ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2000
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α.Π.  160
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 25 ᾿Οκτ..2000 (Π.Η.)

ΠΡΟΣ
τήν Α.Μ. τόν ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί Πάσης ῾Ελλάδος
κ. ΑΝΔΡΕΑΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ: Σεβ/τους ᾿Αρχιερεῖς

ΘΕΜΑ: ᾿Αφορᾶ δημοσίευσιν "Ρεπορτάζ - ᾿Ανακοινώσεως" περί τῶν ἐργασιῶν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας τῆς 17ης καί 18ης Μαΐου 2000, εἰς τό ἐπίσημον δημοσιογραφικόν ῎Οργανον τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, τόν "Κήρυκα Γνησίων ᾿Ορθοδόξων" τεῦχος 269/᾿Ιούλιος 2000.

Μετά πολλῆς λύπης καί ἀγωνίας μεγάλης, ἀναγκάζομαι ἐκ τῶν πραγμάτων νά ἀναφερθῶ καί διά τῆς παρούσης εἰς ζήτημα, τό ὀποῖον ὤφειλε νά μή εἶχε προκύψει καί τό ὁποῖον ἐγκυμονεῖ κινδύνους δυσμενῶν ἐξελίξεων διά τήν ᾿Εκκλησίαν.
Πράττω δέ τοῦτο ὑπό τήν ἰδιότητα τοῦ ᾿Επισκόπου, μέλους τῆς ῾Ιερᾶς ἡμῶν Συνόδου καί ᾿Αρχιγραμματέως ταύτης, ἀφ᾿ ἑνός, καί τοῦ ἕνός ἐκ τῶν δύο μελῶν τῆς ᾿Εποπτευούσης ᾿Επιτροπῆς τοῦ περιοδικοῦ "ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ" πού ἀποτελεῖ τό ἐπίσημον δημοσιογραφικόν ὄργανον τῆς ῾ιερᾶς Συνόδου, ἀφ᾿ ἐτέρου.
῾Η ἐνεργειά μου αὕτη ἀποσκοπεῖ εἰς τό νά ἀντιμετωπισθῇ προσηκόντως, ἤτοι κατά τήν Κανονικήν, νόμιμον καί δεοντολογικήν τάξιν, ἡ κατάστασις ἡ ὁποία ἔχει προκύψει ἀπό τό ὑπό τόν τίτλον "Ρεπορτάζ-᾿Ανακοίνωσις" γνωτσόν δημοσίευμα εἰς τό κυκλοφορηθέν καά τό τρίτον δεκαήμερον τοῦ μηνός Σεπτεμβρίου ὑπ᾿ ἀριθμ. 269/᾿Ιούλιος 2000 τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ "ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ" , πού εἶναι τό ἐπίσημον δημοσιογραφικόν ὄργανον τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου. Τοῦτο δέ, ἵνα φανερωθῇ ἡ ἀλήθεια καί ἀποκαυασταθοῦν τά πράγματα ἐπί τῆς ὀρθῆς βάσεως, καθ᾿ ὅσον ἀφορᾶ εἰς τό δημοσίευμα τοῦτο, εἰς ὅ,τι ἀναφέρεται ἐν αὐτῷ καί εἰς ὅ,τι συνάπτεται μέ αὐτό. Οὕτως, ὥστε νά λάμψῃ ἡ ἀλήθεια, νά ἐπικρατήσῃ τό δίκαιον καί νά ἀποφευχθῇ περαιτέρω σκανδαλισμός τῶν πιστῶν καί ἄλλα δεινά διά τήν ᾿Εκκλησίαν.
Μέ ἀφορμήν τό ὡς ἄνω δημοσίευμα, τά θέματα εἰς τά ὀποῖα ἀναφέρεται, τόν τρόπον κατά τόν ὁποῖον τά καλύπτει, τά αἴτια, τά ὁποῖα τό προεκάλεσαν, τάς περιστάσεις ὑφ᾿ ἅς ἔλαβε χώρα κλπ. ἐπισημαίνω, ὅτι διαπιστοῦνται, ὡς μή ὤφειλε, ἐπικίνδυνος δυσλειτουργία καί στρεβλώσεις εἰς τούς θεσμούς καί τά ὄργανα τῆς ᾿Εκκλησίας, παραθεωρήσεις καί παραβάσεις βασικῶν ἀρχῶν τῆς Κανονικότητος, τῆς νομιμότητος καί τῆς δεοντολογίας, μέ ἀποτέλεσμα νά προξενῶναι, διά πράξεων ἤ παραλείψεων ἀδικίαι εἰς βάρος προσώπων καί σφάλματα εἰς βάρος τῆς ᾿Εκκλησίας καί τῶν μελῶν της καί κατά τό παρόν καί ἐν τῷ μέλλοντι.
᾿Αλλά ὅλα αὐτά ἐπιφυλάσσομαι νά ἀναπτύξω λεπτομερῶς καί συγκεκριμένως ἐνώπιον τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾ιεραρχίας συγκαλουμένης πρός τοῦτο τό ταχύτερον, ἔνθα καί ἐπιφυλάσσομαι νά ὑποβάλω σχετικάς ἐκθέσεις καί εἰσηγήσεις.
 ῞Οθεν ἐξαιτοῦμαι νά συγκληθῇ τό ταχύτερον ἡ καθ᾿ ἡμᾶς ῾ιερά Σύνοδος τῆς ῾Ιεραρχίας τῆς ᾿Εκκλησίας τῶν Γνησίων ᾿Ορθοδόξων Χριστιανῶν τῆς ῾Ελλάδος, προκειμένου νά συζητηθοῦν ἐν αὐτῇ τά ὡς ἄνω θέματα, τηρουμένων αὐστηρῶς καί ἀπαρεγκλίτως τῶν ἀρχῶν τάς ὀποίας ἐπιβάλλουν οἰ ῾ιεροί Κανόνες, τί δίκαιον καί ἡ δεοντολογία, οὕτως, ὥστε νά λγηφθοῦν σχετικῶς ὑπ᾿ αὐτῆς δίκαιαι, ὀρθαί καί ἀδιάβλητοι ἐν παντί ἀποφάσεις ἐπί τῶν ζωτικῶν καθι φλεγόντων τούτων ζητημάτων, πρός διόρθωσιν τῶν ἡμαρτημένων καί ἀποφυγήν δεινοτέρων ἐν τῷ μέλλοντι.
Κρούω τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου. Οἱ καιροί οὐ μενετοί. Οἱ κίνδυνοι εἶναι μεγάλοι. Αἱ εὐθῦναι ὅλων τεράστιαι. Πρέπει ἅπαντες νά πράξωμεν τά καθ᾿ ἡμᾶς, ὡς λόγον ἀποδώσοντες.

Μετά τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ καί τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης.
᾿Ελάχιστος συλλειτουργός σας
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
Κήρυκος

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006