᾶ ἄμεσα τήν ᾿Εκκλησία, καί ὄχι μόνον τήν ἱστορικήν ῾Ιεράν Μονήν, ὅπως ἰσχυρίζονται αὐτοί πού θέλουν νά εἶναι ὁ χειρισμός ἀποκλειστικά προσωπική των ὑπόθεσις.
Διά νά κατανοηθῇ, ὅμως, ἡ σοβαρότητος τοῦ θέματος τῶν δικαστικῶν ὑποθέσεων, ἀναφέρομεν ἐνδεικτικῶς τά κύρια σημεῖα ἐκ τοῦ σκεπτικοῦ μιᾶς μόνον δικαστικῆς ἀποφάσεως, αὐτῆς τοῦ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ Λαρίσης,  ὑπ᾿ ἀριθμ. 28/2000, εἰς τήν ὁποίαν σημειώνονται τά κάτωθι:
- "Οἱ φερόμενοι, ὡς καθαιρεθέντες ὑπό τῶν πέντε Μακαρ. ᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Ανδρέας, Πειραιῶς Νικόλαος καί ᾿Αργολίδος Παχώμιος διατηροῦν τόν τίτλο καί τόν θρόνον τους καί δικαιοῦνται νά συμμετέχουν στήν ῾Ιερά Σύνοδο (᾿Εφ. Θεσ. 1938/1948, ᾿Αρμ. 1998, 1175" (σελ. 7β καί 8α τῆς ἀποφάσεως).
- "...για αὐτό καί ἡ ἐν λόγῳ ἀπόφασις τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῶν Γ.Ο.Χ. (σ.σ. τῆς Κανονικῆς καί ᾿Ορθοδόξου ῾Ιερᾶς Συνόδου κατά τῶν πέντε περί ἀργίας καί ἐκπτώσεως ἐκ τῶν θρόνων των) ἐπειδή δέν ἔχει ληφθεῖ κατά τούς ἄνω ῾Ιερούς Κανόνας δέν εἶναι ἔγκυρη, ἀλλά ἀνυπόστατη καί ἔτσι δέν παράγει κανένα ἔννομο ἀποτέλεσμα. Οἱ φερόμενοι δέ ὡς καθαιρεθέντες μέ αὐτή ἐν λόγῳ πέντε Μητροπολῖτες διατηροῦν τόν τίτλον καί τόν θρόνον τους καί δικαιοῦνται νά συμμετέχουν στήν ῾Ιεράν Σύνοδον" (σελ. 9β τῆς ἀποφάσεως).
- ῾῾Ο Μητροπολίτης Λαρίσης κ. Πανάρετος καί ὅλοι οἱ χειροτονηθέντες Κανονικῶς τό 1995 Μητροπολῖται καί ᾿Επίσκοποι τῆς ᾿Εκκλησίας, κατά τό ἐν λόγῳ δικαστήριον, δέν ἀναγνωρίζονται ὡς ᾿Επίσκοποι, διότι "...δέν εἶναι νόμιμα χειροτονημένος Μητροπολίτης, δεδομένου, ὅτι ὅπως ἐκτίθεται σ᾿ αὐτή χειροτονήθηκε (σ.σ. ἀπό Σύνοδο πού)  δέν συγκροτήθηκε Κανονικά κατά παραδοχήν καί τῆς σχετικῆς ἐνστάσεως τῶν ἐναγομένων ὡς βασίμου" (σελ. 9β τῆς ἀποφάσεως).
Δηλαδή ἄκυροι αἱ ἀποφάσεις καί τῶν πέντε, ἀλλά καί τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, καί ἅπαντες δύνανται νά συμμετάσχουν  εἰς τήν Σύνοδο τῆς ῾Ιεραρχίας, ἀρκεῖ νά τούς καλέσῃ ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος, παράνομοι δέ εἶναι μόνον οἱ νεοχειροτονηθέντες, τούς ὁποίους θά "ἀποκαταστήσῃ" μιά ἑνωμένη Σύνοδος, κατά μαρτυρίαν δέ ᾿Επισκόπου εἰς τούς νεοχειροτονηθέντας  "θά διαβαστῇ καί μία εὐχή ἀπό τούς πέντε"!!!
Κατόπιν μόνον τῶν ἀνωτέρω ἐνδεικτικῶς ἐλαχίστων σημειωθέντων  γίνεται φανερόν, ὅτι αἱ δικαστικαί ἀποφάσεις ἐξισώνουν καί θέτουν εἰς ἴσην μοῖραν τούς πέντε σχισματοαιρετικούς πρός τούς Κανονικούς ᾿Αρχιερεῖς τῆς ᾿Εκκλησίας, ἐν συνδυασμῷ δέ καί μέ ἄλλας πολύ σοβαράς ἀποφάσεις, ὡς τοῦ ᾿Εφετείου ᾿Αθηνῶν καί Θεσσαλονίκης, ὅπως ἐπίσης καί τοῦ Πολυμελοῦς Πρωτοδικείου ᾿Αθηνῶν, καθ᾿ ἡμᾶς, ἔχει ἐγερθῇ σοβαρόν Κανονικόν, ᾿Εκκλησιολογικόν καί Δογματικόν θέμα. Διά τοῦτο ἐζητήσαμεν νά ἐνημερωθῇ ἡ ῾Ιερά Σύνοδος καί τό Δ.Σ, ὥστε νά εἶχον ἑρμηνευθεῖ καί νά εἶχον ἀξιολογηθεῖ αἱ ἀποφάσεις αὗται, καί νά εἶχον ληφθεῖ τά ἐνδεικνυόμενα μέτρα . Καθ᾿ ἡμᾶς τά δικαστήρια μέ τέτοιου εἴδους θέσεις ἐτοιμάζουν καί πιέζουν διά τήν ἐπί ἴσοις ὅροις  ἕνωσιν τῶν πέντε μετά τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου καί γενικώτερα προωθεῖται ὁ παλαιοημερολογιτικός Οἰκουμενισμός, ὁ ὁποῖος προωθεῖ νέον ἑνιαῖον παλαιοημερολογιτικόν ΣΧΗΜΑ προκειμένου νά "ἀναγνωρισθῇ" καί ὑπαχθῆ κατά δόλιον τρόπον εἰς τόν Νεοημερολογιτισμόν  - Οἰκουμενισμόν. ᾿Επίσης πρέπει νά ληφθῇ ἰδιαιτέρως ὑπ᾿ ὄψιν καί τό γεγονός, ὅτι ἡ ῾Ιερά Σύνοδος δέν διεξεδίκησεν κανένα ἐκ τῶν ῾Ιερῶν Ναῶν πού ἡρπάγησαν καί κατέχονται ὑπό τῶν πέντε σχισματοαιρετικῶν!!!, παρά τό γεγονός, ὅτι τό θέμα τοῦτο ἐτέθη πολλάκις ἐπί τάπητος. Διατί δέν διεκδικεῖ ἡ ᾿Εκκλησία τούς Ναούς; Καθ᾿ ἡμᾶς, ὑπό τήν ἀπάτην μιᾶς "ἐνώσεως", ἐπίκειται νά ἐκδηλωθῇ ἡ μεγαλυτέρα ΠΡΟΔΟΣΙΑ, τήν ὁποίαν ὁ νεοημερολογιτισμός ἐπεδίωξεν ἀπό τό 1924, καί δέν τήν ἐπέτυχεν....
β)῞Ετερος λόγος διά τόν ὁποῖον, ὡς ἡμεῖς ἐκτιμῶμεν, δέν συνεκλήθη τό Δ.Σ., εἶναι διά νά μή ἐκτελεσθῇ ἡ ἀπόφασις τῆς Γ.Σ., ἡ ὁποία προέβλεπε νά δοθῇ Πληρεξούσιον εἰς τόν ῾Ιερομ. π. ᾿Αμφιλόχιον   διά νά ἐνεργήσῃ τά δέοντα καί νόμιμα, ὅσον ἀφορᾶ τήν ἐκκρεμότητα ἀνταλλαγῆς οἰκοπέδου μεγάλης ἀξίας, μέ ἕτερον τοῦ Δήμου Κατερίνης, τό ὁποῖον, ἐπαναλαμβάνομεν, ὅτι διεκδικοῦν καί οἱ πέντε πρώην Μητροπολῖται.
γ) ῎Αλλος λόγος εἶναι τό γεγονός, ὅτι τόσον ὁ ῾Ιερομ. π. ᾿Αμφιλόχιος, ὅσον καί ὁ θεολόγος κ. ᾿Ελευθέριος Γκουτζίδης εὑρίσκονται ἐπίσημα ἀπό διετίας ἐν διωγμῷ,  ὁ δέ ᾿Επίσκοπος Κήρυκος περιφρονεῖται καί ἀγνοεῖται, διότι δέν συμπράττει εἰς ἀντικανονικάς καί ἀντιδεοντολογικάς ἀπό ᾿Εκκλησιαστικῆς ἀπόψεως ἐνεργείας τοῦ περιβάλλοντος τοῦ Μακ. ᾿Αρχιεπισκόπου κ. ᾿Ανδρέου. Περιφρονεῖται καί καθυβρίζεται ὡς ᾿Αρχιερεύς, διότι μέ τάς Κανονικάς καί ὑπευθύνους παρεμβάσεις του, ὄχι μόνον δέν εὐνοεῖ, ἀλλά καί παρεμποδίζει καί κατελέγχει τάς ἐπιληψίμους ἐνεργείας τῆς πλειοψηφίας τῶν ῾Ιεραρχῶν, οἱ ὁποῖοι παραπληροφορούμενοι τελικά παρασύρονται εἰς ἀντικανονικότητας καί ἀδίκους πράξεις - ἀποφάσεις, αἱ ὁποῖαι τελικά ἀποβαίνουν εἰς βάρος τοῦ ἔργου τῆς ᾿Εκκλησίας. Διώκονται καί διότι κατελέγχουν τήν ἀβελτηρίαν - ἀδράνειαν τῆς ῾Ιεραρχίας ἐπί σοβαρῶν θεμάτων Κανονικῆς τάξεως, Πίστεως καί ῾Ομολογίας.
᾿Αναφέρομεν χαρακτηριστικῶς ἕν μόνον παράδειγμα πού ἔχει μεγάλην σχέσιν μέ τό θέμα τῆς Πίστεως, δηλαδή τῆς ῾Ομολογίας  - ᾿Εκκλησιολογίας. Οἱ πέντε πρώην Μητροπολῖται ἀπεσχίσθησαν, ἐκήρυξαν αἱρέσεις, κατεπάτησαν τήν Κανονικήν τάξιν, ἀντεποιήθησαν καί ἀντιποιοῦνται τήν ᾿Εκκλησίαν καί τήν ῾Ιεράν Σύνοδον, "καθήρεσαν" τούς ᾿Αρχιερεῖς, τούς ὁποίους ἀπεκάλεσαν σχισματικούς καί τούς προσφωνοῦν "μοναχούς" καί παρά ταῦτα, ἡ ῾Ιερά Σύνοδος ἐπί 6 ἔτη δέν ἔλαβε κανένα Κανονικόν μέτρον, καί δέν ἔδωσε καμμίαν ἀπάντησιν ἀπό ὅσας ἔπρεπε νά εἶχε δώσει. Πῶς μπορεῖ νά δικαιολογηθῇ αὐτό; Καί τό μεῖζον, ὅτι ὅσοι θίγουν ταῦτα χαρακτηρίζονται ὡς "ἀσεβεῖς"(!) καί διώκονται, διότι δῆθεν "δέν σέβονται τούς ᾿Αρχιερεῖς, τόν ᾿Αρχιεπίσκοπον, ἤ ἐλέγχουν τήν ῾Ιεράν Σύνοδον", τήν ὁποίαν τινές καί ταυτίζουν πρός τήν ᾿Εκκλησίαν. Δέν ἀναφερόμεθα ἐδῶ καί εἰς τούς ψιθύρους ἡμετέρων ὑπέρ τῶν πέντε, οὔτε εἰς τά περί τοῦ θεολογικοῦ διαλόγου μετά τῶν Φλωρινικῶν, οὔτε εἰς πλείονα ἄλλα θέματα Κανονικῆς τάξεως περί τῶν ὁποίων πληθωρικά ἔχομεν γράψει, ἕκαστος χωριστά, εἰς ἀνύποπτον χρόνον. (Βλέπετε σχετικά καί εἰς τό βιβλίον: "ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ...", ᾿Αθῆναι 1999).
 
ΜΕΤΑ 11 ΜΗΝΑΣ ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΟ Δ.Σ.
Α᾿ Συνεδρίασις 30-10-2000(ν.ἡ.).
 
Μετά τήν Γενική Συνέλευσι τοῦ Δεκεμβρίου (8/21-12-99) ὁ Μακαριώτατος συνεκάλεσε διά πρώτην φοράν τό Δ.Σ. τήν 30-10-2000(ν.ἡ.). Κατά τήν ἐν λόγῳ συνεδρίασιν ὁ Σεβ/τος ᾿Αργολίδος, ὁ ὀποῖος κατέχει τήν θέσιν τοῦ ᾿Αντιπροέδρου, ἀπουσίαζεν, διότι δέν ἐνημερώθη καί δέν προσεκλήθη ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου. Δέν νοεῖται, ὅμως, ὁ Μακ. Πρόεδρος νά ἔχῃ καλέσει, προσωπικά ὁ ἴδιος, ὅλα τά μέλη καί νά μήν ἔχῃ εἰδοποιήσει τόν Σεβασμιώτατον ᾿Αντιπρόεδρον, ὁ ὁποῖος εἶναι τακτικόν μέλος τοῦ Δ.Σ καί μέχρι σήμερον ἀντεπεκρίθη εἰς τάς ὑποχρεώσεις του πρός τό Δ.Σ.. Ποία δεοντολογία ὑπηγόρευσε αὐτήν τήν παρανομίαν, καί τί ἀποκαλύπτει αὕτη, ἤ καί ποίας συνεπείας ἔχει;  ῾Ο Μακαριώτατος Πρόεδρος, ὀφείλει νά ἐξηγήσῃ διατί δέν εἰδοποιήθη ὁ Σεβ/τος ᾿Αντιπρόεδρος, καί ὡς ἐκ τούτου δέν παρέστη, οὔτε εἰς τήν συνεδρίασιν τοῦ Δ.Σ. τῆς 30-10-2000, οὔτε καί εἰς τήν ἀκολουθήσασαν τοιαύτην τῆς 9-11-2000, ἐνῶ εἰς τήν τρίτην κατά σειράν σύγκλησιν τοῦ Δ.Σ. τῆς 14-11-2000 εἰδοποιήθη[8] ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου, ὄχι διά νά παραστῇ, ἀλλά διά νά μή προσέλθῃ!!!

Μετά 11 μῆνας ἀργίας τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου,
διά τόν Μακαριώτατον δέν ὑπάρχουν ἄλλα θέματα, ἐκτός ἀπό ἕνα.
 
Κατά τήν ἐν λόγῳ πολύωρον συνεδρίασιν τοῦ Δ.Σ., ὁ Μακαριώτατος Πρόεδρος ἀνεκοίνωσεν, ὅτι κατά τήν παροῦσαν Συνεδρίασιν τά θέματα τῆς ῾Ημερησίας Διατάξεως εἶναι ὁ "Προσδιορισμός τοῦ χρόνου διά τήν σύγκλησιν Γενικῆς Συνελεύσεως" καί ἕτερον δευτερεῦον ἀφορῶν τήν δημιουργίαν χώρου Γκαράζ εἰς τήν ὑπό ἀνέγερσιν οἰκοδομήν εἰς Καλλιθέαν!!! Τήν πρότασιν τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου ὑπερθεμάτισαν ὁ π. Δημήτριος Τσαρκατζόγλου καί ὁ π. ᾿Ανανίας Πανάκος, ἐνῶ ἡμεῖς ἐκπλαγέντες, διεφωνήσαμεν ἐξ  ἀρχῆς,  εἰπόντες, ὅτι εἶναι ἀπαραίτητον πρῶτα νά ἀναγνωσθοῦν τά Πρακτικά τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῆς 8/21-12-99 διά νά διαπιστωθῇ πόσα θέματα σοβαρά καί ἐπείγοντα ἐκκρεμοῦν καί πόσον ἐκτεθειμένον εἶναι τό Δ.Σ., ἀφοῦ ἐπί ἕν ἔτος δέν συνεκλήθη καί  δέν ἐνήργησε τίποτε ἀπό ὅσα ἔλαβεν ἐντολή παρά τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως νά ἐνεργήσῃ.  Τά θέματα, τά ὁποῖα ἡμεῖς εἰσηγήθημεν, ἦσαν αὐτά τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ Δεκεμβρίου τοῦ 1999, ἤτοι: ᾿Αρωγά μέλη, φιλόπτωχα, δικαστήρια, Πληρεξούσιο διά θέμα Κατερίνης, ὑφαρπαγέντα καί κατακρατηθέντα χρήματα ὑπό τοῦ πρώην Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου, ῾Ιεροί Ναοί κατεχόμενοι ὑπό τῶν πέντε..
 ᾿Επίσης ἔγινεν ἀναφορά καί σέ γεγονότα πού ἔλαβον χώραν κατά τό διαρρεῦσαν διάστημα, τά ὁποῖα δέν ἔχουν ἄμεσον σχέσιν μέ τόν ΙΦΣΚΑΕ, ἀλλά ἐπηρέασαν τόν Μακαριώτατον Πρόεδρον εἰς τό νά μή συγκαλέσῃ ἐπί 11 μῆνες τό Δ.Σ, ἀλλά καί νά διώκῃ τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ΙΦΣΚΑΕ, ἤτοι τόν ῾Ιερομ. π. ᾿Αμφιλόχιον καί τόν θεολόγον ᾿Ελευθέριον Γκουτζίδην. Καί δι᾿ αὐτόν λοιπόν τόν λόγον δέν συνεκάλει τό Δ.Σ., τό ὁποῖον ἐγνώριζε πολύ καλά, ὅτι θά ζητήσῃ νά ἐκτελεσθοῦν αἱ ἀποφάσεις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ περασμένου ἔτους.
᾿Επίσης, ὑφ᾿ ἡμῶν,  ἐτέθησαν ὡς κατεπείγοντα καί τά ἐξῆς προκύψαντα θέματα:
α) ῾Η λύσις  τῆς ἰδιωτικῆς συμβάσεως μετά τοῦ κ. Κάτσουρα, ὡς ὑπαλλήλου τοῦ ΙΦΣΚΑΕ, (ἄρθρον 12ον ` β καί 16 ` ζ τοῦ Καταστατικοῦ), μετά τόν διορισμόν του εἰς τό Δημόσιον, καθώς καί τό θέμα τῆς ἀσφαλείας του εἰς τό ΙΚΑ, ὡς ἰδιωτικοῦ ὑπαλλήλου τοῦ ΙΦΣΚΑΕ.
β) Τά Οἰκονομικά τοῦ Συνδέσμου καί ἡ διαχείρισις των, δεδομένου ὅτι τό Δ.Σ. δέν ἔχει καμμίαν ἐνημέρωσιν καί ἐπ᾿ αὐτοῦ καί διότι ὑπάρχει σοβαρά οἰκονομική κρίσις, ἐνῶ εἶναι ὑπεύθυνο καί διά τήν καλήν διαχείρισιν τῶν ἐλαχίστων οἰκονομικῶν.
᾿Επί τοῦ θέματος τῆς λύσεως τῆς συμβάσεως τοῦ ΙΦΣΚΑΕ μετά τοῦ ὑπαλλήλου του, κ. Κάτσουρα, ἀπεφασίσθη νά συνταχθῇ ἡ σχετική Πράξις τοῦ Δ.Σ., καί νά διερευνηθῇ ἄν ὑπάρχουν οἰκονομικές ἐκκρεμότητες καί πρός τόν κ. Κάτσουρα καί πρός τήν ᾿Ασφάλεια (῎Ενσημα ΙΚΑ), ὡς ἠσφαλισμένου ἰδιωτικοῦ ὑπαλλήλου τοῦ ΙΦΣΚΑΕ. ᾿Επίσης ἐζητήθη νά ἀπαλλάξῃ ἡ ῾Ιερά Σύνοδος τόν κ. Κάτσουρα ἐκ τῶν καθηκόντων, ὡς Διευθυντοῦ τοῦ "Κήρυκος", καί νά ἐπανέλθῃ ἡ Διεύθυνσις τοῦ "Κήρυκος" εἰς τήν πρό τοῦ 1995 κατάστασιν, ὁ δέ κ. Κάτσουρας εἰς τό ἐξῆς δύναται ἄν θέλῃ, νά συνεργασθῇ μαζί μας, χωρίς νά εἶναι Διευθυντής. ῾Ο Μακαριώτατος Πρόεδρος ἀπέρριψεν ἀμέσως τό ὅλον θέμα μέ τό αἰτιολογικόν "δέν εἶναι αὐτά δικά σας θέματα". ᾿Επηκολούθησε σχετικός παροξυσμός, καί ἐτονίσθη ὑφ᾿ ἡμῶν, ὅτι αὐτά εἶναι καί ἰδικά μας θέματα διά τά ὁποῖα δικαιούμεθα νά ἔχωμεν λόγον...
᾿Επίσης ἔγινεν ἀναφορά εἰς τόν Θεολογικόν Διάλογον  καΙ συγκεκριμένα εἰς τό τελευταῖον ἔγγραφον πού ἐστάλη εἰς τούς Φλωρινικούς, καθ᾿ ὑπόδειξιν καί ἐπιμονήν τοῦ κ. Κάτσουρα, πού εἶναι τελείως ἀπαράδεκτον[9]. Δι᾿ αὐτοῦ ἐξετέθη ὁ Μακαριώτατος, ἐνῶ ἀπερρίφθη τό ἔγγραφον πού ἐπρότεινε ὁ Μητροπολίτης Κήρυκος, ὡς Πρόεδρος τῆς ᾿Επιτροπῆς ἐπί τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου, καί ὁ κ. ᾿Ελευθέριος Γκουτζίδης καί τό ὁποῖον ὁμόφωνα καί μετ᾿ ἐπαίνου ἐνεκρίθη ὑπό τῆς ῾Ι.Σ. τῆς ῾Ιεραρχίας τῆς 20-10-99.
 
Κατά τήν ἐν λόγῳ συνεδρίασιν ἀπεφασίσθη:
 
1) Νά σταλῇ ἔγγραφον εἰς τόν μ. Μάξιμον καί κ. Δ. Κάτσουραν νά προσκομίσουν εἰς τά Γραφεῖα τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου καί τοῦ ΙΦΣΚΑΕ ὅλας τάς δικογραφίας καί ἀποφάσεις τῶν δικαστηρίων καί νά ἐνημερώσουν σχετικῶς τήν Ι.Σ. καί τό Δ.Σ., ὅπως ἀπεφάσισεν ἡ Γ.Σ. τῆς 8/21-12-99 εἰς τήν ἀμέσως πρώτην συγκληθησομένην Σύνοδον τῆς ῾Ιεραρχίας.
2) Νά ἐκδοθῇ ἐπειγόντως τό νέον Πληρεξούσιον ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ ῾Ιερομ. π. ᾿Αμφιλοχίου Ταμπουρᾶ διά νά ἐνεργήσῃ τά νόμιμα εἰς τόν Δῆμον Κατερίνης, ἄν βεβαίως δέν εἶναι πολύ ἀργά...
3) ᾿Ενεκρίθη νά συνταχθῇ Πρακτικόν σχετικά μέ τήν δημιουργία Γκαράζ εἰς τήν ὑπό ἀνέγερσιν οἰκοδομήν εἰς Καλλιθέαν, πού ἐζήτησε ὁ π. Δημήτριος Τσαρκατζόγλου.
4) Νά ἐπιληφθῇ ὁ κ. ᾿Ελευθ. Γκουτζίδης τῆς ὑγρομονώσεως τῆς ταράτσας τοῦ κτιρίου τοῦ ᾿Εκκλησιαστικοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου, καί νά  ἐλέγξῃ ὁ Μηχανικός κ. Γ. Πετρουλᾶς τό οἰκοδόμημα καί νά ἐνημερωθῇ τό Δ.Σ.
Αἱ ἐργασίαι διεκόπησαν, ἀφοῦ προσδιωρίσθη νέα συνεδρίασις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου διά τήν Πέμπτη 9-11-2000.
 
Β' Συνεδρίασις τοῦ Δ.Σ. 9-11-2000(ν.ἡ.)
 
Πρίν ἀρχίσῃ ἡ συνεδρίασις, ἀλλά καί κατά τήν διάρκεια τῆς συνεδριάσεως, ἔγινεν ἀναφορά ἐπί τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. 28/2000 Δικαστικῆς ἀποφάσεως τοῦ Πολυμελοῦς Πρωτοδικείου Λαρίσης καί ἐτονίσθη πάλιν ἡ σημασία τῶν ἀποφάσεων ὅλων τῶν Δικαστηρίων πού ἔλαβον χώραν μέχρι σήμερον.
Κατά τήν συνεδρίασιν διετυπώθη  ἔνστασις, διότι ὁ Μακαριώτατος Πρόεδρος αὐθαιρέτως ἀντικατέστησε τό τακτικόν Μέλος καί ᾿Αντιπρόεδρον  τοῦ Δ.Σ. Σεβ/τον ᾿Αργολίδος, μέ τό ἀναπληρωματικόν μέλος, τόν   Σεβ. Διαυλείας κ. ᾿Ανδρέαν καί ἐπεσημάνθη, ὅτι ἡ ἐνέργεια αὐτή εἶναι παράνομος. ῾Ο Μακαριώτατος Πρόεδρος καί ὁ Σεβ. Διαυλείας ἐπέμεναν ὅτι εἶναι νόμιμος ἡ παρουσία του καί μᾶς κατήλεγξαν, ὡς μή γνωρίζοντας τά πράγματα καί μᾶς παρέπεμψεν (ὁ Σεβ. Διαυλείας) "νά διαβάσουμε τά χαρτιά μας",(!) ἐνῶ ὁ Μακαριώτατος Πρόεδρος ἀπορρίψας τήν ἔνστασιν δέν ἐπέτρεψε καμμίαν περαιτέρω συζήτησιν!. Προκειμένου, ὅμως, νά μή ματαιωθῇ ἡ συνεδρίασις τοῦ Δ.Σ. καί ἐκ διακρίσεως καί λεπτότητος ἔναντι τοῦ Μακαριωτάτου καί τοῦ Σεβ. Διαυλείας, ἠναγκάσθημεν, ἀντιδεοντολογικῶς, βεβαίως, διότι ἐπρόκειτο περί παρανομίας, νά ἀνεχθῶμεν μίαν πρόσκαιρον παρανομίαν, διό καί δέν ἐπιμείναμε, ἀλλ᾿ εἰς τήν συνέχεια δέν ἀπεφεύχθη κάποιος σοβαρός παροξυσμός.
᾿Επανῆλθε τό θέμα τῶν δικαστηρίων, διότι, μέ τό πρόσχημα ποῖοι εἶναι ἀρμόδιοι καί ὑπεύθυνοι δι  αὐτό τό ἔργον, ἠμφισβητήθη ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου καί τῶν π. Δημητρίου καί π. ᾿Ανανίου καί ἰδιαίτερα ὑπό τοῦ παρανόμως παρισταμένου Σεβ. Διαυλείας κ. ᾿Ανδρέου, ἡ ληφθεῖσα ἀπόφασις κατά τήν προηγουμένην συνεδρίασιν, ἐνῶ διεφάνη σαφῶς πρόθεσις (μᾶλλον προειλημμένη ἀπόφασις) νά μή προχωρήσῃ αὐτό τό θέμα, τό ὁποῖον ἀπεφάσισεν ἡ Γενική Συνέλευσις, καί τό ὁποῖον διά πολλοστήν φοράν ἐπανέφερε τό Δ.Σ. καί κατά τήν προηγουμένην συνεδρίασίν του. Αὐτός ἄλλωστε διεφάνη, ὅτι ἦτο καί ὁ λόγος τῆς παρουσίας τοῦ Σεβ/του κ. ᾿Ανδρέου, νά μή προχωρήσῃ τό Δ.Σ. εἰς καμμίαν ἀπολύτως ἐνέργειαν, πράγμα τό ὀποῖον μέχρις ἐδῶ "ἐπέτυχον" καταγαγόντες καί οἱ ἴδιοι, ἀλλά καί οἱ κρυπτόμενοι καί χαλκεύοντες ταῦτα κατά τοῦ Δ.Σ. μίαν "Πύρρειον νίκην".
 ᾿Ενῶ συνεζητεῖτο τό θέμα προσῆλθε καί ὁ κ. Δ. Κάτσουρας, ὁ ὁποῖος ἐνημέρωσε τό Δ.Σ. ἐπί τοῦ προσωπικοῦ του θέματος, πού ἀφορᾶ τό Δ.Σ. καί τόν ΙΦΣΚΑΕ. Οὗτος ἐδήλωσεν, ὅτι μέ ἰδικήν του πρωτοβουλίαν, ἐγκαίρως μετέβη εἰς τάς ἁρμοδίας ὑπηρεσίας καί ἔλυσε τήν ὑπαλληλικήν ἰδιωτικήν του σύμβασιν μέ τόν ΙΦΣΚΑΕ, καί ὅτι δι᾿ αὐτάς τάς ἐνεργείας του ἐνημέρωσε ἀμέσως τόν Μακαριώτατον Πρόεδρον, πράγμα ὅμως τό ὁποῖον ἠγνοεῖτο ὑφ᾿ ἡμῶν, διότι οὐδέν ἀπολύτως ἀνέφερεν ὁ Μακαριώτατος Πρόεδρος, κατά τήν προηγηθεῖσαν συνεδρίασιν. Προφανῶς ἤθελε μέ αὐτή τήν ἀφορμή νά φέρῃ εἰς τό Δ.Σ. καί τόν κ. Δημ. Κάτσουρα, ὅπως καί τό ἔκαμε. ῾Ο κ. Κάτσουρας ἐρωτηθείς ἐδήλωσεν, ὅτι τό Δ.Σ. τοῦ ΙΦΣΚΑΕ δέν ὀφείλει εἰς τόν ἴδιον χρήματα ἀπό μισθούς εκ τῆς ὑπαλληλικῆς του ἰδιότητος, ἀλλά ἐκκρεμοῦν χρέη πρός τό ΙΚΑ (ἀγορά ἐνσήμων) ἀπό τόν παρελθόντα ᾿Απρίλιον, ἤτοι ἔνσημα ἕξ (6) μηνῶν, σύν τά πρόστιμα, ἀλλά καί ἄλλας ἐπιβαρύνσεις ἀπό καθυστερήσεις πληρωμῆς ἐνσήμων τῶν προηγουμένων ἐτῶν. Τό Δ.Σ. ἀνησύχησε δι᾿ αὐτάς τάς παραλείψεις καί ἀπεφασίσθη νά μεριμνήσῃ ὁ Ταμίας, ῾Ιερομ. π. ᾿Ανανίας, μετά τοῦ κ. Κάτσουρα, ὥστε νά ἐκδοθῇ ἀμέσως ὁ σχετικός ἐκκαθαριστικός λογαριασμός τοῦ ΙΚΑ, μέ τά πρόστιμα, προκειμένου νά γνωρίσῃ τό Δ.Σ. τό ὕψος τοῦ χρέους, καί νά λάβῃ τά μέτρα του, διότι τά πρόστιμα εἶναι μεγάλα καί τά ποσά αὐτά προσαυξάνονται μέ ἰδιαίτερα γοργό ρυθμό.
᾿Επηκολούθησε μακρά συζήτησις πάλιν ἐπί τοῦ θέματος τῆς ἐνημερώσεως τῆς Ι.Σ. καί τοῦ Δ.Σ. ἐπί τῶν Δικαστηρίων καί ἐσημειώθησαν παροξυσμοί. ᾿Ιδιαίτερα παροξυσμός ἐσημειώθη, ὅταν ὁ κ. Κάτσουρας, ἀφοῦ ἐνημέρωσε τό Δ.Σ. σχετικά μέ τήν λύσιν τῆς ὑπαλληλικῆς του συμβάσεως μέ τόν ΙΦΣΚΑΕ, δέν ἐξῆλθεν, ἀλλά ἐπέμενε νά συμμετέχῃ καί εἰς τά θέματα πού ἐξήταζε τό Δ.Σ, ὡς νά ἦτο μέλος τοῦ Δ.Σ. καί νά παρεμβαίνῃ ὡς νά ἦτο "προϊσταμένη ἀρχή"! ᾿Εν τέλει ὁ Μακαριώτατος, παρά τά συμπεφωνημένα, ἠναγκάσθη νά τοῦ ὑποδείξῃ, ὅπως ἀποχωρήσῃ, καί τότε μόνον ἐξῆλθεν ὁ κ. Κάτσουρας...ὄχι εὐχαρίστως[10], καί ἀφοῦ προηγουμένως εἶχεν προκαλέσῃ παροξυσμόν. Τό θέμα τό σχετικόν μέ τά Δικαστήρια ἔκλεισεν, ὅταν ὁ Μακαριώτατος διεβεβαίωσεν τό Δ.Σ., ὅτι ἡ σχετική ἐνημέρωσις εἶναι ἕτοιμη καί ὅτι θά ἐνημερωθῇ τό Δ.Σ. εἰς τήν ἐπομένην συνεδρίασιν, ἡ ὀποία ὡρίσθη διά τήν 14η Νοεμβρίου 2000 (ν..ἡ.), ἡμέραν Τρίτην, ἀλλά καί κατά τήν ἐν λόγῳ συνεδρίασιν, ὄχι μόνον δέν ἐπραγματοποιήθη ἡ ὑπόσχεσις τοῦ Μακαριωτάτου, ἀλλά ἔγιναν ἄλλα "τέρατα καί σημεῖα", ἐξ  αἰτίας ἄλλων παρανομιῶν.

Γ' Συνεδρίασις Δ.Σ. 14-11-2000 (ν.ἡ.)
 
Τήν 1/14.11.2000, ἡμέραν Τρίτην καί περί ὥραν 4ην ἀπογευματινήν συνήλθομεν εἰς Γ᾿ Συνεδρίασιν, προκειμένου νά ὁλοκληρωθοῦν αἱ ἐργασίαι ἐπί τῶν θεμάτων τῶν προηγουμένων δύο Συνεδριάσεων, καί κατόπιν νά ἐξετασθῇ καί τό ἀρχικόν θέμα τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως. ᾿Αμέσως μετά τήν προσευχήν ἐμείναμε καί πάλιν ἐμβρόντητοι, ὅταν ἀκούσαμε τόν Μακαριώτατο Πρόεδρο νά εἰσηγῆται, ὅτι "Σήμερα ἤλθαμε ἐδῶ γιά νά ὁρίσωμεν τήν ἡμερομηνίαν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, δέν θά συζητήσουμε κανένα ἄλλο θέμα"!  Δηλαδή ὁ Μακαριώτατος κατά τό "ἀποφασίζω καί διατάσσω" διέγραψε καί κατήργησε ὅ,τι ἀπεφασίσθη εἰς τά δύο προηγούμενα Συμβούλια!
᾿Αμέσως ἐπιχειρήσαμε νά ὑπενθυμίσουμε, ὅτι προηγήθησαν δύο συνεδριάσεις, αἱ ὁποῖαι μᾶς δεσμεύουν καί ὅτι πρέπει νά ἀναγνωσθοῦν τά Πρακτικά καί νά ὑπογραφοῦν. ᾿Επίσης ἐπεσημάναμε ὅτι εἶναι παράνομη ἡ σύστασις τοῦ Δ.Σ., διότι παρανόμως παρίσταται ὁ Σεβ. κ. Διαυλείας, ἀλλά κατέστη ἀδύνατον νά ὁλοκληρώσουμε τήν ἔνστασίν μας, διότι ὁ Μακαριώτατος, καί ἰδιαίτερα ὁ παρανόμως παριστάμενος Σεβ/τος κ. ᾿Ανδρέας μέ συμπεριφοράν, πού εἶναι δύσκολο νά τήν χαρακτηρίσουμε, καί μέ τήν κάλυψιν τοῦ π. Δημητρίου Τσαρκατζόγλου καί π. ᾿Ανανίου "ἔκοβε καί ἔραβε", ὅπως εἶχον προσυνεννοηθεῖ.
Σημειώνεται ἰδιαιτέρως καί ὑπογραμμίζεται ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος Διαυλείας ἀπό τήν ἀρχή μέχρι τήν ὁμαδική τους ἀποχώρησιν, ὡς νά ἦτο "κομπιοῦτερ" πού τοῦ ἔθεσαν ἕνα πρόγραμμα, ἔτσι ψυχρά,  προκλητικώτατα καί ἀδίστακτα, ἐκτελοῦσε πιστά τό "πρόγραμμα" καί προκαλοῦσε περιφρονῶν καί ὑβρίζων μέ τήν στάσιν του ἕναν ᾿Επίσκοπο καί Γενικό Γραμματέα, τό Διοικητικόν Συμβούλιον, ἕναν ῾Ιερομόναχο καί ἕναν θεολόγο, καί ὑπηγόρευεν εἰς τόν Μακαριώτατο τί θά πῇ καί τί θά ἀποφασίσῃ, ἐνῶ συχνά τόν ὑποκαθιστοῦσε, προήδρευε ὁ ἴδιος, καί ἔκανε ὁ ἴδιος τίς προτάσεις καί ἐλάμβανε πάλιν ὁ ἴδιος τίς ἀποφάσεις, τίς ὁποῖες ἐνέκριναν ὁ π. Δημήτριος καί ὁ π. ᾿Ανανίας!.
Δέν ἐπέτρεπε εἰς τόν Μακαριώτατον, οὔτε νά στρέψῃ τό πρόσωπό του πρός τήν δεξιάν πτέρυγα, ὅπου εἴμεθα ἡμεῖς, καί ὅταν ὁ Μακαριώτατος δέν ἤκουε τί τοῦ ὑπηγόρευεν, λόγῳ τῆς τεταμένης ἀτμοσφαίρας πού ὁ ἴδιος συνεχῶς προεκάλει,  δέν ἐδίσταζε νά σκύβῃ εἰς τό πρόσωπό του, τό ὁποῖον ἐνίοτε, μέ τό ἀριστερό του χέρι, τό ἔστρεφε πρός τήν πλευρά του,  διά νά μήν ὁμιλῇ μαζί μας, οὔτε νά ἀκούῃ ἡμᾶς τί λέγαμε. ᾿Αδιαφοροῦσε εἰς ὅ,τι καί ἄν λέγαμε, καί ὡς νά μήν εἴμεθα παρόντες, προεκάλει μέ αὐτήν τήν συμπεριφοράν, ἐνῶ καί νεκρός ἄν ἦτο κανείς, ἡ τεταμένη ἀτμόσφαιρα, θά τόν εἶχε "ἐξεγείρει". Καί ὅμως ὁ Σεβ/τος Διαυλείας, παρέμενε ψυχρός καί ἀδιάφορος, δέν ἤκουε, δέν ἠσθάνετο, δέν ἀντιδροῦσε, παρά μόνον ἔθετε θέματα, ἔκαμνε προτάσεις καί ζητοῦσε νά τάς ἐγκρίνουν ὁ π. Δημήτριος καί ὁ π. ᾿Ανανίας. ῾Ομολογοῦμε, ὅτι "δέν πιστεύαμε στά μάτια μας".
Μέσα εἰς αὐτήν τήν ἀτμόσφαιραν, ἐζητήσαμεν νά ἀναγνωσθοῦν τά Πρακτικά τῶν προηγουμένων δύο συνεδριάσεων, νά ἐγκριθοῦν καί νά ὑπογραφοῦν, ἀλλά ἡ ἀπάντησις τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου ἦτο: "Δέν ὑπογράφωμεν τίποτα"!, ἐνῶ ὁ Σεβ/τος κ. ᾿Ανδρέας ἔλεγε: "Μακαριώτατε, τελειώσαμε, πᾶμε παρακάτω σέ ἄλλο θέμα, ποιό εἶναι τό ἄλλο θέμα, Μακαριώτατε;".
 ῾Ημεῖς, μέσα σ᾿ αὐτό τό πλαίσιο συνεχῶς προσπαθούσαμε νά ἀκουσθῇ ἡ ἔνστασίς μας, χωρίς νά τό κατορθώνωμεν, διότι τό ἤμισυ τῶν μελῶν "συνεδρίαζαν" μεταξύ των, τό δέ ἕτερον ἤμισυ διεμαρτυρόμεθα ἐπί ματαίῳ! Μόνον, ὅταν κάποια στιγμή εἴπομεν: "Μακαριώτατε ἤδη εἴμεθα δεσμευμένοι ἀπό τάς ἀποφάσεις τῶν προηγηθέντων Δ.Σ. (30-10-2000 καί 9-11-2000)", τότε πάλιν στερεότυπα ἐπανέλαβεν ὁ Μακαριώτατος: "Δέν ἔχουμε νά συζητήσουμε κανένα θέμα". Καί ὅλα αὐτά μέ πολύ ἀγέρωχο καί αὐθαίρετο τρόπο, κάποιες φορές μάλιστα χτυπώντας τό χέρι στό τραπέζι καί ἄλλες φορές χτυπώντας ἀμήχανα τό κουδοῦνι.
᾿Επίσης, ὅταν κάποια στιγμή τοῦ ἐδώσαμεν ἑτοίμην τήν Πρᾶξιν τοῦ Συμβουλίου διά νά ἐκδοθῇ τό κατεπεῖγον Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο διά τόν π. ᾿Αμφιλόχιο, ὁ Μακαριώτατος τό "ἀπώθησε" λέγων πάλιν τά ἴδια:, "Τίποτα δέν θά ὑπογράψουμε, τίποτα δέν θά συζητήσουμε, μόνον τήν Γενική Συνέλευσι θά ὁρίσουμε".
᾿᾿Επιμείναντες ἐπί πολλήν ὥραν νά συνειδητοποιηθῇ, ὅτι εἶναι παράνομος ἡ παρουσία τοῦ Σεβ/του Διαυλείας, κάποια στιγμή, καθ᾿ ὑπόδειξιν τοῦ Σεβ/του Διαυλείας, ὁ Μακαριώτατος διατάσσει τόν κ. ᾿Ελευθέριο Γκουτζίδη νά σιωπήσῃ, καί δηλώνει, ὅτι τοῦ ἀφαιρεῖ τόν λόγον(!).
Κατόπιν καί τούτου τοῦ δεδομένου ὁ κ. Γκουτζίδης χαρακτηρίζει τήν συμπεριφοράν τοῦ Προέδρου, ὡς "παποκαισαρικήν" καί "δικτατορικήν" καί ἐν συνεχείᾳ ἐπάγεται: "Μακαριώτατε πρέπει νά σεβασθῆτε τόν Νόμο καί τό Καταστατικό, διότι δέν παίζουν...".
Μέσα σέ μιά τέτοια κατάστασι ὁ Σεβ/τος Διαυλείας εἰσηγεῖται ἡμερομηνίαν διά τήν Γενικήν Συνέλευσιν, τήν ὀποίαν ἀκοῦνε, καί "ἐγκρίνουν" μόνον ὁ π. Δημήτριος Τσαρκατζόγλου καί ὁ π. ᾿Ανανίας Πανάκος πρός τούς ὁποίους ἀπευθύνετο. Τήν ὥρα ἐκείνη ὁ θεολόγος ᾿Ελευθ. Γκουτζίδης, προκειμένου νά μπορέσῃ νά γίνῃ ἀκουστός ἀπό τόν Μακαριώτατον καί προπάντων νά συνειδητοποιήσῃ ὁ Μακαριώτατος τί κάμνει, ἐσηκώθη ἀπό τήν θέσιν του, ἦλθε πλησίον τοῦ Μακαριωτάτου, ἔσκυψε εἰς τό αὐτί του, καί μέ τήν ἰδιαίτερη οἰκειότητα πού τόν συνδέει ἡ συνεργασία 30 χρόνων, καί αἱ ἰδιαίτεραι πνευματικαί σχέσεις,  διακριτικά ἔθεσε τήν ἀριστεράν χεῖράν του ἐπί τῶν ὥμων τοῦ Μακαριωτάτου καί τήν δεξιάν ἐπί τοῦ στήθους του, καί εἶπεν: "Μακαριώτατε αὐτές τίς ἀντικανονικότητες, αὐτές τίς παρανομίες πού κάνετε, αὐτές τίς ὑπογραφές πού βάζετε, ἐδῶ κρέμονται μέ τά ἐγκόλπιά σας. Προσέξτε νά μή γίνουν θηλειά καί σᾶς πνίξουν. Σᾶς καταφάγανε, Μακαριώτατε, μέχρι μυελοῦ ὀστέων". ᾿Επανῆλθε κανονικά εἰς τήν θέσιν του, καί ἐκάθησε. Τότε, μόλις  ὁ αἰδ/τος π. Δημήτριος ἔλαβε κάποιο μήνυμα ἀπό τόν διάδρομο, σήκωσε τά χέρια του, ἔπιασε τήν κεφαλήν του καί μέ τεχνητή δυνατή φωνή, "ἀπεγνωσμένα", μέ ὅση δύναμι εἶχε, ἐκραύγασε: "Τόν εἴδατεεεε τράβηξε τόν Μακαριώτατο ἀπό τά γένειαααα". , Πρίν τελειώσῃ καλά καλά ὁ π. Δημήτριος, ἐν καταφανεῖ ἀγανακτήσει, ἀντιφώνησε ὁ κ. Γκουτζίδης εἰπών: "π. Δημήτριε αὐτό πού εἶπες εἶναι κακοήθεια". ᾿Αμέσως πάλιν ἐπῆγε πλησίον τοῦ Μακαριωτάτου καί ἐπαναλαβών τήν ἰδίαν χειρονομίαν οἰκειότητος τόν ἠρώτησε: "Μακαριώτατε προηγουμένως σᾶς τράβηξα τά γένεια;", καί ὁ Μακαριώτατος ἀπήντησεν εἰς ἐπήκοον πάντων "ΟΧΙ".
Τήν ὥρα πού συνέβαινον ταῦτα ἔξωθι τῆς αἰθούσης, τῆς ὁποίας ἡ θύρα ἦτο ἀνοικτή, εὑρίσκοντο ὁ πενθερός τοῦ π. Δημητρίου (κ. Εὐάγγελος ᾿Αποστολόπουλος), ὁ κ. Δ. Κάτσουρας, ὁ κ. Γ. Ντούζας, οἱ ὁποῖοι, ἀμέσως, μετέδωσαν εἰς τήν ῾Ιεράν Μονήν, ὅτι εἰς τά Γραφεῖα γίνονται ἐπειδόσια καί ἐκεῖθεν ἠκολούθησαν ἄλλα τηλεφωνήματα πρός ἐπωνύμους, πληροφορώντας τους, ὅτι: "Στά Γραφεῖα γίνονται ἐπεισόδια, τρέξτε νά σῶστε τόν ᾿Αρχιεπίσκοπο" κλπ. παρόμοια, πού θυμίζουν ἄλλες ἐποχές....
Σημειώνουμε καί τόν ἄλλον παρόμοιον ἰσχυρισμόν τοῦ αἰδ. π. Δημητρίου, καθ᾿ ὅν: "῾Η Λάρισα δέν ἐπικοινωνεῖ μέ τόν Μακαριώτατο", διά τό ὁποῖον διεμαρτυρήθη ὁ π. ᾿Αμφιλόχιος, ὅτι ψεύδεται, καί ὅτι πρόκειται περί κακοήθους "σκευωρίας", διότι ὡρισμένοι θέλουν κάπου νά στηρίξουν ἕνα νέο "σχίσμα".
Κατόπιν τούτου ἀμέσως ὁ Μακαριώτατος ἔλυσε τήν συνεδρίαν, ἔκαμε προσευχή, ἐνῶ ἡμεῖς ἐδηλώσαμε , ὅτι δέν ἐτελείωσε ἡ συνεδρίασις καί δέν συμμετέχουμε στήν προσευχή, τήν ὁποίαν, ὅμως, ἐσεβάσθημεν καί ἐστάθημεν ὄρθιοι. ᾿Αμέσως μετά τό "῞Οτε τοῦ πυρός τάς γλώσσας διένειμεν εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε..." εἴπομεν, ὅτι ἐνῶ τό Πνεῦμα τό ῞Αγιον μᾶς "ἐκάλεσεν εἰς ἑνότητα", ἡμεῖς, δυστυχῶς, μέ τήν συμεπριφοράν μας, δέν ἐδέχθημεν αὐτήν τήν ἐν τῇ χάριτι τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος ἑνότητα, ἀφοῦ δέν εὗρε τόπον νά ἐπισκιάσῃ ἡ Χάρις Του.
 ῾Ο θεολόγος ᾿Ελευθ. Γκουτζίδης ἐρμηνεύων τά θλιβερά γεγονότα, εἶπεν, ὅτι "Τό 2000 ἦτο ὁρόσημον διά τόν Παπισμόν καί τό Π.Σ.Ε.! ῎Επρεπε ἤδη νά εἶχε διαλυθεῖ (κατά τίς ἐντολές τους) ἡ Γνησία ᾿Ορθόδοξος ᾿Εκκλησία εἰς τήν ῾Ελλάδα. Κάποιοι ἄνθρωποι ἀσφαλῶς πρέπει νά πιέζωνται, καί δέν μποροῦν νά κάνουν διαφορετικά... ῎Οχι μόνον ἀπό τά Δ.Σ. θά μᾶς βγάλουν, ἀλλά καί εἰς τάς Κατακόμβας θά μᾶς βάλουν..." Μέ ἀφορμήν τά ἀνωτέρω ὁ π. Δημήτριος εἶπεν:  "Καί σύ κ. Γκουτζίδη πού 30 χρόνια κυβερνοῦσες τήν ῾Ιερά Σύνοδο...". ᾿Επ᾿ αὐτοῦ ἡ ἀπάντησις ἦτο: "Πέστε καί ἄλλα π. Δημήτριε, ἀποκαλῦψτε τί ἔχετε μέσα σας καί τί συζητᾶτε... λυπᾶμαι, π. Δημήτριε, ἀλλά σᾶς ἐρωτῶ  ὑπεκρίνεσθε τόσα χρόνια ἀπέναντί μου;".
῾Ο Μακαριώτατος ἐπανελάμβανε, ὅτι ἐτελείωσεν ἡ συνεδρίασις καί ἐζήτει νά ἀποχωρήσωμεν καί ἡμεῖς. ᾿Απαντήσαμε, ὅτι θά παραμείνωμεν, διότι πρέπει νά ἐξετάσωμεν τήν δημιουργηθεῖσαν κατάστασιν. ῎Ισως στά δικαστήρια θά τά βροῦμε καλύτερα, διότι ἐκεῖ δέν χωρᾶνε οὔτε φωνές, οἱ δέ δικασταί σέβονται τούς νόμους καί τούς ἐφαρμόζουν.
Εἰς αὐτό τό σημεῖον εἰσῆλθεν  ἐντός τῆς αἰθούσης ὁ πενθερός τοῦ π. Δημητρίου καί ἐπεχείρησε νά βγάλῃ τόν κ. Γκουτζίδη ἐκ τῆς αἰθούσης, ἀπεφεύχθη δέ τό ἀπειληθέν ἐπεισόδιον, διότι ὁ π. Δημήτριος καί οἱ λοιποί ἀνησυχήσαντες, προφανῶς, ἐκ τῆς αὐθαιρεσίας ταύτης τοῦ κ. ᾿Αποστολόπουλου, τόν ἀπεμάκρυναν τῆς αἰθούσης.  ᾿Απεχώρησεν καί ὁ Μακαριώτατος, ἀλλά μετ᾿ ὀλίγον ἐπανῆλθε καί ἀπήτησεν ἐξουσιαστικά νά βγοῦμε ἀπό τήν αἴθουσα, ὁπότε διαμαρτυρηθήκαμε: "Ποίους βγάζετε ἔξω Μακαριώτατε", καί "᾿Από ποῦ ἀπαιτεῖτε νά βγοῦμε", ἐνῶ ὁ κ. Γκουτζίδης εἶπεν ὅτι: "Θά ἐπικαλεσθοῦμε τήν προστασία τῆς ᾿Αστυνομίας", ὁ δέ Μακαριώτατος ώργισμένος ἀνταπήντησεν: "᾿Εγώ θά καλέσω τήν ᾿Αστυνομία..."
 
Δ' Συνεδρίασις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου 7/20-11-2000
Γραπτή πρόσκλησις διά νέαν συνεδρίασιν τοῦ Δ.Σ.
 
Μετά τήν γ' συνεδρίασι τοῦ Δ.Σ. (Τρίτη 14-11-2000), τήν Παρασκευή τῆς ἰδίας ἑβδομάδος 17-11-2000, (ἀργά τό βράδυ ) ἐλήφθη ἡ παρακάτω γραπτή πρόσκλησις διά τετάρτην κατά σειράν συνεδρίασιν τοῦ Δ.Σ. μέσα σέ διάστημα μόλις 17 ἡμερῶν.
Συνοψίζοντες ταῦτα σημειώνομεν ὅτι τό πρῶτον Δ.Σ. συνεκλήθη τήν Δευτέρα 17/30-10-2000, τό δεύτερον τήν Πέμπτη 27-10/9-11-2000, τό τρίτον τήν Τρίτη 1/14-112000 καί τό τέταρτον τήν Δευτέρα 7/20-11-2000. Σημειώνεται μετ᾿ ἐμφάσεως, ὅτι ὁ Παν/τος π. ᾿Αμφιλόχιος  κάθε φορά διά νά φθάσῃ εἰς τάς ᾿Αθήνας καί νά λάβῃ μέρος εἰς τό Δ.Σ., μετεκινεῖτο ἄλλοτε ἀπό τήν Λάρισα καί ἄλλοτε ἀπό τό Κιλκίς καί τό χείριστον, ὑπεβάλετο εἰς τοιοῦτον κόπον καί ἔξοδα ὄχι ἁπλῶς γιά μηδενικό ἔργο τοῦ Δ.Σ., ἀλλά καί κάτω τοῦ μηδενός.
 
῾Η ὑπ᾿ ἀριθμ. 222/5-11-2000 Πρόσκλησις
καί ἡ δεοντολογία της
 
Παρατίθεται κατ᾿ ἀρχήν ἡ Πρόσκλησις, διότι πρέπει νά σχολιασθῇ:.
 
ΙΕΡΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΚΛΗΡΙΚΩΝ   ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟΥ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Γ.Ο.Χ.)
Α.Π.  222
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 4/17-11-2000
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
ΠΡΟΣ
῞Απαντα τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλιου τοῦ ΙΦΣΚΑΕ.
᾿Επειδή ἡ τελευταία συνεδρία τοῦ Δ.Σ. τοπυ ΙΦΣΚΑΕ τῆς 1ης Νοεμβρίου 2000 (ἐκκλ. ἡμερ.), λόγῳ τῆς τεταμένης ἀτμοσφαίρας καί τῶν δημιουργηθέντων ἐπεισοδίων εἰς βάρος τοῦ Προέδρου, ἀλλά καί λόγῳ τῆς συμμετοχῆς εἰς τήν συνεδρίαν τοῦ Σεβ. Διαυλείας κ. ᾿Ανδρέου εἰς τήν θέσιν καί μέ τήν ἄδειαν τοῦ ἀπουσιάζοντος ἀντιπροέδρου Σεβ. ᾿Αργολίδος κ. Παχωμίου, ἡ ὁποία συμμετοχή δέν προβλέπεται ὑπό τοῦ Καταστατικοῦ τοῦ ΙΦΣΚΑΕ, δέν ἐλειτούργησε κανονικῶς καί συμφώνως τῶν διατάξεων τοῦ Καταστατικοῦ.
Καλοῦμε τό Διοικητικόν Συμβούλιον εἰς συνεδρίαν τήν 7ην Νοεμβρίου (ἐκκλ. ἡμερ.) 20ήν Νεοεμβρίου (πολιτ.) καί ὥραν 3.30 μ.μ. διά τήν συζήτησιν τῶν θεμάτων διά τήν προετοιμασίαν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως:
α) ῎Εγκρισις ἀπολογισμοῦ τῆς διαχειρίσεως τοῦ παρελθόντος ἔτους καί τοῦ προϋπολογισμοῦ τοῦ ἑπομένου.
β) Σύνταξις τῆς ῾Ημερησίας Διατάξεως τῆς προσεχοῦς Γενικῆς Συνελεύσεως.
 γ) ῾Ορισμός ἡμερομηνίας συγκλήσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
+ Ο ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ.

Διά πρώτη φορά ὁ Μακαριώτατος ἔστειλε γραπτήν πρόσκλησιν, ἡ ὁποία καθ᾿ ἡμᾶς εἶχε συγκεκριμένας σκοπιμότητας. Εἰς αὐτήν σημειώνεται, ὅτι κατά τήν γ'συνεδρίασι ἐπεκράτησε "τεταμένη ἀτμόσφαιρα", χωρίς, ὅμως, νά  ἀναφέρεται κανένας λόγος, πῶς καί διατί προεκλήθη αὐτή ἡ "τεταμένη ἀτμόσφαιρα", καθώς καί ὅτι ἐσημειώθησαν "ἐπεισόδια κατά τοῦ Προέδρου", χωρίς καί πάλιν νά λέγῃ ἡ πρόσκλησις ποῖα καί τί εἴδους ἐπεισόδια ἐσημειώθησαν.
῾Η σκοπιμότης αὐτῶν πού συνέταξαν αὐτήν τήν πρόσκλησιν, ἦτο νά ὑπάρχῃ γραπτόν κείμενον μέ τήν ὑπογραφήν τοῦ Μακαριωτάτου, εἰς τό ὁποῖον νά μνημονεύεται, ἔστω καί τελείως ἀορίστως, ὅτι κατά τήν συνεδρίασιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου (1/14-11-2000) ὑπῆρξε "τεταμένη ἀτμόσφαιρα", καί ἐσημειώθησαν "ἐπεισόδια εἰς βάρος τοῦ Προέδρου". Τοῦτο, διότι πανελληνίως, καί παγκοσμίως, τηλεφωνικῶς καί κατόπιν διά ψιθύρων, τό περιβάλλον τοῦ Μακαριωτάτου διέδωσεν ἀναληθῆ καί ἀνυπόστατα "ἐπεισόδια", καί ὡς ἐκ τούτου ἔπρεπε νά καλυφθοῦν ὑπό τοῦ ἰδίου τοῦ Μακαριωτάτου, διά νά μήν ἀποτύχῃ ἡ σκευωρία τῆς συκοφαντίας. Τό μόνον ὅμως πού ἐπέτυχον ἦτο,  καί αὗται αἱ συκοφαντίαι, ὅπως καί ὅλαι αἱ προηγηθεῖσαι, καί ἐκεῖναι, τάς ὁποίας ἐχάλκευσεν ὁ κ. Κάτσουρας καί ἐδημοσίευσεν εἰς τόν ΚΓΟ, μηνός ᾿Ιουλίου, νά "βαθύνουν τόν λάκκον", ἐνῶ δέν ἀντιλαμβάνονται, ὅτι πίπτουν συνεχῶς οἱ ἴδιοι. ᾿Επειδή δέ ἐκ τῶν ὑστέρων ψιθυρίζεται, για κάποιο "ταρακούνημα" τοῦ Μακαριωτάτου, ὀφείλουμε νά ἐπισημάνουμε, ὅτι κατά τά προηγηθέντα Συμβούλια, ἔγιναν ὄχι ἁπλῶς "ταρακουνήματα", ἀλλά μεγάλαι σεισμικαί δονήσεις, ἀλλ᾿ αὐτάς τάς προεκάλεσεν ὁ Μακαριώτατος καί ὁ Σεβ/τος Διαυλείας  καί ταῦτα κατ᾿ ἐντολήν τοῦ γνωστοῦ περιβάλλοντος. ΕΤΑΡΑΚΟΥΝΗΘΗ ὁ ΙΦΣΚΑΕ, ἀλλά ἐξύπνησε ὁ Νόμος καί τό Καταστατικόν, ἐνῶ ὁ Μακαριώτατος δέν ἀντιλαμβάνεται αὐτό τό "ταρακούνημα"(;)!!!.
Μέ τήν ἰδίαν ὅμως πρόσκλησιν, ὁ Μακαριώτατος Πρόεδρος ὁμολογεῖ , ὅτι ἦτο παράνομος ὡς ἀντικαταστατική ἡ παρουσία τοῦ Σεβ/του κ. ᾿Ανδρέου εἰς τά δύο Διοικητικά Συμβούλια, καί "ἐταρακούνησε" τά πάντα!. Δυστυχῶς καί αὐτή ἡ καλή ὁμολογία δέν εἶχε καλά κίνητρα, ἀλλ᾿ ἐσκόπει νά μᾶς "κατευνάσῃ",  καί νά ἐπιτύχῃ την ἀκύρωσιν τῶν δύο προηγηθέντων Διοικητικῶν Συμβουλίων , ὡς παρανόμων, καί ἔτσι νά διαγράψῃ τάς παρανομίας καί τά ἐρείπια ἐκ τοῦ σεισμοῦ πού προεκάλεσαν αὗται αἱ παρανομίαι καί προπάντων νά διαγράψῃ ὅ,τι καλῶς ἀπεφασίσθη εἰς ὅλα τά προηγηθέντα Δ.Σ. Δυστυχῶς τά ἐρείπια θέλουν ἐπανόρθωσιν καί ὄχι ἀκύρωσιν. Τετελεσμένα ἀδικήματα δέν παραγράφονται δι᾿ ἀκυρώσεως, ἀλλά ἀποκαθίστανται. ῾Η ἀγάπη, ἡ ἑνότητα, ὁ νόμος, ὁ ΙΦΣΚΑΕ, ἡ ᾿Εκκλησία ἀπαιτοῦν τήν ἄμεσον ἀποκατάστασιν τῶν πληγμάτων, τά ὁποῖα ὑπέστησαν. ῾Ημεῖς καί διά τῆς ἐπιστολῆς πού ἀμέσως ἀκολουθεῖ μεταξύ τῶν ἄλλων προσπαθήσαμε νά ὁδηγήσουμε τά πράγματα πρός αὐτήν τήν φοράν. ᾿Αποκαλύπτομεν σχετικά καί τήν "τεταμένην ἀτμόσφαιραν" καί τά "εἰ βάρος τοῦ Προέδρου" ἐπεισόδια καί εἰσηγούμεθα τήν καλήν διόρθωσιν, ὅσων κακῶς ἐσημειώθησαν.
᾿Απεστείλαμεν, λοιπόν, πρός τόν Μακαριώτατον Πρόεδρον, ἀμέσως τήν ἑπομένην ἡμέραν,  τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 161/5/18-11-2000 ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ, ἡ ὁποία ἔφθασε εἰς τάς χεῖράς του τήν Κυριακήν, ἀμέσως μετά τήν θεία Λειτουργία.
᾿Ιδού ἡ ἐπιστολή:

Α.Π.  161
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 5/18 Νοεμβρίου 2000
ΠΡΟΣ
Τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί Πάσης ῾Ελλάδος
κ. ΑΝΔΡΕΑΝ, Πρόεδρον τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΙΦΣΚΑΕ.
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
Εἰς τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 222/4/17-11-2000 πρόσκλησιν τοῦ Μακαριωτάτου ᾿
Αρχιεπισκόπου καί Προέδρου τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΙΦΣΚΑΕ κ. ᾿Ανδρέου.

Μακαριώτατε Πρόεδρε, πρόσχωμεν, ἵνα ὁ Χριστός εἴη ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν εἰς αὐτάς τάς πονηράς ἡμέρας πού διερχόμεθα.

᾿Απαντῶ ἀμέσως εἰς τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 222 Πρόσκλησιν ῾Υμῶν ἀπευθυνομένην "Πρός ἅπαντα τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ΙΦΣΚΑΕ" τήν ὁποίαν δέν ἔχω λάβει. Μόλις σήμερον Σάββατον 5/18 Νοεμβρίου τήν ἤκουσα τηλεφωνικῶς ἀπό τόν κ. ᾿Ελευθ. Γκουτζίδη, ὁ ὁποῖος, ὡς μοί ἐδήλωσεν, τήν ἔλαβε τήν 10ην βραδυνήν τῆς χθές 4/17 Νοεμβρίου διά χειρός κ. Γ. Ντοῦζα..

Μακαριώτατε Πρόεδρε καί ἐν Χριστῷ πρεσβύτερε ᾿Αδελφέ καί Συλλειτουργέ, θά Σᾶς ἀπαντήσω καί ὡς Πρόεδρον τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΙΦΣΚΑΕ, καί ὡς Προκαθήμενον,  καί ὡς Πνευματικό μου Πατέρα. Θά σᾶς ἀπαντήσω, ὅμως καί μέ τήν γλῶσσα τῆς ᾿Αληθείας καί τῆς ᾿Αγάπης τοῦ Χριστοῦ.
Καί ἡμεῖς προσωπικῶς, ἀλλά καί οἱ ἐν Χριστῶ ἀδελφοί ῾Ιερομ. π. ᾿Αμφιλόχιος καί θεολόγος κ. ᾿Ελευθέριος Γκουτζίδης, τούς ὁποίους ἐκπροσωπῶ καί ἐκφράζω, εἴμεθα σφόδρα λυπημένοι καί ἀπαγοητευμένοι. Πενθοῦμε καί θρηνοῦμε διά τό κατάντημά μας, διότι περί "κατάντιας" πρόκειται. Διά τετάρτην φοράν μᾶς "σύρετε" εἰς συνεδρίασιν, (διά γραπτῆς προσκλήσεως αὐτήν τήν φοράν), ἐνῶ, ὅπως προκύπτει ἐξ αὐτῆς, δέν προτίθεσθε καί πάλιν νά ἱεραρχηθοῦν τά θέματα καί νά ἐξετασθοῦν κατά σειράν ἀντικειμενικῆς προτεραιότητος. Διαφαίνεται, ὅτι δέν προτίθεσθε καί πάλιν νά εὑρίσκεται τό Δ.Σ. μέσα εἰς τά πλαίσια τοῦ Καταστατικοῦ καί τῶν Νόμων.
Δέν θέλουμε νά ἀρνηθοῦμε τήν πρόσκλησιν, ἀλλά πιστεύομεν, ὅτι δέν ἐνδείκνυται νά συνεδριάσῃ τό Δ.Σ. πρίν συναντηθῶμεν ἐπί ἄλλης βάσεως, ἤτοι τῆς συγγνώμης, τῆς ἀγάπης, τῆς εἰλικρινείας, ὥστε νά ἐπανεύρωμεν τήν ἀμοιβαίαν ἐμπιστοσύνην. Πέραν αὐτοῦ ἡ πρόσκλησις, τήν ὁποίαν ὑπεγράψατε, θά μοί ἐπιτραπῇ νά πῶ, ὅτι ἀποτελεῖ πρόκλησιν, διότι δέν συμβάλλει εἰς τήν "ἐκτόνωσιν τῆς "τεταμένης ἀτμοσφαίρας", ἀλλά ἐντείνει αὐτήν καί ἀπειλεῖ καί νέα "ἐπεισόδια", καί αὐτό θά σᾶς τό ἀναλύσω εἰς τήν συνέχεια ἐν πάσῃ εἰλικρινείᾳ.

Α'
Τήν "τεταμένην ἀτμόσφαιραν" πού ἀναφέρει ἡ πρόσκλησις, (ἡ ὁποία ὄντως ἐπεκράτησε καί εἰς μεγάλον μάλιστα βαθμόν), ἔπρεπε, ἔστω  διά μιᾶς  ἤ δύο φράσεων, νά τήν προσδιωρίζατε, ὥστε νά φαίνεται πόθεν καί διατί προεκλήθη. Διά τοῦτο εἴμεθα ὑποχρεωμένοι, νά διευκρινίσωμεν ἡμεῖς πόθεν καί διατί προέκυψεν, ὄχι ἀντιδικοῦντες, ἀλλά διά νά μή παραμείνῃ αὐτή, ἤ, εἰς τό ἄμεσον μέλλον νά μή δημιουργηθῇ πάλιν "τεταμένη ἀτμόσφαιρα", Καί λέγομεν, ὅτι αὕτη δυστυχῶς προῆλθεν ἐκ τῆς παρανομίας, τήν ὁποίαν, ἡ ἀγαπητή καί λίαν σεβαστή Μακαριότης σας, ἐπεβάλατε ἐπί ὅλων τῶν θεμάτων, ἤτοι:
α) Παρανόμως καί μέ αὐθαίρετον τρόπον, χωρίς νά λάβετε ὑπ᾿ ὄψιν, οὔτε τήν ἔνστασίν μας,, οὔτε τό Καταστατικόν, ἐπεβάλατε, διά δευτέραν φοράν, τήν παρουσίαν εἰς τό Δ.Σ. τοῦ Σεβ/του ᾿Επισκόπου Διαυλείας κ. ᾿Ανδρέου, ἐν γνώσει σας, ὅτι παρανομεῖτε. ᾿Επιμείνατε, ὅμως, παρά τάς ἐνστάσεις, διότι τό ἀπήτησαν οἱ σύμβουλοί σας καί ἡ σκευωρία, ἡ ὁποία εἶχεν ἀρχιτεκτονηθεῖ, καί ἔτσι προεκαλέσατε τήν "τεταμένην ἀτμόσφαιραν". ᾿Ιδού τί προβλέπει τό Καταστατικόν διά τοῦ ὑπ᾿ ἀριθμ. 11 ἄρθρου: "Τά ἀναπληρωματικά μέλη καλύπτουν κατά τήν σειράν τῆς ἐκλογῆς των ἐν ταῖς ἀρχαιρεσίαις τά δημιουργηθησόμενα κενά λόγῳ θανάτου, παραιτήσεως, ἤ καθ᾿ οἱονδήποτε τρόπον ἀπομακρύνσεως τῶν ἐνεργῶν μελῶν τοῦ Δ.Σ.". Σᾶς τό λέγαμε. ἀλλά δέν θελήσατε νά ἀκούσετε Μακαριώτατε, καί ἔτσι δημιουργήσατε τήν "τεταμένην ἀτμόσφαιραν".
β) ῎Οχι, ὅμως, μόνον ἡ  παράνομος παρουσία, ἀλλά καί ἡ ἀχαρακτήριστος, προκλητική καί ἀπαράδεκτος συμπεριφορά τοῦ Σεβ/του Διαυλείας κ. ᾿Ανδρέου, ὁ ὁποῖος, ὅσον καί ἄν, ὡς πιστεύομεν, ἔχει παρασυρθεῖ καί ἔχει πιεσθεῖ νά διαδραματίσῃ αὐτόν τόν ἄχαρι ρόλον, καθ᾿ ἡμᾶς, παραμένει ἕνας ἀπό τούς ἠθικούς καί πραγματικούς αὐτουργούς τοῦ δράματος πού ἐπαίχθη εἰς τάς δύο τελευταίας συνεδριάσεις τοῦ Δ.Σ., ἤτοι τῆς 9-11-2000, καί αὐτῆς τῆς 14-11-2000. Αὐτοῦ ἡ παράνομος παρουσία, καί ἡ ἀχαρακτήριστος, ὡς εἴπομεν, συμπεριφορά, ἐδημιούργησε τήν "τεταμένην ἀτμόσφαιραν". Λυπούμεθα, ἀλλ᾿ ὁ ἐν Χριστῷ ἀδελφός καί συλλειτουργός μας Σεβ/τος κ. ᾿Ανδρέας πρέπει νά ἀποκαταστήσῃ τόν ῾Εαυτόν του, ὅπως ἁρμόζει εἰς ᾿Επίσκοπον, ὁ ὁποῖος ὑπέπεσεν εἰς τοιαῦτα ἀδικήματα.
γ) ῾Η ἄρνησίς σας νά μᾶς δώσετε τόν λόγον, ὥστε νά διατυπωθῇ ἔνστασις ἐπί τῆς διαδικασίας, ἀλλά καί ἡ παρεμπόδισις καί ἀφαίρεσις τοῦ λόγου, ὅταν ἐπεχειρήθη νά διατυπώσωμεν τήν σοβαράν ἔνστασίν μας, ὤξυναν τήν ἀτμόσφαιραν. ᾿Επίσης ἡ συμπεριφορά τοῦ Σεβ. κ.᾿Ανδρέου, ὁ ὁποῖος ἠγνόησε καί ἐπίμονα καί ψυχρά περιεφρόνησε, τόν Συνεπίσκοπόν του, καί Γενικόν Γραμματέα τοῦ Συνδέσμου, καί δύο ἀξιοσέβαστα, καί ἱδρυτικά μάλιστα μέλη αὐτοῦ,  καί Σᾶς ὑπηγόρευεν, ἰστάμενος συνεχῶς πάνω ἀπό τό κεφάλι Σας, τί θά πῆτε καί τί θά ἀποφασίσετε, συνεπικουρούμενος καί ἀπό τά ἄλλα δύο μέλη, ἤτοι τόν αἰδεσιμώτατον ῾Ιερέα π. Δημήτριο Τσαρκατζόγλου καί τόν Παν/τον ῾Ιερομόναχον π. ᾿Ανανία, (ὁ ὁποῖος, ἄν δέν ἀπατῶμαι, μοί ἐφαίνετο ὅτι ἐχειρίζετο κάποιο μαγνητόφωνο στόν σάκκο πού κρατοῦσε), αὐτά εἶναι πού προκάλεσαν τήν "τεταμένην ἀτμόσφαιραν". ῾Ο ἐν λόγῳ ᾿Επίσκοπος, ὁ ὀποῖος προσῆλθεν, ὡς εἴπομεν ΠΑΡΑΝΟΜΑ, καί ὡς ἀπεσταλμένος τῶν σκευωρῶν τῆς ὅλης ὑποθέσεως, κατ᾿ οὐσίαν ἔσχισε τό Δ.Σ. εἰς δύο μέρη, καταργήσας τό ἤμισυ τῶν μελῶν αὐτοῦ.
δ) Τήν "τεταμένην ἀτμόσφαιραν" προεκάλεσεν ἡ ἄρνησις ῾Υμῶν νά ἀναγνωσθοῦν, νά ἐγκριθοῦν καί νά ὑπογραφοῦν τά Πρακτικά τῶν προηγουμένων δύο συνεδριάσεων. Τήν προεκάλεσεν ἡ αὐταρχική ἀπάντησις ῾Υμῶν: "Δέν ὑπογράφωμεν τίποτε, μόνον θά ὁρίσουμε τήν ἡμερομηνία τῆς Γ.Σ.". Καί δέν ἀνεγνώσθησαν, δέν ὑπεγράφησαν τά Πρακτικά, ἀλλά καί τήν ἐξουσιοδότησιν διά κάποιο ἐπεῖγον Πληρεξούσιον ἀρνηθήκατε νά τό ὑπογράψετε, καί μάλιστα τό ἀπωθήσατε περιφρονητικά πρός τό μέρος μου, ὅταν σᾶς τό προσεκόμισα
῾Η "τεταμένη ἀτμόσφαιρα", λοιπόν, προεκλήθη ἀπό ῾Υμᾶς, Μακαριώτατε, καί τόν Σεβ. ᾿Επίσκοπον κ. ᾿Ανδρέαν, διότι κατελύσατε τήν Καταστατικήν τάξιν διαπράξαντες πλῆθος παρανομιῶν. Τήν προεκάλεσεν ἡ αὐταρχικότης, ἡ ἰταμότης, ὁ "παποκαισαρισμός", καί ἡ ψυχρή καί ἄκρως προκλητική συμπεριφορά τοῦ Σεβ/του ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ κ. ᾿Ανδρέου.

Β
Γράφει ἡ πρόσκλησις, τελείως ἀορίστως, περί "δημιουργηθέντων ἐπεισοδίων" εἰς βάρος τοῦ Προέδρου. Οἱ "σκληροτράχηλοι καί ἀπερίτμητοι τῇ καρδίᾳ" συντάκται καί αὐτοῦ τοῦ κειμένου σας, συνεχίζουν νά ἀσεβοῦν κατά τῆς Μακαριότητός σας, νά φθείρουν αὐτήν, καί ὡς κακός "ἰός" νά κατατρώγουν τήν ψυχοσωματικήν Σας ὑπόστασιν. ᾿Επειδή, μέσω τῆς προσκλήσεώς Σας, οἱ συντάκται ἀορίστως θέλουν νά περάσουν τό κακόηθες μήνυμα, ὅτι δῆθεν ἔγιναν ἐπεισόδια εἰς βάρος τοῦ Προσώπου σας, εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νά διαφωτίσωμεν καί νά ἀποκαλύψωμεν τήν κακοήθεια τῶν σκευωρῶν καί ὡς πρός αὐτό τό σημεῖον. Καί λέγομεν, ὅτι κανένα ἐπεισόδιο, ἀπό ὅσα ἐνδεχομένως ἐπεδίωξαν νά προκαλέσουν, διά νά τό παρουσιάσουν ὡς προκληθέν ὑφ᾿ ἡμῶν εἰς βάρος τοῦ Προέδρου, δέν ἐσημειώθη. ᾿Οφείλω καί ἐδῶ νά εἴμαι ἀναλυτικός καί σαφής:
α) ῾Ως "ἐπεισόδιον κατά τοῦ Προέδρου" ἀπεπειράθη νά χαρακτηρίσῃ ὁ Αἰδ/τος π. Δημήτριος μία συνήθη αὐθόρμητον καί εἰλικρινῆ ἔκφρασιν ἀγωνίας, πόνου καί ἀγάπης τοῦ θεολόγου ᾿Ελευθερίου Γκουτζίδη, ὁ ὁποῖος ὅταν ὡλοκληρώσατε τάς πραξικοπηματικάς καί ληστρικάς σας διαδικασίας, καί ἀπεφασίσατε παράνομα ὅ,τι ἀπεφασίσατε, (εἶναι ὅλα ἄκυρα ὡς παράνομα καί ἐπισύρουν τεραστίας εὐθύνας), τότε ἠγέρθη (ὁ κ. Γκουτζίδης), ἦλθε πλησίον σας, ἔσκυψε, καί μέ τήν ἰδιαίτερη οἰκειότητα πού σᾶς συνδέει 40 χρόνια, διακριτικά ἔθεσε τήν ἀριστεράν χεῖράν του ἐπί τῶν ὥμων σας, καί τήν δεξιάν ἐπί τοῦ στήθους σας, καί σᾶς εἶπε: "Μακαριώτατε αὐτές τίς ἀντικανονικότητες, αὐτές τίς παρανομίες πού κάνετε, αὐτές τίς ὑπογραφές πού βάλατε, ἐδῶ κρέμονται μέ τά ἐγκόλπιά σας. Προσέξτε νά μή γίνουν θηλειά καί σᾶς πνίξουν. Σᾶς καταφάγανε, Μακαριώτατε, μέχρι μυελοῦ ὀστέων". ᾿Επανῆλθε κανονικά εἰς τήν θέσιν του, καί τότε ἔλαβε τό μήνυμα ὁ αἰδ/τος π. Δημήτριος, ὁ ὁποῖος μέ τεχνητή δυνατή φωνή, σήκωσε τά χέρια του, ἔπιασε τήν κεφαλήν του καί "ἀπεγνωσμένα", μέ ὅση δύναμι εἶχε, ἐκραύγασε: "Τόν εἴδατε τράβηξε τόν Μακαριώτατο ἀπό τά γένεια" ῏Ηταν τόσο ἰσχυρή  ἡ φωνή πού...ἀκούστηκε μέχρι τήν Κερατέα... μέχρι τόν ῞Αγιο Μόδεστο...Δηλαδή ἡ θύρα τῆς αἰθούσης ἦτο ἀνοικτή...ἡ "ὀμάδα κρούσεως" ἦτο στό διάδρομο, τά τηλέφωνα ἦσαν σέ ἀνοικτή γραμμή μέ τόν ἅγιο Μόδεστο καί ἔτσι ἄρχισαν νά μεταδίδωνται οἱ σκευωρίες πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν: "Τρέξτε θά σκοτώσουν τόν ᾿Αρχιεπίσκοπο...δέρνουν τόν ᾿Αρχιεπίσκοπο καί τόν π. Δημήτριο..." κλπ. (πρός ἐπωνύμους ταῦτα), ἐνῶ ἡ ἀδελφή Δέσποινα ἀπό τόν ἄγιο Μόδεστο διεβεβαίωνε τοῦ "λόγου τό ἀληθές", διότι, ὡς πάλιν ἡ ἰδία διεβεβαίωσεν, αὐθωρεί ἐπληροφορεῖτο, διότι εἶχεν ἰδικούς της ἀνθρώπους, πού παρακολουθοῦσαν!!! Κατάντημα Μακαριώτατε!!! Αὐτά τά ἐπεισόδια ἐννοεῖ τό ἔγγραφον τῆς προσκλήσεώς σας; ῾Υπενθυμίζω, ὅτι, ὅταν ὁ Αἰδ. π. Δημήτριος ἔβγαλε ἐκείνη τήν "ἀπεγνωσμένη" δυνατή κραυγή, ὁ κ. Γκουτζίδης κατήγγειλε ἀμέσως καί ἐν ἀγανακτήσει  ἐχαρακτήρισεν ὡς κακοήθειαν τήν πρᾶξιν αὐτήν τοῦ π. Δημητρίου. Τήν ἰδίαν στιγμήν ἦλθε πάλιν πλησίον σας καί ἐνῶ εἴσασθε ὄρθιος, ἐπανέλαβε τήν ἰδίαν χειρονομίαν οἰκειότητος, καί σᾶς ἠρώτησεν: "Μακαριώτατε προηγουμένως σᾶς τράβηξα τά γένεια;", καί σεῖς ρητά ἀπαντήσατε: "ΟΧΙ"....Λοιπόν εἶναι ταῦτα κατά Θεόν, ἤ εἶναι κακοήθειες καί σκευωρίες;
β) ᾿Απειλήθησαν, ὅμως, ἐπεισόδια, Μακαριώτατε, ὅταν ἀμέσως μετά τήν λῆξιν τῶν ἐργασιῶν πού ἐκηρύξατε μέ τήν δῆθεν πλειοψηφίαν σας, σᾶς εἴπομεν ὅτι ἡμεῖς δέν τελειώσαμε, θά συνεχίσωμεν καί θά ἐκτιμήσωμεν τήν κατάστασιν καί πλέον θά σταθμίσωμεν τάς περαιτέρω ἐνεργείας μας. ᾿Απαιτήσατε δυναμικά νά ἀποχωρήσωμεν καί ἡμεῖς τό ἠρνήθημεν. Τήν ὥραν ἐκείνην εἰσέβαλεν ἔξαλλος καί προκλητικός ὁ πενθερός τοῦ ῾Ιερέως π. Δημητρίου, κ. Εὐάγγελος ᾿Αποστολόπουλος, ὁ ὁποῖος ἀπεπειράθη καί μέ λόγια καί μέ χειρονομίες νά βγάλη ἔξω ἀπό τήν αἴθουσα τῆς συνεδριάσεως τόν κ. Γκουτζίδη. Αὐτό ἦταν πράγματι ἕνα ἀπειλητικό ἐπεισόδιο. Ποῖος ἔφερε τόν κ. ᾿Αποστολόπουλο; Ποῖος τόν ἐνεθάρρυνε; Μέ ποῖον δικαίωμα ἐνήργησε ταῦτα κατά καταξιωμένου ἱδρυτικοῦ μέλους τοῦ ΙΦΣΚΑΕ; Μέ ποῖον δικαίωμα εἰσῆλθεν εἰς τήν αἴθουσαν τῆς συνεδριάσεως καί κατεφέρθη κατά μέλους τοῦ Δ.Σ.;
γ) ᾿Επεισόδιον ἠπειλήθη, Μακαριώτατε, καί ὅταν, ἀφοῦ πρός στιγμήν ἀπεχωρήσατε, ἐπανήλθατε εἰς τήν αἴθουσαν καί ἰταμώτατα καί δυναστικώτατα μᾶς διατάξατε νά ἐξέλθωμεν καί ὅτι θά κλειδώσετε τήν αἴθουσα. Τότε, ἀφοῦ ἐγώ σᾶς ἠρώτησα "Ποίους βγάζετε ἔξω Μακαριώτατε",  ὁ κ. Γκουτζίδης ἠναγκάσθη νά σᾶς εἴπῃ, ὅτι θά ζητήσῃ τήν ἐπέμβασιν τῆς ᾿Αστυνομίας, ἡ δέ Μακαριότης σας ἀντιδράσατε μέ τήν δήλωσιν: "᾿Εγώ θά καλέσω τήν ᾿Αστυνομία". Καί σᾶς ἀπήντησε: "Σᾶς εὐχαριστῶ, καλέστε την νά μᾶς βγάλῃ" καί ἀποχωρήσατε. Αὐτά εἶναι τά ἐπεισόδια, Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε καί Πατέρα μας.
Σᾶς ἀποκαλύπτουμε, Μακαριώτατε, ὅτι ὅλη ἡ σκοπιμότητα αὐτῆς τῆς ἐγγράφου Προσκλήσεώς σας ἦτο νά ἐπικυρώσῃ τήν σκευωρίαν, ὅτι "ἐτράβηξαν τά γένεια τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου"., "Δέρνουν τόν ᾿Αρχιεπίσκοπο", "Τρέξτε νά σώσετε τόν ᾿Αρχιεπίσκοπο", "Γίνονται ἐπειδόσια στά Γραφεῖα", μέ τήν ὀποία σκευωρία, ὅπως πληροφορούμεθα, ἐδηλητηριάσθησαν ἤδη πολλαί ψυχαί ἀνά τό Πανελλήνιον, καί εἰς τό ἐξωτερικόν,  καί τοῦτο μέσα στήν εὐρύτερη ἐκστρατεία νά συκοφαντηθῇ ὁ θεολόγος κ. ᾿Ελευθέριος Γκουτζίδης, μετά τήν διά τοῦ τύπου, ἤτοι τοῦ Κ.Γ.Ο., ἐπιχειρηθεῖσαν ἀνόσιον πρᾶξιν.

Γ
Διεσκεδάσθη ὀλίγον ἡ λύπη μας μέ τήν είς τό ἴδιο κείμενο εἰλικρινῆ δήλωσιν - ὁμολογίαν Σας, ὅτι ἡ παρουσία τοῦ Σεβ. Διαυλείας εἰς τό Δ.Σ. ἦτο παράνομος καί ἀντίθετος πρός τό Καταστατικόν.  Μάλιστα, αὐτή ἦτο ἡ αἰτία καί ἠ ἀφορμή τοῦ κακοῦ, διό καί πρέπει νά ὁλοκληρωθῇ ἡ θεραπεία αὐτοῦ τοῦ κακοῦ, ὅπως ἀπαιτεῖ τό ἴδιο. ῎Ητοι:
Νά ζητηθῇ συγγνώμη, διότι σκοπίμως δέν εἰδοποιήθη καί δέν προσεκλήθη καί δέν παρέστη τό μέλος καί ᾿Αντιπρόεδρος τοῦ Δ.Σ., ὁ Σεβ/τος ᾿Αργολίδος κ. Παχώμιος, κατά τήν πρώτην συνεδρίαν τοῦ Δ.Σ.τῆς 30-10-2000. ῾Η πρᾶξις - παράλειψις αὐτή ἀποτελεῖ μέρος τοῦ σχεδίου τῆς σκευωρίας. Δέν ἐκλήθη, ὅπως ἐδηλώσατε, καί κατά τήν β' συνεδρίαν τοῦ Δ.Σ. τῆς 9-11-2000, ἐνῶ καί ἠμποδίσθη νά προσέλθῃ κατά τήν γ' συνεδρίαν τοῦ Δ.Σ. τῆς 14-11-2000. Τοῦτο δέ προκειμένου νά ἔλθῃ, ἀντ᾿ Αὐτοῦ, καί πάλιν ὁ Σεβ. Διαυλείας κ. ᾿Ανδρέας, καί νά ὁλοκληρώσῃ τήν σκευωρίαν. ῞Ολα αὐτά διότι ἔτσι ἀπεφασίσθη ἀπό τό περιβάλλον σας καί τούς συμβούλους σας, οἱ ὁποῖοι, ὡς ἀδίστακτοι καί ἀνάλγητοι σᾶς καταδυναστεύουν... Αὐτά σᾶς τά εἴπαμε καί κατά τήν β' καί κατά τήν γ' συνεδρίαν καί παρακαλῶ νά θυμηθῆτε τήν ὅλην ἀντίδρασιν σας καί συμπεριφοράν. 

Δ
῾Ως πρός τά θέματα πού προτείνετε, δέν θά θέλαμε νά διαφωνήσουμε, ἀλλά καί πάλιν σᾶς δηλώνουμε ἐγγράφως, ὅτι προηγοῦνται ἄλλα θέματα, τά ὁποῖα εἶναι ἀμέσου προτεραιότητος, καί ἀπαιτοῦν κατεπείγουσαν ἀντιμετώπισιν, δεδομένου, ὅτι ἐπειδή δέν συγκαλέσατε τό Δ.Σ. ἐκκρεμοῦν ἀνεπίτρεπτα ἐπί ἕνδεκα ὁλοκλήρους μῆνες.
Καθ᾿ ἡμᾶς εἶναι ἀδιανόητον νά συγκληθῇ νέα Γενική Συνέλευσις, ὅταν τίποτε δέν ἐνεργήσαμε ὡς Δ.Σ. ἀπό ὅσα ἐνετάλθημεν ὑπό τῆς τελευταίας Γενικῆς Συνελεύσεως τῆς 8/21-12-99. Πρέπει νά ἐξετασθοῦν, ὅπως ἐτέθησαν τά θέματα κατά τήν α' συνεδρίαν τοῦ Δ.Σ. τῆς 30-10-2000 καί νά ληφθοῦν ἀνάλογοι ἀποφάσεις. Συγκεκριμένα προηγοῦνται τά θέματα:
α) Νά δώσετε ἱκανοποιητικήν ἀπάντησιν διά ποίους λόγους δέν συνεκαλέσατε τό Δ.Σ. ἐπί ἕνδεκα μῆνες, χωρίς ὑπεκφυγές καί μηχανισμούς ἀτυχοῦς ἀμύνης, ἤ μεταφορά εὐθυνῶν εἰς ἄλλους, ἀλλά νά ἀποκαλύψετε ὡς ᾿Αρχιερεύς τήν ἀλήθεια, δηλαδή διά ποίους λόγους ἕνα χρόνο ἐσημειώθη αὐτή ἡ παρανομία κατά τοῦ ΙΦΣΚΑΕ, ἡ ὀποία ὅμως ἀντανακλᾶ καί εἰς τό ἔργον τῆς ᾿Εκκλησίας. Διατί ἔγινε τοῦτο, ὅταν γνωρίζετε, ὅτι κατά τό Καταστατικόν (ἄρθρον 13 ` β καί 16 ` α) τό Δ.Σ. συγκαλεῖται κανονικά καί νόμιμα κάθε μῆνα ὑπό τοῦ Προέδρου. Νά ἀποκαλύψετε ὑπό ποίων ἠμποδίσθητε καί διά ποίους λόγους. ῾Ημεῖς, ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε, τούς γνωρίζομεν, ἀλλά πρέπει ἡ Μακαριότης σας πρός τό συμφέρον τῆς᾿Εκκλησίας καί τό ἰδικόν Σας νά φέρετε εἰς φῶς τά πάντα. Διατί ἐπίσης τόση βία διά ἀλλεπάλληλα συμβούλια,  μετά ἀπό 11 μῆνες σκοπίμου ἀδρανείας, διατί αὐτή ἡ "τεταμένη ἀτμόσφαιρα", τά "ἐπεισόδια", οἱ "παρανομίες", ὁ "παποκαισαρισμός" κλπ., καί ἐν τέλει στημένες σκευωρίες πρός κατασυκοφάντησιν;
β) Νά δοθῇ ἐντολή εἰς τόν μ, Μάξιμον νά προσκομίσῃ τούς φακέλλους μέ τάς δικογραφίας καί τάς δικαστικάς ἀποφάσεις ὅλων τῶν δικαστηρίων, χωρίς νά προβληθῇ καμμία ἀπό τίς γνωστές κωλυσιεργίες - προφάσεις, διότι ὁ μ. Μάξιμος, καί κατά τήν ίδίαν σας ὁμολογίαν, εἶναι ὁ ἀποκλειστικός ὑπεύθυνος διά τάς δικαστικάς ὑποθέσεις. Νά γίνῃ, ὅπως ἀκριβῶς ἀπεφάσισεν ἡ Γενική Συνέλευσις τοῦ ΙΦΣΚΑΕ τῆς 8/21-12-99, καί ἡ ὁποία ὁρίζει νά ἐνημερωθῇ ἐπαρκῶς ἡ ῾Ιερά Σύνοδος καί τό Δ.Σ.ἐπί τῶν δικαστικῶν ἀποφάσεων, προκειμένου νά ἀξιολογηθοῦν αὗται καί ἑρμηνευθοῦν δεόντως. ᾿Επιμένομεν, διότι καθ᾿ ἡμᾶς, αἱ δικαστικαί ἀποφάσεις εἶναι ἰδιαίτερα ἀποκαλυπτικαί ἐπί πολλῶν σοβαρῶν πραγμάτων πού συντελοῦνται κατά τῆς ᾿Εκκλησίας.
γ) Νά ὑπογραφῇ ἡ Πρᾶξις διά τό Πληρεξούσιον πρός τόν ῾Ιερομ. π. ᾿Αμφιλόχιον Ταμπουρᾶν, ὅπως ἀπεφάσισεν κατ᾿ ἐπανάληψιν τό Δ.Σ., καί ἡ ἰδία ἡ Γενική Συνέλευσις, μέ τήν παρατήρησιν ἐνταῦθα, ὅτι ἴσως εἶναι ἀργά πλέον, ὁπότε ἐγείρονται τεράστιαι ἠθικαί καί πραγματικαί νομικαί εὐθῦναι. Τό θέμα τῆς Κατερίνης ἐκρίνετο ὡς ἐπεῖγον ἤδη πρό ἐνός ἔτους!....
δ) ῎Αλλαι ἐντολαί τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως πρός τό Δ.Σ., αἱ ὁποῖαι ἤδη ἐπεσημάνθησαν κατά τήν α' συνεδρίαν τῆς 30-10-2000, πρέπει νά δρομολογηθοῦν μέ εὐθύνη τοῦ Δ.Σ.
ε) Νά γίνῃ ἀπό τόν Ταμία, ὅπως ἐζητήθη, ἐνημέρωσις ἐπί τῶν οἰκονομικῶν τοῦ Συνδέσμου μέχρι καί σήμερον..
στ) Νά παραδώσῃ τήν Οἰκονομικήν Διαχείρισιν ὁ κ. Δ. Κάτσουρας.
στ) Νά προσκομισθῇ, ὅπως ἐζητήθη ἀπό τό Δ.Σ. κατά τήν συνεδρίαν τήν 9-11-2000 τό ἐπίσημον ἔγγραφον τῆς λύσεως τῆς συμβάσεως τοῦ κ. Κάτσουρα ὡς ὑπαλλήλου τοῦ ΙΦΣΚΑΕ, καί νά συνταχθῇ σχετική Πρᾶξις τοῦ Δ.Σ. Νά προσκομισθῇ, ἐπίσης, ὅπως ἀπεφασίσθη κατά τήν ἰδίαν συνεδρίαν τοῦ Δ.Σ., ὁ λογαριασμός τῶν χρεῶν πρός τό ΙΚΑ, λόγῳ καθυστερήσεως πληρωμῶν δι᾿ ἔνσημα παλαιοτέρων ἐτῶν, ὅπως καί τῶν μηνῶν ἀπό ᾿Απρίλιον ἐ.ἔ. μέχρι καί τῆς διακοπῆς τῆς Συμβάσεως, καί νά ἐξετασθῇ ἄν ὑπάρχουν εὐθῦναι, διότι δέν ἐγένετο ποτέ σχετική ἀναφορά ἐνημέρωσις εἰς τόν ἐργοδότην τοῦ κ. Κάτσουρα, πού εἶναι τό Δ.Σ. τοῦ ΙΦΣΚΑΕ. ῾Υπενθυμίζω, ὅτι τό προηγούμενον ἔτος είς ὅλα τά Δοικητικά Συμβούλια διεμαρτυρηρήθημεν διά τό ἀπαράδεκτον ταύτην οἰκονομικήν ἀκαταστασίαν (ἀδιαφάνειαν) καί δέν ἐλαμβάνετο ὑπ᾿ ὄψιν. Σημειωθήτω, ὅτι ὁ κ. Κάτσουρας, κατά ἐπανειλημμένας δηλώσεις του "συνειργάζετο" μεθ᾿ ἡμῶν ἐπί τῇ βάσει:"᾿Εγώ δέν εῖμαι κανενός ὑπάλληλος. Προϊστάμενο ἔχω τόν ᾿Αρχιεπίσκοπο", εἰς ἐπιστολήν του δέ πρός ἐμέ ἔγραψεν, ὅτι ὡς Διευθυντής δέν ἐποπτεύεται ἀπό κανένα, καί εἶναι ἀληθές, ὅτι οὐδέποτε ἀνεγνώρισε οὔτε Συντακτικήν, οὔτε αὐτήν τήν ᾿Εποπτεύουσαν ᾿Επιτροπήν τοῦ "Κήρυκος"..
η) Θέτομεν θέμα ἀμέσου ἀπαλλαγῆς τοῦ κ. Κάτσουρα ἐκ τῆς θέσεως τοῦ Διευθυντοῦ. Τό Δ.Σ.τοῦ ΙΦΣΚΑΕ, ἀπό τόν ὁποῖον κατά μέγα μέρος, (κατά τό ἄρθρον 16 ` ζ καί ι), χρηματοδοτεῖται ὁ Κ.Γ.Ο,,  ἔχει λόγον καί δικαιοῦται νά εἰσηγηθῇ εἰς τήν ῾Ιεράν Σύνοδον διά τήν τελικήν ἀπόφασιν.
θ) Νά ἀνατεθῇ, χωρίς καμμίαν ἀναβολήν ὁ χειρισμός τῶν δικαστικῶν ὑποθέσεων εἰς τόν Αἰδεσ. π. Εύστάθιον Τουρλῆν, ὡς  τόν κατ᾿ ἐξοχήν ἁρμόδιον ὡς Νομικόν, καί ἀποδεδειγμένως ἱκανόν διά τάς δικαστικάς ὑποθέσεις.
Αὐτά εἶναι, καθ᾿ ἡμᾶς, τά ἀμέσου προτεραιότητος κατεπείγοντα θέματα. ῾Ως πρός τήν Γενικήν Συνέλευσιν, τήν ὁποίαν ἀποκλειστικά καί μόνον ἀπαιτεῖτε, (διατί ἆραγε); αὕτη ἄνετα δύναται νά πραγματοποιηθῇ ἀμέσως μετά τάς ἑορτάς, συνδυαζομένη καί μέ τάς ᾿Αρχαιρεσίας, προκειμένου νά μήν ἔρχωνται δύο φορές εἰς τάς ᾿Αθήνας τά μέλη τοῦ ΙΦΣΚΑΕ.
Κατόπιν ὅλων αὐτῶν ἡμεῖς φρονοῦμεν, ὅτι ἐκ τῶν πραγμάτων εἶναι δύσκολον καί ἴσως χωρίς νόημα, νά συνεδριάσωμεν τήν προσεχῆ Δευτέραν, δηλαδή νά ἑτοιμασθῇ Συμβούλιον μέσα εἰς ἔνα Σαββατοκύριακον, καί μάλιστα ὑφ᾿ ἅς συνθήκας διατελοῦμεν.
Προτείνομεν νά προηγηθῇ μία προσωπική ἐπικοινωνία διά νά ὁμιλήσωμεν ἐλεύθερα, νά ἀποκατασταθῇ ἡ ἀγάπη καί ἡ ἐμπιστοσύνη, αἱ ὁποῖαι θεωροῦνται ὑφ᾿ ἡμῶν, ὡς βασικαί προϋποθέσεις διά νά συνεδριάσωμεν, ὡς Διοικητικόν Συμβούλιον. Παράλληλα θά δοθῇ ὁ εὔλογος χρόνος, ὥστε νά γίνουν ἀπό τούς ὑπευθύνους καί ἀπό ὅλους οἱ ἀνάλογες προετοιμασίες ἐπί τῶν θεμάτων πού δέν εἶναι καθόλου ἁπλές. ᾿Επ᾿ αὐτοῦ παρακαλοῦμεν νά ἔχωμεν ὁποιαδήποτε ἔγκαιρον ἀπάντησίν σας.
᾿Ελάχιστος ἐν ᾿Επισκόποις ἀδελφός καί συλλειτουργός ῾Υμῶν.
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
Κήρυκος

᾿Εν τῷ μεταξύ τό περιβάλλον τοῦ Μακαριωτάτου συνεχῶς συνεδρίαζε καί πυρετωδῶς ἐχάλκευε νέα ἀδιέξοδα, τά ὁποῖα ἀπεκαλύφθησαν κατά τήν ἑπομένην τετάρτην συνεδρίασιν τοῦ Δ.Σ. Οὕτω ἐνῶ μετά τήν ἀνωτέρω ἐπιστολήν μας ἀνεμέναμε νά ὑπάρξῃ ὁπωσδήποτε διάθεσις πρός διόρθωσιν τῶν προηγουμένων σοβαρῶν λαθῶν καί ἀλλαγήν πορείας πρός τό κοινόν συμφέρον ὅλων, ἀλλά δυστυχῶς ἀπεγοητεύθημεν, ὅτε πάλιν τήν Δευτέραν 7/20 Νοεμβρίου συνεκλήθημεν ὡς Δ.Σ. διά τετάρτην φοράν. ῾Ο Μακαριώτατος Πρόεδρος, ἀμέσως μετά τήν προσευχήν,  πρώτιστα παρουσίασε μίαν παραίτησιν τοῦ Σεβ/του ᾿Αντιπροέδρου κ. Παχωμίου, διά λόγους ὑγείας, καί ἀποφασιστικά ἐζήτησε νά γίνῃ δεκτή ἀπό τό Διοικητικό Συμβούλιο καί κατόπιν τό Δ.Σ. νά καλέσῃ τό ἀναπληρωματικόν μέλος, τόν Σεβ/τον Διαυλείας κ. ᾿Ανδρέαν, ὁ ὁποῖος ἦτο παρών καί ἀνέμενε νά ἀναλάβῃ τά καθήκοντα τοῦ μέλους καί ᾿Αντιπροέδρου.. ῾Ημεῖς ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας, ὁ ῾Ιερομόναχος π. ᾿Αμφιλόχιος, καί ὁ θεολόγος ᾿Ελευθέριος Γκουτζίδης δέν ἐκάναμε δεκτή τήν παραίτησιν τοῦ Σεβ/του κ. Παχωμίου, διά τούς κάτωθι λόγους:

α)  Η παραίτησις τοῦ Σεβ/του ᾿Αντιπροέδρου, ἐκτιμῶμεν, ὄχι αὐθαιρέτως, ὅτι δέν ὑπῆρξεν ἐλευθέρα καί προσωπική ἀπόφασις τοῦ ἰδίου, ἀλλά μετά τό ἀδιέξοδον, τό ὁποῖον ἐδημιουργήθη εἰς τά προηγηθέντα Συμβούλια, τήν συνέλαβε τό περιβάλλον τοῦ Μακαριωτάτου, ἐν συνεχείᾳ δέ προκειμένου νά πεισθῇ εἰς παραίτησιν ὁ Σεβασμιώτατος ᾿Αντιπρόεδρος,  τόν ἐπεσκέφθη προσωπικῶς ὁ Μακαριώτατος εἰς τήν ῾Αγίαν Τριάδα ῾Εξαμηλίων, καί, καθ᾿ ἡμᾶς, ὄχι εὐχαρίστως, ἀπέσπασεν αὐτήν τήν παραίτησιν μέ ὅ,τι σημαίνει αὕτη καί διά τούς δύο πολιούς Γέροντας ᾿Αρχιερεῖς.
β) Μία τέτοια πρᾶξις, οὐδέν θετικόν προσφέρει, ἀλλά ἀποβαίνει καί εἰς βάρος τῶν καλῶς νοουμένων συμερόντων τοῦ Συνδέσμου, διότι ἐν τέλει αὐτή ἡ πρᾶξις ἐδίχασε τό Δ.Σ. τοῦ ΙΦΣΚΑΕ. Δέν ἔπρεπε ὁ μέν Μακαριώτατος Πρόεδρος νά διανοηθῇ μία τέτοια ἐνέργεια, οὔτε ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παχώμιος νά δεχθῇ μία τέτοια πίεσιν καί νά ἐνδώσῃ
γ) ῾Η παραίτησις τοῦ Σεβ. Παχωμίου δέν προσφέρει θετικόν ἔργον εἰς τόν Σύνδεσμον, διότι οὐδείς παραιτεῖται, ὅταν ἤδη ἐξηντλήθη ἡ θητεία τοῦ Δ.Σ., καί μάλιστα μετά τρία ἔτη ἐνεργοῦς θητείας καί θετικῆς προσφορᾶς, μόλις δέ ὀλίγας ἡμέρας πρίν τήν νέα Γενικήν Συνέλευσιν.
Κατόπιν τούτων ὁ Σεβ/τος ᾿Αντιπρόεδρος, φρονοῦμεν, ἔχει ἠθικόν καί τυπικόν νομικόν - χρέος καί καθῆκον νά παραμείνῃ ᾿Αντιπρόεδρος τοῦ Δ.Σ. διά τόν ἐλάχιστον ἐναπομείναντα χρόνον, καί ὡς ὑπεύθυνον Πρόσωπον, πού εἶναι νά παραστῇ, ὑπό τήν ἰδιότητα αὐτήν, εἰς τήν Γενικήν Συνέλευσιν καί νά ἀναλάβῃ μετά τοῦ Προέδρου, τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως, τοῦ Ταμίου, καί τῶν λοιπῶν μελῶν τοῦ Δ.Σ. τάς εὐθύνας του πού ἐνδεχομένως θά προκύψουν  ἐκ τοῦ ἀπολογισμοῦ τοῦ ἔργου τοῦ Δ.Σ. ᾿Εν προκειμένῳ οἱ λόγοι ὑγείας, ὅσον καί ἄν κατανοοῦνται καί ἐκτιμῶνται, νομίζομεν, ὅτι δέν δικαιολογοῦν καί δέν καλύπτουν τήν παραίτησι κατ᾿ αὐτήν ἀκριβῶς τήν περίοδο, τήν ἰδιαίτερα κρίσιμον καί δή ὀλίγας μόλις ἡμέρας πρό τῆς συγκλήσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ ΙΦΣΚΑΕ, καί ὑπό τοιαύτας συνθήκας...
Διά τούς λόγους αὐτούς καί δι᾿ ἄλλους πολλούς, τούς ὁποίους σαφῶς εἶναι εἰς θέσιν ὁ πολιός ῾Ιεράρχης, Σεβασμιώτατος κ. Παχώμιος, νά γνωρίζῃ καί πιστεύομεν ὅτι ἀνησυχεῖ, πρέπει καθ᾿ ἡμᾶς, τόν Μητροπολίτην Κήρυκον, τόν ῾Ιερομ. ᾿Αμφιλόχιον Ταμπουρᾶν καί τόν θεολόγον ᾿Ελευθέριον Γκουτζίδην, νά μήν ἐπιμείνῃ καί νά ἀνακαλέσῃ τήν "παραίτησίν" του, καί παρακαλεῖται νά λάβῃ ὑπ᾿ ὄψιν του ὅσα γράφομεν καί ἰδιαίτερα τό γεγονός, ὅτι ἡμεῖς, οὔτε τήν παραίτησιν ἐγκρίναμε, οὔτε τήν ἀντικατάστασιν  Αὐτοῦ διά τοῦ  Σεβ/του Διαυλείας κ. ᾿Ανδρέου, καί δέν θά ὑποχωρήσωμεν πρό καί ὁποιωνδήποτε ἄλλων σκευωριῶν.
᾿Επίσης καί ὁ Σεβ/τος Διαυλείας κ. ᾿Ανδρέας πρέπει νά σταθμίσῃ τάς μεγίστας εὐθύνας του καί δή ὑπό τά κάτωθι δεδομένα:
α) ῾Ο Σεβ/τος Διαυλείας δέν ἔπρεπε νά δεχθῇ αὐτήν τή "λύσιν" , διότι γνωρίζει πολύ καλά ὅτι ὁ Κανονικός ᾿Αντιπρόεδρος ἐπιέσθη καί ὑπέβαλε τήν παραίτησίν του καί δή πρός χάριν του....Στοιχειώδης ἀξιοπρέπεια ἐπέβαλε νά μή ἀναμιχθῇ κἄν, οὔτε νά προκαλέσῃ τήν "τεταμένην ἀτμόσφαιρα", οὔτε νά ἀπειλήσῃ ἐπεισόδια, καί νά μή εἶχε τρώσει τόσα βαθειά τήν ἀγάπη, τήν εἰρήνη καί τήν ἐνότητα τοῦ Δ.Σ., μέ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται καί διά τήν ᾿Εκκλησίαν. Θεωροῦμεν λοιπόν ὡς ἰδιαίτερα ἀπάδοντα τά τοιαῦτα δι᾿  ἕνα ᾿Επίσκοπον, προκειμένου κακῷ τῷ τρόπῳ καί διά κάκιστον σκοπόν νά καταλάβῃ τήν θέσι τοῦ ᾿Αντιπροέδρου, μόλις τούς τελευταίους ἕνα ἤ δύο μῆνας ἤ δι᾿ ὀλίγας ἡμέρας, πού ἀπομένουν ἀπό τήν θητεία τοῦ σημερινοῦ Δ.Σ.
β) ῾Ο Σεβ/τος κ. ᾿Ανδρέας κατά τάς τελευταίας ᾿Αρχαιρεσίας (ἐκλογές δι᾿ ἀνάδειξιν Δ.Σ. κατά Δεκέμβριον τοῦ 1997) ἦτο Πρόεδρος τῆς ᾿Εφορευτικῆς ᾿Επιτροπῆς πού διεξήγαγε τίς ἐκλογές καί ὑπέγραψεν, ὡς Πρόεδρος αὐτῆς, τό σχετικόν Πρακτικόν, ἀναδείξας ὁ ἴδιος τόν ἑαυτόν του ἀναπληρωματικόν μέλος. Καί ὑπό τό δεδομένον τοῦτο, δέν νοεῖται ὅτι δύναται νά ἐπιζητῇ μέ ἀθεμίτους τρόπους τήν εἴσοδό του εἰς τό Δ.Σ. ἐγείρων σοβαρά νομικά προβλήματα. Κατά τόν Νομον, ἀλλά καί τήν ἠθικήν τάξιν, ὅπως ἡμεῖς γνωρίζομεν, ἀποκλείεται μέλος τῆς ᾿Εφορευτικῆς ᾿Επιτροπῆς νά εἶναι καί ἐκλόγιμον, κατά τό "Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει" καί νά ἐκλεγῇ, ὡς συνέβη μέ τόν Σεβ/τον κ. ᾿Ανδρέα.
Δυστυχῶς ὁ Μακαριώτατος Πρόεδρος ὄχι μόνον δέν ἔλαβε ὑπ᾿ ὄψιν του ὅλα τά ἀνωτέρω, ἀλλά καί ἀγέρωχα καί καλυπτόμενος ἀπό μίαν ἔνοχον στημένην ἰσοψηφίαν (τρεῖς πρός τρεῖς), ἡ ὁποία μέ τήν ἰδικήν του ψῆφον "κερδίζει"  περιεφρόνησε τό ἤμισυ τοῦ Δ.Σ. (Μητροπ. Κήρυκο, ῾Ιερομ. ᾿Αμφιλόχιο καί θεολόγο ᾿Ελευθ. Γκουτζίδη) καί μέ τάς ψήφους τοῦ αἰδ. π. Δημητρίου Τσαρκατζόγλου καί ῾Ιερομ. π. ᾿Ανανίου Πανάκου, ἀπεφάσισε, καί ἐκάλεσε νά ἀναλάβῃ τήν θέσιν τοῦ Σεβ/του ᾿Αντιπροέδρου κ. Παχωμίου, ὁ παρανόμως ἐκλεγείς ὡς ἀναπληρωματικόν μέλος, Σεβ/τος κ. ᾿Ανδρέας, ὁ ὁποῖος ὁ ἴδιος ἀπεφάνθη καί ἀπεφάσισε....διά τόν ἐαυτόν του, ὅτι εἶναι νόμιμος!!! καί ἡ τότε καί ἡ σημερινή παρανομία του!
Παρά τάς διαφωνίας μας καί τόν διαχωρισμόν τῶν εὐθυνῶν μας καί τήν παράκλησιν νά δοθῇ χρόνος νά ἐπικοινωνήσουμε μέ Νομικόν, ἤ καί μέ τόν ἴδιο τόν Σεβ/το κ. Παχώμιο, ὁ Μακαριώτατος ἔθεσε πάλιν θέμα Γενικῆς Συνελεύσεως, ἐνῶ ἡμεῖς προετείναμε νά ἀναγνωσθοῦν κατ᾿ ἀρχήν τά προηγούμενα Πρακτικά, νά γίνουν παρατηρήσεις ἄν κάτι δέν ἀπεδόθη καλῶς,  καί νά ὑπογραφοῦν, προκειμένου εἰς τήν συνέχεια νά ὑλοποιηθοῦν αἱ ἀποφάσεις. Δυστυχῶς ἡ ἀντίδρασις ἐκ μέρους τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου ἦτο ἰδιαίτερα σκληρή καί προκλητική: "῎Οχι δέν θά διαβαστοῦν τά Πρακτικά, δέν θά ὑπογραφοῦν  καί ἀκυρώνουμε ὡς παράνομα τά δύο τελευταῖα Συμβούλια", δηλαδή τό δεύτερον Δ.Σ. Πέμπτης 9 Νοεμβρίου (ν.ἡ.), ὅπως καί τό τρίτον τῆς Τρίτης 1/14-11-2000. Τήν θέσιν ταύτην πρῶτος ἐνέκρινεν ὁ μή γενόμενος ὑφ᾿ ἡμῶν δεκτός Σεβ/τος κ. ᾿Ανδρέας, κατόπιν δέ καί οἱ π. Δημήτριος Τσαρκατζόγλου καί π. ᾿Ανανίας Πανάκος, ἐνῶ ἡμεῖς ὁμοφώνως ἐδηλώσαμεν, ὅτι δέν ἀκυρώνεται κανένα Συμβούλιον, ἀλλά πρέπει νά ὑπογραφοῦν τά Πρακτικά καί τῶν τριῶν προηγηθεισῶν συνεδριάσεων, εἰς δέ τά Πρακτικά τῆς παρούσης τετάρτης Συνεδριάσεως (Δευτέρα 7/20 Νοεμβρίου) νά σημειωθῇ ὅ,τι θέλουν γιά ὅλα τά προηγούμενα Συμβούλια.
῾Η ἀπάντησις ἦτο ὁ ἰδία: "῎Οχι δέν ὑπογράφουμε κανένα οὔτε τό πρῶτο, καί ἀκυρώνουμε τά δύο τελευταῖα".
Κατόπιν τούτων ἐξαντληθέντων ὅλων τῶν ὁρίων ἀνοχῆς ἐπί τῶν σημειωθεισῶν παρανομιῶν, ἡμεῖς ὁ Μητροπολίτης Κήρυκος, ὁ ῾Ιερομ. ᾿Αμφιλόχιος καί ὁ θεολόγος ᾿Ελευθέριος Γκουτζίδης διεχωρίσαμε τάς εὐθύνας μας καί, ἀφοῦ ὑπεγράψαμε ὅλα τά προηγηθέντα Πρακτικά, ἐδηλώσαμεν, ὅτι ἀποχωροῦμεν τῆς συνεδριάσεως καί ὅτι μέ αὐτόν τόν τρόπο καί διαμαρτυρόμεθα καί καταγγέλλομεν καί δαχωρίζομεν τάς εὐθύνας μας, δι᾿ ὅσα κατά πολύ κακήν σκοπιμότητα ἐχαλκεύθησαν καί ἔλαβον χώραν.
Εὐχόμεθα καί προσευχόμεθα, ὅπως ἡ παροῦσα ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΙΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ πρός τήν ᾿Εξελεγκτικήν ᾿Επιτροπήν, καί πρός ἅπαντα τά Τακτικά καί ᾿Αρωγά μέλη τοῦ ΙΦΣΚΑΕ, εὐλογηθῇ ἀπό τόν Θεόν, καί ἔλθῃ τό καλῶς νοούμενον συμφέρον διά τόν ῾Ιερόν Σύνδεσμον τῶν Κληρικῶν μας, τό ὁποῖον ἀντανακλᾶ καί εἰς τό ἔργον τῆς ᾿Εκκλησίας, μέσα ἀπό τό ὁποῖον προκύπτει καί τό συμφέρον ἑνός ἑκάστου καί ὅλων ὁμοῦ.
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος
+ ῾Ιερ/χος ᾿Αμφιλόχιος Ταμπουρᾶς
᾿Ελευθέριος Χρ. Γκουτζίδης[1] ᾿Αποστέλλεται πρός τήν ᾿Εξελεγκτικήν ᾿Επιτροπήν, κατά τό ἄρθρον 17 τοῦ Καταστατικοῦ, ἀλλά καί διά τόν πρόσθετον σημαντικόν λόγον, ὅτι ὁ Πρόεδρος αὐτῆς, ὁ αἰδεσιμολογιώτατος π. Εὐστάθιος Τουρλῆς, εἶναι θεολόγος, ἀλλά καί Νομικός. ᾿Επίσης ὁ κ. Στυλιανός Λιέπουρης εἶναι Μαθηματικός καί ἐσπούδασε καί Θεολογίαν, ὁ Παν/τος δέ π. Κυπριανός εἶναι ἕνας ἀπό τούς πλέον συγκροτημένους Κληρικούς μας, μέλη τοῦ ΙΦΣΚΑΕ.
[2] Διά τήν ἵδρυσιν αὐτοῦ ἐπρωτοστάτησαν ἀπ᾿ ἀρχῆς τά ἱδρυτικά μέλη αὐτοῦ, ὁ πρῶτος ἐξ ἡμῶν, ὁ ᾿Επίσκοπος Κήρυκος, ὡς λαϊκός τότε καί ὁ θεολόγος ᾿Ελευθέριος Γκουτζίδης.
[3] ᾿Αποκλειστικῶς τάς δικαστικάς ὑποθέσεις, ὑπό τήν εἰδικήν καί εὐρυτέραν ἔννοιαν, ἐχειρίσθη μέχρι σήμερον ὁ μον. Μάξιμος συνεπικουρούμενος ὑπό τῶν μοναζουσῶν ἀδελφῶν του καί τοῦ κ. Δ. Κάτσουρα. Αὐτή εἶναι ἡ πραγματικότης, ἀλλά καί αὐτά ἐδήλωσε σχετικῶς ὁ Μακαριώτατος ἐνώπιον τοῦ Δ.Σ., κατά τήν συνεδρίαν τῆς 9-11-2000.
[4] (῾Ωστόσον οἱ ἴδιοι δέν εἶναι ἁπλῶς εἰκονομάχοι, ἀλλά μέ τάς β'(1993) καί γ' (1997) ᾿Εγκυκλίους των κατέληξαν παναιρετικοί
[5] ῾Η ἰδική μας ἄποψις εἶναι ὅτι εὑρέθη πρό πολλοῦ ἡ φόρμουλα βάσει τῆς ὁποίας θά ἐπανέλθουν οἱ πέντε πρώην Μητροπολῖται, διά νά "ὁλοκληρώσουν τό ἔργον τους", ἑπομένως τί δικαστικούς ἀγῶνες νά κάνουμε; Οἱ πέντε ἁπλῶς περιμένουν νά "βγοῦν ἔξω" ὁ π. ᾿Αμφιλόχιος καί ὁ κ. Γκουτζίδης καί ἄν χρειασθῇ καί ἄλλος, ὁπότε κατά τούς ἰσχυρισμούς τῶν πρώην Μεσσηνίας (καί ὄχι μόνον αὐτοῦ) "μόλις βγῇ ἔξω ὁ Γκουτζίδης, τήν ἄλλη ἡμέρα ἑνωθήκαμε", καί κατά τόν πρώην ᾿Αττικῆς κ. Ματθαῖο, "μόλις καθαιρεθῇ" ὁ π. ᾿Αμφιλόχιος, τήν ἄλλη ἡμέρα θά ἀνοίξῃ ὁ Ναός τῶν Εἰσοδίων στό Μοναστήρι".. 
[6] ᾿Εννοεῖ τό βιβλίον πού συνέγραψε ὁ τρίτος ἐξ  ἡμῶν ὑπό τόν τίτλον: "ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝ  τά σκοτεινά ἔργα τοῦ πρώην ᾿Αττικῆς Ματθαίου...", ᾿Αθῆναι 1998, καί εἶναι ἀφιερωμένον εἰς τόν Μακαριώτατον διά τά 50 χρόνια ᾿Αρχιερατείας του. Αὐτοῦ τοῦ βιβλίου δέν ἐνέκρινε τήν ἔκδοσιν τό περιβάλλον τοῦ Μακαριωτάτου, ἀλλά καί ὅταν ἐξεδόθη, ἐπολεμήθη καί τό βιβλίον καί ὁ ἐκδότης του.
[7] Μακαριώτατε, ἐν Χριστῷ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ κ. ᾿Ανδρέα, ἅγιε Πρόεδρε τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου καί τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΙΦΣΚΑΕ, καί πνευματικέ μας Πατέρα, "οὐδέν κρυπτόν, ὅ οὐ μή φανερόν γενήσεται". ᾿Ιδού ἀπό πότε ἄρχισε νά ἐκδηλώνεται ἡ μῆνις τῶν ᾿Αδελφῶν Τσακίρογλου κατά τοῦ ᾿Επισκόπου Κηρύκου! ᾿Ιδού ἀπό πότε ἄρχισε ἡ ἀπροκάλυπτος κάλυψις τῶν πέντε καί ὁ ἀπηνής διωγμός καί κατασυκοφάντησις, ὅσων εἰσηγοῦνται νά ἐφαρμοσθῇ ἡ Κανονική τάξις κατά τῶν πέντε, καί νά ἀντιμετωπισθῇ ἡ ἀληθής εἰκονομαχία των, ἡ ᾿Εκκλησιομαχία των, ἡ παναίρεσίς των. ᾿Ιδού ἀπό πότε ὑφίστανται τά ἀπόρρητα σχέδια "ἑνώσεως" μέ τούς πέντε. ῾Ιδού διατί πάλιν ταράσσεται ἡ ᾿Εκκλησία. ῾Ιδού διατί εὑρέθησαν ἀντί τῆς Εἰκονομαχίας, ἄλλαι σατανικαί συκοφαντίαι.
[8] Κατά τήν γ' συνεδρίαν τοῦ Δ.Σ. πού ἠκολούθησε, τήν 1/14-11-2000, ὁ Μακαριώτατος Πρόεδρος, καί μετά ἀπό τά ὅσα ἐσημειώθησαν κατά τήν β' συνεδρίασιν ἐκ τῆς παρανόμου παρουσίας τοῦ Σεβ/του Διαυλείας κ. ᾿Ανδρέου, ἀνεκοίνωσεν, ὅτι ἐζητήθη ἀπό τόν Σεβ/τον ᾿Αργολίδος κ. Παχώμιον, νά ἀποστείλῃ, ἐκ τῶν ὑστέρων, ἔγγραφον, μέ τό ὁποῖον νά ἐξουσιοδοτῇ τό ἀναπληρωματικόν μέλος,  τόν Σεβ/τον Διαυλείας κ. ᾿Ανδρέαν νά τόν ἐκπροσωπήσῃ!!! Σημειώνεται, ὅτι τά ἀναπληρωματικά μέλη εἰς καμμίαν περίπτωσιν δέν ἀντικαθιστοῦν ἕνα τακτικόν μέλος, ὅταν τυχόν ἀπουσιάζῃ. ῎Αλλωστε τό Δ.Σ., κατά τό Καταστατικόν, ἔχει ἀπαρτίαν, ὅταν εἶναι παρόντα καί μόνον τέσσερα μέλη ἐκ τῶν ἑπτά. Μόνον ἄν ἕνα τακτικόν μέλος ἤθελεν ἀποθάνῃ ἤ παραιτηθῇ ἐπισήμως, μόνον τότε συνέρχεται τό Δ.Σ., κρίνει καί ἀποφασίζει περί τῆς παραιτήσεως καί περί τῆς πληρώσεως τῆς κενωθείσης θέσεως ὑπό ἀναπληρωματικοῦ μέλους.  Διατί λοιπόν ἔγινε αὐτή ἡ καθ᾿ ἡμᾶς σκευωρία καί προεκλήθη αὐτή ἡ σύνθετος παρανομία;
[9] Περί τοῦ θέματος τούτου, εἰς τό προσεχές ἄμεσον μέλλον θά ἐκδίδεται εἰδική σειρά ὑπό τόν τίτλον: "ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ" Πληροφοροῦμεν, ὅτι ἤδη τό πρῶτον τεῦχος εἶναι ἔτοιμον καί ἀναφέρεται εἰς τάς τελευταίας ἐξελίξεις, τάς σχετικάς μέ τούς Φλωρινικούς καί τόν Θεολογικόν Διάλογον.
[10] Μετά τήν λῆξιν τῆς συνεδριάσεως ἐζήτησε τόν λόγο ἀπό τόν Μακαριώτατο, διατί δέν τό ὑπεστήριξε καί δέν τόν ἐκάλυψε, ὥστε νά παραμείνῃ εἰς τό Δ.Σ....

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006