ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2000
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α.Π.  161
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 5/18 Νοεμβρίου 2000

ΠΡΟΣ
Τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί Πάσης ῾Ελλάδος
κ. ΑΝΔΡΕΑΝ, Πρόεδρον τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΙΦΣΚΑΕ.

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
Εἰς τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 222/4/17-11-2000 πρόσκλησιν τοῦ Μακαριωτάτου ᾿
Αρχιεπισκόπου καί Προέδρου τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΙΦΣΚΑΕ κ. ᾿Ανδρέου.


Μακαριώτατε Πρόεδρε, πρόσχωμεν, ἵνα ὁ Χριστός εἴη ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν εἰς αὐτάς τάς πονηράς ἡμέρας πού διερχόμεθα.

᾿Απαντῶ ἀμέσως εἰς τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 222 Πρόσκλησιν ῾Υμῶν ἀπευθυνομένην "Πρός ἅπαντα τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ΙΦΣΚΑΕ" τήν ὁποίαν δέν ἔχω λάβει. Μόλις σήμερον Σάββατον 5/18 Νοεμβρίου τήν ἤκουσα τηλεφωνικῶς ἀπό τόν κ. ᾿Ελευθ. Γκουτζίδη, ὁ ὁποῖος, ὡς μοί ἐδήλωσεν, τήν ἔλαβε τήν 10ην βραδυνήν τῆς χθές 4/17 Νοεμβρίου διά χειρός κ. Γ. Ντοῦζα..
Μακαριώτατε Πρόεδρε καί ἐν Χριστῷ πρεσβύτερε ᾿Αδελφέ καί Συλλειτουργέ, θά Σᾶς ἀπαντήσω καί ὡς Πρόεδρον τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΙΦΣΚΑΕ, καί ὡς Προκαθήμενον,  καί ὡς Πνευματικό μου Πατέρα. Θά σᾶς ἀπαντήσω, ὅμως καί μέ τήν γλῶσσα τῆς ᾿Αληθείας καί τῆς ᾿Αγάπης τοῦ Χριστοῦ.
Καί ἡμεῖς προσωπικῶς, ἀλλά καί οἱ ἐν Χριστῶ ἀδελφοί ῾Ιερομ. π. ᾿Αμφιλόχιος καί θεολόγος κ. ᾿Ελευθέριος Γκουτζίδης, τούς ὁποίους ἐκπροσωπῶ καί ἐκφράζω, εἴμεθα σφόδρα λυπημένοι καί ἀπαγοητευμένοι. Πενθοῦμε καί θρηνοῦμε διά τό κατάντημά μας, διότι περί "κατάντιας" πρόκειται. Διά τετάρτην φοράν μᾶς "σύρετε" εἰς συνεδρίασιν, (διά γραπτῆς προσκλήσεως αὐτήν τήν φοράν), ἐνῶ, ὅπως προκύπτει ἐξ αὐτῆς, δέν προτίθεσθε καί πάλιν νά ἱεραρχηθοῦν τά θέματα καί νά ἐξετασθοῦν κατά σειράν ἀντικειμενικῆς προτεραιότητος. Διαφαίνεται, ὅτι δέν προτίθεσθε καί πάλιν νά εὑρίσκεται τό Δ.Σ. μέσα εἰς τά πλαίσια τοῦ Καταστατικοῦ καί τῶν Νόμων.
Δέν θέλουμε νά ἀρνηθοῦμε τήν πρόσκλησιν, ἀλλά πιστεύομεν, ὅτι δέν ἐνδείκνυται νά συνεδριάσῃ τό Δ.Σ. πρίν συναντηθῶμεν ἐπί ἄλλης βάσεως, ἤτοι τῆς συγγνώμης, τῆς ἀγάπης, τῆς εἰλικρινείας, ὥστε νά ἐπανεύρωμεν τήν ἀμοιβαίαν ἐμπιστοσύνην. Πέραν αὐτοῦ ἡ πρόσκλησις, τήν ὁποίαν ὑπεγράψατε, θά μοί ἐπιτραπῇ νά πῶ, ὅτι ἀποτελεῖ πρόκλησιν, διότι δέν συμβάλλει εἰς τήν "ἐκτόνωσιν τῆς "τεταμένης ἀτμοσφαίρας", ἀλλά ἐντείνει αὐτήν καί ἀπειλεῖ καί νέα "ἐπεισόδια", καί αὐτό θά σᾶς τό ἀναλύσω εἰς τήν συνέχεια ἐν πάσῃ εἰλικρινείᾳ.

Α'
Τήν "τεταμένην ἀτμόσφαιραν" πού ἀναφέρει ἡ πρόσκλησις, (ἡ ὁποία ὄντως ἐπεκράτησε καί εἰς μεγάλον μάλιστα βαθμόν), ἔπρεπε, ἔστω  διά μιᾶς  ἤ δύο φράσεων, νά τήν προσδιωρίζατε, ὥστε νά φαίνεται πόθεν καί διατί προεκλήθη. Διά τοῦτο εἴμεθα ὑποχρεωμένοι, νά διευκρινίσωμεν ἡμεῖς πόθεν καί διατί προέκυψεν, ὄχι ἀντιδικοῦντες, ἀλλά διά νά μή παραμείνῃ αὐτή, ἤ, εἰς τό ἄμεσον μέλλον νά μή δημιουργηθῇ πάλιν "τεταμένη ἀτμόσφαιρα", Καί λέγομεν, ὅτι αὕτη δυστυχῶς προῆλθεν ἐκ τῆς παρανομίας, τήν ὁποίαν, ἡ ἀγαπητή καί λίαν σεβαστή Μακαριότης σας, ἐπεβάλατε ἐπί ὅλων τῶν θεμάτων, ἤτοι:
α) Παρανόμως καί μέ αὐθαίρετον τρόπον, χωρίς νά λάβετε ὑπ᾿ ὄψιν, οὔτε τήν ἔνστασίν μας,, οὔτε τό Καταστατικόν, ἐπεβάλατε, διά δευτέραν φοράν, τήν παρουσίαν εἰς τό Δ.Σ. τοῦ Σεβ/του ᾿Επισκόπου Διαυλείας κ. ᾿Ανδρέου, ἐν γνώσει σας, ὅτι παρανομεῖτε. ᾿Επιμείνατε, ὅμως, παρά τάς ἐνστάσεις, διότι τό ἀπήτησαν οἱ σύμβουλοί σας καί ἡ σκευωρία, ἡ ὁποία εἶχεν ἀρχιτεκτονηθεῖ, καί ἔτσι προεκαλέσατε τήν "τεταμένην ἀτμόσφαιραν". ᾿Ιδού τί προβλέπει τό Καταστατικόν διά τοῦ ὑπ᾿ ἀριθμ. 11 ἄρθρου: "Τά ἀναπληρωματικά μέλη καλύπτουν κατά τήν σειράν τῆς ἐκλογῆς των ἐν ταῖς ἀρχαιρεσίαις τά δημιουργηθησόμενα κενά λόγῳ θανάτου, παραιτήσεως, ἤ καθ᾿ οἱονδήποτε τρόπον ἀπομακρύνσεως τῶν ἐνεργῶν μελῶν τοῦ Δ.Σ.". Σᾶς τό λέγαμε. ἀλλά δέν θελήσατε νά ἀκούσετε Μακαριώτατε, καί ἔτσι δημιουργήσατε τήν "τεταμένην ἀτμόσφαιραν".
β) ῎Οχι, ὅμως, μόνον ἡ  παράνομος παρουσία, ἀλλά καί ἡ ἀχαρακτήριστος, προκλητική καί ἀπαράδεκτος συμπεριφορά τοῦ Σεβ/του Διαυλείας κ. ᾿Ανδρέου, ὁ ὁποῖος, ὅσον καί ἄν, ὡς πιστεύομεν, ἔχει παρασυρθεῖ καί ἔχει πιεσθεῖ νά διαδραματίσῃ αὐτόν τόν ἄχαρι ρόλον, καθ᾿ ἡμᾶς, παραμένει ἕνας ἀπό τούς ἠθικούς καί πραγματικούς αὐτουργούς τοῦ δράματος πού ἐπαίχθη εἰς τάς δύο τελευταίας συνεδριάσεις τοῦ Δ.Σ., ἤτοι τῆς 9-11-2000, καί αὐτῆς τῆς 14-11-2000. Αὐτοῦ ἡ παράνομος παρουσία, καί ἡ ἀχαρακτήριστος, ὡς εἴπομεν, συμπεριφορά, ἐδημιούργησε τήν "τεταμένην ἀτμόσφαιραν". Λυπούμεθα, ἀλλ᾿ ὁ ἐν Χριστῷ ἀδελφός καί συλλειτουργός μας Σεβ/τος κ. ᾿Ανδρέας πρέπει νά ἀποκαταστήσῃ τόν ῾Εαυτόν του, ὅπως ἁρμόζει εἰς ᾿Επίσκοπον, ὁ ὁποῖος ὑπέπεσεν εἰς τοιαῦτα ἀδικήματα.
γ) ῾Η ἄρνησίς σας νά μᾶς δώσετε τόν λόγον, ὥστε νά διατυπωθῇ ἔνστασις ἐπί τῆς διαδικασίας, ἀλλά καί ἡ παρεμπόδισις καί ἀφαίρεσις τοῦ λόγου, ὅταν ἐπεχειρήθη νά διατυπώσωμεν τήν σοβαράν ἔνστασίν μας, ὤξυναν τήν ἀτμόσφαιραν. ᾿Επίσης ἡ συμπεριφορά τοῦ Σεβ. κ.᾿Ανδρέου, ὁ ὁποῖος ἠγνόησε καί ἐπίμονα καί ψυχρά περιεφρόνησε, τόν Συνεπίσκοπόν του, καί Γενικόν Γραμματέα τοῦ Συνδέσμου, καί δύο ἀξιοσέβαστα, καί ἱδρυτικά μάλιστα μέλη αὐτοῦ,  καί Σᾶς ὑπηγόρευεν, ἰστάμενος συνεχῶς πάνω ἀπό τό κεφάλι Σας, τί θά πῆτε καί τί θά ἀποφασίσετε, συνεπικουρούμενος καί ἀπό τά ἄλλα δύο μέλη, ἤτοι τόν αἰδεσιμώτατον ῾Ιερέα π. Δημήτριο Τσαρκατζόγλου καί τόν Παν/τον ῾Ιερομόναχον π. ᾿Ανανία, (ὁ ὁποῖος, ἄν δέν ἀπατῶμαι, μοί ἐφαίνετο ὅτι ἐχειρίζετο κάποιο μαγνητόφωνο στόν σάκκο πού κρατοῦσε), αὐτά εἶναι πού προκάλεσαν τήν "τεταμένην ἀτμόσφαιραν". ῾Ο ἐν λόγῳ ᾿Επίσκοπος, ὁ ὀποῖος προσῆλθεν, ὡς εἴπομεν ΠΑΡΑΝΟΜΑ, καί ὡς ἀπεσταλμένος τῶν σκευωρῶν τῆς ὅλης ὑποθέσεως, κατ᾿ οὐσίαν ἔσχισε τό Δ.Σ. εἰς δύο μέρη, καταργήσας τό ἤμισυ τῶν μελῶν αὐτοῦ.
δ) Τήν "τεταμένην ἀτμόσφαιραν" προεκάλεσεν ἡ ἄρνησις ῾Υμῶν νά ἀναγνωσθοῦν, νά ἐγκριθοῦν καί νά ὑπογραφοῦν τά Πρακτικά τῶν προηγουμένων δύο συνεδριάσεων. Τήν προεκάλεσεν ἡ αὐταρχική ἀπάντησις ῾Υμῶν: "Δέν ὑπογράφωμεν τίποτε, μόνον θά ὁρίσουμε τήν ἡμερομηνία τῆς Γ.Σ.". Καί δέν ἀνεγνώσθησαν, δέν ὑπεγράφησαν τά Πρακτικά, ἀλλά καί τήν ἐξουσιοδότησιν διά κάποιο ἐπεῖγον Πληρεξούσιον ἀρνηθήκατε νά τό ὑπογράψετε, καί μάλιστα τό ἀπωθήσατε περιφρονητικά πρός τό μέρος μου, ὅταν σᾶς τό προσεκόμισα
῾Η "τεταμένη ἀτμόσφαιρα", λοιπόν, προεκλήθη ἀπό ῾Υμᾶς, Μακαριώτατε, καί τόν Σεβ. ᾿Επίσκοπον κ. ᾿Ανδρέαν, διότι κατελύσατε τήν Καταστατικήν τάξιν διαπράξαντες πλῆθος παρανομιῶν. Τήν προεκάλεσεν ἡ αὐταρχικότης, ἡ ἰταμότης, ὁ "παποκαισαρισμός", καί ἡ ψυχρή καί ἄκρως προκλητική συμπεριφορά τοῦ Σεβ/του ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ κ. ᾿Ανδρέου.

Β
Γράφει ἡ πρόσκλησις, τελείως ἀορίστως, περί "δημιουργηθέντων ἐπεισοδίων" εἰς βάρος τοῦ Προέδρου. Οἱ "σκληροτράχηλοι καί ἀπερίτμητοι τῇ καρδίᾳ" συντάκται καί αὐτοῦ τοῦ κειμένου σας, συνεχίζουν νά ἀσεβοῦν κατά τῆς Μακαριότητός σας, νά φθείρουν αὐτήν, καί ὡς κακός "ἰός" νά κατατρώγουν τήν ψυχοσωματικήν Σας ὑπόστασιν. ᾿Επειδή, μέσω τῆς προσκλήσεώς Σας, οἱ συντάκται ἀορίστως θέλουν νά περάσουν τό κακόηθες μήνυμα, ὅτι δῆθεν ἔγιναν ἐπεισόδια εἰς βάρος τοῦ Προσώπου σας, εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νά διαφωτίσωμεν καί νά ἀποκαλύψωμεν τήν κακοήθεια τῶν σκευωρῶν καί ὡς πρός αὐτό τό σημεῖον. Καί λέγομεν, ὅτι κανένα ἐπεισόδιο, ἀπό ὅσα ἐνδεχομένως ἐπεδίωξαν νά προκαλέσουν, διά νά τό παρουσιάσουν ὡς προκληθέν ὑφ᾿ ἡμῶν εἰς βάρος τοῦ Προέδρου, δέν ἐσημειώθη. ᾿Οφείλω καί ἐδῶ νά εἴμαι ἀναλυτικός καί σαφής:
α) ῾Ως "ἐπεισόδιον κατά τοῦ Προέδρου" ἀπεπειράθη νά χαρακτηρίσῃ ὁ Αἰδ/τος π. Δημήτριος μία συνήθη αὐθόρμητον καί εἰλικρινῆ ἔκφρασιν ἀγωνίας, πόνου καί ἀγάπης τοῦ θεολόγου ᾿Ελευθερίου Γκουτζίδη, ὁ ὁποῖος ὅταν ὡλοκληρώσατε τάς πραξικοπηματικάς καί ληστρικάς σας διαδικασίας, καί ἀπεφασίσατε παράνομα ὅ,τι ἀπεφασίσατε, (εἶναι ὅλα ἄκυρα ὡς παράνομα καί ἐπισύρουν τεραστίας εὐθύνας), τότε ἠγέρθη (ὁ κ. Γκουτζίδης), ἦλθε πλησίον σας, ἔσκυψε, καί μέ τήν ἰδιαίτερη οἰκειότητα πού σᾶς συνδέει 40 χρόνια, διακριτικά ἔθεσε τήν ἀριστεράν χεῖράν του ἐπί τῶν ὥμων σας, καί τήν δεξιάν ἐπί τοῦ στήθους σας, καί σᾶς εἶπε: "Μακαριώτατε αὐτές τίς ἀντικανονικότητες, αὐτές τίς παρανομίες πού κάνετε, αὐτές τίς ὑπογραφές πού βάλατε, ἐδῶ κρέμονται μέ τά ἐγκόλπιά σας. Προσέξτε νά μή γίνουν θηλειά καί σᾶς πνίξουν. Σᾶς καταφάγανε, Μακαριώτατε, μέχρι μυελοῦ ὀστέων". ᾿Επανῆλθε κανονικά εἰς τήν θέσιν του, καί τότε ἔλαβε τό μήνυμα ὁ αἰδ/τος π. Δημήτριος, ὁ ὁποῖος μέ τεχνητή δυνατή φωνή, σήκωσε τά χέρια του, ἔπιασε τήν κεφαλήν του καί "ἀπεγνωσμένα", μέ ὅση δύναμι εἶχε, ἐκραύγασε: "Τόν εἴδατε τράβηξε τόν Μακαριώτατο ἀπό τά γένεια" ῏Ηταν τόσο ἰσχυρή  ἡ φωνή πού...ἀκούστηκε μέχρι τήν Κερατέα... μέχρι τόν ῞Αγιο Μόδεστο...Δηλαδή ἡ θύρα τῆς αἰθούσης ἦτο ἀνοικτή...ἡ "ὀμάδα κρούσεως" ἦτο στό διάδρομο, τά τηλέφωνα ἦσαν σέ ἀνοικτή γραμμή μέ τόν ἅγιο Μόδεστο καί ἔτσι ἄρχισαν νά μεταδίδωνται οἱ σκευωρίες πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν: "Τρέξτε θά σκοτώσουν τόν ᾿Αρχιεπίσκοπο...δέρνουν τόν ᾿Αρχιεπίσκοπο καί τόν π. Δημήτριο..." κλπ. (πρός ἐπωνύμους ταῦτα), ἐνῶ ἡ ἀδελφή Δέσποινα ἀπό τόν ἄγιο Μόδεστο διεβεβαίωνε τοῦ "λόγου τό ἀληθές", διότι, ὡς πάλιν ἡ ἰδία διεβεβαίωσεν, αὐθωρεί ἐπληροφορεῖτο, διότι εἶχεν ἰδικούς της ἀνθρώπους, πού παρακολουθοῦσαν!!! Κατάντημα Μακαριώτατε!!! Αὐτά τά ἐπεισόδια ἐννοεῖ τό ἔγγραφον τῆς προσκλήσεώς σας; ῾Υπενθυμίζω, ὅτι, ὅταν ὁ Αἰδ. π. Δημήτριος ἔβγαλε ἐκείνη τήν "ἀπεγνωσμένη" δυνατή κραυγή, ὁ κ. Γκουτζίδης κατήγγειλε ἀμέσως καί ἐν ἀγανακτήσει  ἐχαρακτήρισεν ὡς κακοήθειαν τήν πρᾶξιν αὐτήν τοῦ π. Δημητρίου. Τήν ἰδίαν στιγμήν ἦλθε πάλιν πλησίον σας καί ἐνῶ εἴσασθε ὄρθιος, ἐπανέλαβε τήν ἰδίαν χειρονομίαν οἰκειότητος, καί σᾶς ἠρώτησεν: "Μακαριώτατε προηγουμένως σᾶς τράβηξα τά γένεια;", καί σεῖς ρητά ἀπαντήσατε: "ΟΧΙ"....Λοιπόν εἶναι ταῦτα κατά Θεόν, ἤ εἶναι κακοήθειες καί σκευωρίες;
β) ᾿Απειλήθησαν, ὅμως, ἐπεισόδια, Μακαριώτατε, ὅταν ἀμέσως μετά τήν λῆξιν τῶν ἐργασιῶν πού ἐκηρύξατε μέ τήν δῆθεν πλειοψηφίαν σας, σᾶς εἴπομεν ὅτι ἡμεῖς δέν τελειώσαμε, θά συνεχίσωμεν καί θά ἐκτιμήσωμεν τήν κατάστασιν καί πλέον θά σταθμίσωμεν τάς περαιτέρω ἐνεργείας μας. ᾿Απαιτήσατε δυναμικά νά ἀποχωρήσωμεν καί ἡμεῖς τό ἠρνήθημεν. Τήν ὥραν ἐκείνην εἰσέβαλεν ἔξαλλος καί προκλητικός ὁ πενθερός τοῦ ῾Ιερέως π. Δημητρίου, κ. Εὐάγγελος ᾿Αποστολόπουλος, ὁ ὁποῖος ἀπεπειράθη καί μέ λόγια καί μέ χειρονομίες νά βγάλη ἔξω ἀπό τήν αἴθουσα τῆς συνεδριάσεως τόν κ. Γκουτζίδη. Αὐτό ἦταν πράγματι ἕνα ἀπειλητικό ἐπεισόδιο. Ποῖος ἔφερε τόν κ. ᾿Αποστολόπουλο; Ποῖος τόν ἐνεθάρρυνε; Μέ ποῖον δικαίωμα ἐνήργησε ταῦτα κατά καταξιωμένου ἱδρυτικοῦ μέλους τοῦ ΙΦΣΚΑΕ; Μέ ποῖον δικαίωμα εἰσῆλθεν εἰς τήν αἴθουσαν τῆς συνεδριάσεως καί κατεφέρθη κατά μέλους τοῦ Δ.Σ.;
γ) ᾿Επεισόδιον ἠπειλήθη, Μακαριώτατε, καί ὅταν, ἀφοῦ πρός στιγμήν ἀπεχωρήσατε, ἐπανήλθατε εἰς τήν αἴθουσαν καί ἰταμώτατα καί δυναστικώτατα μᾶς διατάξατε νά ἐξέλθωμεν καί ὅτι θά κλειδώσετε τήν αἴθουσα. Τότε, ἀφοῦ ἐγώ σᾶς ἠρώτησα "Ποίους βγάζετε ἔξω Μακαριώτατε",  ὁ κ. Γκουτζίδης ἠναγκάσθη νά σᾶς εἴπῃ, ὅτι θά ζητήσῃ τήν ἐπέμβασιν τῆς ᾿Αστυνομίας, ἡ δέ Μακαριότης σας ἀντιδράσατε μέ τήν δήλωσιν: "᾿Εγώ θά καλέσω τήν ᾿Αστυνομία". Καί σᾶς ἀπήντησε: "Σᾶς εὐχαριστῶ, καλέστε την νά μᾶς βγάλῃ" καί ἀποχωρήσατε. Αὐτά εἶναι τά ἐπεισόδια, Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε καί Πατέρα μας.
Σᾶς ἀποκαλύπτουμε, Μακαριώτατε, ὅτι ὅλη ἡ σκοπιμότητα αὐτῆς τῆς ἐγγράφου Προσκλήσεώς σας ἦτο νά ἐπικυρώσῃ τήν σκευωρίαν, ὅτι "ἐτράβηξαν τά γένεια τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου"., "Δέρνουν τόν ᾿Αρχιεπίσκοπο", "Τρέξτε νά σώσετε τόν ᾿Αρχιεπίσκοπο", "Γίνονται ἐπειδόσια στά Γραφεῖα", μέ τήν ὀποία σκευωρία, ὅπως πληροφορούμεθα, ἐδηλητηριάσθησαν ἤδη πολλαί ψυχαί ἀνά τό Πανελλήνιον, καί εἰς τό ἐξωτερικόν,  καί τοῦτο μέσα στήν εὐρύτερη ἐκστρατεία νά συκοφαντηθῇ ὁ θεολόγος κ. ᾿Ελευθέριος Γκουτζίδης, μετά τήν διά τοῦ τύπου, ἤτοι τοῦ Κ.Γ.Ο., ἐπιχειρηθεῖσαν ἀνόσιον πρᾶξιν.

Γ
Διεσκεδάσθη ὀλίγον ἡ λύπη μας μέ τήν είς τό ἴδιο κείμενο εἰλικρινῆ δήλωσιν - ὁμολογίαν Σας, ὅτι ἡ παρουσία τοῦ Σεβ. Διαυλείας εἰς τό Δ.Σ. ἦτο παράνομος καί ἀντίθετος πρός τό Καταστατικόν.  Μάλιστα, αὐτή ἦτο ἡ αἰτία καί ἠ ἀφορμή τοῦ κακοῦ, διό καί πρέπει νά ὁλοκληρωθῇ ἡ θεραπεία αὐτοῦ τοῦ κακοῦ, ὅπως ἀπαιτεῖ τό ἴδιο. ῎Ητοι:
Νά ζητηθῇ συγγνώμη, διότι σκοπίμως δέν εἰδοποιήθη καί δέν προσεκλήθη καί δέν παρέστη τό μέλος καί ᾿Αντιπρόεδρος τοῦ Δ.Σ., ὁ Σεβ/τος ᾿Αργολίδος κ. Παχώμιος, κατά τήν πρώτην συνεδρίαν τοῦ Δ.Σ.τῆς 30-10-2000. ῾Η πρᾶξις - παράλειψις αὐτή ἀποτελεῖ μέρος τοῦ σχεδίου τῆς σκευωρίας. Δέν ἐκλήθη, ὅπως ἐδηλώσατε, καί κατά τήν β' συνεδρίαν τοῦ Δ.Σ. τῆς 9-11-2000, ἐνῶ καί ἠμποδίσθη νά προσέλθῃ κατά τήν γ' συνεδρίαν τοῦ Δ.Σ. τῆς 14-11-2000. Τοῦτο δέ προκειμένου νά ἔλθῃ, ἀντ᾿ Αὐτοῦ, καί πάλιν ὁ Σεβ. Διαυλείας κ. ᾿Ανδρέας, καί νά ὁλοκληρώσῃ τήν σκευωρίαν. ῞Ολα αὐτά διότι ἔτσι ἀπεφασίσθη ἀπό τό περιβάλλον σας καί τούς συμβούλους σας, οἱ ὁποῖοι, ὡς ἀδίστακτοι καί ἀνάλγητοι σᾶς καταδυναστεύουν... Αὐτά σᾶς τά εἴπαμε καί κατά τήν β' καί κατά τήν γ' συνεδρίαν καί παρακαλῶ νά θυμηθῆτε τήν ὅλην ἀντίδρασιν σας καί συμπεριφοράν. 

Δ
῾Ως πρός τά θέματα πού προτείνετε, δέν θά θέλαμε νά διαφωνήσουμε, ἀλλά καί πάλιν σᾶς δηλώνουμε ἐγγράφως, ὅτι προηγοῦνται ἄλλα θέματα, τά ὁποῖα εἶναι ἀμέσου προτεραιότητος, καί ἀπαιτοῦν κατεπείγουσαν ἀντιμετώπισιν, δεδομένου, ὅτι ἐπειδή δέν συγκαλέσατε τό Δ.Σ. ἐκκρεμοῦν ἀνεπίτρεπτα ἐπί ἕνδεκα ὁλοκλήρους μῆνες.
Καθ᾿ ἡμᾶς εἶναι ἀδιανόητον νά συγκληθῇ νέα Γενική Συνέλευσις, ὅταν τίποτε δέν ἐνεργήσαμε ὡς Δ.Σ. ἀπό ὅσα ἐνετάλθημεν ὑπό τῆς τελευταίας Γενικῆς Συνελεύσεως τῆς 8/21-12-99. Πρέπει νά ἐξετασθοῦν, ὅπως ἐτέθησαν τά θέματα κατά τήν α' συνεδρίαν τοῦ Δ.Σ. τῆς 30-10-2000 καί νά ληφθοῦν ἀνάλογοι ἀποφάσεις. Συγκεκριμένα προηγοῦνται τά θέματα:
α) Νά δώσετε ἱκανοποιητικήν ἀπάντησιν διά ποίους λόγους δέν συνεκαλέσατε τό Δ.Σ. ἐπί ἕνδεκα μῆνες, χωρίς ὑπεκφυγές καί μηχανισμούς ἀτυχοῦς ἀμύνης, ἤ μεταφορά εὐθυνῶν εἰς ἄλλους, ἀλλά νά ἀποκαλύψετε ὡς ᾿Αρχιερεύς τήν ἀλήθεια, δηλαδή διά ποίους λόγους ἕνα χρόνο ἐσημειώθη αὐτή ἡ παρανομία κατά τοῦ ΙΦΣΚΑΕ, ἡ ὀποία ὅμως ἀντανακλᾶ καί εἰς τό ἔργον τῆς ᾿Εκκλησίας. Διατί ἔγινε τοῦτο, ὅταν γνωρίζετε, ὅτι κατά τό Καταστατικόν (ἄρθρον 13 ` β καί 16 ` α) τό Δ.Σ. συγκαλεῖται κανονικά καί νόμιμα κάθε μῆνα ὑπό τοῦ Προέδρου. Νά ἀποκαλύψετε ὑπό ποίων ἠμποδίσθητε καί διά ποίους λόγους. ῾Ημεῖς, ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε, τούς γνωρίζομεν, ἀλλά πρέπει ἡ Μακαριότης σας πρός τό συμφέρον τῆς᾿Εκκλησίας καί τό ἰδικόν Σας νά φέρετε εἰς φῶς τά πάντα. Διατί ἐπίσης τόση βία διά ἀλλεπάλληλα συμβούλια,  μετά ἀπό 11 μῆνες σκοπίμου ἀδρανείας, διατί αὐτή ἡ "τεταμένη ἀτμόσφαιρα", τά "ἐπεισόδια", οἱ "παρανομίες", ὁ "παποκαισαρισμός" κλπ., καί ἐν τέλει στημένες σκευωρίες πρός κατασυκοφάντησιν;
β) Νά δοθῇ ἐντολή εἰς τόν μ, Μάξιμον νά προσκομίσῃ τούς φακέλλους μέ τάς δικογραφίας καί τάς δικαστικάς ἀποφάσεις ὅλων τῶν δικαστηρίων, χωρίς νά προβληθῇ καμμία ἀπό τίς γνωστές κωλυσιεργίες - προφάσεις, διότι ὁ μ. Μάξιμος, καί κατά τήν ίδίαν σας ὁμολογίαν, εἶναι ὁ ἀποκλειστικός ὑπεύθυνος διά τάς δικαστικάς ὑποθέσεις. Νά γίνῃ, ὅπως ἀκριβῶς ἀπεφάσισεν ἡ Γενική Συνέλευσις τοῦ ΙΦΣΚΑΕ τῆς 8/21-12-99, καί ἡ ὁποία ὁρίζει νά ἐνημερωθῇ ἐπαρκῶς ἡ ῾Ιερά Σύνοδος καί τό Δ.Σ.ἐπί τῶν δικαστικῶν ἀποφάσεων, προκειμένου νά ἀξιολογηθοῦν αὗται καί ἑρμηνευθοῦν δεόντως. ᾿Επιμένομεν, διότι καθ᾿ ἡμᾶς, αἱ δικαστικαί ἀποφάσεις εἶναι ἰδιαίτερα ἀποκαλυπτικαί ἐπί πολλῶν σοβαρῶν πραγμάτων πού συντελοῦνται κατά τῆς ᾿Εκκλησίας.
γ) Νά ὑπογραφῇ ἡ Πρᾶξις διά τό Πληρεξούσιον πρός τόν ῾Ιερομ. π. ᾿Αμφιλόχιον Ταμπουρᾶν, ὅπως ἀπεφάσισεν κατ᾿ ἐπανάληψιν τό Δ.Σ., καί ἡ ἰδία ἡ Γενική Συνέλευσις, μέ τήν παρατήρησιν ἐνταῦθα, ὅτι ἴσως εἶναι ἀργά πλέον, ὁπότε ἐγείρονται τεράστιαι ἠθικαί καί πραγματικαί νομικαί εὐθῦναι. Τό θέμα τῆς Κατερίνης ἐκρίνετο ὡς ἐπεῖγον ἤδη πρό ἐνός ἔτους!....
δ) ῎Αλλαι ἐντολαί τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως πρός τό Δ.Σ., αἱ ὁποῖαι ἤδη ἐπεσημάνθησαν κατά τήν α' συνεδρίαν τῆς 30-10-2000, πρέπει νά δρομολογηθοῦν μέ εὐθύνη τοῦ Δ.Σ.
ε) Νά γίνῃ ἀπό τόν Ταμία, ὅπως ἐζητήθη, ἐνημέρωσις ἐπί τῶν οἰκονομικῶν τοῦ Συνδέσμου μέχρι καί σήμερον..
στ) Νά παραδώσῃ τήν Οἰκονομικήν Διαχείρισιν ὁ κ. Δ. Κάτσουρας.
στ) Νά προσκομισθῇ, ὅπως ἐζητήθη ἀπό τό Δ.Σ. κατά τήν συνεδρίαν τήν 9-11-2000 τό ἐπίσημον ἔγγραφον τῆς λύσεως τῆς συμβάσεως τοῦ κ. Κάτσουρα ὡς ὑπαλλήλου τοῦ ΙΦΣΚΑΕ, καί νά συνταχθῇ σχετική Πρᾶξις τοῦ Δ.Σ. Νά προσκομισθῇ, ἐπίσης, ὅπως ἀπεφασίσθη κατά τήν ἰδίαν συνεδρίαν τοῦ Δ.Σ., ὁ λογαριασμός τῶν χρεῶν πρός τό ΙΚΑ, λόγῳ καθυστερήσεως πληρωμῶν δι᾿ ἔνσημα παλαιοτέρων ἐτῶν, ὅπως καί τῶν μηνῶν ἀπό ᾿Απρίλιον ἐ.ἔ. μέχρι καί τῆς διακοπῆς τῆς Συμβάσεως, καί νά ἐξετασθῇ ἄν ὑπάρχουν εὐθῦναι, διότι δέν ἐγένετο ποτέ σχετική ἀναφορά ἐνημέρωσις εἰς τόν ἐργοδότην τοῦ κ. Κάτσουρα, πού εἶναι τό Δ.Σ. τοῦ ΙΦΣΚΑΕ. ῾Υπενθυμίζω, ὅτι τό προηγούμενον ἔτος είς ὅλα τά Δοικητικά Συμβούλια διεμαρτυρηρήθημεν διά τό ἀπαράδεκτον ταύτην οἰκονομικήν ἀκαταστασίαν (ἀδιαφάνειαν) καί δέν ἐλαμβάνετο ὑπ᾿ ὄψιν. Σημειωθήτω, ὅτι ὁ κ. Κάτσουρας, κατά ἐπανειλημμένας δηλώσεις του "συνειργάζετο" μεθ᾿ ἡμῶν ἐπί τῇ βάσει:"᾿Εγώ δέν εῖμαι κανενός ὑπάλληλος. Προϊστάμενο ἔχω τόν ᾿Αρχιεπίσκοπο", εἰς ἐπιστολήν του δέ πρός ἐμέ ἔγραψεν, ὅτι ὡς Διευθυντής δέν ἐποπτεύεται ἀπό κανένα, καί εἶναι ἀληθές, ὅτι οὐδέποτε ἀνεγνώρισε οὔτε Συντακτικήν, οὔτε αὐτήν τήν ᾿Εποπτεύουσαν ᾿Επιτροπήν τοῦ "Κήρυκος"..
η) Θέτομεν θέμα ἀμέσου ἀπαλλαγῆς τοῦ κ. Κάτσουρα ἐκ τῆς θέσεως τοῦ Διευθυντοῦ. Τό Δ.Σ.τοῦ ΙΦΣΚΑΕ, ἀπό τόν ὁποῖον κατά μέγα μέρος, (κατά τό ἄρθρον 16 ` ζ καί ι), χρηματοδοτεῖται ὁ Κ.Γ.Ο,,  ἔχει λόγον καί δικαιοῦται νά εἰσηγηθῇ εἰς τήν ῾Ιεράν Σύνοδον διά τήν τελικήν ἀπόφασιν.
θ) Νά ἀνατεθῇ, χωρίς καμμίαν ἀναβολήν ὁ χειρισμός τῶν δικαστικῶν ὑποθέσεων εἰς τόν Αἰδεσ. π. Εύστάθιον Τουρλῆν, ὡς  τόν κατ᾿ ἐξοχήν ἁρμόδιον ὡς Νομικόν, καί ἀποδεδειγμένως ἱκανόν διά τάς δικαστικάς ὑποθέσεις.
Αὐτά εἶναι, καθ᾿ ἡμᾶς, τά ἀμέσου προτεραιότητος κατεπείγοντα θέματα. ῾Ως πρός τήν Γενικήν Συνέλευσιν, τήν ὁποίαν ἀποκλειστικά καί μόνον ἀπαιτεῖτε, (διατί ἆραγε); αὕτη ἄνετα δύναται νά πραγματοποιηθῇ ἀμέσως μετά τάς ἑορτάς, συνδυαζομένη καί μέ τάς ᾿Αρχαιρεσίας, προκειμένου νά μήν ἔρχωνται δύο φορές εἰς τάς ᾿Αθήνας τά μέλη τοῦ ΙΦΣΚΑΕ.
Κατόπιν ὅλων αὐτῶν ἡμεῖς φρονοῦμεν, ὅτι ἐκ τῶν πραγμάτων εἶναι δύσκολον καί ἴσως χωρίς νόημα, νά συνεδριάσωμεν τήν προσεχῆ Δευτέραν, δηλαδή νά ἑτοιμασθῇ Συμβούλιον μέσα εἰς ἔνα Σαββατοκύριακον, καί μάλιστα ὑφ᾿ ἅς συνθήκας διατελοῦμεν.
Προτείνομεν νά προηγηθῇ μία προσωπική ἐπικοινωνία διά νά ὁμιλήσωμεν ἐλεύθερα, νά ἀποκατασταθῇ ἡ ἀγάπη καί ἡ ἐμπιστοσύνη, αἱ ὁποῖαι θεωροῦνται ὑφ᾿ ἡμῶν, ὡς βασικαί προϋποθέσεις διά νά συνεδριάσωμεν, ὡς Διοικητικόν Συμβούλιον. Παράλληλα θά δοθῇ ὁ εὔλογος χρόνος, ὥστε νά γίνουν ἀπό τούς ὑπευθύνους καί ἀπό ὅλους οἱ ἀνάλογες προετοιμασίες ἐπί τῶν θεμάτων πού δέν εἶναι καθόλου ἁπλές. ᾿Επ᾿ αὐτοῦ παρακαλοῦμεν νά ἔχωμεν ὁποιαδήποτε ἔγκαιρον ἀπάντησίν σας.
᾿Ελάχιστος ἐν ᾿Επισκόποις ἀδελφός καί συλλειτουργός ῾Υμῶν.
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006